:i
t(
K(Jn-YA \/ni.iL.icii
Crcla I i.t,-rirr \rr- llayvancrlrl{ Mtiilril.lripti
ti
llllA Tlnli tl,l{t r: \Clll5
-
/fJC
Sayr :4ss4s271900.03/
Konu : Il Igi Yer Degigikligi
qS'
ff.t02t20t5
VALILIK MAKAMINA
Bakanirgrmz Ta;ra Teskiiatr Personeiinin Yer Degr;trmte Suretl;,'le Atann-ialariiia
Iligkin Yorretn-religin l4 ncti maddesinin I nci frkrasrnrn (e) bendinde. "il igerisindeki ilqeler
arasl ve ilgelerden il merkezine yaprlacak yer degigiklikleri: ihtrvaca ve norm kadrova gci.re il
Mi.idi.irltikleri tarafindan ilan edilen kadrolara belirlenen donem. usul ve garllar qerqer,,esinde
baqvuru yapan personelin puan ve tercihlerine gdre yeriegtirilmesiyle gergeklegtirilecegi ve
buna gdre il igi yer de[igiklikleri Ocak-$ubat ve Afustos-Eyliil dcjnemlerinde ilgiii Valiiikler
tarafindan ilan edilen norm kadrosu uygun birimlere/ilgelere yaprlan bagvurular sonucunda.
personelin htzmet puanl ve tercihleri do[rultusunda yaprlacaktrr. Valiliklerce her yrl bu ycinde
karar verilmesi halinde sadece bir donem igin atama gergeklegtirilebilecektir" denilmektedir.
Bu nedenle 2015 yrh ocak-gubat dcinemi il igi yer degigikliginin yaprlmasrnr:
Ekteki tabloda $ube Mi.idtirhikleri ve Ilge Miidrirltiklerinin norm kadrolanna gdre
belirlenen bog kadrolara Yonetmeli[e tabi personelin atamaiannrn yaprlabilmesi igin;
$ube/llge ve unvan bazrnda atama yaprlmasr uygun gciriilen bog kadrolar ile bu bo$
kadrolara miiracaat tarihinin 1710212015-2310212015 tarihleri arasr olarak ilan edilmesini.
Sdz konusu bog kadrolara mtiracaat edeceklerde: bdlr-im, sertifika ve uzr-nanlrk
belgesine sahip olma, belli bir hiznret siiresiyle belli bir y'erde galr;mrg olma gibi ob jektif ve
genel gartlann aranabi lecefini.
Bu gekilde gergeklegtirilecek yerlegtinnelerin degerlendirilerek. l,erlegtirmeler sonucu
yaprlan atamalartn da $ubat ayr igerisinde Bakanh[a bildirilmesini r,'e il iqi t,er degigtirme
komisyonunun il MtidUni Seyt-ettin BAYDAR. il VridLir Yardrmcrsr Mehmet TLIGAY ve
Idari ve Mali igler $ube MtidtirU Mehmet AKKU$'dan tegkilini; (Komisyon tiyelerinin izinli,
raporlu ve gorevli olmalarr halinde vekillerince ytirtittilmesi)
artmza
aTZ
Uygyl gdrtigle arz ederim.
1Dt0212015
Ibrahim Hayrullah SLrN
Vali Yardrmcrsr
EKLER
:
Tablo
Mamuriye Mh. Larende Cd. No:38 42040 MeramiKONyA
Telefon : 0 332 322 34 60 (4 Hat) Faks : 0 332 322 43 t5
Ayrrntrlr Bilgi : I.YAZGAN
Elk.Ag : www.kortr atarjrn.com
Download

Sayr :4ss4s271900.03/ /fJC qS` ff.t02t20t5 VALILIK MAKAMINA buna