DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
Deloitte Values House
Maslak No1 34398 İstanbul
Tel: + 90 (212) 366 60 00
Fax: + 90 (212) 366 60 15
www.deloitte.com.tr
www.verginet.net
www.gümrüknet.net
17 Şubat 2015
GÜMRÜK SİRKÜLERİ
NO: 2015/10
KONU
Dahilde İşleme Rejiminde Taahhüt Kapamalarının
Gerçekleştirilebilmesine İlişkin Düzenleme
Elektronik
Ortamda
1 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete ‘de 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) yayımlanmıştı. Söz konusu Tebliğ’de 1
Kasım 2014 tarihinden itibaren tescil edilen beyannamelerin aslı aranmaksızın elektronik
ortamda yer alan bilgilerin Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (DİİB) taahhüt hesaplarının
kapatılmasında kullanılabileceği belirtilmiştir.
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün 13.02.2015 tarihli yazısı ile 1 Kasım 2014
tarihinden önce tescil edilen gümrük beyannamelerinin yer aldığı DİİB'lerin taahhüt kapatma
işlemlerinde de aynı imkandan yararlanmasına olanak sağlanmıştır.
Bu kapsamda, aşağıda bir örneği yer alan taahhütnamenin imzalanması koşulu ile Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı tarafından DİR Otomasyon Sistemi vasıtasıyla Ekonomi Bakanlığına
elektronik ortamda aktarılan veriler üzerinden işlemlerin yerine getirileceği belirtilmiştir.
İlgili Taahhütname Örneği
Saygılarımızla.
Deloitte Türkiye
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel
çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık
alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari
kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye
edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim
A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri
ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır.
2015Y/10-G
"Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini
karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilece k her
türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca
üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir
dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
2
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Download

Sirküleri indirmek için tıklayın.