İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ
YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA
YÖNETMELİK
BAŞVURU SÜRECİ
KADİR KADİROĞULLARI
İSG UZMAN YRD.
BAŞVURU DİLEKÇESİ
İŞYERİ BİLGİ FORMU
ÜCRET DEKONTU
EK-3’DE BELİRTİLEN FORM
YETKİ
 LABORATUVAR, YETKİ ALACAĞI
PARAMETRELERLE İLGİLİ
KONULARDA AKREDİTASYON
STANDARDINA UYGUN KALİTE
YÖNETİM SİSTEMİ KURAR, UYGULAR
VE İYİLEŞTİRİR.
 EK -1’DE BELİRTİLEN
PARAMETRELERİN HİÇBİRİ İLE İLGİLİ
ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ
YAPMIYORSA UYGULADIĞI (İŞ
HİJYENİ KAPSAMINDA)
METOTLARDAN EN AZ BİRİNDEN
AKREDİTE OLMUŞ OLMALIDIR.
 İŞ HİJYENİ KAPSAMINDA OLMAYAN
PARAMETRELER AKREDİTE OLUNMUŞ
OLSA BİLE YETKİ ALANINA
GİRMEMEKTEDİR.
İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETİ VERİLECEK
AKREDİTASYONU ZORUNLU PARAMETRE LİSTESİ
Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
Havadaki Ksilen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
Havadaki Hekzan Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
Kişisel Gürültü Maruziyeti
Havadaki Arsenik Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
İşyeri Ortamı Gürültü ölçümleri
Havadaki Civa Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
Kişisel Titreşim Maruziyeti
Toz İçerisindeki Serbest Silis Analizi (kişisel ve işyeri ortamı)
Havadaki Kurşun Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve buhar Konsantrasyonu
Havadaki Sülfürik Asit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
Havadaki Amonyak Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
Aydınlatma
Termal Konfor
Manyetik Alan Ölçümleri
Havadaki Benzen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
Radyasyon Ölçümleri
Havadaki Toluen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
Asbest Ölçüm ve Numune Alma İşlemleri
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ
 RAPORLARIN HANGİ METOTA AİT
OLDUĞU AÇIKCA BELİRTİLMELİDİR.
 TEKRARÜRETİLEBİLİRLİK TESTLERİ
YAPıLABILEN METOT İÇİN
YAPILMALIDIR.
 METOT VALİDASYON PARAMETRELERİ
METODUN UYGULAMA AMACINA VE
KAPSAMINA BAĞLI OLARAK
BELİRLENMELİDİR.
METOT VALİDASYON
 HERHANGİ BİR METOT İLK KEZ
UYGULANACAĞı ZAMAN
 İKİ METODU KARŞILAŞTIRMAK İÇİN
 KALİTE KONTROL TESTLERİ SONUNDA
METODUN PERFORMANSINDA ZAMAN İÇİNDE
BİR DEĞİŞME OLDUĞU ANLAŞILDIĞINDA
 BİR ANALİZ İÇİN YENİ METOT
GELİŞTİRİLDİĞİ ZAMAN
 KULLANILMAKTA OLAN METOTTA
DEĞİŞİKLİK YAPILDIĞI ZAMAN
 VALİDE EDİLMİŞ BİR METOT
FARKLI BİR???
METOT VALİDASYON PARAMETRELERİ
TEKRARLANABİLİRLİK
(REPEATIBILITY)
BELİRLEME SINIRI
(TESPİT LİMİTİ/LOD)
METOT SAĞLAMLıĞı
DOĞRULUK
TEKRAR ÜRETİLEBİLİRLİK
(REPRODUCIBILTY)
(ACCURACY)
(ROBUSTNESS,RUGGEDNESS)
TAYİN SINIRI (RAPORLAMA
HASSASİYET/ SEÇİCİLİK
(SENSTIVITY/SELECTIVITY)
LİNEERLİK
(LINEARITY)
LİMİTİ/LOQ)
LABORATUVAR YÖNETİCİSİ ONAYLI
İMZA SİRKÜLERİ
YETKİLİ PERSONELİN İSİMLERİ
ÜNVANLARI
İMZA SİRKÜLERİ ISLAK İMZALI OLMALIDIR…
LABORATUVAR YÖNETİCİSİ ONAYLI
İMZA SİRKÜLERİ
ÜNVANLARI
YETKİLİ PERSONELİN İSİMLERİ
PERSONEL BİLDİRİM LİSTESİ
ONAYLI DİPLOMA ÖRNEĞİ
İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETİ
VERİLECEK PARAMETRE LİSTESİ VE KULLANıLAN
METOT/STANDART LİSTESİ
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Kapsam
Fiziksel Etmenler
Parametre
Kişisel Gürültü
Maruziyeti
İş Hijyeni Ölçüm/ Test / Analiz Metodunun Adı
Akustik çalışma ortamında maruz kalınan
gürültünün ölçülmesi ve
değerlendirilmesi için prensipler
Metot Numarası ve Tarihi
TS EN ISO 9612:2009
İş Hİjyenİ ölçüm, test ve analizinde
kullanılacak cİhaz, alet
ve ekİpman lİstesİ
İş hİjyenİ ölçüm, test ve analİzİnde
kullanılacak cİhaz, alet ve ekİpmanlara ait
kalİbrasyon çizelgesİ
cİhazların kalİbrasyon perİyotları
belİrlenİr.
KALİBRASYONU OLMAYAN CİHAZLAR İLE ÖLÇÜM YAPILAMAZ.
İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPACAK PERSONELİN İLGİLİ
OLDUKLARı KONULARDA ALDıKLARı EĞİTİM SERTİFİKALARı
 LABORATUVAR SORUMLUSU, KALİTE YÖNETİCİSİ VE TÜM DENEY PERSONELİ ISO 17025 TEMEL
EĞİTİMİ, ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ, METOT VALİDASYONU EĞİTİMLERİNİ ALMALıDıR.
 DENEY PERSONELİ, KULLANDıĞı CİHAZLARLA İLGİLİ TEMEL EĞİTİMLERİ ALıR. EĞİTİMLER,
İLGİLİ CİHAZ KONUSUNDA YETKİN BAŞKA BİR KURUMUN VERDİĞİ EĞİTİM SERTİFİKASı VEYA
BU TİP SERTİFİKAYA SAHİP BİR KİŞİNİN VERDİĞİ KURUM İÇİ EĞİTİMLE KAYıT ALTıNA ALıNıR.
 ÖZEL LABORATUVARLARıN TİCARET ODASıNDAN ALıNAN VE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ
GAZETESİNDE YAYıMLANMıŞ OLAN TÜZEL KİŞİLİĞİNİ GÖSTEREN BELGE,
 ÖZEL LABORATUVARLARDAN, BİLDİRİLEN ADRESTE LABORATUVAR FAALİYETLERİNİN
YÜRÜTÜLEBİLECEĞİNE
DAİR"İŞYERİ
AÇMA
VE
ÇALıŞMA
RUHSATı” İLE LABORATUVAR YERİNİN TAPUSU VEYA KİRA SÖZLEŞMESİNİN BİR ÖRNEĞİ
 LABORATUVAR, KULLANDıĞı İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ METOTLARıNA AİT
TÜRKÇE OLARAK HAZıRLANMıŞ DENEY TALİMATLARı İLE GEREKTİĞİNDE METOTLARıN
TAM METNİ GENEL MÜDÜRLÜĞE BİLDİRİLİR.
• BAŞVURU DOSYASı GENEL MÜDÜRLÜĞE ELDEN VERİLEBİLECEĞİ GİBİ POSTA VEYA
KARGO YOLUYLA DA İLE İLETİLEBİLİR. BAŞVURU DOSYASıNıN POSTA VEYA KARGO
YOLUYLA GENEL MÜDÜRLÜĞE ULAŞTıĞı TARİH, BAŞVURU TARİHİ OLARAK KABUL
EDİLİR.
Ön İnceleme
Bulunan Eksikliklerin giderilmesi
Yerinde İnceleme
Bulunan Eksikliklerin
giderilmesi
2.Yerinde İnceleme
Download

Yetkilendirme Başvuru Sürecinde Dikkat Edilecek Hususlar Sunumu