Cümleler okuyunuz. Cümle doğru ise “D” kutucuğundaki, yanlış ise “Y” kutucuğundaki harfi sıra şifre
kutucuklarına yazınız. Şifreye ulaşınız.
Cümlelerdeki noktalı yerlere aşağıdaki kelimelerden uygun olanları yazınız.
 Çevremizdeki varlıkları görmemizi sağlayan enerjiye ………………………denir.
 Gökyüzündeki ……………………doğal ışık kaynaklarındandır.
 Gereksiz yapılan aydınlatmalar ……………………………ne neden olur.
 Ses, …………………………sonucu meydana gelir.
 Doğal sesleri üreten ses kaynaklarına …………………………………denir.
 …………………………………………insanın hoşuna gitmeyen seslerdir.
 Sesin güçlü ya da zayıf duyulma özelliğine …………………………………denir.
 Sesin istenilen doğrultuda şiddetli yayılması için …………………………kullanılır.
www.kemalhoca.net
1. I. Işık bir enerji türüdür.
II. Görebilmemiz için cisimlerden gözümüze ›ş›k
gelmelidir.
6. Aşa¤›dakilerden
üretmez?
a) El feneri
c) Sokak lambası
III. Dünya’nın en büyük ›ş›k kayna¤› Güneş’tir.
Yukar›dakilerden
doğrudur?
a)
b)
c)
d)
hangisi
ya
da
a) gezegenler
c) ampul
Mum
Yıldız
8.
İnsan
a) Şimşek
c) Yıldız
Floresan lamba
Ampul
Halojen lamba
Gaz lambası
5. Aşa¤›dakilerden
hangisinde
ayd›nlatma
teknolojisi uyar› amaçlı› kullan›l›r?
Sokak lambası›
Çamaşır makinesi
Deniz feneri
Floresan lamba
hayvanların
çıkardığı
sesler,
gürültüsü…………………örnek verilebilir.
Sıla öğretmenin tahtaya yazdığı cümle hangi
sözcüklerle tamamlanmalıdır?
a)
b)
c)
d)
b) Mum
d) Ateş böceği
4. Aşağıdaki aydınlanma ürünlerinden hangisi
di¤erlerinden önce icat edilmiştir?
ve
rüzgârın uğultusu, dalgaların sesi, gök
Ateş Böceği
Kutudaki sözcükler bir grup oluşturmaktadır.
Grubun d›ş›nda kalan sözcük aşa¤›dakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
b) Halojen lamba
d) Kandil
a) Ses, işitme duyusuyla algılanır.
b) Ses kaynağından çıkan ses her yöne yayılır.
c) İşitme duyumuzla ses kaynağının yerini
anlayabiliriz.
d) Ses kaynaklarını işitebilmek için kaynağın
sabit durması gerekir.
b) y›ld›zlar
d) ateş
Güneş
a)
b)
c)
d)
elektrikle
7. Arzu, dışarıdaki ses kaynağının yaklaştığını
veya uzaklaştığını işitme duyusuyla fark
edebilmektedir.
Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki
açıklamalardan hangisi yapılamaz?
Yalnız I
Yalnız III
II, III
I, II, III
Şimşek
›ş›¤›
hangileri
2. Aşa¤›dakilerden hangisi ›ş›k üretmez?
3.
hangisi
9.
Yapay ışık kaynaklarına
Doğal ses kaynaklarına
Yapay ses kaynaklarına
Doğal ışık kaynaklarına
Öğlen tatili sonunda derse giriş zili çaldı. Bu
sırada:
Ahmet; zilin çaldığı koridorda,
Aslı; bahçedeki kameriyede,
Fırat ise koridordaki satranç sınıfındaydı.
Buna göre öğrencilerin zil sesini en çok duyandan
en az duyana doğru sıralanışı nasıl olur?
a)
b)
c)
d)
Aslı – Fırat - Ahmet
Fırat – Ahmet - Aslı
Ahmet – Aslı - Fırat
Ahmet – Fırat – Aslı
www.kemalhoca.net
Download

dosyayı indir - kemalhoca.net