T.C.
KILISVALILIGI
ilMilliE曽匝mM同軸1時ii
Sayl:42741700/135/2043933
24/02/2015
Konu:OkumaYazmaKitaplarlihtiyaC
Tespiti
iLHALKEGiTjMMERKEZiMODURLUGUNE
Ilgi:HayatBoyuOgrenmeGenelM肌rl蜘n肌23/02/2015tarihve2008940saylllyaZISI
HayatBoyuOgrenmeGenelMndtirl蝉n航十一〇kumaYazmaKitaplanihtiyaCTespitiii
ileilgiliilgiyazISlekteg6nderilmisolup;islemlerinaksakllgameydanverilmedenzaman,nda
yapIImaslhususunda;
Geregini6nemlericaederim.
FamkOZDEMIR
Miidnra.
SubeMtidulii
EK:IlgiYazlVeekleri
AkplnarCad VaitlIkBlnaSlkat179100_KILIs
(0348)8132828Dahi旧237.7(0348)8131264
klllSmem@mebgovtrElektro…kAg h巾〝klIlSmebgovtr
BuevrakguvenliCIckonlkimZallc−mZaianm一Stlr
AynntlhBlig一:GKORKUT
T.C.
MiLLiEciTiMBAKANLIeI
HayatBoyuOgrenmeGenelM的url噂ti
Sayl;15923718/135/2008940
23/02/2015
Konu:OkumaYazmaKitaplarl
lhtiyaCTespiti.
…‥VALILIGINE
(ilMmH譜誼mM同軸噂勘
2015−2016egitim6gretim ylllnda Genel M融rl蝉m波e bagll halk egitimi
merkezlerinde acllacak olanyetiskinegimiokumayazmakurslarlnadevam edecek。1an
kursiyerlerinyeti函nokumayazmakitablihtiyacle−yayglnmOdul冊zerind.nal,n。。akt,..Bu
nedenle・t皿halkegitimimerkezlerinin2015−2016egitim6gretimyllliCinyetiskinokuma
yazmakitapihtiyaelarlnln,haLkegitimimerkeziy6meticileritara鉦dane−yayglnmOd踊ne
glrilmeslgerekmektedir.
Halkegitimimerkezlerinin kitapihtiyaclarlnlgirebilmeleriieine−yayglnmOd融
kitapseelmekranlO2/03/2015tarihinden20/03/2015tarihinekadaraClktutulacaktlr.Bu
nedenle,halk egitimimerkezlerinin kitapihtiyaClannln Zamanlnda ve eksiksiz olarak
KitapseCimiSlemleriileilgiliektekiaClklamalarlnhalkegidmimerkezle享
ivedilikleduyurularak2015−2016egitim−6gretimylllndakurslara katllacakkursiyerlerIn
ihtiyaCduyduguderskitabISaylS−nmdo的VeSaghkllbir函ildetespitedilmesivee−yaygln
modulunegirilmesilClngereklihertur!虹edbirhalkegitimimerkezimud拙ikkriileil/ilCe
milliegitimmudurlukleritaranndanallnaCaktlr.
Bilgilerinizivegereginiricaederim.
SabanCENGIZ
Bakana.
GenelMtidurV.
EK:KitapIhtiyaCTespitineIli*in
Aclklamalar(2Sayfa)
DAGITIM:
BPlanl
EmmyelMahBogazieISokNo・23Teknikokullar/ANKARA
ElektromkAg wwmeb.govtr
e−mSta:hhgm@mebgovtr
Duevrakguv6両eiektronlk−mZaIieim2aianmiS,一r
Ayrm仙bilgllCin:FAKCAKOCASef
Tci(0312)2126880
Faks(0312)2129958
YETI的NOKUMAYAZMAKiTAPLARlNINiHTiYACTESPiTivE
TESLiMALINMASINAiLiSKjNACIKLAMALAR
l・Ucretsizolarakda卸lmaknzerebasklSlyaPllacakYetiSkinOkumaYazma
derskitablmiktan・e−yayglnmOdtiltindehalkegitimimerkezlerindenallnan
Verilereg6rebelirlenecekvedagltlmlndabuplanlmnda verilenverileresas
allnaCakvekitaplarlnteSlimnoktaslhalkegitimimerkezleriolacakt,r.
2・Kitaplannteslimalma,dagltlmVeizlemeileilgiliraporIarisehalke郎m
merkezlerindeteslimnoktasISOrumlulantaranndanhazlrlanacaktlr.
3・TeslimalmaiSlemlerihalkegitimimerkezimudur撮1erinceolu恥rulan
birimlercey肌tuJeceginden,kitapdagrdmlSOnuelanlnCayakadarbirimde
CallSmPerSOneling6revidegiStirilmeyecektir.
4・KitapteslimiileilgililSVeislemler・CumarteSivepazarg田eridedahil
Olmakuzeremesaisaatlerineba軌kallImaksIZlnSur批mlmekuzeregerekli
tedbirlerilgilihalkegitimmerkezleritaranndanallnaCaktlr.
5・Kitapkmn6n muayenesiGenelMud融旭的muzce olu担Irulacak ekip
taranndandagldm6ncesiyapllacaktlr・Kitaplannkabulmeiliskinmuayene
kabul komisyonlanise halk egitim Terkezlerinin bunyesinde
Olusturulacaktlr・TeslimallnankitaplarlnteSlimlteSlimtarihindenitibaren
mod肌uzerindesistemegirilecektir.
6・Kitaplannyeniegitim−6gretimylllndaaCllacakyetiSkinokumayazma
kusJanilebirliktekursiyerve6gretmenlerimizinhizmetinesunulmasIVe
herhangibirgecikmeyemeydanverilmemesllClnS鵬cinlylPlanlanmaslVe
ytmtulmeslgerekmektedir.
7・GenelMud軸郎mzce adlgeCenOgretimyllliCerisindehalkegidm
merkezlerineayncaikincibirkezkitapgenderilmeyecektir.
8・Kitap sayllarlnln belirlenmesinde・bir encekiegitim−6gretim ylllnda
ym舶lenyetiskinokumayazmakurslamadevamedenkusiyersaylSlile
geleceky11iClntahminedilenkursiyersaylSIVekitapdepolarmdahalen
mevcutbulunankitapsaylSlnlng6zImndebulundm1masltaVSiyeedilir.
9・Halkegitimimerkezininsorumlulukbelgesindebulanyerelyenetimler
(belediyelerin),aSkeri birliklerile ceza veinぬz kummlannln Genel
Mudur璃um批ZleiSbirlikleriprotokolu cerCeVeSinde aemakta olduklarl
kuSlarlndaihtiyaClarlnlndikkateallmaSlgerekmektedir.
10・UlkemizesonyllIarda串g691erlegeleng69menlerlClnaellan“YabancllaI・
ICinTurkCeOgretimi”kurslanndakitaplanmlZlnZamanzamLankaynakkitap
Olarakokutuldugug6mlmu蝉r・Halkegidmimerkezinizdeolusabilecek
benzertaleplerindehesabakatllmaslnlngerektigid哩n融medir.
11・2015−2016egitim−6gretimylllicinihtiya90Iarakgirilecekyetiskinokuma
yazmakitaplanlistesie−yayglnmOdtilunde veriglrJSmehazlrlaImStlr.
KnaplaLnnkodnumarall・OkutulduguokumayazmakususevlyeSiveadlan
aSagldakitablodaverilmiStir.
TabIo:Yeti函nOkumaYazmaKurslarlKitaplarl
Kodu
YOYFl
Dカ
YOYF2
塙W%4GWヲW亦
FVヨ2
キVヨ
ヲヨ
キW'7R
KjtapAdl
YetiskinIerOkumaYazmaOgretimiveTemel駁諦mKitabl
兀etiskinlerOkumaYazmaO如timiveTemelE緬miCall
YOYF3 兀etiskinlerOkumaYazmaO如timiveTemelE離m
YOYF4 粕 Dカ FVヨR
キVヨ
ヲヨ
6ヨ
ニ
僵‘tb
ツ
簸
WFヨV荼友
キW'7R 1 YetiskinIcr2.KademeEBitimAracIKitabl
YOYF5
兀etiSklnler2.Kademe renciB組imAracIKitabl
YOYF6
兀etiSkinler2.KademeO如tmenB組imAracIKitabl
12・I・KademeOkumaYazmaKurslarlndakullamlanYOYFIveYOYF2kodlu
kitaplartaklmkitaplaroldugundanaynlSayldatalepedilmelidir.
13・II・KademeOkumaYazmaKurslarlndakullanllanYOYF4veYOYF5kodlu
kitaplartaklmkitaplaroldugundanaynlSayldatalepedilmelidir.
14・OgretmenKllavuzKitaplarlnln(YOYF3・YOYF6)herlOkursiyeriCinl
adettalepedilmesitavslyeOlunur.
15・Talepedilmeyenkitaplar19mSistemekitapsaylS101arakm血akkak“0,,sInr
glrilmelidir.
16・KitaptalebiolmayanhalkegitimimerkezlerinindevenglnSlyapmasl
gerekmektedir.
17・KitapihtiyaCSayllanilebirliktesistemeteslimbilgilerinivekomisyon
bilgilerinidemuhakkakgirlniz.
18・2015−2016egitim−6gretimylllyetiskinokumayazmakitaplanihtiyacl,
yukarldabelirtilenaClklamalarCerCeVeSindee−yayglnmOdtJmnegirilecek,
halkegitimmerkeziveyail/ilcemilliegitimm融rl幽erinceBakanllgma
yazlllVeyaS愉hiolarakkitapihtiyaclbildirilmeyecektir.
19・e−yayglnmOdulukitapseClmekranlkapatlldlktansonra“Modnl”ekitap
eklenmesimtmlktlnolmayacaglndan,Okumayazmakurslannlnk。demesin.
g6re hazlrlanan kitaplistesinin tamamlClnihtiyaC SaylSl glrilmesi
Sa動議naCaktlr.
20・Modnleglrilenkitapsayllarlnlneksikligivefazlall如leverlglrlSlyaPmayan
VeyaeksikyapanhalkegitimimerkezlerindenmerkezmudurleriadlgeCen
merkeziny6neticilerisorumluolacaktlr.
21・e−yayglnmOd融unebilgiglrlSISureCindekarSllaSllangenelsorunlarlClnVe
kitaplamiCerikleri,Okutulacaglkademelerileilgilitereddutya関田maSl
halindegereklibilgiHayatBoyuOgrenmeGenelMudtimgu・nmYetiskin
Okuma Yazma Birimi,nin O3124133882numaralI teleft)nundan,
http‥〟okuma−yaZma・meb・gOV・tr/adresinden ve Qkumayazma@meb.gov虻
elektronikpostaadresindenbilgiallnabilecektir.
"
Download

ƒı "%,ä KiLis vALıLıĞı - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü