Denetimli Serbestlikte Kurallar
Hükümlü;
• Ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra,
talebinde belirttiği denetimli serbestlik
müdürlüğüne üç gün içinde müracaat etmek,
• Hakkında belirlenen yükümlülüklere, Cezanın infazı ve denetimi için belirlenen kurallara,
• Denetimli serbestlik müdürlüğünün hazırladığı denetim ve iyileştirme programına,
• Denetimli serbestlik personelinin uyarı ve
önerilerine,
• Yapılan çağrılara ve hakkında hazırlanan
denetim planına,
• Denetim planında yükümlülüklerin infazına
ilişkin belirlenen kurallara uymak zorundadır.
• Hakkında belirlenmiş yükümlülüğün elektronik cihazlar kullanılmak suretiyle yerine
getirilmesine karar verilmesi durumunda,
hükümlü elektronik kelepçe ve diğer cihazlar
ile ilgili üniteyi usulüne uygun olarak kullanmak ve korumak zorundadır.
• Hükümlü, denetimli serbestlik personeli ile
cezaların infazında görev alan diğer kurumların personeline saygılı davranmak, müdürlüğün ve diğer kurumların işleyişinin bozulmaması ve güvenliğinin tehlikeye düşürülmemesi için gerekli özeni ve dikkati göstermek
zorundadır.
• Hükümlü, müdürlüğe alkol, uyuşturucu
veya uyarıcı madde etkisi altında ya da kesici,
delici aletler ve ateşli silahlarla gelemez ve bu
şekilde yükümlülüklerin yerine getirilmesine
yönelik çalışmalara katılamaz.
• Hükümlü yerleşim yeri adresini değiştirir ise
yeni adresini müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür. Yeni adresin bildirilmemesi ve adres
kayıt sisteminden de tespit edilememesi
halinde, yükümlünün eski adresine yapılan
tebligat geçerli sayılır.
DENETİMLİ
SERBESTLİK
TEDBİRİ
UYGULANARAK
CEZALARIN
İNFAZI
• Askere alınan hükümlü, müdürlüğe durumunu bildirmek ve ilgili belgeleri iletmek,
mahpusluk ya da askerlik durumu sona eren
yükümlü on gün içerisinde denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır. Hükümlünün; yukarıda sayılan kurallara
uymaması ya da ceza infaz kurumuna geri
dönmek istemesi hâlinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün komisyon kararı üzerine,
koşullu salıverilme tarihine kadar olan cezasının infazı için kapalı ceza infaz kurumuna
gönderilmesine karar verilmesi, infaz hâkiminden talep edilecektir.
105/A
www.cte-ds.adalet.gov.tr
Denetimli Serbestlik Tedbiri
Uygulanarak Cezaların İnfazı
Süreç ve Şartlar
Başvuru ve Denetimli Serbestlik
Koşullu salıverilmesine bir yıl ve daha az süre
kalan iyi halli hükümlülerin cezanın koşullu
salıverilme tarihine kadar olan kısmının
denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak
suretiyle infaz edilmesidir.
Hükümlünün denetimli serbestlik tedbiri
uygulanarak cezasının infaz edilmesi için
süreç ve şartlar;
Hükümlünün; denetimli serbestlik tedbiri
uygulanarak cezaların infazı sürecinde yer
alabilmeleri, ilgili kanun ve yönetmelikler ile
şartlara bağlanmıştır. Bunlardan en önemlisi
hakkınızdaki iyi hâl kararıdır.
2) Hükümlünün koşullu salıverilmesine bir
yıl ya da daha az bir sürenin kalmış olması,
Hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına karar verilen
hükümlü ceza infaz kurumundan çıktıktan
sonra üç gün içerisinde talebinde belirttiği
denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır. Müdürlüğe müracaat
için gereken üç günlük süre, hükümlünün
ceza infaz kurumundan ayrılışını takip eden
günden itibaren başlar. Son gün bir tatile
rastlarsa, süre tatilin ertesi günü mesai saati
bitiminde sona erer. Hükümlü müracaatında
kimliğini ispata yarayan bir belgeyi ibraz
etmek zorundadır.
1) Hükümlünün açık ceza infaz kurumuna
ayrılma hakkını elde etmiş olması,
3) Hükümlünün talebi,
4) Psiko-sosyal ve eğitim servisinin değerlendirme raporu,
5) Hükümlünün iyi halli bulunması,
6) İnfaz hâkiminin kararı.
İyi Hâl Nedir?
İnfaz hakimliğinin kararı sonrası; hükümlülere tahliyeleri sırasında ceza infaz kurumu
tarafından;
Hükümlünün;
a) İnfaz hâkimliği kararı,
• Ceza infaz kurumlarının düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara içtenlikle
uymasının,
b) Hükümlü bilgi formu,
• Yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesinin,
c) Kişinin kimliğini ispata yarayan belgeleri
teslim edilir.
Bu yükümlülükler;
a) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak
çalıştırılma,
b) Bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulma,
c) Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme,
• Uygulanan iyileştirme programlarına katılmadaki istekliliğin,
• İyileştirme ve eğitim çalışmalarında gösterdiği gayretinin değerlendirilmesidir.
Denetimli serbestlik müdürlüğüne süresinde müracaat eden hükümlünün risk ve
ihtiyaçları dikkate alınarak yükümlülükleri
tespit edilir.
ç) Belirlenen programlara katılma, yükümlülüklerinden bir veya birden fazlası olabilir.
www.cte-ds.adalet.gov.tr
Download

denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazı