Sirküler No: 016
İstanbul, 24 Şubat 2015
Konu: Muhtasar ve KDV beyannamelerinin verilme süresi 26 Şubat’a
kadar uzatıldı.
Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 23 Şubat 2015 tarihinde internet
sitesinden yayınlanan 71 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;
- 23 Şubat 2015 akşamına kadar verilmesi gereken muhtasar beyannameler ile
- 24 Şubat 2015 akşamına kadar verilmesi gereken katma değer vergisi
beyannamelerinin,
Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.
Maslak Mahallesi
Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak Plaza
No: 27 Kat: 1-5 Sarıyer
verilme süreleri 26 Şubat 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
İstanbul - Turkey
Tel: +90 (212) 315 30 00
Gelir Vergisi Kanunu’nun 98. maddesi uyarınca aynı Kanun’un 94.
maddesi gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde
yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan
tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın 23. günü akşamına kadar bildirmeye
mecburdurlar. Yapılan tevkifatların da beyannamenin verildiği ayın 26.
günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.
Fax: +90 (212) 234 10 67
www.vergidegundem.com
www.ey.com
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 41. maddesi uyarınca; mükellefler ve
vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar KDV beyannamelerini,
vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü akşamına kadar ilgili
vergi dairesine vermekle yükümlüdürler. Beyanname üzerinde gösterilen
KDV’nin de beyanname verilmesi gereken ayın 26. günü akşamına kadar
ödenmesi gerekmektedir.
Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden (www.gib.gov.tr) 23 Şubat
2015 tarihinde yayınlanan 71 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nde, ebeyanname sisteminde oluşan teknik arıza nedeniyle;
Bu dokümanda yer alan
açıklamalarımız, konuya
ilişkin genel bilgiler
- 23 Şubat 2015 günü akşamına kadar verilmesi gereken Ocak 2015
dönemine ait muhtasar beyannameler ile
- 24 Şubat 2015 günü akşamına kadar verilmesi gereken Ocak 2015
dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin,
içermektedir. EY ve/veya
verilme süreleri 26 Şubat 2015 Perşembe günü sonuna kadar
uzatılmıştır.
kaynaklanan veya
Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu
Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 408 51 79 numaralı telefondan
M. Fatih Köprü ([email protected]) ile temasa geçmenizi rica ederiz.
Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.’ye, işbu
dokümanın içeriğinden
içeriğine ilişkin olarak
ortaya çıkan sonuçlardan
dolayı herhangi bir
sorumluluk iddiasında
bulunulamaz.
Download

Muhtasar ve KDV beyannamelerinin verilme süresi 26 Şubat`a kadar