]Sfecibrn®cp§GBSQsc@^ scdÖ fösgfeıo
Ankara Sanayi Odası’nın koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB Ankara Kadın Girişim ciler Kurulu İcra Komitesi Başkanlığı
devir teslim töreninin yapıldığı 1. Olağan Genel Kurul toplantısı Ankara Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşti.
TOPLANTIYA, Aile ve Sosyal Politi­
kalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin Çelik,
eski Turizm ve Devlet Bakanı Güldal
Akşit, Ankara Sanayi Odası Başkanı
Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası
Başkanı Salih Bezci, Beypazarı Tica­
ret Odası Başkanı Necdet Çalışkan,
TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Ku­
Nesrin ÖZOGLU
rulu Başkanı Serpil Polat ve çok sayıda
kadın girişimciler kurulu üyeleri katıldı.
TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler
Kurulu Başkanı Serpil Polat, kadın giri­
şimciliğinin, istihdamı artırmaya yönelik
bir çözüm olmanın yanı sıra toplumsal
gelişimi destekleyecek bir çalışma
olduğunu söyledi. » 4. Sayfada
Kadın girişimcilere yeni başkan
Ankara Sanayi Odası’nın koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB Ankara
Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanlığı devir teslim töreninin yapıldığı 1.
Olağan Genel Kurul toplantısı Ankara Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleşti.
NESRİN OZOGLU
TOPLANTIYA, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı Müsteşarı
Nesrin Çelik, eski Turizm ve Devlet
Bakanı Güldal Akşit, Ankara Sanayi
Odası Başkanı Nurettin Özdebir,
Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih
Bezci, Beypazarı Ticaret Odası
Başkanı Necdet Çalışkan, TOBB
Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu
Başkanı Serpil Polat ve çok sayıda
kadın girişimciler kurulu üyeleri
katıldı.
Kadın girişimciler toplumsal
gelişime destek sağlar
TOBB Ankara İl Kadın Girişim­
ciler Kurulu Başkanı Serpil Polat,
kadın girişimciliğinin, istihdamı ar­
tırmaya yönelik bir çözüm olmanın
yanı sıra toplumsal gelişimi destek­
leyecek bir çalışma olduğunu söyle­
di. Girişimci kadınların, girişimcilik
eğitim ve öğretim imkanlarından şir­
ket kurmaya kadar ihtiyaç duyulan
her alanda bilgi alabilecekleri bir
telefon hattı kurulduğunu anlatan
Polat, "Alo kadın girişimcilik hattı ile
girişimci olmak isteyen kadınlanmız, ‘neyi, nasıl yapacağım’ kaygısı
duymadan sadece bir telefon nu­
marası tuşlayarak, ücretsiz danış­
manlık hizmeti alabilecek” dedi.
ASO Başkanı Nurettin Özdebir
kadının istisnai bir varlık olduğunu
belirterek, toplum olarak kadına
gereken saygıyı, özeni ve hürmeti
göstermekte sıkıntıların olduğunu
kaydetti. Pozitif ayrımcılığa karşı
olduğunu dile getiren Özdebir,
“Kadınlarımızın ihtiyaçları varmış
gibi pozitif ayrımcılık yapılmasına
karşıyım. Önünde engel olunmayan
kadınların ne kadar başarılı olduk­
larına şahit oldum” diye konuştu.
Kadınların iş gücüne katılım oranı­
nın artması gerektiğini ifade eden
Özdebir, eğitim düzeyi yükseldikçe
kadınların iş gücüne katılım düzeyi­
nin arttığını ifade etti. Girişimciliğe
kadınların gösterdiği yüksek ilginin
kendilerini çok memnun ettiğini
belirten Özdebir, bunun devam
etmesini istedi.
Kadın girişimciler hak ettikleri
konuma gelmeli
Ankara Ticaret Odası Başkanı
Salih Bezci kadınların çok azimli
ve çalışkan olduklarını belirtirken,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakan­
lığı Müsteşarı Nesrin Çelik, kadın
girişimcilerin farklı iş alanlarındaki
varlıklarının artırılması ve hak ettik­
leri konuma ulaşmaları için eğitim
ve finansman desteğinin yanı sıra
kadın girişimcileri cesaretlendiren
hizmetlerin sunulması gerektiğini
belirtti. Çelik, toplantıda, bir ülkenin
refahı ve kalkınmışlığı açısından
kadının iş gücü piyasası içinde yer
almasının, hem kendileri hem de
toplum için önemli sonuçları oldu­
ğunu belirtti. Çalışma hayatında
kadınların ekonomik özgürlük sağ­
larken, özgüvenlerini ve toplumsal
saygınlıklarını artırdıklarını anlatan
Çelik, aile içindeki konumlarını
iyileştirmenin aile refahını da yük­
selttiğini söyledi. Türkiye’de kadın
istihdamının artırılmasında, kadın
girişimciliğinin teşvik edilmesinin ve
desteklenmesinin üzerinde önemli
durulduğunu dile getiren Çelik,
kadın girişimciliğinin, küreselleşme
sonucu artan rekabet ortamında,
yaratacağı yeni ekonomik fırsat­
lar nedeniyle büyümenin önemli
bir bileşeni konumunda olduğunu
kaydetti. Çelik, kadın girişimcilerin
farklı iş alanlarındaki varlıklarının
artırılması ve hak ettikleri konuma
ulaşmaları için eğitim ve finansman
desteğinin yanı sıra kadın girişim­
cileri cesaretlendiren hizmetlerin
sunulması gerektiğini anlattı.
Yapılan çalışmalarla girişimcilik
kültürünün yaygınlaşacağını ve ka­
dın girişimci sayısının yükseleceğini
anlatan Çelik, "Böylelikle kadınların
bireysel olarak güçlenmesi sağla­
nırken, iş gücü potansiyelinden de
nitelik ve nicelik olarak yararlanıla­
bilecektir” diye konuştu. Konuşma­
ların ardından eski Başkan Birten
Gökyay görevini Serpil Polat’a
devretti.
Download

TOPLANTIYA, Aile ve Sosyal Politi kalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin