SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün
Gayrifaal Olan ġirketlerin Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Kesintilerine Yönelik
Genel Yazısı
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 27.01.2015 tarih ve
18255167/20102-2014/516181 sayılı yazısına istinaden; GAYRİ
FAAL OLAN hakiki şahıs
firması yada şirketlerin emekli olan ortaklarının/yöneticilerinin Sosyal
Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesintisinin aşağıdaki gibi yapılacağı
belirtilmiştir.
Buna göre:
Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlanması nedeniyle sosyal güvenlik
destek primi ödeme yükümlüsü olanlardan, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle
doğrulamak kaydıyla faaliyette bulunulmadığını belgeleyenlerin, bu sürelerde sosyal güvenlik destek
primi yükümlüsü olmadığı belirtilmiştir.
Yine, Kamu Denetçiliği Kurumundan gelen tavsiye kararlarında da; gerçek veya basit usulde gelir
vergisi mükellefiyet kaydı devam ettiği halde gayri faal olduğunu belgeleyenlerden sosyal güvenlik destek
primi alınmaması gerektiğinin belirtilmesi ile bağlantılı olarak, faaliyetlerinin olmadığını belgeleyen
gerçek ve basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile şirket ortakları hakkında sosyal güvenlik destek
primi yönünden aşağıdaki şekilde işlem tesis edileceği ifade edilmiştir:
1) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi
mükellefi olanlar, bağlı oldukları vergi dairesinden alacakları gayrı faal olduğuna ilişkin belgeyi
Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz etmeleri halinde, belgede belirtilen tarihten itibaren sosyal
güvenlik destek primi tescili sonlandırılacaktır.
2) Şirket ortaklarının, ticaret sicil memurluğundan şirketin faaliyetine ilişkin belgeyi aldıktan sonra
bağlı oldukları vergi dairesine müracaat ederek şirketin gayri faal olduğunu belgelemeleri
gerekmektedir. Ticaret sicil memurluğundan temin edilecek belgeye istinaden bağlı oldukları vergi
dairesinden alacakları gayrı faal olduğuna ilişkin belgeyi Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz
edilmesi halinde, belgede belirtilen tarihten itibaren şirket ortaklarının sosyal güvenlik destek
primi tescili sonlandırılacaktır.
3) Yukarıda açıklanan şekilde sosyal güvenlik destek primi tescili sonlandırılanlardan; yersiz tahsil
edilen sosyal güvenlik destek primleri iade edilecektir.
Tüm üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur.
Gayrifaal olan şirketlerin SGDP kesintisi SGK yazısı için tıklayınız.
ESKİŞEHİR TİCARET ODASI
Ayrıntılı Bilgi İçin: Mustafa ÇOTAK- Vergi Danışmanı
Tel. 0 (222) 2222626 Dahili :201
İletişim Bilgilerimiz;
Tel : (0 222) 222 26 26
Fax : (0 222) 230 72 33
Web : www.etonet.org.tr
Download

gayri faal olan şahıs firması/şirketlerin emekli olan ortak