Akdeniz Üniversitesi
F. Ders Tanıtım Formu
Dersin Adı
Bilgisayar II
Öğretim Dili
Türkçe
Dersin Verildiği Düzey
Ön Lisans ( )
Lisans (x)
Yüksek Lisans( )
Doktora( )
Eğitim Öğretim Sistemi
Örgün Öğretim (x)
İkinci Örgün Öğretim (x)
Uzaktan Öğretim( )
Dersin Türü
Zorunlu (x)
Seçmeli ( )
Dersin Alan Kodu
ENF
Ders Kodu
104
Kuramsal Saat
Uygulama Saat
Toplam Saat
Yarıyılı
Ulusal Kredi
AKTS Kredi
2
2
4
Bahar
3
4
Dersin Amacı
Bu dersi alan öğrenciler;
ö
bilgisayar destekli eğitim
itim kavramlarını bilir, tasarım ve
değerlendirme
ğerlendirmesini yapabilir, uzaktan eğitim ve web tabanlı eğitim
ğitim uygulamalarını
uyg
oluşturabilir.
Dersin Özet İçeriği
Bilgisayar destekli öğretim
ö
ile ilgili temel kavramlar, öğeleri,
eleri, kuramsal temelleri ve
uygulama yöntemleri. Bilgisayar destekli öğretimde
ö retimde kullanılan yaygın formatlar,
yararlar ve sınırlılıkları. Ders yazılımlarının tasarımı, değerlendirilmesi
yararları
ğerlendirilmesi ve seçim
seçimi.
Uzaktan e
eğitim uygulamaları. Bilgisayar ve internet kullanımının gelişimsel
geli
sonuçları.
Ön Koşul Dersler
Önerilen Seçmeli Dersler
1.
2.
3.
4.
5.
Dersin Öğrenme Çıktıları
6.
7.
8.
Bilgisayar destekli öğretim ile ilgili temel kavramları tanımlar.
nımlar.
Bilgisayar destekli öğretimin
retimin uygulama yöntemlerini açıklar.
Bilgisayar destekli öğretimde, öğretmen ve öğrenci
renci rollerini tanımlar.
Bilgisayar destekli öğretimde
retimde kullanılan yaygın formatları açıklar.
Ders yazılımlarının tasarlanmasını, geliştirilme sürecini, seçimini ve değerlende
dirme yaklaşımlarını açıklar.
Web tasarımının kurallarını açıklar. Web tabanlı eğitim
itim uygulamaları tasarlar.
Uzaktan eğitimin
itimin temellerini, üstün ya da sınırlı yönlerini ve uygulamalarını
açıklar.
Çocuk
ocuk ve ergenlerde bilgisayar ve internet kullanımının geli
gelişimsel sonuçlarını
açıklar.
Dersin Koordinatörü
Öğr. Gör. Dr. Fırat YÜCEL
Dersin Öğretim Elemanı
Bölüm Öğretim Elemanları
(x) Sözel Anlatım
(x) Tartışma
(x) Problem Çözme
( ) Deney
( ) Örnek Olay
( ) Drama
( ) Buluş Yoluyla
(x) Proje
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
Kuzu vd. (2011).
(
Bilgisayar II, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
ehir.
Öğretim Yöntemleri
(x) Bilgisayar Destekli
( ) Laboratuvar
(x)Gösterip Yaptırma
( ) ………………….
Başarı Notunu Değerlendirme Sistemi
(x) Doğrudan Dönüşüm Sistemi
Ölçme ve Değerlendirme
( ) Bağıll Değerlendirme
Araçlar
Sayı
Derse Devam ve Katılım
Kısa Sınav(lar)
Ara Sınav(lar)
Ödev(ler) / Seminer(ler)
Dönem Ödevi / Proje
Uygulama
(Lab., Atölye, Arazi, PDÖ Raporları)
Diğer (………………………………………….)
(………
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam
15
Oran
1
% 30
10
% 10
1
% 60
% 100
Akdeniz Üniversitesi
Hafta
1
2
3
Haftalara Göre Ders Konuları
Konular
Kuramsal:
Dersin Tanıtımı, İçeriğii ve Amaçları
Uygulama:
Teknolojinin Doğru
ru Kullanımı
Bilgisayar ve Sağlık
Bilişim
im Teknolojileri ile Geliştirilen
Geli
Araç ve Gereç Kullanımına Yönelik
Meslekî Gelişim Etkinlikleri
Projeksiyon Cihazı Kullanımı
Akıllı Tahta Kullanımı
Kuramsal:
Ünite 1: Öğretim Teknolojisi
lojisi ve İlgili Kavramlar
Teknoloji Kavramı
Araç
Gereç
Öğretim
retim Materyali
Öğretim Teknolojisi
Ünite 2: Bilgisayar ve İnternet
nternet Ortamında Öğretim
Ö
Giriş
Bilgisayarlar ve Eğitim
ğitim
Bilgisayar Destekli Eğitim
E
Bilgisayar Destekli Öğretim
Ö
Bilgisayar Yönelimli Öğretim
Ö
Bilgisayarla Zenginleştirilmiş
Zenginle
Öğretim
Bilgisayar Öğretimi
ğretimi
Bilgisayar Destekli Eğitimin
Eğ
Yararları ve Sınırlıkları
Bilgisayar Destekli Eğitimin
E
Yararları
Bilgisayar Destekli Eğitimin
E
Sınırlılıkları
Uygulama:
Meslekî Dokümanlar Hazırlama
zırlama
Form Hazırlama (Ders planı, dilekçe, gözlem formları, kontrol listeleri,
grup çalışmalarının
malarının değerlendirilmesi
değ
için dereceli puanlama anahtarı,
öz değerlendirme
erlendirme ve akran de
değerlendirme formları vs.) (Ms Word veya
Ms Excel)
Kuramsal:
Ünite 2: Bilgisayar ve İnternet
nternet Ortamında Öğretim
Ö
(devamı)
Bilgisayar Destekli Eğitimde
Eğ
Öğretmen ve Öğrenci Rolleri
Bilgisayar
gisayar Destekli Eğitimde
E
Öğretmenin Rolü
Bilgisayar Destekli Eğitimde
E
Öğrencinin Rolü
Bilgisayarların Okullarda Destek Hizmetlerinde Kullanımı
Okul Yönetiminde Bilgisayar Kullanımı
Rehberlik Hizmetlerinde Bilgisayar Kullanımı
Ölçme Değerlendirme
ğerlendirme Hizmetlerinde Bilgisayar Kullanımı
Kütüphanecilik Hizmetlerinde Bilgisayar Kullanımı
İnternet
İnternetin Gelişimi
İnternet ve Eğitim
İnternete
nternete Dayalı Eğitimin
E
Yararları
İnternete
nternete Dayalı Eğitimin
E
Sınırlıkları
İnternete
nternete Dayalı Eğitimde
E
Öğretmenin Rolü
İnternete
nternete Dayalı Eğitimde
E
Öğrencinin Rolü
Uygulama:
İnternet’te Güvenli Bilgiye Ulaşma
Ula
Stratejileri
İnternet
nternet Kaynaklarından Yararlanma (Makale, kitap vb. kaynaklara erier
şim)
Veritabanlarına Erişim
İnternet Çevirileri
Uzaktan Eğitim
itim Kaynakları (E-Öğrenme
(E
Portalları)
Eğitimde Sosyal Ağlardan
lardan Yararlanma (Twitter, Facebook, E-posta
E
Grupları)
Güvenli İnternet
nternet Kullanımı
Ön Hazırlık
Mesleki
doküman örnekleri bulunarak
bir
sonraki
derse getirilmesi
İnternet üzerinden
interaktif eğitim ve açık
dersler veren
sitelerin araştırılması ve bir
sonraki derse
getirilmesi
Sosyal
ağ
hesabı oluşturulması
Öğrencinin
alanıyla ilgili
bir ders konusu hakkında
şekil ve şema
materyal örnekleri bulması ve bir sonraki derse getirmesi
Akdeniz Üniversitesi
4
5
6
Bulut Bilişim
im Uygulamaları
Bulut Bilişim
im Tabanlı Veri Saklama Ortamları
Bulut Bilişim
im Tabanlı Uygulamalar (Google Docs)
Web Üzerinden Anket
Anke Oluşturma Uygulamaları
Kuramsal:
Ünite 3: Eğitim Yazılımları
Giriş
Özel Öğretici
retici Yazılımlar
Özel Öğretici
retici Yazılımların Yararları
Yara
Özel Öğretici
retici Yazılımları Seçme Ölçütleri
Özel Öğretici
retici Yazılımların Ö
Öğretme-Öğrenme Sürecine Entegrasyon Stratejileri
Özel Öğretici
retici Yazılımları Öğretme-Öğrenme
Ö
Sürecinde Kullanma Kılavuzu
Özel Öğretici
retici Yazılım Örne
Örneği
Alıştırma
tırma ve Tekrar Yazılımları
Yazıl
Alıştırma
tırma ve Tekrar Yazılımlarının Yararları
Alıştırma
tırma ve Tekrar Yazılımlarının Sınırlıkları
Alıştırma
tırma ve Tekrar Yazılımlarını Seçme Ölçütleri
Alıştırma
tırma ve Tekrar Yazılımlarının Öğretme-Öğrenme
Ö
Sürecine
Entegrasyon Stratejileri
Alıştırma ve
e Tekrar Yazılımlarını Öğretme-Öğrenme
Ö
Sürecinde
Kullanma Kılavuzu
Alıştırma
tırma ve Tekrar Yazılımı Örneği
Örne
Uygulama:
Bilgisayarda Eğitim ve Öğretim
ğretim Materyali Hazırlama
Şekil ve Şema
ema Materyali Olu
Oluşturma
Şekil ve Şema
ema Çizme
Resim Formatına Dönüştürme
Dönü
Kuramsal:
Ünite 3: Eğitim Yazılımları (devamı)
Benzeşim Yazılımları
Benzeşim
im Yazılımlarının Yararları
Benzeşim
im Yazılımlarının Sınırlıkları
Sınırlıklar
Benzeşim
im Yazılımlarını Seçme Ölçütleri
Benzeşim
im Yazılımlarını Öğretme-Öğrenme
Ö
Sürecine Entegrasyon Stratejileri
Benzeşim
im Yazılımlarını Öğretme-Öğrenme
Ö
Sürecinde Kullanma Kılavuzu
Benzeşim
im Yazılımı Örneği
Örne
Eğitsel
itsel Oyun Yazılımları
Eğitsel
itsel Oyun Yazılımlarının
Yaz
Yararları
Eğitsel
itsel Oyun Yazılımlarının Sınırlıkları
Eğitsel
itsel Oyun Yazılımlarını Seçme Ölçütleri
Eğitsel
itsel Oyun Yazılımlarının Öğretme-Öğrenme
Ö
Sürecine Entegrasyon Stratejileri
Eğitsel
itsel Oyun Yazılımlarını Öğretme-Öğrenme
Ö
Sürecinde Kullanma Kılavuzu
Eğitsel
itsel Oyun Yazılımı Örneği
Örne
Uygulama:
Bilgisayarda Eğitim ve Öğretim
ğretim Materyali Hazırlama (Devamı)
Resim Materyalleri Hazırlama
Ekran Görüntüsü Alma
Resim Boyutlandırma
Resmi Döndürme ve Çevirme
Resmin Çözünürlüğünü
Çözünürlü
Ayarlama
Resmi Kırpma
etme ve Formatını Değiştirme
De
Resim Kaydetme
Resim Albümü Oluşturma
Olu
Kuramsal:
Ünite 3: Eğitim Yazılımları (devamı)
Problem Çözme Yazılımları
Problem
roblem Çözme Yazılımlarının Yararları
Öğrencinin
alanıyla ilgili
bir ders konusu hakkında
resim materyal örnekleri
bulması ve bir
sonraki derse
getirmesi
Öğrencinin
alanıyla ilgili
bir ders konusu hakkında
video ve film
materyal örnekleri bulması ve bir sonraki derse getirmesi
Öğrencinin
alanıyla ilgili
bir ders konu-
Akdeniz Üniversitesi
7
8
9
10
11
12
Problem Çözme Yazılımlarının Sınırlıkları
Problem Çözme Yazılımlarını Seçme Ölçütleri
Problem Çözme Yazılımlarının Ö
Öğretme-Öğrenme Sürecine
Entegrasyon Stratejileri
Problem Çözme Yazılımlarını Öğretme-Öğrenme
Ö
Sürecinde
Kullanma
Problem Çözme Yazılımı Örneği
Örne
Uygulama:
Bilgisayarda Eğitim ve Öğretim
ğretim Materyali Hazırlama (Devamı)
Resim Materyalleri Hazırlama
Resimlerde katmanlarla
atmanlarla çalışma
çalı
Kuramsal:
Ünite 4: Bilgisayar Destekli Eğitim
E
(BDE) Uygulamalarının Geliştirilmesi
Giriş
BDE Yazılımlarının Özellikleri
BDE Yazılımlarının Hazırlanması
Uygulama:
Bilgisayarda Eğitim ve Öğretim
ğretim Materyali Hazırlama (Devamı)
Film Materyalleri Hazırlama (Windows MovieMaker)
Film Oluşturma
Film Kesme ve Birle
Birleştirme
Film Kaydetme ve Formatını Değiştirme
De
Ekran Görüntüsünü
rüntüsünü Video Dosyası Olarak Kaydetme
Ara Sınav
Kuramsal:
Ünite 4: Bilgisayar Destekli Eğitim
E
(BDE) Uygulamalarının Geliştirilmesi
(devamı)
BDE Yazılımı Geliştirme
tirme Araçları
Uygulama:
Bilgisayarda Eğitim ve Öğretim
ğretim Materyali Hazırlama (Devamı)
Animasyon Materyalleri Hazırlama
Animasyon Oluşturma
Olu
Efektler Ekleme
Animasyon Düzenleme ve Kaydetme
Kuramsal:
Ünite 5: Bilgisayar Destekli Ölçme ve Değerlendirme
De
Giriş
Ölçme ve Değerlendirme
erlendirme Sürecinde Bilgisayar
Ölçme Aracı Geliştirilmesinde
tirilmesinde Bilgisayar Olanakları
Bilgisayar Destekli Ölçme ve Değerlendirme
De
Süreçleri
Bir Uygulama Örneği
Uygulama:
Bilgisayarda Eğitim ve Öğretim
ğretim Materyali Hazırlama (Devamı)
Animasyon Materyalleri Hazırlama
Efektler Ekleme
Animasyon Düzenleme ve Kaydetme
Test Hazırlama Yazılımı
Kuramsal:
Ünite 6: Uzaktan Eğitim
Giriş
Uzaktan Eğitimin
itimin Niteliği
Niteliğ
Kurumsal Yapı Özellikleri
Uygulama:
Kişisel Web Sitesi Oluşturma
turma (Wordpress)
Blog Hesabı Oluşturma
turma
Materyal Ekleme
Hareketli Menü Oluşturma
şturma
Kuramsal:
Ünite 6: Uzaktan Eğitim (devamı)
Öğrenci Özellikleri
Programların Genel Özellikleri
su hakkında
animasyon
materyal örnekleri bulması ve bir sonraki derse getirmesi
Öğrencinin
alanıyla ilgili
bir ders konusu hakkında
animasyon
materyal örnekleri bulması ve bir sonraki derse getirmesi
Öğrencinin
alanıyla ilgili
bir okul gazetesi, form vs
örnekleri bulması ve bir
sonraki derse
getirmesi
Alanıyla ilgili
bir eğitim sitesi tasarımı için
konu belirlenmesi ve materyal toplanması
Alanıyla ilgili
bir eğitim sitesi tasarımı
Veritabanı
hakkında
araştırma
Akdeniz Üniversitesi
13
14
15
Uygulama:
Kişisel Web Sitesi Oluşturma
turma (Wordpress) (Devamı)
Anket Oluşturma
Paylaşım
ım ve Kullanıcı Seçenekleri
Siteyi Özelleştirme
Kuramsal:
Ünite 6: Uzaktan Eğitim (devamı)
Öğretim Ortamları
Öğrenci
renci Destek Hizmetleri
Öğretim Süreci
Öğretimin Değerlendirilmesi
erlendirilmesi
Uygulama:
Web Tabanlı Eğitim Öğretim Uygulaması
Proje çalışması
Kuramsal:
Ünite 7: Çocuk ve Ergenlerde Bilgisayar ve İnternet Kullanımının Gelişimsel Sonuçları
Çocuk
ocuk ve Ergenlerde İnternet
İntern Kullanımı
Fiziksel Gelişim
im Açısından Bilgisayar ve İnternet Kullanımının Sonuçları
Bilişsel Gelişim
im Açısından Bilgisayar ve İnternet Kullanımının Sonuçları
Psikososyal Gelişim
im Açısından Bilgisayar ve İnternet Kullanımının Sonuçları
Uygulama:
Web Tabanlı Eğitim Öğretim Uygulaması
Proje çalışması
Uygulama:
Web Tabanlı Eğitim Öğretim Uygulaması
Proje çalışması
Alanıyla ilgili
bir eğitim sitesi tasarımı
Alanıyla ilgili
bir eğitim sitesi tasarımı
Akdeniz Üniversitesi
Program Yeterlilikleri
PY 01 Temel bilgi teknolojileri konusunda temel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PY 02 Donanım ve yazılım çözümlerinin tasarımı ve geliştirilmesi konusunda bilgilere sahiptir.
PY 03 Tanımlanan bilgi teknolojisi
kullanımı problemlerini ve modellerini kurgular ve temel çözüm önerilerini uygular.
PY 04 Belirtimleri (spesifikasyon)
tanımlanmış yazılım bileşenlerini
geliştirir.
PY 05 Yaşam boyu öğrenmenin
gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim
teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izler.
PY 06 Bilgi ve iletişim teknolojilerini
kullanarak geliştirdiği yazılı ve görsel materyaller yardımıyla iletişim
kurar.
PY 07 Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında
kullanır.
PY 08 Mesleki ve etik sorumluluk
bilinci taşır, bilişim uygulamalarında mesleki etiğin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir. Bilgi
güvenliği konusunda gerekli tedbirleri alabilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
05
06
07
08
09
01
02
03
04
10
Toplam
2
2
2
2
3
4
2
4
21
2
2
2
2
4
4
2
4
22
3
4
3
3
4
5
3
5
30
3
4
4
11
3
3
3
3
4
4
3
4
27
1
2
1
1
5
5
1
5
21
2
3
3
3
13
3
1
3
3
18
2
2
2
2
2
Dersin Öğrenme, öğretme ve değerlendirme etkinlikleri çerçevesinde iş yükü hesabı (Ortalama Saat)
Etkinlikler
Sayısı
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
Kuramsal Ders
15
0
2
30
Kütüphane ve internet tarama süresi
15
0
1
15
Ödev(ler) / Seminer(ler)
0
0
0
0
Proje hazırlama
0
0
0
0
Sunum hazırlama
0
0
0
0
Uygulamalı Ders
15
0
2
30
Kısa Sınav(lar)
0
0
0
0
Ara sınav
1
4
1
5
Yarıyıl sonu sınavı
1
15
1
15
Diğer bilgi edinme çalışmaları
15
1
1
15
Toplam İş Yükü (Saat)
110
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30)] = Dersin AKTS Kredisi
3,66
Download

Ders İçeriği