MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI
DEPOCULUK A.Ş
01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU
Marmarabirlik Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Firma Bilgileri
MARMARABİRLİK Tarım Ürünleri
Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi
Firma Unvanı
:
Ticaret Sicil No
: 75332
Şirket Kanuni Merkezi
: BURSA
Kuruluş Tarihi
: 30.05.2011
Firmanın Adresi
İzmir Yolu Cad. No:78-4 Başköy Mevkii
: (Marmarabirlik Lisanslı Depo Binaları)
Nilüfer/BURSA
Bağlı Bulunduğu Oda
: Bursa Sanayi ve Ticaret Odası
Telefon Numarası
: 0 224 449 06 01-02/0 224 449 00 12
Faks Numarası
: 0 224 449 06 03 / 0 224 449 00 31
Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
Genel Müdürlük Adresi
İzmir Yolu Cad. No:78-4 Başköy Mevkii
: (Marmarabirlik Lisanslı Zeytin Depo
Binası) Nilüfer/BURSA
Şube Adresi
:
Gedeve mevkii Yalı Mahallesi (Lisanslı
Zeytin Depo Binası) Erdek/BALIKESİR
GENEL KURUL İLAN YAZISI VE GÜNDEM
GENEL KURUL İLANI
MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş
BURSA
Şirketimizin 01.01.2013 – 31.12.2013 tarihlerini kapsayan 2013 Faaliyet Dönemine ilişkin
Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündem ile 24.03.2014 Pazartesi günü
saat: 14:00’de, İzmir Yolu Cad. No:78-4 Başköy Mevkii Nilüfer/ BURSA adresindeki Genel
Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılacaktır.
Sayın Şirket Ortaklarımızın aşağıda belirtilen gündemdeki yazılı konuları görüşüp
kararlaştırmak üzere, belirlenen gün ve saatte genel kurul toplantımızda bulunmaları rica olunur.
YÖNETİM KURULU
Marmarabirlik Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 24 Mart 2014 Tarihli Ortaklar Olağan Genel
Kurul Toplantısı Gündemi
GÜNDEM
1.
2.
3.
4.
Açılış,
Saygı Duruşu ve Başkanlık Divanının oluşturulması,
Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal
Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması,
5. Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemi faaliyet, işlem ve
hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülerek karara bağlanması,
7. 2014 yılı Bütçe ve Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine 2014 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve
karara bağlanması,
9. 2014 İş yılında görev yapacak Bağımsız Denetim Firmasının belirlenmesi hakkında
görüşme yapılması,
10. Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin yerlerine seçim yapılması,
11. Dilek ve Temenniler,
12. Kapanış
Not:
*Şirketimiz finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve Bağımsız denetim raporu, şirket
merkezimiz olan İzmir Yolu Cad. No:78-4 Başköy Mevkii Nilüfer/ BURSA adresinde pay sahiplerinin
incelemesine hazır bulundurulmaktadır.
*Genel Kurul ilanı ve şirketimize ait gerekli diğer bilgiler
“www.marmarabirlikld.com.tr” internet adresinde ayrıca yer almaktadır.
şirketimizce
tescil
edilen
I. GENEL BİLGİLER
i.
Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2013-31.12.2013 tarihlerini kapsayan dönemdir.
ii.
Şirketin Ticaret Unvanı, Ticaret Sicili Numarası, Merkez Ve Varsa Şubelerine İlişkin
İletişim Bilgileri
Bahse konu bilgiler detaylı olarak kapak sayfasında belirtilmiştir.
iii.
Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi
içerisindeki değişiklikler
Şirketimiz, Genel Müdürlük ve Erdek şubesi olarak yapılanmıştır. Şirket işleri Genel Müdür
tarafından ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul kararları çerçevesinde yürütülmektedir.
Şirket sermayesinin tamamı ödenmiş olup, ortaklık yapısı da aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Sıra
No
MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
SERMAYE PAYLARI TABLOSU
Hisse
Nominal
Toplam Sermaye
Ortak
senedi Hisse tutarı İçerisindeki Payı
Ünvanı
Sayısı
(TL)
(%)
1
S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış
Kooperatifleri Birliği
2
Ödenmiş
Sermaye
Payı (%)
98.000
22.540.000
98,00
100
S.S. 72 Sayılı Gemlik Zeytin Tarım
Satış Kooperatifi
250
57.500
0,25
100
3
S.S. 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım
Satış Kooperatifi
250
57.500
0,25
100
4
S.S. 162 Sayılı Erdek Zeytin Tarım
Satış Kooperatifi
250
57.500
0,25
100
5
S.S. 189 Sayılı Orhangazi Zeytin Tarım
Satış Kooperatifi
250
57.500
0,25
100
6
S.S. 699 Sayılı İznik Zeytin Tarım
Satış Kooperatifi
250
57.500
0,25
100
7
S.S. 775 Sayılı Edincik Zeytin Tarım
Satış Kooperatifi
250
57.500
0,25
100
8
S.S. 987 Sayılı Mürefte Zeytin Tarım
Satış Kooperatifi
250
57.500
0,25
100
9
S.S. 996 Sayılı Marmara Adası Zeytin
TarımSatış Kooperatifi
250
57.500
0,25
100
100,00
100
TOPLAM
100.000 23.000.000
iv.
Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar
Şirkette imtiyazlı paya sahip ortak bulunmamaktadır.
v.
Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler
Şirketin yönetim organı yönetim kuruludur. Yönetim kurulu üyeleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
ve 5300 sayılı Lisanslı Depoculuk Kanunu’nda belirtilen yetkilere sahiptir.
Şirketimizin kuruluşundan itibaren görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine
ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Adı Soyadı
Görev Unvanı
Mehmet ERTAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Duran DİNÇ
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili
Ahmet ÖZBEK
Yönetim Kurulu Üyesi
Ali BOZKURT
Genel Müdür
Emrah AKSARI
Genel Müdür Yardımcısı
Öğrenim Durumu
Görev Başlama
Tarihi
Yüksek Lisans-İşletme
Uludağ Üniversitesi
Lisans-İşletme
Uludağ Üniversitesi
27.05.2011
Lisans-İktisat
Uludağ Üniversitesi
27.05.2011
Lisans - İşletme
Dokuz Eylül Üniversitesi
Lisans- Sosyal Siyaset
ve Kooperatifçilik
Uludağ Üniversitesi
Yüksek Lisans- MBA
(Pazarlama)
University of
WalesInstitute Cardiff
(UWIC)
Lisans-Tarım Ekonomisi
Ege Üniversitesi
27.05.2011
13.12.2012
17.02.2012
Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket Anasözleşmesinin tescil edilmesiyle birlikte şirketin ilk
yönetim kurulu üyeleri olarak üç yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
tarafından onaylanan Şirketin esas sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
uyum ve şirketin diğer ihtiyaçları doğrultusunda bazı maddelerinin tadil edilmesine ilişkin tadil
talep tasarısı maksadıyla 05.07.2013 tarihinde bütün ortakların katılımıyla bir olağanüstü Genel
Kurul toplantısı yapılmıştır.
Yönetim Kurulu Üyeleri, yapılan seçim ve aralarında yaptıkları görev dağılımı sonucunda aynı görev
ve yetkilerle önceki görev sürelerini tamamlamak üzere tekrar seçilmişlerdir.
Şirketimiz Genel Müdürlüğünde Beş, Erdek Şube Müdürlüğü’nde bir, toplam ise 6 personel görev
yapmaktadır.
vi.
Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirket
ile kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki
faaliyetleri hakkında bilgiler
Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin şirket ile kendisi veya
başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında olumsuz bir
durum teşkil edecek halleri bulunmamaktadır.
II. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ
HAKLAR
i. Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları
Yönetim ve mülga Denetim Kuruluna huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye vb. ad altında hiçbir ödeme
yapılmayıp herhangi bir mali menfaat sağlanmamıştır. Öte yandan Şirket Anasözleşmesinin 16.
Maddesinin son fıkrası uyarınca Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine kârpayı ödenmemektedir.
Şirketimiz üst düzey yöneticileri olan Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcılarına 77.448,45 TL
tutarında brüt ücret gideri ile 28.055,02 tutarında brüt ikramiye gideri yapılmıştır. Şirket üst düzey
yöneticilerine kar payı ve prim ödemesi yapılmamaktadır.
ii. Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar
ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri’ne bütçede 9.300 TL tutarında ulaşım, konaklama, hakkı huzur ve temsil
giderleri olarak ödenek ayrılmış olup, faaliyet dönemi sonunda 98,68 TL tutarında ulaşım gideri
yapılmıştır. Sigortalar ve benzeri teminatlar da şirket hesaplarında bulunmamaktadır.
III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Şirketin ilgili hesap döneminde araştırma ve geliştirme harcaması yapılmamıştır. Ancak
önümüzdeki faaliyet döneminde faaliyet konusuna ilişkin çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.
IV. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
i. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler
Şirketin 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap döneminde 630.410 TL tutarında yatırım harcaması
bulunmaktadır. Şirket tarafından 2013 iş yılı içerisinde yapılan sabit kıymet yatırımlarına ilişkin
bilgiler aşağıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmiştir.
SIRA
NO
SABIT KIYMET
ADI
SATINALMA
TARİHİ
MALİYETİ
(TL)
SIRA
NO
SABIT KIYMET
ADI
SATINALMA
TARİHİ
1
Blower ve Isınma Odası
20.09.2013
8.750,00
6
CTP Tank Klavuzu
24.09.2013
19.840,00
2
Kalorifer ve Tesisatı
28.01.2013
17.500,81
7
Erken Olgunlaştırma Sistemi
11.11.2013
331.525,87
3
Zeytin Sayma Makinası
29.03.2013
5.000,00
8
Termosifon
29.01.2013
411,02
4
Basınçlı Soğuk Su Makinası
13.08.2013
3.100,00
9
Yazılım Prog. ve İnternet Sitesi
30.03.2013
200.000,00
5
Blower ve Elektrik Motoru
25.09.2013
16.873,75
10
Marka Tescil
17.05.2013
404,37
BAŞKÖY DEPOLARINA 2013 YILINDA YAPILAN SABİT KIYMET YATIRIMLARININ TOPLAM BEDELİ
1
Baskı Taşı Sahası
31.12.2013
MALİYETİ
(TL)
603.405,82
27.004,90
ERDEK ŞUBE DEPOLARINA 2013 YILINDA YAPILAN SABİT KIYMET YATIRIMLARININ TOPLAM BEDELİ
27.004,90
ŞİRKETİN 2013 YILINDA YAPTIĞI SABİT KIYMET YATIRIMLARININ TOPLAM BEDELİ
630.410,72
ii. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu
konudaki görüşü
Şirketimizce iç denetim birimi oluşturularak bir adet iç denetçi istihdam edilmesi planlanmaktadır.
iii. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler
Şirketin henüz doğrudan veya dolaylı bir iştiraki bulunmamaktadır.
iv. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler
İktisap edilen payı bulunmamaktadır.
v. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar
Şirketimizin 2013 iş yılı bağımsız denetimi MGI Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
tarafından yapılmıştır.
Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki
davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler
Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek niteliktebir dava
bulunmamaktadır.
vi. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında
uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında
uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
vii. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine
getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse
gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler
2013 iş yılında Yönetim Kurulu tarafından belirlenen hedefler ve gerçekleşme durumları aşağıdaki
ana başlıklar altında gösterilmiştir.
a) 2013 yılı içerisinde Zeytine ilişkin depoculuk “Faaliyet Lisansı” alınmasına yönelik olarak Zeytin
Lisanslı Depo Yönetmeliği’nin 15 ve 16. Maddesi kapsamında hazırlıkların devam etmesi:
- 2013 Faaliyet yılı içerisinde Binaların mevzuattaki asgari koşullara uygunluğu için tadilatları
yapılmış ve Zeytin Lisanslı Depo yeniden boyanmıştır.
- Lisanslı Depo Ücret Tarifesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve onaylanmak üzere İç Ticaret
Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.
- Lisanslı Depo Prim ve İndirim Tarifesi Bursa ve Bandırma Ticaret Borsalarının görüşleri ile
belirlenmiş ve onaylanmak üzere İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.
- Ürün Senetleri üzerinde yer alacak Kabul Edilebilir Kalite ve Kalibraj Cetveli Marmarabirlik, Bursa ve
Bandırma Ticaret Borsalarının görüşleri ile belirlenmiş ve onaylanmak üzere İç Ticaret Genel
Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.
- Sistemin başlaması için gerekli yazılım programı çalışmaları sonuçlandırılmış ve lisans alınmasına
müteakip Takasbank ve Ticaret Borsalarımız aracılığıyla sistemin kullanılma aşamasına gelinmiştir.
- Lisans almak için gerekli Depo Talimatları oluşturulmuştur.
- Zeytinde Lisans alma çalışmasının 2014 iş yılı içerisinde tamamlanması hususunda; Zeytinde Lisans
alınabilmesi için sistemde zorunlu bulunan yetkili sınıflandırıcılık ile Referans Yetkili Sınıflandırıcılık
müessesi henüz kurulmamış olup Bakanlık tarafından Referans Yetkili Sınıflandırıcı belirlenmesi
durumunda, Yetkili Sınıflandırıcı tespit edilecek ve bahse konu Yetkili Sınıflandırıcı ile sözleşme
imzalanmak suretiyle yapılan Lisans Başvurumuzun eksik ayağı tamamlanmış olacaktır.
b) Yapılması Planlanan Sabit Kıymet Yatırımlarının Gerçekleşme Durumu:
Yapılması Planlanan Sabit Kıymet Yatırımları Gerçekleşme Durumu ile yıl içerisinde planlanıp
yapılan yatırımlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Bir önceki İş yılında Gerçekleştirilmesi Planlanan Sabit Kıymet Yatırımları Değerlendirme Tablosu
Sıra
No
1.
2.
İşin Adı
Lisanslı Zeytin ve Zeytinyağı
Depoculuğu Yazılım Programı
Başköy ve Erdek Lisanslı
Depolarının Bakım Onarım İşi
Planlanan
Bitim Tarihi
Tahmini
Maliyeti (TL)
4.
Başköy Lisanslı Zeytinyağı
Deposu Tank Bağlantı İşi
Bitim Tarihi
Gerçekleşen
Maliyet(TL)
15.04.2013
210.000
Gerçekleşti
30.03.2013
200.000
30.04.2013
50.000
16.09.2013
37.569
01.07.2013
20.000
Gerçekleşti
Yönetmelik
Değişikliği
Nedeniyle İptal
Edildi.
01.09.2013
300.000
Gerçekleşmedi
15.10.2013
150.000
Gerçekleşmedi
01.11.2013
50.000
Gerçekleşmedi
01.11.2013
20.000
Gerçekleşmedi
3.
Zeytinyağı Yetkili Sınıflandırıcı
Laboratuvar Kurulumu İşi
Gerçekleşme
Durumu
5.
6.
7.
Erdek Lisanslı Depolarına Havalı
Sistem Kurulum İşi
Erdek Depolarının İdari Kısmına
Isıtma Sistemi Kurulum İşi
Erdek Depolarına Kapalı Devre
Kamera Sistemi Kurulum İşi
GENEL TOPLAM
800.000
237.569
Bir önceki yıl yapılması planlanan 7 kalem sabit kıymet yatırımlarının toplam bedeli 800.000 TL
olarak öngörülmüştür. Plan dâhilinde yapılan yatırımlar 237.569 TL olarak gerçekleşmiştir.
Yıl içerisinde Başköy lisanslı zeytin deposu 2. bölüm erken olgunlaştırma sistemi yatırımı (331.526
TL) ile birlikte toplam tutarı 392.841 TL olan ilave sabit kıymetin satın alımı gerçekleştirilmiştir.
Toplam bazda 2013 yılında içerisinde 630.410 TL tutarında sabit kıymet satınalımı
gerçekleştirilmiştir.
c)
Satışların değerlendirilmesi,
Şirketin 2013 yılına ilişkin satışları bir önceki yıl belirlenen hedefler ve gerçekleşen satışlar ile
karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.
- Bir Önceki yıla göre satışların değerlendirilmesi:
2013 iş yılında hizmet satışlarından 1.032.175,91 TL tutarında kira geliri elde edilmiştir. Önceki
yıllara göre karşılaştırmalı kira geliri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Bir önceki yıl olan 2012 yılında şirket 884.140,56 TL tutarında kira geliri elde etmiştir.
KİRA GELİRİ
1.032.176
1.200.000
884.141
1.000.000
800.000
600.000
400.000
142.619
200.000
0
2011
2012
2013
- Hedeflenen Satışların gerçekleşme durumu:
Şirketimiz, 2013 faaliyet yılında Lisanslı Depoculuk kapsamında düzenleyeceği ürün senetleri
karşılığında 275.000 TL kira geliri, Bakanlıkça verilen izne istinaden adi depo kira geliri olarak da
1.032.000 TL gelir elde etmeyi hedeflemişti. İlgili bakanlık tarafından “Ürün İhtisas Borsası” gibi
organizasyon alt yapısının henüz oluşturulmaması nedeniyle, faaliyet bölgemiz dışında ürün senedi
satışı gerçekleştirilmesi ön görülmemiş ve yurtdışı kira geliri de hedeflenmemişti. Ancak Ürün
İhtisas Borsasının henüz kurulmaması, Referans ve Yetkili Sınıflandırıcıların belirlenmemesi ve ürün
nedeniyle senedine dayalı satış geliri elde edilememiştir.
Şirketimiz 2013 iş yılında adi depo kira geliri olarak 1.032.176 TL tutarında gelir elde etmiş ve
hedeflenen antrepo gelirine ulaşmıştır.
d)
Hedeflenen Diğer Gelirlerin Gerçekleşme durumu
Ayrıca şirketimiz yukarıda belirtilen satış gelirleri dışında 2013 iş yılında 83.400,00 TL diğer hizmet
geliri ve 45.000 TL faiz geliri elde etmeyi hedeflemiştir. İş yılı bitiminde 70.785,01 TL tutarında faiz
geliri ile 49.207,24 tutarında diğer hizmet geliri elde edilmiştir.
e)
Planlanan İdari Faaliyetlerin değerlendirilmesi
Şirketimizce faaliyet lisansı alınmasını teminen; Zeytin Lisanslı Depo Yönetmeliğinde yer alan asgari
personel istihdam edilerek şirketimizin esas faaliyetlerine başlaması hedeflenmiştir. Bu kapsamda
lisans belgesini vermeye yetkili makam olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile koordineli bir biçimde
çalışma yürütülmüş ve 2013 iş yılında iki dönem personel istihdamına gidilmiştir. İş yılı içerisinde
toplam 2 personel istihdamı yapılmıştır.
f)
Bütçe Gerçekleşmelerinin genel olarak değerlendirilmesi:
Şirketimizin 26.03.2013 tarihli olağan Genel Kurulunun 5. Maddesinde görüşülen 2013 yılı faaliyet
giderleri bütçesi 385.000 TL olarak, Hizmet Üretim Giderleri Bütçesi de 1.047.000 TL olarak
öngörülmüş ve Genel Kurulca onaylanmıştır. Şirketimiz anılan dönemde 338.034,50 TL Genel
Yönetim gideri ve 1.095.942,44 TL Hizmet Üretim Gideri gerçekleştirmiştir. Bütçe ana hesapları
arasındaki +/- farklar yeni yatırım amortisman farkları olduğundan bütçe ödenekleri içinde
harcama yapmıştır.
Öte yandan 2013 yılı için 800.000 TL tutarında yatırım bütçesi için yetki alınmış ve iş yılında
630.410 TL tutarında sabit kıymet yatırımı yapılarak bütçe ödenekleri içerisinde kalınmıştır.
i.
Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan
kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin
bilgiler
İş yılı içerisinde 05.07.2013 tarihinde bütün ortakların katılımıyla bir olağanüstü Genel Kurul
toplantısı yapılmıştır.
Yapılan genel kurulda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyum sağlamak maksadıyla şirketin esas
sözleşmesinin bazı maddelerinin tadil edilmesine ve Şirketin Faaliyet Lisansı başvurusunun
tamamlanabilmesi için Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk yönetmeliğinde öngörülen “Bakanlıkça
İstenen teminat tutarına eşit nakit para, banka teminat mektubu, gayrimenkul rehni veya
sorumluluk sigortası verilmesi, mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde
temerrüde düşülmesi halinde Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonuna bu tür teminatı alış, satış,
düzenleme ve transfer gibi her türlü tasarrufta bulunma yetkisi veren bir gayri kabili rücu yetki
belgesi verilmesi dahil her türlü tasarrufta bulunulması hususunda Yönetim Kuruluna yetki
verilmesi Genel Kurulca belirlenmiştir.
ii.
Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar
projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler
ile
sosyal
sorumluluk
Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk proje harcamaları
bulunmamaktadır.
iii.
Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle,
hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki
işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan
veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler
Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket olmayıp ortakların tamamı bir kooperatif kuruluşudur.
iv.
Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin
yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal
ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan
veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara
uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği
Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket olmayıp, ortakların tamamı kooperatif kuruluşudur.
A) FİNANSAL DURUM
I. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi,
planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin
durumu
İŞ YILI
DÖNEM MALİ
KAR/ZARARI
2011
2012
2013
-436.584,84
8.410,52
-281.811,73
İş yılı itibariyle öngörülen giderlerin gerçekleşme oranı %100 olup, bütçe hedefi içerisinde
kalınmıştır.
İş yılı itibariyle öngörülen satış gelirlerimizin gerçekleşme oranı %80,2 olup, bütçelenen hedefin
altında kalınmasının nedeni ürün senedine bağlı gelir elde edilememesinden kaynaklanmıştır.
II. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma
kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir
verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler
İŞ YILI
SATIŞLAR
2011
2012
142.619,10
884.140,56
Satışlar bir önceki yıla göre % 17 oranında artmıştır.
a) Likidite Analizi Oranları
Cari Oran =6,16
Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yab. Kaynaklar
2013
1.032.175,91
Likitide Oranı= 5,78
Dönen Varlıklar-(Stoklar+Diğer Dönen Varlıklar+Gel.Ayl.AitGid.) / Kısa Vadeli Yabancı Kay.
Likidite Oranı ve cari oran sektör ortalamasının çok üzerinde gerçekleşmiştir.
b) Finansal Yapı Analizi Oranları
Kaldıraç Oranı = 0,007
(K.V.Y.K + U.V.Y.K.) / Aktif Toplamı
İdeal oranı % 50 dir. Enflasyonist ortamlarda %60 kabul edilebilir bir orandır.
Şirketimiz yabancı kaynak kullanımı az olduğundan kaldıraç oranı düşük seyretmektedir.
Öz kaynaklar / Aktif Oranı: % 99
Oranın % 50 olması istenir. Oran azaldıkça faiz yükü ve üçüncü kişilerin baskısı artıyor
demektir.
Şirketimiz özkaynak oranı oldukça yüksek seyretmektedir.
III. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin
tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri
Şirket Sermayesi karşılıksız kalmamıştır. Yabancı kaynak kullanımı çok düşüktür.
IV. Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler
Şirket, faaliyet lisansı almasının akabinde ürün senedine bağlı gelir elde edecek ve etkin, verimli ve
sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşturulup, istikrarlı bir büyüme oranı yakalanması
hedeflenmektedir.
V. Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile
dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri
Şirket 2013 iş yılında zarar ettiğinden kar dağıtımı ile ilgili önerisi bulunmamaktadır.
VI. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ
i. Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler
Ürünlerin fermantasyon esnasında bozulma riskine karşı ulusal ve uluslararası bazda sigorta
kuruluşları ile görüşülüp öngörülecek risklerin elemine edilmesi hedeflenmektedir.
ii. Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına
ilişkin bilgiler
Şirketimizce faaliyet lisansının alınmasının akabinde riskin erken saptanması ve yönetimi
komitesinin kurulması sağlanacaktır.
iii. Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda
ileriye dönük riskler
Öz kaynak/borçlar oranını gösteren Finansman Oranı 127,65 olup, şirketin faaliyetleri öz
kaynaklarla finanse edilmektedir. Satışların bir önceki yıla göre %17 artış göstermesine rağmen
Karlılığın azalış göstermiş olması verimlilik artışı için yapılan yatırımlardan kaynaklanmaktadır.
Şirket faaliyet lisansının almasının akabinde sürdürülebilir bir karlılık yakalayacağı beklenmektedir.
VII. DİĞER HUSUSLAR
Sofralık zeytinde depoculuk lisansının alınmasıyla birlikte Dünyada bir ilki gerçekleştirecek
şirketimiz bölgemiz üreticilerine ürünlerini değerlendirmede değişik alternatifler sunarak sofralık
zeytin piyasasının derinleşmesine ve ticaretin modernleşmesine katkıda bulunacaktır.
VIII. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA ANA ŞİRKETİN FAALİYET RAPORLARI
Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket olunmayıp ortakların tamamı bir kooperatif kuruluşlarıdır.
IX. YILLIK FAALİYET RAPORUNUN SUNUMU
Sayın Ortaklarımız;
Şirketimizin, 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu inceleme ve onaylarınıza sunar
değerli kurulunuzu saygı ile selamlarız.
MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş’NİN 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇOSU
CARİ DÖNEM (01.01.2013 / 31.12.2013)
AKTİFLER (VARLIKLAR)
TUTAR
I- DÖNEN VARLIKLAR
A.HAZIR DEĞERLER
01. Kasa (100)
02. Bankalar (102)
03. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) (103)
04. Diğer Hazır Değerler (108)
B.MENKUL KIYMETLER
01. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları (112)
C.TİCARİ ALACAKLAR
01. Alıcılar (120)
02. Ortaklardan Avans Alacakları (125)
03. Verilen Depozito ve Teminatlar (126)
04. Diğer Ticari Alacaklar (127)
05. Şüpheli Ticari Alacaklar (128)
06. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) (129)
D.DİĞER ALACAKLAR
01. Ortaklardan Alacaklar (131)
02. Personelden Alacaklar (135)
03. Diğer Çeşitli Alacaklar (136)
04. Şüpheli Diğer Alacaklar (138)
E.STOKLAR
06. Verilen Sipariş Avansları (159)
G.GELECEK AYLARA GİDERLER VE
GELİR TAHAKKUKLARI
01. Gelecek Aylara ait Giderler (180)
02. Gelir Tahakkukları (181)
H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
01 .Devreden Katma Değer Vergisi (190)
02. Diğer Katma Değer Vergisi (192)
03. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar (193)
04. İş Avansları (195)
05. Personel Avansları (196)
06. Sayım ve Tesellüm Noksanları (197)
II- DURAN VARLIKLAR
A.TİCARİ ALACAKLAR
01. Verilen Depozito ve Teminatlar (226)
B.DİĞER ALACAKLAR
01. Ortaklardan Alacaklar (231)
02. İştiraklerden Alacaklar (232)
03. Diğer Çeşitli Alacaklar (236)
C.MALİ DURAN VARLIKLAR
01. Bağlı Menkul Kıymetler (240)
02. İştiraklere Sermaye Taattütleri (-) (243)
03. Bağlı Ortaklıklar (245)
04. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) (246)
05. Diğer Mali Duran Varlıklar (248)
06. Diğer Maddi Duran Varlıklar Karşılığı (-) (249)
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR
01. Arazi ve Arsalar (250)
02. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri (251)
03. Binalar (252)
04. Tesis, Makine ve Cihazlar (253)
05. Taşıtlar (254)
06. Demirbaşlar (255)
07. Diğer Maddi Duran Varlıklar (256)
08. Birikmiş Amortismanlar (-) (257)
09. Yapılmakta Olan Yatırımlar (258)
10. Verilen Avanslar (259)
E.MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.
01. Haklar (260)
02. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri (262)
03. Diğer Maddi Olmayan Maddi varlıklar (267)
03. Birikmiş Amortismanlar (-) (268)
F.GELECEK YILLARA AİT GİD. VE GELİR TAH.
01. Gelecek Yıllara Ait Giderler (280)
AKTİFLER TOPLAMI
NAZIM HESAPLAR
GENEL TOPLAM
TOPLAM
GENEL TOPLAM
1.076.597,46
1.009.833,83
0,00
1.010.312,08
-478,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.672,55
32.672,55
0,00
34.091,08
33.788,88
0,00
0,00
302,20
0,00
0,00
21.388.033,38
18.384,00
18.384,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.221.482,16
0,00
2.977.179,90
19.451.387,17
639.430,74
0,00
108.834,33
6.500,00
-1.961.849,98
0,00
0,00
148.167,22
404,37
18.097,35
221.789,98
-92.124,48
0,00
0,00
22.464.630,84
0,00
22.464.630,84
22.464.630,84
0,00
22.464.630,84
22.464.630,84
0,00
22.464.630,84
CARİ DÖNEM (01.01.2013 / 31.12.2013)
PASİFLER (KAYNAKLAR)
TUTAR
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A.MALİ BORÇLAR
01. Banka Kredileri (300)
02. U.Vad.Kredilerin Anapara Taksitleri (303)
B.TİCARİ BORÇLAR
01. Satıcılar (320)
02. Alınan Depozito ve Teminatlar (326)
03. Ortaklar Mahsül Hesabı (328)
04. Diğer Ticari Borçlar (329)
C.DİĞER BORÇLAR
01. Ortaklara Borçlar (331)
02. Personele Borçlar (335)
03. Diğer Çeşitli Borçlar (336)
D.ALINAN AVANSLAR
01. Alınan Sipariş Avansları (340)
02. Alınan Diğer Avanslar (349)
F.ÖDENECEK VER.VE DİĞ.YÜKÜM.
01. Ödenecek Vegi ve Fonlar (360)
02. Öd.Sosyal Güvenlik Kesintileri (361)
03. Ödenecek Diğer Yükümlülükler (369)
G.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
01. Dön.Karı Vergi ve Diğer.Yüküm..Karş. (370)
02. Dön.KarınınPeş.Öd.Vergi ve Diğ.Yük.(-) (371)
H.GEL.AYL. AİT GEL.VE GİD. TAH.
01. Gider Tahakkukları (381)
I.DİĞER KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR
01. Diğer KDV (392)
02. Sayım ve Tesellüm Fazlaları (397)
II- UZUN VADELİ YAB.KAYNAKLAR
A.MALİ BORÇLAR
01. Banka Kredileri (400)
B.TİCARİ BORÇLAR
01. Alınan Depozito ve Teminatlar (426)
C.DİĞER BORÇLAR
01. Ortaklara Borçlar (431)
III- ÖZKAYNAKLAR
A.ÖDENMİŞ SERMAYE
01. Sermaye (500)
02. Ödenmemiş Sermaye (-) (501)
03. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları (502)
B.SERMAYE YEDEKLERİ
01. İştirakler Yeniden Değer Artışları (523)
02. Özkaynak Yöntemi Değer Artışları (527)
C.KAR YEDEKLERİ
01. Yasal Yedekler (540)
02. Statü Yedekleri (541)
03. Olağanüstü Yedekler (542)
D.GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
01.Geçmiş Yıllar Karları (570)
E.GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)
01.Geçmiş Yıllar Zararları (-) (580)
F.DÖNEM NET KARI
01. Dönem Net Karı (590)
02. Dönem Net Zararı (591)
PASİFLER TOPLAMI
NAZIM HESAPLAR
GENEL TOPLAM
TOPLAM
GENEL TOPLAM
174.616,89
0,00
0,00
0,00
70.542,30
70.542,30
0,00
0,00
0,00
94.932,17
0,00
0,00
94.932,17
0,00
0,00
0,00
17.194,08
7.223,52
9.970,56
0,00
-11.227,59
0,00
-11.227,59
3.175,93
3.175,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.000.000,00
22.290.013,95
23.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.410,52
8.410,52
-436.584,84
-436.584,84
-281.811,73
0,00
-281.811,73
22.464.630,84
0,00
22.464.630,84
22.464.630,84
0,00
22.464.630,84
DİPNOTLAR :
1- Sabit Sermaye Sistemi Kabul Edilmiştir.
2- Bankalarda Döviz Mevcudu Yoktur.
3-Semayenin % 10 Fazlasına Sahip Ortaklar;
S.S. Marmara Zeytin tarım Satış Kooperatifleri Birliği
4- Cari Dönemde Değerleme Yapılmamıştır.
5- Bu döneme ait 234,54 TL´lik Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Yapılmıştır.
6- Bilançonun Onaylanarak Kesinleştiği Tarih 24.01.2014
22.464.630,84
0,00
22.464.630,84
MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş’NİN 01.01.2013 - 31.12.2013 İŞ YILI
AYRINTILI GELİR TABLOSU
CARİ DÖNEM (01.01.2013 / 31.12.2013)
TUTAR
A-BRÜT SATIŞLAR
1.Yurtiçi Satışlar
2.Yurtdışı Satışlar
3.Diğer Gelirler
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
1.Satıştan İadeler (-)
2.Satış İskontoları (-)
C-NET SATIŞLAR
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
1.Satılan Mamüller Maliyeti (-)
2.Satılan Hizmet Maliyeti (-)
3.Diğer Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)
1.Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
2.Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
3.Genel Yönetim Giderleri (-)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR
1.Faiz Gelirleri
2.Komisyon Gelirleri
3.Menkul Kıymet Satış Karları
4.Kambiyo Karları
5.Faaliyetle ilgili Diğer Gelir ve Karlar
G-DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-)
1.Komisyon Gideri
2.Kambiyo Zararları
3.Diğer Olağan Gider ve Zararlar
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
1.Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
2.Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR
1.Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar
J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
1.Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)
2.Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
KARŞILIĞI (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
TOPLAM
1.032.175,91
1.032.175,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.032.175,91
-1.095.942,44
0,00
-1.095.942,44
0,00
-63.766,53
-338.034,50
0,00
0,00
-338.034,50
-401.801,03
119.992,25
70.785,01
0,00
0,00
0,00
49.207,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-281.808,78
0,00
0,00
-2,95
0,00
-2,95
DİPNOTLAR :
1- Bu döneme ait 234,54 TL´lik kanunen kabul edilmeyen gider yapılmıştır.
2- Amortisman hesaplama yöntemi olarak normal amortisman esas alınmıştır.
3- Dönemin tüm amortisman gideri 808.804,67 TL dir.
-281.811,73
0,00
-281.811,73
MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO CULUK A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLO SU
Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir
Cari Dönem Ö nceki Dönem
Dipnot
Referansları
VARLIKLAR
Cari / Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
T icari Alacaklar
- İlişkili T araflardan T icari Alacaklar
- İlişkili Olmayan T araflardan T icari Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili T araflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan T araflardan Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Cari/Dönen Varlıklar
(Ara toplam)
Satış Amacıyla Elde T utulan Duran Varlıklar
Duran Varlıklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili T araflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan T araflardan Diğer Alacaklar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TO PLAM VARLIKLAR
4
5
6
6,20
6
7
7,20
7
8
9
10
18
7
7,20
7
11
12
13
14
14
31.12.2013
31.12.2012
1.087.825
1.009.834
0
0
0
0
0
0
0
0
32.673
11.228
34.091
1.087.825
0
21.793.674
18.384
0
18.384
0
0
21.634.362
140.928
140.928
1.038.321
802.488
0
85.931
85.931
0
5.992
0
5.992
0
4.066
22.772
117.073
1.038.321
0
21.762.009
18.384
0
18.384
0
0
21.729.098
14.527
14.527
22.881.500
22.800.330
MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO CULUK A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLO SU
Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir
Cari Dönem Ö nceki Dönem
Dipnot
Referansları
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlamalar
T icari Borçlar
- İlişkili T araflara T icari Borçlar
- İlişkili Olmayan T araflara T icari Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili T araflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan T araflara Diğer Borçlar
Devlet T eşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
(Ara toplam)
Satış Amacıyla Elde T utulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Ö ZKAYNAKLAR
Ana O rtaklığa Ait Ö zkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Özel Fonlar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıl Kar / (Zararları)
Net Dönem Karı / (Zararı)
15
6
6,20
6
7
7,20
7
16
28
18
17
17
21
21
21
21
TO PLAM KAYNAKLAR
T akip eden Dipnotlar Bu Mali T abloların T amamlayıcı Parçasıdır.
31.12.2013
31.12.2012
197.345
0
70.542
0
70.542
94.932
94.932
0
0
0
31.870
197.345
0
35.273
35.273
35.273
22.648.882
32.922
0
13.490
0
13.490
0
0
0
0
0
19.432
32.922
0
10.804
10.804
10.804
22.756.603
23.000.000
0
0
(243.397)
(107.722)
23.000.000
0
0
(451.063)
207.666
22.881.500
22.800.330
MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO CULUK A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 O CAK 2013 - 31 ARALIK 2013 DÖ NEME AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLO SU
Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir
Cari Dönem Ö nceki Dönem
Dipnot
01.01.2013
01.01.2012
Referansları
31.12.2013
31.12.2012
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23
1.032.176
884.141
Satışların Maliyeti (-)
23
(899.543)
(586.617)
297.524
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
23
132.633
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
23
0
0
0
0
297.524
Genel Yönetim Giderleri (-)
24
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
24
(360.343)
0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
24
0
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25
49.207
68.808
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
25
(3)
(274)
139.657
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26
(178.507)
0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26
0
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar
11
0
0
27
(178.507)
70.785
139.657
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
27
0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar
BRÜT KAR/(ZARARI)
132.633
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)
FİNANSMAN GİDERİ Ö NCESİ FAALİYET KARI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ Ö NCESİ KARI/(ZARARI)
(107.722)
0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri
Dönem Vergi Gelir/(Gideri)
28
0
Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)
28
0
0
(226.401)
0
0
68.009
0
207.666
0
0
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖ NEM KARI/(ZARARI)
(107.722)
207.666
DURDURULAN FAALİYETLER DÖ NEM KARI/(ZARARI)
(107.722)
207.666
DÖ NEM KARI/ZARARI
DİĞER KAPSAMLI GELİR
(107.722)
0
207.666
0
TO PLAM KAPSAMLI GELİR
(107.722)
207.666
T akip eden Dipnotlar Bu Mali T abloların T amamlayıcı Parçasıdır.
Sayın Ortaklarımız;
Üçüncü faaliyet yılını neticelendiren şirketimizin, Bilanço, Gelir Tablosu ve 2013 yılı
kar/zarar durumunu inceleme ve onaylarınıza sunar değerli kurulunuzu saygı ile
selamlarız.
2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
1. 2014 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN ŞİRKET FAALİYETLERİ
Zeytin Lisanslı Depo Yönetmeliği’nin 15 ve 16. Maddesi kapsamında 2012 yılında
başladığımız zeytine ilişkin depoculuk “Faaliyet Lisansı” alınması çalışmaları 2014 yılı ürün
alım dönemi öncesinde neticelendirilecektir. Faaliyet Lisansı alma çalışmasının 2014
Temmuz ayı sonuna kadar tamamlanabilmesi için “Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma,
Faaliyet ve Denetimi Hakkındaki Yönetmeliği’nin” 10. Maddesi kapsamında zeytinde
yetkili sınıflandırıcı lisansına haiz bir kurum ile hizmet sözleşmesi imzalanacak, bunun
akabinde de şirket personel organizasyonu ve eğitimi ivedilikle tamamlanması
sağlanacaktır.
Bu kapsamda, lisanslı depoculuk faaliyetinin en önemli unsurlarından biri olan elektronik
ürün senedi ihracı konusunda Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takas Bank, Ticaret Borsaları ve
aracı kurumlar nezdinde ki entegrasyonumuz tamamlanacaktır. Bu konuda elektronik
ürün senedi ticareti lisansına sahip ticaret borsaları ile görüşmeler yapılacak ve mutabık
kalınan borsa ile şirketimiz arasında sözleşme düzenlenecektir. Diğer taraftan Zeytin
Lisanslı Depomuzun İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün raporundaki eksikliklerinin yılın ilk
yarısında tamamlanması sağlanacaktır.
2013 zeytin alım dönemi öncesinde şirketimiz merkezindeki zeytin havuzlarının tümünde
havalı ısıtmalı sistem toplam 525.929,60 TL maliyet bedeliyle kurulmuştur. Kasım 2013’de
depolara konulan zeytinler 60 gün içerisinde olgunlaşarak Mart 2014’de depolardan
çekilmeye ve pazara sunulmaya başlanmıştır. Erken olgunlaştırma sistemi ile bu sayede
avantaj sağlanarak üreticinin bakış açısının zeytin lisanslı depoculuğa çekilmesi sağlanacak
ve rakipler açısından da üstünlük sağlanacaktır.
Bu sebeplerden dolayı, şirketimizin Erdek Şubesinde bulunan zeytin havuzlarına da havalı
sistemin kurulması planlanmaktadır. Ancak havalı sistem yatırım maliyetlerinin yüksek
olması sebebiyle, konu hakkında yurt içinde ve yurt dışında hibe kredi araştırmaları
yapılacak, uygun hibe programları bulunması durumunda Erdek Depolarında bulunan
havuzlara havalı sistem yatırımı kurulması sağlanacaktır.
Şirketimizin diğer faaliyet konusu olan zeytinyağında lisanslı depoculuk konusunda faaliyet
lisansı alınabilmesi için şirketimizin mevcut durumu Yönetim Kurulumuzca
değerlendirilmiştir. Zeytinyağının uluslararası piyasalarda işlem hacminin yüksek olması,
Avrupa Birliği ülkelerinde organize olmuş bir zeytinyağı emtia piyasasının bulunması ve
bölgemiz zeytinyağının da Uluslararası Zeytin Konseyince kabul edilmiş kimyasal ve
organoleptik limitler içerinde olması nedenleriyle zeytinyağı lisanslı depoculuğunun
şirketimize ve bölgemizdeki üreticilere çok faydalar sağlayacağı düşünülmektedir. Ancak
ülkemizde zeytinyağı analizi konusunda yeterince uzman bulunmaması, mevcut
uzmanların da yoğunlukla ege bölgesinde zeytincilikle iştigal eden illerde istihdam
edilmeleri, bölgemiz Marmara’da organize bir zeytinyağı piyasasının bulunmaması,
zeytinyağı sınıflandırılması için gerekli kimyasal ve organoleptik analizlerin şirket
Merkezimizin bulunduğu bölgede tam olarak yapılamaması nedenleriyle zeytinyağı
Lisanslı depoculuğu sisteminin tamamlanması sürecini uzatmaktadır.
20
Ortaklarımızdan MARMARABİRLİK tarafından zeytinyağı analizi konusunda uzman
personel eğitme programı başlatılmıştır. Bununla birlikte, kapsamlı bir Gıda Analiz
Laboratuarı kurulumu çalışması da mevcuttur.
Dolayısıyla yeterli yetişmiş uzman personelin bulunmaması, tağşiş ve diğer suiistimallerin
tespitini yapabilecek laboratuarın şirketimiz bünyesinde veya merkezimizin bulunduğu
bölgede bulunmaması nedenleriyle Zeytinyağı Lisansı alma çalışmaları Zeytinde Depoculuk
Lisansı alınmasını müteakiben tamamlanacaktır.
Ayrıca sistemin başlatılmasını ve sağlıklı bir biçimde yürütülmesini sağlamak için
organizasyon konusunda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile koordineli bir biçimde
çalışma yürütülmektedir.
A) YAPILMASI PLANLANAN SABİT KIYMET YATIRIMLARI
Şirketimizce faaliyet lisansı alınması ve sistemin sağlıklı bir biçimde başlatılması amacına
yönelik olarak bir dizi sabit kıymet yatırımının yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda
kurulumuzca yapılması planlanan faaliyetler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş
2014 YILI YATIRIM ÖZETİ
SIRA
NO YAPILAN İŞİN ADI
1.
2.
3.
4.
PLANLANAN İŞ TAHMİNİ
BİTİMİ TARİHİ MALİYET (TL)
Başköy ve Erdek Lisanslı Depolarının Bakım Onarım İşi
Erdek Lisanslı Depolarına Havalı Sistem Kurulum İşi
Erdek Depolarının İdari Kısmına Isıtma Sistemi Kurulum İşi
Erdek Depolarına IP Kamera Sistemi Kurulum İşi
GENEL TOPLAMI
30.05.2014
15.08.2014
01.09.2014
01.09.2014
50.000
150.000
50.000
20.000
270.000
B) 2014 YILINDA YAPILACAK DİĞER FAALİYETLER
i. Gerçekleştirilmesi Planlan Satışlar
Şirketimiz, 2014 faaliyet döneminde lisanslı depoculuk kapsamında düzenleyeceği ürün
senetleri karşılığında 888.000 TL kira geliri, Bakanlıkça verilen izne istinaden adi depo kira
geliri olarak da 562.800 TL hâsılat elde etmeyi hedeflemektedir. İlgili Bakanlığın
gözetiminde “Ticaret Borsaları”, “Merkezi Kayıt Kuruluşu”, “Takasbank” ve “Aracı Kurum”
gibi organizasyonlarla henüz entegrasyonumuzun tamamlanmaması nedeniyle, faaliyet
bölgemiz dışında ürün senedi satışı gerçekleştirmesi ön görülmemiş ve yurtdışı kira geliri
de hedeflenmemiştir.
ii. Hedeflenen diğer gelir kalemi
Ayrıca şirketimiz yukarıda belirtilen satış gelirleri dışında 2014 iş yılında 43.200 TL diğer
hizmet geliri ve 86.600 TL faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir.
21
2. İDARİ FAALİYETLER
A. İstihdam Edilmesi Planlan Personel Durumu
Şirketimizce Faaliyet Lisansı alınmasını teminen; Zeytin Lisanslı Depo Yönetmeliği ile
Zeytinyağı Lisanslı Depo Yönetmeliği kapsamında asgari personel istihdam edilerek
şirketimizin esas faaliyetlerine başlaması sağlanacaktır. Bu kapsamda Lisans belgesini
vermeye yetkili makam olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile koordineli bir biçimde
çalışılarak 2014 iş yılında Genel Kuruldan alınacak yetki kapsamında personel istihdamına
gidilecektir. Yönetim Kurulumuzca yapılan değerlendirmede, öncelikli olarak sofralık
zeytin konusunda uzman olan ve kalifiye işgücüne sahip olan MARMARABİRLİK’in
personelinden faydalanma yoluna gidilecektir.
2014 YILI BÜTÇESİ
1. 2014 İŞ YILI BÜTÇESİNİN ÖNGÖRÜ ve AÇIKLAMALARI:
- Enflasyon oranının % 8 olacağı,
- Personel ücret zamlarının yıllık maliyetinin % 10 olacağı,
- Bütçenin tetkikinden de görüleceği üzere 2014 iş yılında gerçekleşmesi tahmin edilen
ciromuzun 1.580.600 TL olacağı ön görülmüştür.
-
Sonuç olarak; Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde hazırlanan 2014 iş yılında,
Verimli çalışma,
Hizmet maliyetinin düşürülmesi,
Hizmet kalitesinin yüksekliğinin muhafazası ve artırılması,
Harcama kalemlerinde dikkatli davranılması kriterlerine uygun hareket edilecektir.
İş verimliliği ve rantabilitenin arttırılması ilkelerine sadık kalınarak, azami tasarruf
düşüncesi ile hazırlanan bütçemizin harcama kalemi, bölüm, madde ve kesimleri arasında
aktarma yapılabilmesi, 2014 dönemi başından, 2014 iş yılı Genel Kurul tarihine kadar olan
süre için gerçekleşebilecek bütçe hareketlerinin onaylanması, bu genel kurul tarihinden iş
yılı bitimine kadar geçecek süre içinde gelirlerin toplanması ve harcamaların yapılabilmesi
hususlarında Yönetim Kurulumuza yetki verilmesini tasviplerinize arz ederiz.
22
2014 İŞ YILI GELİR BÜTÇESİ (TL)
AYLAR
ÜRÜN SENEDİ
GELİRLERİ
ERDEK KOOP.
KİRA GELİRİ
MARMARABİRLİK
KİRA GELİRİ
DİĞER GELİRLER
TOPLAM GELİR
OCAK
0,00
28.300,00
18.600,00
3.600,00
50.500,00
ŞUBAT
0,00
28.300,00
18.600,00
10.700,00
57.600,00
MART
0,00
28.300,00
18.600,00
12.100,00
59.000,00
NİSAN
0,00
28.300,00
18.600,00
11.600,00
58.500,00
MAYIS
0,00
28.300,00
18.600,00
11.600,00
58.500,00
HAZİRAN
0,00
28.300,00
18.600,00
11.600,00
58.500,00
TEMMUZ
0,00
28.300,00
18.600,00
11.600,00
58.500,00
AĞUSTOS
0,00
28.300,00
18.600,00
11.600,00
58.500,00
EYLÜL
0,00
28.300,00
18.600,00
11.600,00
58.500,00
EKİM
0,00
28.300,00
18.600,00
11.600,00
58.500,00
KASIM
442.000,00
28.300,00
18.600,00
11.600,00
500.500,00
ARALIK
446.000,00
28.300,00
18.600,00
10.600,00
503.500,00
TOPLAM:
888.000,00
339.600,00
223.200,00
129.800,00
1.580.600,00
2014 İŞYILI HİZMET ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇESİ
2014 İş Yılı
Hizmet
Üretim
Giderleri
Toplamı
AÇIKLAMALAR
740-GENEL
YÖNETİM
GİDERLERİ
0-Hammadde ve
Malzeme Giderleri
1-İşçi Ücret ve
Giderleri
2-Memur Ücret
ve Giderleri
3-Dışarıdan
Sağlanan Fayda ve
Hizmetler
Ocak
1.190.900
Şubat
23.000 22.500
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran Temmuz Ağustos
241.500 23.000 28.250 243.150
22.750
Eylül
Ekim
27.250 250.500
Kasım
Aralık
28.750
27.750
252.500
150
0
0
0
0
0
150
0
0
0
0
0
0
31.500
0
0
0
0
0
0
0
4.500
9.000
4.500
4.500
9.000
131.500
7.500
7.500
16.000
7.500
7.500
17.500
8.250
8.250
17.500
8.250
8.250
17.500
12.000 12.000 13.000
12.000
11.000
11.000
10.500
12.000
11.000
12.000
140.000
12.000 11.500
43.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
4.000
4.000
4.000
5-Vergi, Resim
ve Harçlar
4.250
0
0
0
0
4.250
0
0
0
0
0
0
0
6-Amortisman
Giderleri
840.000
4-Çeşitli Giderler
1.190.900
210.000
23.000 22.500
210.000
241.500 23.000 28.250 243.150
TOPLAM:
23
210.000
22.750
27.250 250.500
210.000
28.750
27.750
252.500
2014 İŞYILI FAALİYET GİDERLERİ BÜTÇESİ
2014 İş Yılı
Faaliyet
Giderleri
Toplamı
AÇIKLAMALAR
770-GENEL
YÖNETİM
GİDERLERİ
0-Hammadde ve
Malzeme Giderleri
1-İşçi Ücret ve
Giderleri
2-Memur Ücret
ve Giderleri
3-Dışarıdan
Sağlanan Fayda ve
Hizmetler
Ocak
383.970
5.000
Şubat
Mart
22.250 22.250
200
200
Nisan
Mayıs
49.405 23.700 23.950
Haziran Temmuz Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
44.455
25.150
24.650
47.555
25.650
26.350
48.605
200
850
450
200
200
250
750
1.000
40.000 20.000 20.000
40.000
22.000
22.000
44.000
22.000
22.000
44.000
500
200
0
336.000
20.000 20.000
13.350
500
500
2.000
1.000
1.250
1.000
1.000
750
750
1.700
1.900
1.000
20.000
1.250
1.250
4.000
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
5-Vergi, Resim
ve Harçlar
6.000
300
300
2.000
1.000
1.000
200
200
200
200
200
200
200
6-Amortisman
Giderleri
3.620
0
0
905
0
0
905
0
0
905
0
0
905
49.405 23.700 23.950
44.455
25.150
24.650
47.555
25.650
26.350
48.605
Eylül
Ekim
4-Çeşitli Giderler
383.970
22.250 22.250
TOPLAM:
2014 İŞYILI TOPLAM GİDER BÜTÇESİ
2014 İş Yılı
Giderleri
Toplamı
AÇIKLAMALAR
TOPLAM
GİDERLER
0-Hammadde ve
Malzeme Giderleri
1-İşçi Ücret ve
Giderleri
2-Memur Ücret
ve Giderleri
3-Dışarıdan
Sağlanan Fayda ve
Hizmetler
Ocak
1.574.870
Şubat
45.250 44.750
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran Temmuz Ağustos
290.905 46.700 52.200 287.605
47.900
51.900 298.055
Kasım
Aralık
54.400
54.100
301.105
5.150
200
200
500
200
200
1.000
450
200
200
250
750
1.000
31.500
0
0
0
0
0
0
0
4.500
9.000
4.500
4.500
9.000
467.500
27.500 27.500
56.000 27.500 27.500
57.500
30.250
30.250
61.500
30.250
30.250
61.500
153.350
12.500 12.000
14.000 13.000 14.250
13.000
12.000
11.750
11.250
13.700
12.900
13.000
63.500
4.750
4.750
7.500
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.500
5.500
5.500
5-Vergi, Resim
ve Harçlar
10.250
300
300
2.000
1.000
5.250
200
200
200
200
200
200
200
6-Amortisman
Giderleri
843.620
0
0
210.905
0
0 210.905
0
0 210.905
0
0
210.905
290.905 46.700 52.200 287.605
47.900
51.900 298.055
54.400
54.100
301.105
4-Çeşitli Giderler
1.574.870
45.250 44.750
TOPLAM:
24
Sayın Ortaklarımız;
01.01.2014 tarihinde başlayıp 31.12.2014 tarihinde sona erecek, 2014 iş yılı için
hazırlanan çalışma programımız ile 2014 iş yılı bütçemiz tetkik ve onaylarınıza
sunulmuştur.
Genel Kurulumuzda alınacak kararların ortaklarımıza ve ülkemize yararlı olmasını
diler, Yüksek Kurulunuzu saygı ile selamlarız.
Faaliyet raporumuz 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet
Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
25
Download

marmarabirlik tarım ürünleri lisanslı depoculuk a.ş 01.01.2013