T.C.
U LUBEY XİYİİ.C,KANÜİİĞİ
İlçe Milti Eğitim Müdürlüğü
ü;
Sayı : 78502l86i855.0li l8l5420
|8l02l20l5
Konu: Kitap Sayıları
nrününı,üĞüxn
ULUBf,Y
20l4-2ol5 Eğitim Öğreıim Dönemi başında Okullarımızın kütüphanelerinde bulunan kitap
sayıları Bakanlığımızın MEİS Modülüne girilmiştir.
Müdürlüğümiizce yapılacak bir çaIışma için Okullanmızın kütüphanelerinde bulunan kitap
sayılarına ihıiyaç duyulmuş ve Bakan|ığımızın MEİS Modülünden alınan veriler ışığında bazı
Okullarımızın kütüphanelerinde hiç kitap bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda;
a) Y azımız ekinde gönderilen listede yer alan Okullarımızın kütüphanelerinde kitap bulunup
bulunmadığının gerekçelerinin,
b) Kitap bulunması halinde kaç adet kitap bulunduğunun !f_.,Şgğ3!_!Q!| Pazırtesl günii
mesai bitimine kadar [email protected] adresine ya da müdürlüğümiize bildirilmesi hususunda:
Gereğini önemle rica ederim.
Mustafa
TURGUl'
ilçe Milli Eğitim Müdürü
EK:
l Adet l-iste
'/e
na.(;lllll:
Ulubey Ümmü Baykan Anadolu İmam Hatip Lisesi
Ümmü Baykan İmam Hatip Ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
inay ilkokulu
Kuvay-i Milliye İlkokulu
Avgan İlkokulu
Büyük Kayalı ilkokuıu
Avgan Ortaokulu Müd. ne
Aşa$ Mah. Hi*ümet Konağı UlubeyfuŞAK
Elektronik Ağ: wvw.ulubey64.meb.gov.a
e-posta: [email protected]
Aynntllı bilgi için: Melck KARAKUŞ - V,tl.K.İ
T.l: (0276\116 l6 54 - iç Hat:l9
Faks: (0 276)
Bu el,rak 8ivenli elekt onik imza ile ımzalanmıştır http //evratsorgu meb,gov tr adresınden75ea-8c80-3ced-9626-6dEe
7l6 l4 46
kodu ile t€yıı €di]ebilir
119
lubey
Ulubey
720
U lu
7?t
Ulubey
U lubey
Ulubey
118
122
L23
124
725
Ulu bey
Ulubey Ümmü Baykan Anadolu İmam Hatip Lisesi
Ümmü Baykan İmam Hati ortaokulu
Halk Eğitim Merkezi
inay ilkokulu
KuVay-i Milliye ilkokulu
Avgan ilkokulu
Büyük Kayall ilkokulu
Ulubey
AVgan ortaoku lu
U
bey
0
0
0
I
0
0
0
0
0
Download

Kitap Sayıları - Ulubey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü