講鵠
T.C.
DINARKAYMAKAMLIGI
IleeMilliEgitimM融tlrl堰u
GUNLUDUR
Sayl:90872454/821.05/2186801 27/02/2015
Konu:26.VergiHaftasl
……………………………………MUDURLUGUNE
Ilgi:IIMilliEgitimMudl皿梯intin23・02−2015tarihve89496728/821・05/2011527saylllyaZISl.
Ilgi Yazlekinde allnan,Maliye Bakanllgl Geliridaresi Ba*anhgl Mukellef Hizmetleri Daire
Ba;kanllglnCa一’26・VergiHa允asl−ikapsamlnda,GeliridaresiBaSkan蒔Imerkez ve ta;ra teSkilatl
taranndan,23iubat−01Mart2015tarihleriaraslnda90CuklardavergibilincinigeliStimekamaclyla
resmi/6zeltumilkokul,OrtaOku1両sevedengiokullarlnZlyaretedilecegine,klSabir bilgilendime
Call;maSlyaPllacaglnaVehazlrlananaHSlerin6grencilering6rebilecekleriyerlereasllmaslnadairYenilik
VeEg帝mTeknolqiileriGenelMudurlngunmilglyaZISIVeekleriyazlmlZekindeg6nderilmiStir.
Bilgilerinizivegereglniricaederi
HasanTAHTAOGLU
IleeMilliEgitimMudtm
EKLER
l)YazIVeekleri(3sayfa)
DAGITIM
−Tumilkokul,Ortaokul,LiseveDengiOkulMu(砧miklerine.
−Mtidur1時umuzWebsayfaslna.
908724240zelEgitimveRehberlikSube Md.
79038795−IdariBlrimKjmlikKodu
euewB鳳5070印面ぬhungereeince
SEF− EOzTURK
AdllyeMahAdllyeCadHukumetKonaglO3400DinarKurumKodu●115605
i一imiaiIeimzaIandigltaSdikolunur
Tei02723536020(1204)Faks.02723534577
e−POSta.dinarO3@nebgov血
亀:な腫tJZ。1三
園
Buevrakguven一一e−ektro…kimZailelmZaianmlStlrhttp〝evraksorgumebgovtradres−ndendaOa−a317−3992−a28a−1285kodulleteyltedlleblllr
T.C.
AFYONKARAHISARVALILIGI
IIMilliEgitimMtidnrl鴫ii
GUNLUDUR
Sayl:89496728/821.05nOl1327
23/02/2015
Konu:26.VergiHa宜asl
…‥KAYMAKAMLIGINA
(119eMilliEgitimMudurl鴎u)
Ilgi:BakanllglmlZYenilikveEgitimTeknol函leriGenelMudtirl鴎tinunO4/02/2015tarihli
Ve88013337/821.05/1252429saylllyaZISl.
MaliyeBakanlTglGeliridaresiBaskamgIMtlkellefHizmetleriDaireBaSkanllglnCaii26.
VergiHaftasl’一kapsammda,GelirIdaresiBa;kanhglmerkezvetairateSkilatltara霜ldan,23
Subat−01Mart2015tarihleriarasmda90CuklardavergibilincinigeliStimekamaclylaresmi/
6zeltumiIkokul,OrtaOkul,lisevedengiokullarlnZlyaretedilecegine,klSabirbilgilendime
CallSmaSly叩llacaglnaVehazlrlananaE;lerin6grencilering6rebilecekIeriyerlereasIlmaslna
dair YenilikveEgitimTeknolqjileriGenelMudtirltigtintinilglyaZISI Ve ekJeriyazlmlZ
ekindeg6nderilmi担r.
Bilgilerinizivegereglnlricaederim.
MetinYALqN
Valia.
主lMilliEgitimMtidurti
Ek:ilgiyazIVeekleri(3sayゆ
DAGITIM:
BILGI:
−17IlCeKaymakamllglna
−TemelEgitim;b.
−MerkezveMerkezebaghnkokul,Ortaokul,
一〇zelOgretimKur.;b.
LisevedengiOkul/KurumMtidtirltiklerine.
土中mveEgitimTeknolqiileri;ubesine
(M的追rl噌timtiztinWebsitesindeyaylnlarmaktizere)
AB′Onkarahis町I=I冊捷帝mM的血16邸
Tel・No:(272)2137603/162−133 Faks:(272)2137605
叩OSta:OZelegitimrehberlikO3@meb.gov.tr
−DinO菖retimi;b.−Bilgi
一〇rlaOgretimSb.
−Mesl.veTeknikEgt.Sb.
Bilgi申m
i.TOPCU
VHKl
O14
Buevrakgu、・enlleiektroniklmZallelmZaianm函rhup:〝evraksorgumeb・gOV・tradreslnden1289づ3cb−3bl1−9017−000ckoduiieteyjtedlieb冊
T.C.
M主LLIEGITiMBAKANLIGI
YeniLikveEgitimTeknoLojileriGenelMtid前1嘩ti
Sayl:88013337/821.05/1252429
04/02/2015
Konu:26・VergiHa節asl
……VAL主LIGINE
伍MilliE如imMtidiirl鴎u)
Ilgl:MaliyeBakan1両GelirIdaresiBaSkanllglMnkellefHizmetleriDaireBaSkanl蘭nln
29/Ol/2015tarihli62845061−602.05−8450say111yaZISl.
MaliyeBakanllglGeliridaresiBa*anl噌IMukellefHizmetleriDaireBa*anll鉦1時
一一26・VergiHaflasl‖kapsamlnda23Subat−l Mart2015tarihleri araslnda Gelir主daresi
BaSkanllglmerkezvetaSrateSkilatltara血ndan,BakanllglmlZabagllreSmi/6zelttimilkokul,
OrtaOkul71ise ve dengi okullann zlyaret edilerek,90Cuklarda vergibilincinlgeliStirmek
amaclyla klSa bir bilgilendime9allSmaSlyaPllmasIVe hazlrlanan aHSlerin ogrencileIin
g6rebilecekleriyerlereasllmasltalepleriuygung6rtilmtiit血.
Bilgilerinizivegeregmlricaederim.
DinCerATE;
Bakana.
GenelMudtir
EK:ilgiyazlVeekleri(2say魚,)
DAGITIM:
Gereむ:
Bilgi:
B Planl
TemelEgitimGenelMtidthl噂u
Orta6gretimGenelMndurl嘩u
DinOgretimiGenelMndnrlu∈担
MeslekiveTeknikEgitimGenelMtidur喧担
Oze10gretimKurumlarlGenelMtidurl噌u
MaliyeBakanllglG.i.B.MtikellefHizmetleri
DaireBaSkanllgl
Teknikokullar−06500Yenimahalle/ANKARA
AyrlntlIIbilgiiein;C.SUKAYA Ser
ElektronikAg:\VIVW.meb.gol′.tr
Tel:(0312)2969400−9431
yegitek@meb.gov.tr
Faks:(0312)2238736
BuevrakgtJveniielektronlklmZaiieimzalanm函Lr・h申〝C、′raksorgu・meb・gO、,tradresinden9ea8−118i3db9−bbd0−429fkoduiletey〃ted−leb間
′、
T.C.
ⅣIALhrEB几KANLIGI
Geiiridares「臼車軸il吾一
博ikelt拙轟1−13椋iDa壷53中郡11豆
lVED1
Sayl 高284506上前)2.晴一組50
29;01!2015
Konu:VergjB鉦肥illiCc塙証nl旺垂直融誼
時liLLiE締高11BAKANL貼]NA
(Yc証kt℃捷南mTe厄lC向直eriGene‖融品田強〉
Tlg主ij・01・2013粗品吊ieG28450台上602僻−llj33勘畠yaLjml2,
23号ubat」親元rt20151抽iler高rasLndlkt調la棚akolan26,VcrgiH誼asLkapsarmnda
GelirId紳融B埜k細鳴I merk鎌、731時託し函jlal,pC削nCはIar帥ndan T鉦kiyじgmel証c
Bak劃嶋n一塊噂1−Oku曲れ邪y打et誼l頃ek叩C蘭a壷、reTg日出誼n一gも嘩me)・e)ri出品
OhrakklSabjrbilgil甜dime)′a担n肘Ye揮Ilklaray5nelrkol的khazlrLmanbirbmegi〉raZ皿Z
ekindcg6nd3品enan$hokullarmSll鳳雛LplaJLlaJm火tadlr,
Buk那細心Bak訓蒔申−Z詰ei唇音間鴨串間航融「蘭徴証点0冊準描担nolar永
bjlgilctld副mcshc vcで率kanLl車舶iL PerSOmlincc ziyarct edilccck okullaIda asltaCak坤
S叫・l紬nlnb誼riemesianla叫iaitbttzlndittOPlmokul⊆ヴIl紬m(iIk階eEi叫Om晦C山口isc
VedergiokulIaniht中将duyulmaktad岨
BilglediI南mcsini\7CgCreginiarZCdchm.
ilhmKARAYILjへト
的車種n乞1
0諒Id都SiD諒eBa函nl
EK:
Å句口証ci)
B軋G軸IH舶u
唱酷
鳳田嶋
。Jep巧“
園田
Bube転5070場面Elらkirmii点TIZBrCi……’rmn5・栃班5両JE・iincGnitpiikiielとktrmikir・・Zaik‖rT四l訓Ill亭Lr_
痛心lCOlk帽血圧:ad桝50・握KA航 B時i涌く0醤h.)
‘kl誼0時〕l王415:時男rds: T哨撃KOT
夢中地雷僻編Bel融丁.go、i.廿と五km−):Aき:\、1時.如.20\・.h G高i.槻咽i
r、irOkd垂ru泣けnarrilh9drcIi
h中質高九両・苫hgoV蘭航mc曲く師直昨p唱∃粁こくYDェmAS封’印,iこ救)鵡UG)RIS 日加TiY浄ckニS
f ・ . I i J l , ・ i I I ● ● ・ 1 − ・ 1 ● − I ● I ・ − ! 1 ・ ・ ・ ■ − う ー う , − i i i − I I − j 1 . − . i i
“J[l飢IhJ叩nlunJO書冊tutldql中門ejeh
uno押出卸6」〇人“MMM
●1師ut 関門綿」Ep団IeQ
・工
+
.◆
●●→●l
.こ●
字“iI
●●1−
′!
Hホ
ツ
ノ
舞
ツ
・′ノヽ
剖蛇冊把手つ王1書や
晒唱班目す鞠喜八
叫帥車軸繭諒八十
串朋雷.両軸謝‥・五八
油軸自国0=…軸蒔「南<
…↑…1°〇°……庫< 訓囲[=抽上知串
蘭閻
Download

ilgi yazı için tıklayınız - Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü