TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 15.75
Ekonomik Kodlar
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
830
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
830
01
830
01
01
830
01
01
01
830
01
01
01
830
01
01
02
830
830
01
01
02
01
01
Ay:
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
1.077.021.420,57
871.214.416,17
800 01
Memurlar
810.642.531,38
800 01
01
Temel Maaşlar
501.854.305,67
800 01
01
01
Temel Maaşlar
501.854.305,67
800 01
01
01
Zamlar ve Tazminatlar
280.665.813,99
800 01
03
Zamlar ve Tazminatlar
280.665.813,99
800 01
03
01
800 01
800 01
03
01
05
800 01
05
01
800 01
05
01
800 01
06
800 01
06
01
800 01
800 01
06
01
06
07
800 01
06
07
800 01
09
800 01
09
09
800 01
09
09
Ödenekler
10.605.306,80
Ödenekler
10.605.306,80
Sosyal Haklar
17.475.205,33
Sosyal Haklar
17.475.205,33
01
03
830
01
01
03
830
01
01
04
01
01
04
01
01
05
830
01
01
05
01
Ek Çalışma Karşılıkları
830
01
01
05
02
17.764,30
830
01
01
06
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Görevlendirme Ücretleri
Ödül ve İkramiyeler
830
01
01
06
Ödül ve İkramiyeler
13.838,91
830
01
01
09
830
830
01
01
09
01
02
830
01
02
830
830
01
Ek Çalışma Karşılıkları
01
01
02
01
01
830
01
02
01
02
830
01
02
01
90
830
01
02
02
25/02/2015 15:24
13.838,91
Diğer Giderler
2.541,88
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel
Ücretleri
Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
Zamlar ve Tazminatlar
03
02
01
Cari Yıl (N)
191.875.745,07
Vergi Gelirleri
55.645.004,28
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
50.631.931,68
Gelir Vergisi
50.631.931,68
Gelir Vergisi Tevkifatı
50.631.931,68
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
65.098,10
Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi
65.098,10
Tevkif Suretiyle Kesilen KDV
65.098,10
Damga Vergisi
4.875.774,94
Damga Vergisi
4.875.774,94
Damga Vergisi
4.875.774,94
Harçlar
71.980,37
Yargı Harçları
54.710,87
7.754,50
2.541,88
Ücretler
01
830
25.518,80
Diğer Giderler
Sözleşmeli Personel
01
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Personel Giderleri
01
01
800
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
1
99
Diğer Yargı Harçları
İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma
Harçları
99
Diğer İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma
Harçları
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler
54.710,87
17.269,50
17.269,50
219,19
52.558.116,98
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer
Vergiler
50.963.352,02
2.235.622,68
47.048.784,70
1.678.944,64
538.638,18
800 03
99
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer
Vergiler
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
800 03
01
800 03
01
01
219,19
219,19
123.245.107,01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
20.835,00
Mal Satış Gelirleri
20.835,00
Sayfa 1 / 5
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 15.75
Ekonomik Kodlar
830
01
02
02
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
01
830
01
02
02
02
830
01
02
02
90
830
01
02
03
830
01
02
03
01
830
01
02
03
02
830
01
02
03
90
830
01
02
04
830
01
02
04
01
830
01
02
04
02
830
01
02
04
90
830
01
02
06
830
01
02
06
830
01
02
09
830
01
02
09
01
830
01
02
09
02
830
01
02
09
90
830
01
03
830
830
830
01
03
01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve
Tazminatla
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam
ve Tazmina
Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve
Tazminatları
Ödenekler
01
830
01
03
03
01
03
03
25/02/2015 15:24
01
99
Diğer Mal Satış Gelirleri
05
800 03
05
01
Döner Sermayeler
122.252.800,67
09
54.457,03
800 03
05
09
663.575,58
800 03
06
800 03
06
01
06
01
01
Lojman Kira Gelirleri
06
01
02
Ecrimisil Gelirleri
10.955,28
Ödül ve İkramiyeler
4.202,33
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve
İkramiy
Diğer Giderler
4.202,33
800 03
800 03
69.456,21
800 05
60,00
800 05
01
800 05
01
66.578,21
99
Döner Sermayelerin Aylık Gayrisafi
Hasılatından Ak
Döner Sermayelerin Yılsonu Karlarından
Aktarmalar
Diğer kurumlar karları
Diğer kurumlar karları
59.678.391,05
673.288,13
673.288,13
Kira Gelirleri
298.183,21
Taşınmaz Kiraları
298.183,21
Diğer Gelirler
Faiz Gelirleri
Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri
08
62.574.409,62
297.623,56
559,65
12.985.633,78
29.239,00
4,06
2.818,00
5.578.639,60
800 05
01
08
800 05
01
09
01
800 05
800 05
01
09
01
Kişilerden Alacaklar Faizleri
01
09
06
01
09
99
6113 sayılı Kanun Kapsamındaki Faiz
Gelirleri
Diğer Faizler
Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri
Diğer Faizler
4,06
29.234,94
3.011.964,53
2.914.448,25
97.516,28
İhbar ve Kıdem Tazminatları
584.548,96
01
Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı
569.433,49
02
Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı
15.115,47
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
5.600,00
3.000,00
05
Sosyal Haklar
670,00
14.565,00
253.480,35
800 03
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer
Giderleri
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin
Diğer Giderl
Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
Cari Yıl (N)
122.926.088,80
728.987,89
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal
Hakları
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel
Sosyal Hakları
Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
1
Kurumlar Karları
Sosyal Haklar
Ücretler
01
01
800 03
800 03
02
Geçici İşçilerin Ücretleri
02
Diğer Değerli Kağıt Bedelleri
01
02
03
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
04
05
01
01
01
01
800 03
03
02
01
01
2.760,00
01
03
374.698,91
01
01
Sürekli İşçilerin Ücretleri
01
135.411,59
800 03
800 03
01
01
830
830
28.527,68
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
05
01
02
Ekonomik Kodlar
800 03
03
03
Cari Yıl (N)
247.720,35
01
01
Ay:
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel
Ödenekleri
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel
Ödenekleri
Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
İşçiler
830
830
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
695.330,07
665.921,44
800 05
800 05
02
800 05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
Genel Bütçeli İdarelere Ait Paylar
05
800 05
02
05
800 05
02
09
99
Diğerlerinden Alınan Paylar
Diğer Paylar
28.431,95
8,11
794,88
3.923.805,53
614.372,74
614.372,74
3.309.432,79
Sayfa 2 / 5
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 15.75
Ekonomik Kodlar
03
03
830
830
01
01
03
04
830
01
03
04
830
830
01
03
04
01
03
05
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Fazla Mesaileri
01
Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
100.702,42
800 05
03
02
Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
Ödül ve İkramiyeler
03
05
01
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
830
830
03
05
02
Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
01
03
09
830
01
03
09
830
830
01
03
09
01
04
830
01
04
01
830
01
04
01
01
Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
830
01
04
01
02
830
01
04
01
04
830
01
04
01
90
Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin
Ücretle
657 Sayılı kanunun 4/C Kapsamında
çalışanlara Yapılacak Ödem
Diğer Geçici Personele Yapılacak
Ödemeler
Sosyal Haklar
04
03
830
01
05
830
01
05
01
830
830
01
05
01
830
02
2.470,00
Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
34.365,60
02
Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
04
657 S. Kan. 4/c Mad. Kapsamında
Çalışanların Sosyal Hakları
Diğer Personel
99
02
01
830
02
01
06
830
02
01
06
25/02/2015 15:24
01
3.309.432,79
Para Cezaları
49.086,59
75,00
800 05
03
01
800 05
03
02
01
800 05
03
02
09
800 05
03
02
99
800 05
03
04
Yargı Para Cezaları
75,00
İdari Para Cezaları
46.721,81
1.542,43
2.375.269,12
800 05
03
04
800 05
03
09
2.363.177,57
800 05
03
09
25.088,72
800 05
09
800 05
09
01
800 05
800 05
09
01
01
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
09
01
06
Kişilerden Alacaklar
1.785.075,48
800 05
09
01
99
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli
Gelirler
7.196.805,25
Tütün Mamüll. Zaralarının Önlenmesine dair
uyar Al.İd.P.C.
Diğer İdari Para Cezaları
Vergi Cezaları
01
99
Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme
Zamları
Diğer Para Cezaları
1.291,00
45.430,81
4,78
4,78
2.285,00
2.285,00
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para
Cezaları
Diğer Çeşitli Gelirler
8.983.502,66
Diğer Çeşitli Gelirler
8.983.502,66
206.827,19
2.125.975,82
5.285,84
12.091,55
12.091,55
810
59.859,09
810 01
05
Diğer Paylar
Yargı Para Cezaları
01
Cari Yıl (N)
1.147.382,95
01
Ücretler
09
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
1
332,64
1.149.852,95
Diğer Ödemeler
03
01
29.408,63
35.908,03
Geçici Personel
830
02
03
01
04
Ekonomik Kodlar
800 05
800 05
Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
01
01
Cari Yıl (N)
101.035,06
02
830
830
Ay:
Ücret ve Diğer Ödemeler
59.859,09
Yurtdışı Öğrenimde Ödenen Aylıklar
59.859,09
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi Giderleri
198.165.104,69
Memurlar
190.809.611,57
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE
İADELER HESABI
25.679.725,05
Vergi Gelirlerinden Ret ve İadeler
25.651.144,42
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
25.650.937,48
Gelir Vergisi
25.650.937,48
810 01
01
810 01
01
01
810 01
810 01
01
01
01
Beyana Dayanan Gelir Vergisi
01
01
03
Gelir Vergisi Tevkifatı
Sosyal Güvenlik Kurumuna
190.809.611,57
810 01
05
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
117.755.270,37
810 01
05
01
1.621,93
2.688,84
25.648.248,64
Damga Vergisi
206,94
Damga Vergisi
206,94
Sayfa 3 / 5
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 15.75
Ekonomik Kodlar
01
06
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
02
830
830
02
02
02
830
02
02
04
830
02
02
04
830
02
02
06
830
830
02
02
06
01
02
02
06
02
830
02
03
830
02
03
04
830
830
02
03
04
02
03
06
830
02
03
06
830
830
02
03
06
02
04
830
02
04
04
830
02
04
04
830
02
04
06
830
830
02
04
06
02
04
06
830
03
830
03
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
05
6.129.579,25
810 01
810 03
İşsizlik Sigortası Fonuna
7.363,74
810 03
05
İşsizlik Sigortası Fonuna
7.363,74
810 03
05
01
810 03
05
01
810 03
06
Sağlık Primi Ödemeleri
Sözleşmeli Personel
01
Ay:
73.054.341,20
01
Sosyal Güvenlik Kurumuna
6.122.215,51
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
4.012.047,40
Sağlık Primi Ödemeleri
2.110.168,11
İşçiler
919.559,10
810 03
06
01
İşsizlik Sigortası Fonuna
68.880,55
810 03
06
01
İşsizlik Sigortası Fonuna
68.880,55
01
01
01
810 05
01
02
05
25/02/2015 15:24
14.190,57
Döner Sermayeler
14.190,57
14.190,57
Döner Sermayelerin Aylık Gayrisafi
Hasılatından Ak
Kira Gelirleri
2.562,00
Taşınmaz Kiraları
2.562,00
Lojman Kira Gelirleri
Diğer Gelirlerden Ret ve İadeler
2.562,00
11.828,06
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
847.375,14
810 05
01
09
02
Sağlık Primi Ödemeleri
810 05
01
09
810 05
09
810 05
09
01
810 05
810 05
09
01
06
Kişilerden Alacaklar
7.865,21
09
01
99
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli
Gelirler
3.895,13
İşsizlik Sigortası Fonuna
01
3.303,41
306.354,77
İşsizlik Sigortası Fonuna
1.434,63
1.434,63
Sosyal Güvenlik Kurumuna
304.920,14
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
302.712,14
02
Sağlık Primi Ödemeleri
191.875.745,07
1.077.021.420,57
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI
830 03 02 03 90 Diğer Enerji Alımları
03
Kurumlar Karları
01
BÜTÇE
GELİRİ
Enerji Alımları
03 02
03 TOPLAMI(
830
830
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
16.752,57
01
02
05
206,94
Damga Vergisi
810 05
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları
02
Cari Yıl (N)
850.678,55
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
03
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
Sosyal Güvenlik Kurumuna
Geçici Personel
830
1
01
2.208,00
3.639.574,50
01
Faiz Gelirleri
67,72
Diğer Faizler
67,72
Kişilerden Alacaklar Faizleri
67,72
Diğer Çeşitli Gelirler
11.760,34
Diğer Çeşitli Gelirler
11.760,34
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI(B) :
191.875.745,07
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET ve İADELER TOPLAMI (C
25.679.725,05
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
166.196.020,02
28.810,12
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET 24.819,60
ve İADELER TOPL
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
24.819,60
Giyim ve Kuşam Alımları
3.990,52
Giyecek Alımları
3.990,52
(A- D):
25.679.725,05
NET GELİR TOPLAM( D= B - C) :
166.196.020,02
910.825.400,55
Sayfa 4 / 5
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 15.75
Ekonomik Kodlar
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
830
03
03
830
03
03
01
830
830
03
03
01
03
03
02
830
03
03
02
830
03
04
830
03
04
02
830
830
03
04
02
03
04
02
830
03
05
830
03
05
09
830
830
03
05
09
03
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
03
05
09
90
Diğer Hizmet Alımları
830
06
830
06
07
830
06
07
01
830
06
07
01
830
06
07
07
830
830
06
07
07
06
07
07
830
06
07
07
Yolluklar
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
01
01
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
3.993,33
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
3.066.529,77
Görev Giderleri
490.333,21
Yasal Giderler
490.333,21
04
Mahkeme Harç ve Giderleri
485.488,11
90
Diğer Yasal Giderler
4.845,10
49.908,07
49.908,07
600,00
49.308,07
Sermaye Giderleri
4.002.325,21
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
4.002.325,21
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
2.517.866,79
Proje Giderleri
2.517.866,79
Müteahhitlik Giderleri
1.484.458,42
01
Hizmet Binası
1.287.786,05
03
Lojmanlar
90
Diğerleri
01
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
Cari Yıl (N)
3.993,33
3.066.529,77
Diğer Hizmet Alımları
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
1
3.070.523,10
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
Hizmet Alımları
25/02/2015 15:24
Ay:
94.400,00
102.272,37
1.077.021.420,57
Sayfa 5 / 5
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu