T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği
Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişleri, doçentlik belgesi,
hizmet belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6(altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına
müracaat etmeleri gerekmektedir.
b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi,
hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük
Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
c) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna,özgeçmiş, doktora belgesi, hizmet belgesi,
yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi'nin 4.maddesi ) ve yukarıdaki internet adresinden
temin edecekleri başvuru formu ile birlikte yayın listesi ,bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne
müracaat etmeleri gerekmektedir.
AÇIKLAMALAR:
1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4) Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.
5) Yardımcı Doçent kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.
6) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.
7) Mühendislik Fakültesine müracaat edecek bütün adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik"in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.
BİRİM
BÖLÜM
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
ABD/PROGRAM UNVAN DRC. AD. AÇIKLAMA
Avrupa Nükleer Tıp Derneği'nden Onkolojik PET/CT Sertifikası olması, radyoiyot
tedavisinde kromozom anomalileri ve kontrast madde nefropatisi ile ilgili çalışmaları
Nükleer Tıp
Profesör
1
1 bulunmak.
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Göz Hastalıkları
Doçent
3
1
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bil.
Tıp Tarihi ve Etik
Doçent
1
1
Doçent
2
1
Doçent
2
1
Fen Fakültesi
Moleküler Biy.ve Genetik
Uluslararası Ticaret ve
Fethiye İşletme Fak. Lojistik
Edebiyat Fak.
Türk Dili ve Ed.
Türk Dili ve Ed.
Doçent
2
1
Edebiyat Fak.
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Yrd.Doç.
5
1
Konjoktival impresyon sitoloji ve oküler cerrahide doku yapıştırıcı kullanımı ile ilgili
çalışmaları olmak.
Tıp Tarihi ve Etik alanında doçent ünvanı almış olmak.Yenidoğan Etiği, Yaşamın Sonu
ve Aydınlatılmış Onam konularında çalışmaları bulunmak.
Yaprak galeri sinek türlerinin karakterize edilmesinde RAPD-PCR analizinin kullanımı
ve diptera sistematiği konularında çalışmaları olmak.
Kültürel zeka ve yönetsel güçlülük konularında ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmış
olmak.
Yeni Türk Edebiyatı alanında çalışmaları bulunmak.
Türk-İslâm Sanatı, Mimarisi ve El Sanatları alanında Doktora yapmış olmak ve
çalışmaları bulunmak.
Okul öncesi dönemde matematik eğitimi ve farklı sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik
düzeydeki aileler ve çocukları üzerine gerçekleştirilen araştırmaları olmak.
Eğitim Fakültesi
İlköğretim
Okul Öncesi Eğ.
Doçent
2
1
Eğitim Fakültesi
İlköğretim
Sosyal Bil.Eğ.
Doçent
2
1
Eğitim Fakültesi
İlköğretim
Fen Bil.Öğr.
Yrd.Doç.
4
1
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğ.
İngilizce Dili Eğ.
Yrd.Doç.
2
1
Osmanlı uleması, küreselleşme, modernleşme, ulus-devlet, demokrasi ve çok
kültürlülük ve çok kültürlü eğitim üzerine çalışması bulunmak.
Fizik öğretim programlarının değerlendirilmesi ve kuantumfiziği öğretimi üzerine
çalışmaları olmak.
Öğrencilerin İngilizce iletişim kurma istekliliği alanında doktora çalışması ya da
akademik çalışma yapmış olmak.
Mühendislik Fak.
Bilgisayar Müh.
Bilgisayar Müh.
Yrd.Doç.
1
1
Lisans ve Lisansüstü öğrenimini Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış olmak.
Anlamsal Birlikte İşlerlik ve/veya eSağlık konularında çalışmaları bulunmak.
Turizm Fakültesi
Konaklama İşl.
Yrd.Doç.
1
1
Yüksek lisans ve doktorasını Turizm İşletmeciliği Anabilim dalında yapmış olmak;
turist sağlığı ve güvenliği ile turizm sosyolojisi konusunda çalışmaları bulunmak.
NOT: Yukarıdaki ilanın duyurusu 03/02/2015 tarihinde Sözcü Gazetesinde yayımlanmış olup, son müracaat tarihi 17/02/2015 (Mesai bitimi) dir.
Download

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere