2015 Yılı Mali Destek Programları
Sıkça Sorulan Sorular
-2-
İLERİ TEKNOLOJİLERDE YÜKSEK KATMA DEĞER
MALİ DESTEK PROGRAMI
(TR51/15/İLTEK)
ÖNEMLİ UYARI
İLTEK MDP kapsamında “Teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesine yönelik ar-ge, test,
kalibrasyon hizmetleri ve laboratuvar altyapılarının geliştirilmesi” önceliği (Öncelik 3)
çerçevesinde yapılacak başvurularda üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler ancak en
az bir işletme ile ortaklık yapmaları koşuluyla başvuruda bulunabilirler.
Üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitülerin 3. öncelik kapsamında yapacakları proje
başvurularının, Ankara ve yakın çevresindeki mevcut tesis/ekipman veya altyapıda
mükerrerlik teşkil etmeyeceğine dair destekleyici belgeleri sunmaları ve taahhütte (EK E-1)
bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin EK-G1 listede yer alan ürünleri hâlihazırda
ürettiklerini ya da proje kapsamında üreteceklerini beyan etmeleri gerekmektedir.
STIC Rev. 4 sınıflama sistemi Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir ticaret
sınıflamasıdır. Proje konusu olacak ürününüzün STIC Rev. 4 kodunu TÜİK web sayfasında
yer alan bu bağlantı üzerinden, ürününüzün ait olduğu kısımdan başlayarak tespit
edebilirsiniz. Örneğin bir makine üretecekseniz ürününüzün STIC kodunu tespit etmek bu
bağlantıda yer alan sınıflandırma kısımları arasından 7. kısmı tercih ederek başlayabilirsiniz.
Ürününüzün tam STIC Rev. 4 kodunu tespit ettikten sonra (5 haneli şekilde) bu kodun İLTEK
Program Rehberi ekinde yer alan ileri teknolojili ürün listesi ile uyumlu olup olmadığını
kontrol edebilirsiniz.
Soru 1: TR51/15/İLTEK programına bir proje sunmak istiyorum. Fitofarmasi alanında
kullanılan, bitkilerin glikozit yapısında olan yararlı etken maddelerini, ekstrasyon,
distilasyon vb. teknolojik yöntemlerle izale edip üretmeyi, planlıyoruz. Üretmek
istediğimiz ürün EK G1 sektör beyanında 54.6 kodlu ürün grubuna girmektedir.
İşletmemiz takviye gıda imalatı alanında faaliyet göstermektedir. Bu proje ile eczacılık
ürünü üretip pazarlamayı hedefliyoruz. İLTEK programına başvurumuz uygun olur
mu?
Cevap 1: EK G1 sektör beyanında 54.6 kod mevcut değildir. STIC Rev. 4 sınıflandırmasında
“541: Tıbbi ve eczacılık ürünleri, 542 grubunda yer alan ilaçlar hariç” grubu altında yer alan
“541.6: Glikosidler; salgı bezleri ve diğer organlar ile bunların ekstreleri; antiserumlar, aşılar
ve benzeri ürünler” alt grubu soruda geçen ürün grubuna ilişkin görülmektedir. İLTEK MDP
kapsamında başvuruda bulunacak işletmelerin Ek G1 İleri Teknolojili Ürünler Beyanı’nı
doldurup imzalamaları gerekmektedir.
1/8
Soru 2: Deney ve kalibrasyon alanında TÜRKAK‟ tan akreditasyonlu test merkeziyiz.
İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı kapsamında Öncelik 3
için başvuruda bulunmayı planlanmaktayız. Fakat Başvuru rehberi sayfa 25‟te yer
alan;
“İLTEK MDP kapsamında “Teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesine yönelik ar-ge,
test, kalibrasyon hizmetleri ve laboratuvar altyapılarının geliştirilmesi” önceliğine
(Öncelik 3) yönelik yapılacak başvurularda üniversiteler, araştırma merkezleri ve
enstitüler ancak en az bir işletme ile ortaklık yapmaları koşuluyla başvuruda
bulunabilirler.”
Uyarısı hususunda üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler ancak en az bir
işletme ile ortaklık yapmaları koşulu ile başvurabilirken; bu maddede belirtildiği üzere
işletmelerin herhangi bir üniversite, enstitü gibi merkezle işbirliği yapması gerekmekte
midir?
Bunun yanı sıra eğer iş birliği yapmamız gerekiyorsa OSB ile işbirliği yapabilir miyiz?
Cevap 2: 2015 Yılı İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı 3.
Öncelik kapsamında başvuru sahibi olan işletmelerin ortak bulundurma zorunluluğu
bulunmamaktadır. Başvuru Rehberi 2.1.2. No’lu bölümde belirtildiği gibi, Uygun Ortaklar da
“Ankara’da kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede
bulunması” kriteri dışında Başvuru Sahipleri ile aynı kriterleri taşımalıdır.
Bununla birlikte söz konusu önceliğe yönelik başvurularda ilgili kurum kuruluşlarla
ortaklıklar oluşturulması olumludur.
Soru 3: Vakıfların İktisadi İşletmeleri İLTEK MDP‟na başvuru yapma statüsüne sahip
midir? Başvurunun Vakıf İktisadi İşletmesi yapılması durumunda, Vakfın kendisi
projede İştirakçi konumunda bulunabilir mi? Eğer bulunabilirse, Vakfın belli bir fonu,
başvuru yapan koordinatör kuruluşa söz konusu proje için aktarabilir mi? Vakıf olarak
Proje başvurusu yapılabilir mi?
Cevap 3: Vakıf iktisadi işletmeleri Türk Ticaret Kanununda tanımlanan şirketler kapsamına
girmeleri koşuluyla, İLTEK MDP için “işletme” tüzel kişiliğiyle uygun başvuru sahibi
olabilir. Başvuru Sahibinin vakıf iktisadi işletmesi olması durumunda (bir önceki cümledeki
koşulu karşılamalı), vakfın kendisi projede iştirakçi konumunda bulunabilir. 2015 Programları
kapsamında iştirakçilere ilişkin detaylı bilgiye Program Rehberi sayfa 27’den ulaşılabilir.
Başvuru Sahibinin proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü
taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. İştirakçiler proje
kapsamında doğrudan harcama yapamazlar. Projede harcamaların uygun maliyet olabilmesi
için Başvuru Sahibi ya da Ortağı tarafından gerçekleştirilmesi ve hesaplarında kayıtlı ve
doğrulanabilir olması gerekmektedir. Vakıflar, İLTEK MDP için uygun başvuru sahibi
değildir. Detaylı bilgi için Program Rehberinde “Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu” kısmına
bakılabilir.
2/8
Soru 4: Hacettepe Teknokent'te 8 kişilik bir ekiple çalışmalarını sürdüren bir yazılım
firmasıyız. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından açılan İLTEK Programı'na başvuruda
bulunmak istiyoruz. Projemizde ticarileşme potansiyeli yüksek olan bir fotoğraf arama
motoru yapmak istiyoruz. Bu tamamen yazılım içeren bir projedir. Bu tür bir yazılım
projesi program kapsamında destekleniyor mu? Proje fikrimizin programa başvuruya
uygun olup olmadığı ile ilgili bilgi vermenizi rica ediyoruz.
Cevap 4: İLTEK MDP kapsamında başvuruda bulunacak işletmelerin EK G1 İleri Teknolojili
Ürünler Beyanı’nı doldurup imzalamaları gerekmektedir. Üretimini gerçekleştireceğiniz ürün
bu listede olduğu takdirde başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca bkz. Önemli Uyarı.
Soru 5: Aydınlatma firması olarak “İLTEK” kapsamında bir proje yazıyoruz ve EK G1
belgesinde hangi alanı projemiz kapsamında işaretlememiz gerektiği konusunda bilgi
istiyoruz. LED aydınlatma armatür ürünlerimize, ABD pazarı için UL kalite belgesine
sahip olmayı, „IES‟ datalarına sahip olmayı ve sahip olduğumuz “IES” dataları ile bir
yazılım programı geliştirerek web sayfamızda düzenlemeler yapmayı planlıyoruz. Buna
bağlı olarak hangi alanı işaretlememiz uygun olur?
Cevap 5: Bkz. Önemli Uyarı ve Cevap 4.
Soru 6: İLTEK MDP kapsamında başvuru yapmak istiyoruz. Teklif çağrısı, başvuru
rehberi „Maliyetlerin Uygunluğu‟ bölümünde „Uygun Olmayan Maliyetler‟ kısmında,
“Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin
maliyetleri” geçmekte. Bu durumda „proje başlangıcı‟ olarak hangi tarih esas
alınmaktadır? Çalışmaların başlama ihtimali düşünülürse geriye dönük olarak kabul
edilebilir bir süre var mıdır?
Cevap 6: Proje, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle
başlar. Geriye dönük kabul edilebilir bir süre bulunmamaktadır.
3/8
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
MALİ DESTEK PROGRAMI
(TR51/15/SÜR) (TR51/15/SÜRKA)
ÖNEMLİ UYARI
Sürdürülebilir Kalkınma MDP kapsamında Alt Bölgelerde kayıtlı ve faal olan Başvuru
Sahipleri için geçerli olmak üzere, proje hazırlanmasını teşvik etmek amacıyla, Başvuru
Sahipleri tarafından başvurudan önce temin edilen proje hazırlamaya ilişkin danışmanlık
hizmeti maliyeti, faturalandırılmak ve talep edilen destek miktarının %2’sini geçmemek
şartıyla proje bütçesinde gösterilebilir. Projenin başarılı bulunması ve desteklenmeye hak
kazanarak Ajansla sözleşme imzalanması halinde, ilgili kalem proje bütçesinde uygun
maliyet olarak yer alacaktır. Başvuru Sahiplerinin, olası hizmet alımları şartlarını bu
açıklamayı göz önünde bulundurarak belirlemeleri tavsiye edilir.
Soru 7: TR51/15/SÜR/SÜRKA; programında sıfırdan kurulacak yeni bir tarım
işletmesine destek veriyor musunuz? Yoksa önceden kurulmuş işletme mi olması
gereklidir?
Cevap 7: SÜRKA Programı ve diğer tüm 2015 yılı programları kapsamında başvuru
sahiplerinin, başvuru yaptıkları tarihten önce kurulmuş ve kayıt ve faaliyetlerine ilişkin ilgili
kurumlardan belgelerini (vergi, SGK borcu yoktur, ATO/ASO kayıt ve faaliyet belgeleri vb.)
temin etmiş olmaları yeterlidir. KAYS üzerinden başvuruda tüm destekleyici dokümanın
sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
Soru 8: TR51/15/SÜRKA programına kar amacı güden kurum olarak başvurmak
istiyorum. Çamlıdere‟de şirketimi bugünlerde açacağım. Şirketin belli bir süre önce
açılmış olması gibi bir şart var mı acaba? Projem bu durumda ret olabilir mi?
Cevap 8: Bkz. Cevap 6. Ayrıca yeni kurulmuş olan bir şirket/dernek olması başvuru sırasında
bir ret nedeni değildir. Ancak, projelerin teknik ve mali değerlendirme kısmında, kurumsal ve
mali kapasiteye ilişkin değerlendirmede, Başvuru Sahibinin kurumsal geçmişi ve ilgili mali
dokümanları incelenerek puanlama yapılmaktadır.
Soru 9: Tarımla ilgili işletme açıp tarımsal faaliyetler yapacağım. Tarımsal arazileri
kiralamayla ilgili resmi işlemlerim devam etmektedir. Kiralama işlemi proje
sonuçlanana kadar yani birkaç ay içinde tamamlanacak. Fakat şu anda arazinin üstüme
olduğuyla ilgili resmi bir evrakım olmaması bir sorun teşkil eder mi?
Cevap 9: Program kapsamında birincil tarım faaliyetleri uygun değildir. SÜR ve
SÜRKA Programlarına başvurular sırasında, Başvuru Sahiplerinden “proje faaliyetine konu
olan arsa/arazi/binaların mülkiyet durumunu, tahsis veya kullanım hakkını gösterir belgeleri”
destekleyici doküman olarak sunmaları beklenmektedir. Ayrıca başvuruya, projenin ölçeğine
göre, “faaliyet alanının konumunu ve kapladığı alanı gösteren vaziyet planı (1/25000 - 1/5000
ölçekli haritalar” eklenmelidir. Başvuru sırasında ilgili belgeler temin edilemiyorsa,
gerekçesiyle birlikte beyan edilmeli ve ilgili evrak kısmında hazırlık çalışmalarına, potansiyel
uygulama alanına ve varsa ön görüşme/protokollere ilişkin belgeler sunulmalıdır.
4/8
Değerlendirme süreci devam ederken, Ajans gerekli görürse Başvuru Sahibinden sürece
ilişkin ek belge talebinde bulunabilir. Projelerin başarılı bulunması ve desteklenmeye hak
kazanması durumunda ise projenin uygulama yerine ilişkin tüm belgelerin (kontrat, protokol,
izin, ruhsat, etüt, uygulama planı, haritalar vb.) sözleşme öncesi Ajansa sunulması zorunludur.
Soru 10: Ankara Kalkınma Ajansı 2015 Mali Destek Programı kapsamında olan
Sürdürülebilir Kalkınma başlığı altındaki desteğe Sincan OSB “endüstriyel simbiyoztemiz üretim” çerçevesinde dâhil olabilir mi? Yoksa sadece başvuru rehberindeki 5 alt
bölge mi bu kapsamda değerlendiriliyor?
Cevap 10: Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı önceliklerine göre Alt Bölgeler
bazında uygun proje uygulama ilçeleri belirlenmiştir. Buna göre bir proje ilgili olduğu
program önceliğine göre belirlenmiş ilçeler dışında başka bir ilçede uygulanamaz. Başvurular
hazırlanırken öncelik-uygulama ilçesi tablosuna dikkat edilmelidir. SÜRKA Programı Ankara
Alt Bölgeleri kapsamındaki ilçelerde uygulanacak projeleri desteklemeye yönelik olduğu için,
Sincan OSB bünyesinde geliştirilecek bir proje, uygulama yeri olarak programa uygun
değildir.
5/8
SOSYAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE YENİLİKÇİ YÖNTEMLER
MALİ DESTEK PROGRAMI
(TR51/15/SOSALT) (TR51/15/SOSKAP)
SOSYAL ALTYAPI
Soru 11: Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı‟na
yönelik proje hazırlığı içerisindeyiz. Proje konumuz, geçtiğimiz aylarda Ajans
tarafından desteklenen ve 2015 yılı Ocak ayında tamamlanan bir doğrudan faaliyet
destek projesinin bulgularına dayanmaktadır. Bu proje sahibi ilçemizden bir STK iken,
Belediyemiz ve hazırlamakta olduğumuz projede ortağımız olacak Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi de yer almıştır. DFD projesi kapsamında sahada görüşmeler ve çalıştaylar
yapılarak bazı konularda tedbirler alınması gerektiği tespit edilmiştir ve MDP projemiz
de bu tespitlere yönelik tedbirler sunmak üzere kurgulanmıştır. MDP başvurusu
kapsamında gereken ön çalışma ve fizibilite raporunun saha çalışması kısmını
doldururken, bu DFD projesi çalışmalarını sunmamız uygun olur mu? Yoksa tüm
çalışmaları tekrar etmemiz mi gerekir?
Cevap 11: EK H1 Ön Çalışma ve Fizibilite Raporu’nda belirtildiği gibi, Sosyal Sorunların
Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı kapsamında sunulacak projelerin
hedef grubun sorunları, ihtiyaçları ve taleplerine ilişkin bir ön çalışma yapılması ve projede
önerilecek faaliyetlerin bu ön çalışmanın çıktılarına göre tasarlanması gerekmektedir. Ön
çalışmada; konuya ilişkin çözümlerin analiz çalışmaları ve hazırlık faaliyetleri doğrultusunda
belirlenmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda, SOS MDP kapsamında sunulacak bir proje DFD
programı kapsamında gerçekleştirilen bir projedeki saha çalışmalarının sonuçları üzerine
kurgulanıyor ise Ön Çalışma ve Fizibilite Raporu’nda sorulan soruların tamamının
yanıtlanması koşuluyla bu çalışmaların tekrarı gerekli değildir.
6/8
BAŞVURU SAHİBİ VE ORTAKLARIN UYGUNLUĞU
Soru 12: Kar amacı güden kurum olarak programlara başvuruda bulunmak istiyorum.
Şirketin belli bir süre önce açılmış olması gibi bir şart var mıdır? Sıfırdan kurulacak
yeni bir işletmeye destek veriyor musunuz? Yoksa var olan işletme mi olması gereklidir?
Projem bu durumda ret olabilir mi?
Cevap 12: Bkz. Cevap 7. Tüm 2015 yılı programları kapsamında başvuru sahiplerinin
hâlihazırda faaliyet gösteren ya da belirli bir tarihten önce kurulmuş olması zorunluluğu
yoktur. Başvuru sahibi kurum/kuruluşların başvuru yaptıkları tarihten önce kurulmuş ve
kayıt ve faaliyetlerine ilişkin ilgili kurumlardan belgelerini (vergi, SGK borcu yoktur,
ATO/ASO kayıt ve faaliyet belgeleri vb.) temin etmiş olmaları yeterlidir.
Başvurudan önce kurulacak işletmelerde, kuruluşları için herhangi bir geçmiş tarihten önce
kurulmuş olma şartı aranmamaktadır. Ancak başvuruda gereken tüm destekleyici dokümanın
KAYS’a yüklenmesi gerekmektedir. Programlar kapsamında gerçek kişiler uygun
başvuru sahibi olmadığından, Başvuru Sahibinin muhakkak bir tüzel kişilik olması
gerekmektedir.
Yeni kurulmuş olan bir şirket/dernek olması durumu başvuru sırasında bir ret nedeni değildir.
Ancak, projelerin teknik ve mali değerlendirme kısmında, kurumsal ve mali kapasiteye ilişkin
değerlendirmede, Başvuru Sahibinin kurumsal geçmişi ve ilgili mali dokümanları incelenerek
puanlama yapılmaktadır.
MALİYETLERİN UYGUNLUĞU
Soru 13: Proje bütçesini oluştururken, maliyetlerin gerekçeleri de ayrıca belirtilerek
teknik şartnamemize uygun 3 proforma fatura alınmıştır. Ancak söz konusu proforma
faturalar farklı tutarlardadır. Piyasa riskleri de göz önüne alınarak proforma
faturaların aritmetik ortalamasının alınarak bütçelendirilmesi uygun mudur?
Cevap 13: Piyasa fiyat araştırması yapılarak ilgili bütçe kalemleri için temin edilen 3 adet
proforma fatura/fiyat teklifinin aritmetik ortalamalarının bütçeye yansıtılması uygundur.
Toplam maliyeti 20.000TLyi geçen her bir mal ve hizmet alımı kalemi için teknik şartname
ve 3 adet fiyat teklifi/proforma fatura sunulması zorunludur. Kar amacı gütmeyen başvuru
sahipleri için KDV dâhil fiyatlar bütçeye yansıtılırken, kar amacı güden başvuru sahiplerinin
bütçe kalemlerini KDV hariç fiyatlar üzerinden doldurması gerekmektedir. Bütçelendirmenin,
Satın Alma Rehberinde belirtildiği gibi maliyetlerin ekonomiklik ve paranın en etkin
kullanımının sağlanması hususlarına dikkat edilerek yapılması önemlidir.
7/8
BAŞVURUDA GEREKEN
Soru 14: 2014 yılı bilanço ve gelir tabloları henüz çıkmadığından, son üç yıla ilişkin
yeminli mali müşavir (YMM) veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM)
tarafından onaylanmış bilanço ve gelir tablosu belgelerini 2011-2012-2013 yıllarına ait
olarak verebilir miyiz?
Cevap 14: Belgelerin 2011-2012-2013 yıllarına ait olarak sunulması başvuru aşaması için
yeterlidir (2014 yılı tabloları henüz çıkmayan Başvuru Sahipleri için). Değerlendirme süreci
devam ederken Ajans gerekli gördüğü hallerde Başvuru Sahibinden 2014 yılına ait
onaylanmış bilanço ve gelir tablosu belgelerini de talep edebilir.
8/8
Download

Dosya olarak indirmek için tıklayınız.