TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ
NİSAN 2015 SAYISI GÖĞÜS CERRAHİSİ YAZI PLANLAMASI
ORİJİNAL MAKALELER
1.
Comparison of intensive care unit outcomes of pneumonectomy and lobectomy patients
with lung cancer
Akciğer kanseri nedeni ile pnömonektomi ve lobektomi uygulanan hastalarda yoğun bakım
sonuçları
Özlem Yazıcıoğlu Mocin, Levent Alpay, Huriye Berk Takır, Deniz Gürer,
Merih Kalamanoğlu Balcı, Cüneyt Saltürk, Erdal Taşcı, Feyza Kargın, Cemal Asım Kutlu, Zuhal
Karakurt
2.
Evaluation of the invasion degree in mediastinal masses with cine MRI
Mediastinal kitlelerde sine MRG ile invazyon derecesinin değerlendirilmesi
Mesut Özgökçe, Fatih Alper, Yener Aydın, Hayri Oğul, Metin Akgün
3.
Clinical characteristics and prognosis of pulmonary pleomorphic carcinoma: a
retrospective analysis of 57 cases
Pulmoner pleomorfik karsinomun klinik özellikleri ve prognozu: 57 hastanın retrospektif
analizi
Ertan Aydın, Ülkü Yazıcı, Sadi Kaya, İrfan Taştepe, Nurettin Karaoğlanoğlu
4.
Long term results of the surgical treatment of pulmonary carcinoids
Pulmoner karsinoid’in cerrahi tedavisinde uzun dönem sonuçlar
Kemal Karapınar, Özkan Saydam, Songül Büyükkale, Muzaffer Metin, Zeki Günlüoğlu, Adalet
Demir, Adnan Sayar, Atilla Gürses
5.
Ülkemizde göğüs cerrahisi uzmanlık dalında bilimsel verilerle uzman hekim planlaması;
göğüs cerrahı sayısı nedir ve ne olmalıdır?
Planning the thoracic surgery specialist physicians with aid of scientific data in our counrty;
what is the number of thoracic surgeon and what should it be?
Necati Çıtak
DENEYSEL ÇALIŞMA
6.
Investigation of the preventive effect of proanthocyanidin in ischemia and reperfusion
injury in lung transplantation: An experimental study
Akciğer naklinde iskemi ve reperfüzyon hasarının önlenmesinde proantosiyanidin etkisinin
araştırılması: Deneysel çalışma
Ersin Sapmaz, Orhan Yücel, Hasan Çaylak, Kuthan Kavaklı, Mehmet Gamsızkan,
Yusuf Sinan Şirin, Onur Genç
OLGU SUNUMLARI
7.
Interrupted right pulmonary artery with stenotic right pulmonary veins
Sağ pulmoner arter kesintisi ve sağ pulmoner venlerde stenoz
Gülen Demirpolat, Nurhan Sarıoğlu, Selen Biçeroğlu, Erdoğan Bülbül, Bahar Keyik
8.
Huge mediastinal thymic cyst abutting major vessels: a case report
Amita Yadav, Rajendra Mathur, Sanjeev Devgarha, Viju Abraham, Anula Sisodia
1
TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ
NİSAN 2015 SAYISI GÖĞÜS CERRAHİSİ YAZI PLANLAMASI
9.
Rare etiology of scoliosis: congenital emphysema
Skolyozun nadir bir nedeni: Konjenital amfizem
Metin Bayram, Olgun Kadir Arıbaş, Emre Özkan, Burhan Apiliğulları
10.
Santral alveoler hipoventilasyonlu hastada diyafragma pil uyari sistemi: olgu sunumu ve ilk
Türkiye deneyimi
Diaphragm pacing stimulation system in central alveolar hypoventilation patient: case
report, first Turkish experience
Aydın Şanlı, İhsan Sengün, Yılmaz Bülbül, Oya İtil, Sevgi Özalevli
11.
İki günlük bebekte akut solunum yetmezliği ve subtotal atelektazi yaratan timik kist: Bir
olgu sunumu
The acute respiratory insufficiency in two days old baby and thymic cyst causing subtotal
atelectasis
Günay Şamil, İrfan Eser, Mehmet Salih Aydın, Şit Uçar, İbrahim Can Kürkçüoğlu, Ahmet
Şeker, Zafer Hasan Ali Sak, Funda Yalçın
12.
Nadir disfaji nedeni olarak servikal vertebral osteofit: Üç olgu sunumu
Cervical vertebral osteophyte as a rare cause of dysphagia: three cases report
Tülin Durgun Yetim, Yasemin Bilgin Karabacak, Hanifi Bayaroğuları,
Ayşen Taslak Şengül, Nilgün Üstün
İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER
13.
Liver, heart and vascular injury caused by the same chest catheter
Tüp torakostomiye bağlı eş zamanlı gelişen karaciğer, kalp ve damar yaralanması
Ersan Özbudak, Aslı Gül Akgül, Sadan Yavuz, Ali Aydın, Salih Topcu
14.
Large lipoma of the esophagus
Özofagusun dev lipomu
İrfan Yalçınkaya, Cansel Atinkaya, Hakan Kıral, Mustafa Küpeli
DERLEME
15.
Poland sendromu
Poland’s syndrome
Nurettin Yiyit
EDİTÖRE MEKTUP
16.
Torakoskopik lobektominin gün geçtikçe artan önemi ve deneyimlerin paylaşılması
The increased importance of thoracoscopic lobectomy by the day and sharing the
experiences
Kuthan Kavaklı, Hakan Işık, Okan Karataş, Alper Gözübüyük
2
Download

türk göğüs kalp damar cerrahisi dergisi nisan 2015 sayısı göğüs