T.C.
DINARKAYMAKAMLIGI
IleeMilliEgitimMudtirli増血
ACELEVEGUNLUDUR
Sayl:24290588/315.02/2187740
27/02/2015
Konu:Kar・deSOkul
…………………….MUDURLUGUNE
ilgi‥a)MEBAvrupaBirligiveDlSiliSkilerGenelMndtirl画一nm13.02.2015tarihve315/1661458saylllyaZISl.
b)ilMilliEgitimMtid蘭鴎n血25・02・2015tarihve49809702/315.02/2126432saylllyaZISl.
ilgi(b)yazlekindealmanAvrupaBir噂iveDlSiliSkilerGenelMu(旺rl頓一ntinilgi(a)yazISlnaistinaden
ilimizgenelinde;yurtdlSmdakiokullarlakardesokuliliskisibulunanokullartaranndanokulbilgilerininekteki
91ZelgeyeiSlenerekilMilliEgitimMtid蘭嘩tineg6nderilmeknzereO2Mart2015tarihisaat12.00・akadar
dinarO3@meb・gOV・treやOStaadresineelektronikortamdaveresmiyazlekindeMu(mrl鴫timnzeg6nderilmesi
hususunda;
Gereginibilgilerinizericaederim.
HasanTAHTAOGLU
I19eMilliEgitimMnd屯rti
EKLER
l)ilgi(aveb)yazl(2sayfa)
2)OkulBilgiFormu(lsayfa)
DAGITIM
_Tum OkulveKurum Mtidtirluklerine.
−Mtid融1鴫龍mtizWebSayfaslna.
24290588TemelEgitimSubeMd・
79038795−idariBirimKimlikKodu
Buevral,n5070say−1,kan…geregirme
SEF− B.OZTtjRK
AdliyeMahAdliyeCad.HuktimetKonaglO3400DinarKurumKodu:115605
Tel.02723536020(1204)Faks.02723534577
e−pOSta dina「03@llebgov五・
由m∼aileimza,andlgltaSdikolunur
t巧.徴鴨Z。lr亨
(二、
Buevrakguv6両eiektronIk冊ZallelmZalanm函rhttp//evraksorgumebgovtradreslndend473−48cd−399e−8cOc−eCfbkodulleteyltedlleblllr
へ ̄ヽ
T.C.
AFYONKARAHISARVALiLIGI
IIMilliEgitimM竜d証1時ti
Sayl:49809702/315.02/2126432
25/02/2015
Konu:KardesOkul
…‥KAYMAKAMLIGINA
(主19eMilliEgitimMtid田嶋u)
……….OKULUMUDURLUGUNE
Ilgi:MEBAvrupaBirligiveDl車1iSkilerGenelMtidtirl噂untin13/02/2015tarihve
315.02/1661458saylllyaZllarl.
AvrupaBirligive DlSIli*ilerGenelM融通rl噂tr ntinilgiyazISlnaistinadenilimiz
genelinde;yult d甲ndakiokullarla kardeS Okuliliskisibulunan okullar tara宜ndan okul
bilgilerininekteki9izelgeyeiSleyerekO2Mart2015tarihine kadarMtidtirlu鄭mtizARGE
Birimineteslimedilmesihususunda;
Gereginibilgilerinizehcaederim.
MetinYALgN
Vdia.
IIMilliEgitimMtiC虻m
Ekler:
−主IgiYazl(lsayfa)
一〇kJBilgiFomu(lsaJ′車)
DagItlm:
−17IleeKaymakamllglna
−Merkezvemerkezebagllherderecevettirdekiresmive6zelokullara
−YaylnlamakuzereWebsitesine
KaramanIiMerkeziK:ARGEBiRiMi
ElektronikAg:lYWW.meb.gol′.tr
叩OSta:adsoyad@meb.gov.tr
A)′nnt】Ilbilgi19in;G6k刷AKPINAR
Tel:(0272)2137603/207
Fak:(0272)2137605
BuevrakguvenLieiektronlklmZaiieimzalanmlStlT・匝一〝evraksorgu・mebg0両adresindenf80C−b96f−39f8−aCf1−6b61koduieteyltedliebli廿.
告ぐ.
MiLJJ‡離封丁恥日舞浄機雷LlGl
太守r岬旧師 ̄噸高調車鴫潮血筋騨再臨距離廟
駄Vl:窮図5072:封5.【)2月鮪同館
は了02:2m5
l{011批K紬deSOk山
伸時間場面1剛(刷潮時
血zdde 両面函1姻出血日面も 姐油汗諒両国臨両面剛10回bi蘭er読臨据
わIy高齢短融肌
臨r璃諒uljl雨着日高山間1品証冊潤日用間蘭諒1品ek読高雄l蹴噂i函寄航k(誼1戯
\減d前腕弧函泳江南油博諒両面掴融語間
1㌧ZWa Y買〕lY仕1m7
1ねk捌き.
樟鋤td Mtldllr
削ぐCi第1gcrt s函掴
ー/(評,一
雄調秘卸売謹話畔追詰薄謝船
出だ軸細魚壌・打払薄・−叱二時蹄高
二岬蘭鉦ゝ⊂;融合高雄mb.囲いr
母露地・t勘遵高手諒●嚢.tAtlLA駐−;靖F
Te∵纏l寝汗は82が・i伊ll
短気:嘩312131833鴫
乱i弐恵写航二鳥rd高周信雛近点し種・撮調子噂・を母・高低華甲電照時朝一硝血脈be竣一綿斑一掬糾弾二道・軸アリ撮1両Cは;:融庸一こ。
‘批4RDESO瑠ULPROJESI,,RAP鱗4姻吃NDA
E脚部 秘秘舶DEDhi髄4TEAL棚C4KOKULBiLGfLERI
BILGILER
封U%D
比DTカf
オTツ
YIRTD瑠伽MRIoKUL
ULKESI
OkLllunAdJ
ni−1互esi
Adresi/PostaRt)dll
】セldbnveH諏乱MmmraSL
ELPostaAdI・eSi
bZternetAdresi
OkulYbneticisininAdlSの,adl
9kulml楊PzeL Hkoku10rtaokuL,Lise,Anadolu Li・eSiMeslekOkulu…yb.)
01・fakPrdeler
RbrdeSOku101maTtlYihi
EhsongerQekl谷enlya7・et ia高hi
D薯erBiを〟er
OMY
OkltIM龍d廠千五
…./..jQ0ヱ5
Download

ilgi yazı için tıklayınız - Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü