T.C.
v
SAGLIK BAKANLIGI_
TURKIYE KAMU HASTANELER! KURUMU
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
v
__
Sayı
Konu
:
23618724
:
Teklif
/
i
F
_
05/03/2015
i
Hastanemiz Cerrahi yoğun Bakım servisinin ihtiyac› olan aşağıda belirtilen malzeme 4734
Sayılı K.I.K.' in 22/F Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizi KDV
hariç olarak, 05/03/2015 tarih saat 12:30 kadar 452 341 56 54 numaralı faksa
göndermeniz veya kapalı zarf içerisinde Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunur.
4
e ka iİP K
_
Idari ve
'
T.I.T.U.B.B.
.
n
Maızernenın Ad'
.
S uT
'
ü
i
Birim
.Yrd.
T op ı am
Tutar
Bio LNP Kapama
Bio LNP Kapama Seti için
Atık kabı
12 Adet
1~
Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup,
wwwgrgbzogkangntgomtr/ihalşgnğ internet adresinden temin edilebilir.
2~
Teklif Edilen Ürünün SUT ve UBB Kodlarını İlgili Sütunlara Yazılması
zorunludur.
Tekliflerinizi en geç 05/03/2015 tarihi saat 12.30' kadar
0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı zarf içinde bildirmeniz rica olunur
BİO LNP KAPAMA SITİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
2.
Negatif basınçlı kapama seti EWMA'ın TIME çatısına uygun tasarlanmış tam bir set
olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
Set içerisinden yara yönetimine ilişkin temel bakım malzemeleri bulunmalıdır.
a. Kapama seti uygulamadan önce yara pH sını düzenlemek ve yarada
mikroorganizma temizliği yapmak için antiseptik etkili solüsyon
b, Yara etrafına uygulanan ve hem antimikrobiyal bariyer hem epitelizan etkisi
olan bakım kremi
c. Bu pansumanları yapabilmek için gerekli makas, penset ve sargı bezinden
d.
-
e,
oluşan steril pansuman seti,
Hastanın altına yerleştirerek ortam koruması sağlayan ve dekontaminasyona
yardımcı olan 50x60 ebatlarında yüksek emicilikte hasta alt örtüsü,
Vakum ünitesi ile uyumlu kapama bağlantı seti,
Yara bakımı ve önlenmesi için kullanılmak üzere tasarlanmış terapötik olarak
etkili bir PUR köpük malzemeden üretilmiş sünger
g. Dokudaki ülser tipine göre hazırlanmış enzimatik debridman yapabilen veya
debridmana ihtiyaç yoksa dokuda rejenerasyonu başlatan, hyalurinadaz enzimi
oluşmasını engelleyerek dokunun kendi hyaluronan seviyesini korumasını
-~* “s”
sağlayan bir biyolojik öıtü^buh1nrr1alıdrrf“^^”
Kapama seti içindeki sünger mekanik uyarıcı özellikte, alçak basınç gerilimi sayesinde
acısız uygulama yapmaya imkan veren ve özel tasarlanmış gözenekleri sayesinde
maserasyonu önleme etkisi olan medikal amaçlı üretilmiş sünger olmalıdır.
f.
3.
tutma özelliği
olan sıvı kapanları bulunmamalı, negatif basınca olanak tanıyarak 25 ile 200 mmHg
arasında negatif basıncın yaranın tüm yüzeyine homojen dağıtılmasını sağlamalıdır.
Kaviteli yaralarda dahi en uç noktalara 'kadar yara boşluğunu doldurabilecek
dansitede olmaluyüksek eksudalı ve erlfekte yaralarda dahil olmak üzere her tip
yarada kullanılması mümkün olmalıdır.
4. Kapama seti hidrofobik olmalı, vakum ünitesinin sıvıları çekerken sıvı
5.
8.
7.
Negatif basınçlı büyük boy kapama seti içindeki kapama süngerinin yüzey alanı en az
200 cmzolmalıdır.
Set içerisindeki antiseptik etkili solüsyon 30cc lik enjektörde olmalıdır. Böylece yıkama
sağlanabilmelidir. Solüsyon herhangi bir kimyasal içermemeli,
biyofiziksel yöntem kullanarak mikroorganizmaları yoketmelidir.
8. Set içinde bulunan antiseptik etkilisolüsyowpseudomonas, acinetobacter ve MRSA'ya
karşı etkili olmalıdır.
9. Negatif basınçlı kapama seti yara bölgesi geri bildirim kontrolünü sağlayan düzeneğe
sahip olmalı ve bu vakum ünitesinin sürekli ve/veya fasılalı ve/veya instilasyonlu
çalışmasına uygun olmalıdır.
10. Ünite tarafından verilen basınç şiddeti ayarlanabilmeli ve hasta güvenliği için set
ayarlanan basınca göre çalışabilecek düzeneğe sahip olmalıdır. Ayrıca vakum ünitesi
kanister dolduğunda, kanister doğru yerleştrilmediğinde, basınçta kaçak olduğunda,
anormal basınç oluştuğunda ve batarya şarjı gerektiğinde alarm vermelidir.
11. Vakum Ünitesi ile bağlantıyı sağlayacak düzenek kapama seti içinde bulunmalıdır.
Bağlantı hortumu küçük tıkanmalarda kendini kısa sürede açabilmesini ve tedavide
kesintiye yol açmamasını sağlamak için silikondan üretilmiş olmalıdır. Setin ucuna
takılan sünger üstü parçasıda saf silikondan üretilmiş olmalıdır. Bu sayede süngere
yapıştığında yara yatağı şeklinden dolayı oluşabilecek düzensiz formlarda bile emiş
gücünü kaybetmey e esnekliğe sahip olmalıdır.
işlemi
...z
_;~'~
.-:~ııi
twkîanesı
kolayca
û-
“Vw "www
n
ı
uĞÜĞİZMfŞJßüV
ve
m.”
r
ğ.
.Su
uuı
"İşin"
ıNırılğuMlıT1
**Canım
l
l
ı
7
'
lZSet içinden çıkan bağlantı hortumunun, kapamayı uygulanan yara bölgesinden
4
13.
14.
l5.
16.
'
kaldırmadan, hastayı belirli bir süre Vakum Ünitesinden ayırmaya olanak tanıyacak
biçimde bağlantı yeri ve klempleri bulunmalıdır.
Yara üzerindeki set ve kullanılan vakum ünitesi yeniden şarj edilmeye ve pansuman
değişimine gerek olmaksızın en az 48 saat ve enfekte yaralarda ise en az 12 saat
kullanılabilmelidir.
Negatif basınçlı kapama seti içerisinde bulunan drape şeffaf, steril ve hava sızdırmaz
nitelikte olmalıdır.
Negatif basınçlı kapama seti tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
Ürün tekli orijinal ambalajlarda ve tek`kullanımlık olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretim
ve son kullanma tarihi, markası, teknik özellikleri, lot numarası, T.C. Sosyal Güvenlik
Kurulu kontrolünden geçmiş ve T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal
Bilgi Bankası kodu belirtilmelidir. İhaleye katılan firmalar teklif ettikleri malzemeye
ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma/bayi tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
"ri"
. g.:ev
'v
.
;
ılk»
«a/
&ını
q.''-
lı
lturıu
ıgn kulıııınıuım n›
ı
ı-
'.
.~°
"
L/
mum
.
En
9x9
ı
”...
cam..
İ
BİO LNP KAPAMA SETİ lçıN ATIK TOPLAMA KABl TEKNİK ŞARTNAMESİ
3.
Toplama kabı tek kullanımlık olmalıdır.
En az 300 cc toplama kapasitesi olmalıdır.
Filtresi olmalıdır.
4.
İçinde sıvıları jel haline getirebilecek, sıvıyla karşılaştığında eriyebilen bir poşet içerisinde
5.
6.
katılaşîırıcı (oz (solidifler) olmalıdır.
Bağlantı hortumuyla tamamen uyumlu olmalıdır ve kolayca takılabilmelidir.
Vakum ünitesi ile uyumlu olmalıdır.
7.
Hafif ve taşınabilir olmalıdır.
1.
'
'
2.
ya: Gam
ı
«w
j ı,
7”
r
ı.
i
l
i
&V937,
ama
ı
b
~
/
wmv
m
tanımı."
ama,...
J
Download

Eki İndir - Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi