T.C.
MANISAVALILIGI
IIMil皿EgitimMiidm●liigii
23/02/2015
Sayl:27092994/310/1991984
Konu:SenaryoYarl;maSi
.…‥KAYMAKAMLIGINA
(ilGeM冊EgitimM的間鴨u)
ilgi:(a)BilgiislemveEg証mTeknol〔河eriiubeM肌rl蝉nun18/02/2015tarillVe
18240813aylllyaZISl
(b)YenilikveEgitimTek−101qjileriGeneLMudnrl蝉inun160220151arIhve1693668
SaylllyaZISl・
ilgi(b)tarih ve∴Saylll,i.4・KISa FilmSeTyO Yar一叩Sll’kolluluyazISlekte
g6nderilm−Stir.KonununileenizdebulunantnmresmlVe6zelilkokul,OrtaOku1両evedeng1
0kultarilehalk egitim merkezlerive elrakilkegitim merkezleri6grencivekurslyerlerine
duyurulmaslhususunda;
Bilgilerinizevegeregmiricaederim・
RecepDERNEKBAS
MllliEgitimMtidurn
EKLER:
1−11giSaylllYazIVeEkleri(7Sayfa)
DAGITIM:
1−171ICeKaymakamllglna(IlCCMEM)
NisamIp棚Mah・AtamrkLil、iNo245020MerkeLIManlSa
EiektronlkAglna…SamCbgovtr
叩OSta・)′狐1Sma45@meb・gOVlr
A、′rlntilLbligllCin Ha用DURMAZ高(EMUR
lei(0236)2314608
Faks(0236)23ilZ Si
Buevrakguveni1CIcktronikimZaiieimZaianmi沖rhttp′′C、・raksorgumcb80>tradrcsindcnac6a−b2C2−3rbl−b743−6cf3kodL正teyltedliebiiir
T.C.
MANISAVALILIGI
IIMilliEgitimM並d鉦1時H
18/02/2015
Sayl‥54613747/821・99/1824081
Konu:SenaryoYarlSmaSl
HAYATBOYUOGRENMESUBEMUDURLUGUNE
ilgi:16/02/2015tarihve1693668saylllyaZl・
SuurluOgretmenlcrDeme首iGenelMerkezi−nin・TLirkiycgeIleH同kokuLortaokul,ilSeVe
dengl Okullari−e halk egitlm merkezierive Glrakilk egrtLm merkezieriOgrencive
kurslyerlerine〉′6nelikIiOgretmenilkonulu−14・KISaFilmSena一YOYa叫maSJlldtizelllemek
istediklerine中温nyazlektegenderilmistlr・
S6zkonusuetkinligill;TnrkiyeCumhuriyetiAnayasasl,MilliEgitimTemelKanunu
iie Turk Milli Eg証minin genelamaelarlna uygun Olarak言Igili yasalduzenle−11elerde
beli.tiIenilke,eSaSVeamaGlaraayklrlllkte的Ietmeyecek㌍kilde,denetimlerilIgiliokul,
halkegitimmerkez高irakllkegitimmerkeziveil/ilcemillieg証mmudurluklcritaraflndaIl
gercekleStlri−mek uzere・gOnullurnk esaslna gOre yaPllmasIIlLISLlSL一nda bilgiIerinizl Ve
gereglniarzederim・
BtilentijMSEK
SubeMud前説
EK川glyaZIVeekleri
NlSanCIP.liaMahAtaturkBiv No2ManISa
Ay…tLllbllglIC用Bii klin VeLgnll TCk SbMd
Eiektronik^g http//mmlSamemgOVtr
Tei(0236)2314608
かpOSta洲glSayar43@1nebgoVtr
FdこS(0236)231125i
BueヽrakguYer高eLek,rOnikimZalieimZalanm Lirhttp′′evraksorgumcbgovtradreslnd卯643f−0844−3598−96f6−0360koduiicteyltCd−Lcbilir
T.C.
MiLLiEdiTiMBAKANLIeI
YenilikveEgitimTeknolojileriGenelMm証1噂ii
16/02/2015
Sayl:88013337/821・99/1693668
Konu;SenaryOYarlSmaSl
……VALILIGiNE
(ilMllliEg証mMndurl鴫n)
llgi:iuurluOgretmenlerDerne菖iGenelMerkezi−ninlO・02・2015tarihlive2015/4say∼1−
Suur−uOgretmenlerDernegiGenelMerkeziinin・T虹kiyegenel一皿okul・0rtaokul・1−Se
ve dengiokullarile halk e重出mmerkezleriveelrakllk egitimmerkezleriOgrencive
kursiyerlerineyenelik一・Ogretmen・・konulul●4・K−SaFiimSemtYOYar即laS−lldH2・enlemek
istedikLerineiliSkinyazlVeekleriincelenm函〇・
S6zkonusuetkin鳴in;T血kiyeCumhuriyetiAnayasasl,MilliEg両mTemelKanunu
ile Turk Milii Eg両minin genelamaeLaTlna uygun Olarak・llglli yasalduzenlemelcrde
bel証Ienilke,eSaSVeamaelaraaykml−kteskiletmc)′eCek㌍kilde・dcnetimlerillglliokL一l・
halkeg両mmcrkez高trakllkeg両mmerkezive潮lcemilliegitimmddurI測eritaraflndan
gercekIe;一読lmek nzere・g6nulluluk esasma g6re yapllmasl hususunda bilgiieri−li7i Ve
gereglniricaederim
DincerATEi
Bakana.
Genel Miidtir
EK:ilgiyazIVeekleri(5sayfa)
DAGiTIM:
Gereか
Bilgi:
B Planl
TemelegitimGenelMudurlu郵
OrtadgretimGenelMtidurl鴎u
DinOgretimiGenelMtidurl堕ti
MeslekivcTeknikEgitimGenelMuduringu
HayatBoyuOgrenmeGeneiM的tirlugii
OzeIOgretimKurumlarlGenelMtidurl鴫u
SuurluOgretmenlerDemegi
KonyaYoluLLZerLYEdlTEKIANKARA
YEGITEKBllglYaSartAHIN(BirlmKoord)
ElektronikAgl冊W.meb.govtr
Tei(0312)29°9440
yegitek@meb・gOVtr
【.蘭nllkBiigi
Tel(0312)2861883
Bue、rakguvenl一〇lektroniT・言mzalieimZaianO=SIir http′′evraksorgumebgoYtradresiilden51b7−78cc−3939−9297−9348koduLictcyltCdlicbLiir
!椎
叩RLU練ETM肌ERDERN姐GENELMERKEZi
DemekNo:06075−07B
Tal・lh:10/02/2015
Say1 2015!4
Konu :KISaFlllnSena町OYa的maSl
rc.Ml旧都涌附加廟
†面映V高師mTeknolo)iler塵nelMudLl哨il
ANKARA
清心 mGrllpBa車an鳴lna
0棚時mrk騨酷証erDern噌高ene間融itar証1両0−1−話中豆re暗証”血
雄ISa紬nSe噂OY掴n相克∼Ze血噂「・Yar阿世em繭iTurkS幽両川∴K胤
F剛\e・M碑u両軸eSineka軸bul虹…隔息y一・脚n細Z鴫tim個gilise噂・013T
kazand岬lVe騨岬arlar暗面謝珂amaC幽tad両潮岬la高車hlZmet
etnlcSl曲mIldan揮m細函蕪両潮間Ⅴ証dereC掴旧症ullar碑k岨諏
融m圃臨画noduyur幽S南側1‘痢reg明神as暗む厨川加rzcderI2
回閣
Eklcr_
1)Se圃yC笹rt圃meSl
Genel恥Skan
Z)捕手
2−yabeyCd14ZOSkNoZ生
轍必出呈工劇場
Te103122861883
日ミX O3122876180
Balgat/Å冊(ARA
叩OStailntO㊨ogderorg
KiSAFiLMS帥ARYOYARISMASISARTNAMESi
前−DER 川r山0恥m帥ICrDernegGene−MerkeziTanltmaKomisYOnuBaikan嶋はarafmdan”lSa
帥mSenaryoYarlSmaS目地削一en叫t−rYari5m掴kemizdeTdrkSinema両面′kiSaf冊…em冊
iuu…ge鳴mesinekatk)dabu一…maYi・Sinemam−Zatarihimizdendrneklervererekrnl帖b−re恥m
anlaYlmlkazandlraCakSenaVOlaro時urmaYIVeSenarYOyaZarla…deste博meY−amat萄maktadir
Konuise egitim haYatlm剛 VaZge坤mezi oIan degerli′oeretmen“IerImizdir・YarlSmamIZ
JOeretmen・一er冊lVeegitimdunyam聞erealacakhert嗣ertsemlY。Yukapsamaktad一「∴6gretmen’
konulu varcmam融amac…tOP−uma tayda一一一Y−OgrenCikr vet,§tirmeye omr踊adaYan
dgretmen−er一m脚SOruniarInlSanatSa圧estetikdegeriolansenaryoiarvas,taSrY厄duYuImasini
sa的makt一高e圃YOはrdramata伽daYa症b臨
主_KatI血aSar迦
a)SenarYO−a…m順manevidegerIerimizir…血nauYgunOima5−gerekITlektedir−
b)Gもnderi−ecekSenarYO∼arba*abmYerdeyaYInIanmam碕>etumhakiarIVaZardao面aildlr・
C)SenarYOhren融105ayfadano−uimalIdlr・Herbirsayfa…ldakikauzun鴫undak−Safiime
kar坤kgeieceg−VarSa画maktadI「・
d)SenarY0−ar,TlmeSNewRomanvaZ而akte紬el・5satlrar抽VelZp面obOyOkl蝉nde・uSt一
訓SOisavfabo掴u2,5cm,SagSaYfabo中嶋Ul・Scmo繭k5ek耀hazirlanmaiidlr・
e)Senarvo−arlnuVgulanabI一両e璃eSahlP0両Sl・mekan,kCStum′OyUnCuSaYISi・efektihtIYaCら
tahm刑GeklmSureSlgibiprodukSiyOnmaliyetleridedegerlendirmededikkateahnacakttr
3.8aSVuruSek起
a〉Ba叩rUはr紀DERGene周erkezinekapa−iZa碕ndepoStaVeyaeldenteslimediImeI航
b)BirkapanzartlniemdeYaZa佃adiSOYad一′adre到etiSimb圃eriyer毒血l上BuzarfI…Zerlne
senarYOi両e鵡rumuzYaZllmahdlr・Rumuz5karakterdenoluSmailmZa…OZe‖SmiYada
岬etiOlmamaiid一「・AYnirumuZLabIrdenfazlaI朝nkatI−maSldu…mundaO的ERfa佃bIr
rumuzVereb冊veyabu壷rIiSted圏b蘭mdes面IandIl・abiljrZar自eindeaYrlCablrA4dosYa
鞠d−8zer活de・suur−uOgretmenIerDerne紺ISa刷mSenaryoYarrsmaslSa融…OkudumVe
kabulett証beYa層状∼naadsovad′tarihveimzabu一…ma刷・KabulbeYamO而ayanzarfrar
deierlendirmeYea血maYaCaktir
c)SenarYO,3kopYaO∼arakzar自らineYer函r”me剛SenarYOYiabir臨aYr同rSaYfaoIarak
個m6Ykusude(S岬5−3)dosYayaek−enme一一dlr“SinopsisveSena岬birCD事akta而rakCD’回
読erIneSadece rumuzvaZll10Ima周Ir
d)Senaryo−amhersavfasinda∴Sa色‘stkOSedevaza…SeetigirurrlUZbulunmaildir SenarYO
uze…deadsoYadgibikISはelb−1gileryeralmama周一r・
e)BaSVuruklrbasvuruadreS,nee−denveyakurYe/PoStaVOhYlates”mediIme剛
f)Ka帥mc庸varrirnaYaenfazla33enaryoi−ebaSVurab臨帥enfazlasenarYoIleYarlimaYa
kat.ia融IarherbirSenaryO直navrlbirrumuzvezartkulianmalld−r・
4.8aSVuruAdresi:
66−DERiUURLU06RETM馴LERDERNEGi
ZiyabevCd.1420.Sk.No:2/lBaigatlANKARA
S・SoneaSVuruTarihi:
22MayiSCLlma2015Saat19:00’dur・
Hanginedenleo−urSaoisunbe−irtiientarihlerdensonrageieceksenaryoIar・uSu剛CeYapIlmaYan
baiVUru−ariIepostadakigecikmeIervekayboImagibimazeretlerdikkateall…aZVedeierlendirmedril
bIrakIIirIar.
6.6diiIIer:
Juri.varLSma konusuna uvgun oIaraken etkiliveezg伽hikayeYeSahip・prOd撮Siyona9−5Indall
uyguianabiiirもzellikteolan3§enaVOSeCeCektir・
Bukapsamdadereceyegirenesersahipierine;
1.0izdstuB胸Sayar,MiIIISuurDergisIIY一冊AbohelBivel・likSertifikasl・
2.2000TL.DIZOstuBiig噌ayar.M掴SuurDergisilY一肌Abone旧VeZiIikSertifikaSI.
3.1000TL.DlZuSt…鴫ISaVar.M冊SuurDergisilY−I1−kAbone圃Ve3割kSertmkasl.
ManSiyon:2adetManilYoned踊Ve州ecektir・HerbirrnansiYOn6d柵kaiananadaFoto蔦世f
Makinasl,M剛iSuurDergiSrnelYIIIikAboneIikveMansiyonSerti部aslVeriIecektir・
Del・eCeVegirenSenaryOIardanbirveyabIrkaC166−DERtaraf…dan個mecekiIebilirvevaeektiriIeb航
AyrICaVarlSmaVa gOnder一ほn senarvoIardanyay−nlanmava degerg6ruienIerIbiraraya getirilerek
kitaplait一rIiaCaktir・
De彊rlend一meJurISlVariSmabaSVu…SU…nbit噂20HaziranCumartesi2015tarihindesitemizdeiIan
edIIecektir
e.SonucIar:
Degerlendirmeso…Clar−20HaziranCumartesi20145aat19:00’danitibarenwww・Ogder・OrgSiteSinde
ilanediIecektlr.DereceaianIaraaYrICateIefonvee−pOStaVOIuiIebiIgiveriIecektir・
9.6d剖T6re証:
6ddtereni27HaZiran2015CumartesieuntiAnkara’daYaPIIacaktlr・
駒眉語結締言廟輔車
鰹藍藻轢態
藤森鮮撼購鮮酢弧轍
講舗瀧慈蹄融
融蝿離籍白扇棚
∴∴∴∴ ∴∴∴∴∴∴∴∴ 圭 .∴∴∴∴∴
一勝 \ ̄鮮麗澄護憲濫醒藍,濫整躍/熊酌連闇醒\毅擬認謎謹間諜遭難澄i繋普諏翻闇路謁殻謝しく/〈
詑謡。 労 蹄星 塁鎚麗募講\額遜恐翌認囲醒臨圏蕊証醒醒陸棚謂遜遜盤開聞賭場灘
開聞醗醒闘醒開園醒醒躍醒 ̄ 翻一一書 棚地盤 丶ゥ68傾カhルネシ
醒謁讃園躍躍露盤閏躍認躍認醒蕊認認醒露盤謡謡醒 一端
h
8
ラル
リI[ル
8擺
「
,i 《 1嗣桑蚤疑貯調整捺電源譜幽接地亨 か [email protected]
黒部適 整∴i開聞閣調羅朝粥嵩欝\盤逆_
軸幡離圃棚唖博満臨蔦計輔弼憧溺触捉諒醐議∴∴∴∴宙諒増結焼陸醜鰯鵡
鱗騨雷轟海鮮鵬.弛紺謙言継 弼蛾鄭馬 脚賦葎 ∴∴∴∴∴軸 噌郎封搬猶蹄郎鰯
態黒 縁詰轟や臨繭朝漆 帥軸諒蛾癌醐嶋
Download

İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nün 23/02/2015 tarih 1991984 sayılı