HEP BİRLİKTE YENİ TÜRKİYE’Yİ İNȘA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ
Kıymetl� basın mensupları, Türk�ye tar�h� açısından öneml� b�r kavşak noktası sayılan 7 Haz�ran tar�h�ne
adım adım yaklaşıyoruz. Yen� b�r dönem �ç�n kapılarını açan mecl�s çatısı altında halkımıza faydası olacak
projeler üretmek, bunları hayata geç�r�p h�zmete dönüştürmek ve Konya’nın b�r evladı olarak Konya’ya
karşı görev�m�z� mecl�ste �fâ etmek üzere bugün b�r adım attık. Rabb�m attığımız bu adımı ülkem�z �ç�n
hayırlı h�zmetlere ves�le kılsın.
S�z değerl� basın mensuplarının ve Konyalı hemşer�ler�m�z�n de b�ld�ğ� g�b� halen Merkez Karar Yönet�m
Kurulu üyes� olarak Ak Part� çatısı altında h�zmet vermektey�z. 2011 yılında teşk�latımızın teveccühü �le
Konya İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı olarak başladığımız bu yürüyüşe Konya İl Kadın Kolları Başkanlığı
ve 2012 yılından bu yana MKYK üyes� olarak devam ett�k. Bu yürüyüşte geld�ğ�m�z nokta s�yaset�n �ç�nde
b�zzat bulunan b�zler�n halkımızın sorunlarını yer�nde müşahede etmes�ne �mkân verd�.
Aldığımız hukuk eğ�t�m� ve mesleğ�m olan avukatlık, toplumların huzur ve refahı �ç�n adalet�n en öneml�
değerlerden b�r� olduğunu b�ze defaatle öğrett�. B�z hukukçular “Tuz da koktu.” den�len zor zamanlarda
dah� adalet� ayakta tutmaya tal�p olan �nsanlarız. “Hukuka, ahlaka, mesleğ�n onuruna ve kurallarına uygun
davranacağıma namusum ve v�cdanım üzer�ne and �çer�m.” d�yerek yem�n ett�ğ�m�z mesleğ�m�z�n omuzlarımıza yükled�ğ� bu ağır m�syonu part�m�z�n 2023 v�zyonu �le b�rleşt�rmek boynumuzun borcudur.
S�yasette tecrübel� �s�mler�n öncülüğü �le genç ve d�nam�k kadroların omuz omuza çalıştığı Ak Part� bünyes�nde ülkem�z� dar boğazlara sokan, halkımızı üzen meselelere hem b�r kadın, hem b�r avukat, hem de b�r
s�yasetç� gözü �le yaklaşıp kavgadan k�n ve nefretten uzak barışçıl çözümler sunmak temenn�m�zd�r.
2002 yılından bu yana halkımızın g�derek artan teveccühüyle �kt�darda bulunan part�m�ze aday adaylarımızın yoğun �lg�s� b�zler� z�yades�yle sev�nd�rmekted�r. Z�ra bu yoğun �lg� ve h�zmet arzusu Ak Part�’n�n bell� b�r
k�tlen�n değ�l Türk�ye’n�n part�s� olduğunun en net gösterges�d�r. Bu �lg� aynı zamanda m�llet�m�z�n sorunlarına Ak Part�’n�n çözüm üreteceğ�ne �nanan vatandaşlarımızla part�m�z arasındak� gönül bağının açık b�r
tezahürüdür.
Bu dönemde Ak Part�’den aday adaylığı başvurusunda bulunan b�rb�r�nden kıymetl� arkadaşlarımıza başarılar d�l�yorum.
Değerl� basın mensupları önümüzdek� günlerde yapacağımız çalışmalar ve hedefler�m�z hakkında ayrıntılı
b�lg� vermek adına s�zlerle b�r araya gelmey� umut ed�yoruz. Katılımınız �ç�n teşekkürler�m� sunuyorum.
Has�be Özlem ÇEPNİ
Ak Part� MKYK Üyes�
25. Dönem M�lletvek�l� Aday Adayı
Download

basın açıklaması - Av. Hasibe Özlem ÇEPNİ