DEVİR İŞLEMLERİ İSTENEN EVRAKLAR
DEVREDEN;
FİRMA:
Devir Dilekçesi (Huzurda yazılıp imzalanacak) (ÖN ONAYDAN SONRA)
Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, en son Sermayenin ve Temsil ve İlzamın olduğu) (Güncel)
İmza Sirküleri(Güncel)
Oda Sicil Kaydı (Asıl)(Güncel)
Vergi Levhası (Güncel)
Ticari İkametgah Belgesi (İşyerine ait)(Asıl), (Güncel)
Yetki Belgesi(Asıl)(Güncel)
Muvafakatname (Devreden ve Devralan imzalı) (Huzurda yazılıp imzalanacak) (ÖN ONAYDAN
SONRA)
9. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı, beraberinde getirilmelidir.)
10. Şirket Kaşesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ŞAHIS:
1. Devir Dilekçesi (Huzurda yazılıp imzalanacak.) (ÖN ONAYDAN SONRA)
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı, beraberinde getirilmelidir.)
3. İkametgah Belgesi
DEVİRALAN;
1. Devir Dilekçesi (Huzurda yazılıp imzalanacak) (ÖN ONAYDAN SONRA)
2. Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, en son Sermayenin ve Temsil ve İlzamın olduğu)
3. İmza Sirküleri(Güncel)
4. Oda Sicil Kaydı(Asıl)(Güncel) (ATO’dan alınır.)
5. Vergi Levhası(Güncel)
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı, beraberinde getirilmelidir.)
7. Fotoğraf (2 adet)
8. Ticari İkametgah Belgesi (İşyerine ait)(Güncel) (ATO’dan alınır.)
9. Yetki Belgesi (Asıl)(Güncel) (ATO’dan alınır.)
10. Hizmet Bedeli Dekontu (ÖN ONAYDAN SONRA) (Devralan firma, Başkent OSB banka hesabına
hizmet bedelini – ada,parsel,firma adı bilgilerini dekontun açıklama kısmına yazdırarak - yatırır.)
(Parsel işlem hizmet bedeli = Sanayi Parseli Toplam m² X 1TL + %18KDV)
11. İş Akış Şeması, Prosese giren ve çıkan maddelerin ayrıntılı dökümü ( ÖN ONAY İÇİN )
12. ÇED Raporu
13. Şirket Kaşesi
14. Katılımcı Bilgi Formu (OSB’den alınır, doldurulduktan sonra kaşelenip imzalanır.)
15. Sanayi Tesisi Bilgi Formu (OSB’den alınır, doldurulduktan sonra kaşelenip imzalanır.)
DEVREDEN DEVİR DİLEKÇESİ
……./........./..….
BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
ANKARA
Firmamıza
tahsisli
olan
……..Ada
……………No.lu
“………………………………………………………………………………….……….” ye devretmek istiyoruz.
Gereğinin yapılmasını arz ederiz.
Firma Kaşesi
Yetkili Adı Soyadı
İmza
İletişim Bilgileri
……………………m²
parselimizi
DEVİR MUVAFAKATNAMESİ
BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
ANKARA
Başkent Organize Sanayi Bölgesinin katılımcısıyız. Başkent OSB tarafından adıma tahsis edilen …… Ada ………. nolu ………… m² lik
parseli ……………………………………………………….. Ltd. Şti.’ne devrediyoruz. Hiçbir hak ve alacağım yoktur.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
DEVREDEN
DEVRALAN
Firma Kaşesi
Firma Kaşesi
Ad-Soyad
Ad-Soyad
İmza
İmza
DEVRALAN DEVİR DİLEKÇESİ
……./........./……..
BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
ANKARA
Bölgeniz ………. Etap ……..Ada ……………No.lu Parsel ……………………m² alanı devir alarak, “…………………………….” üretim alanı ile
faaliyet göstereceğimizi taahhüt ederiz.
Firma Kaşesi
Yetkili Adı Soyadı
İmza
İletişim Bilgileri
Download

Devir İşlemleri - Başkent Organize Sanayi Bölgesi