İSLAM AHLAKI
Her şeyi yoktan var eden yüce Rabbımız hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Yaratılanlar
içinde en mükemmel ve değerli varlıklar insanlar, insanların içinde de peygamberlerdir.
Onlanların değerli olmalarının sebebi güzel ahlaklı olmalarındandır.
Bütün peygamberlerin beş ortak özelliği vardır. Bunlar doğruluk, emanete riayet, isabetli
düşünce, günahlardan uzak yaşayış ve bildikleri faydalı şeyleri insanlara öğretme çabasıdır. İşte
bu beş özellik güzel ahlakın tarifini oluşturmaktadır. Bütün peygamberler özellikle bizim
peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ve onların yolunda gidenler insanların ahlaklı ve faziletli
olmalarını temin için uğraşmış ve bu uğurda mücadele etmiştir. İman ve ibadet müslümanlığın
isbatı, güzel ahlak ise iyi insanlığın gereğidir.
Peygamber Efendimiz’in (sav) bu konudaki pek çok hadis-i şeriflerinden bir kaçını
hatırlatmak istiyorum:
“En hayırlınız, ahlakı en güzel olanınızdır.” (Buhârî, Edeb, 39)
“Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” (Muvatta, Hüsnü’l-Hulk, 8;. A. Hanbel,
2/381)
“Müslüman, diğer müslümanın onun elinden ve dilinden zarar görmediği
kimsedir.” (Tirmizi, Kitabu’l İman, c. 4, s. 443)
“Nerede olursan ol Allah’tan kork ve kötülüğün peşinden hemen bir iyilik yap ki;
onu silip yok etsin. Ayrıca insanlarla da güzel geçin.” (Tirmizî, Birr, 55)
“Allah katında kötü ahlaktan daha büyük günah yoktur. Çünkü kötü ahlak sahibi,
bir günahtan kurtulmadan diğerine düşer.” (Taberani / Mucemu’s-Sağir)
“Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir miras bırakamaz.” (Tirmizî,
Birr, 33)
“Kıyamet gününde ameller tartılırken mü’minin mizanında güzel ahlaktan daha
ağır gelecek bir şey yoktur. Şüphesiz ki Allah-ü Teâla kötü huylu, çirkin sözlü kimseleri
sevmez.” (Münzirî, Terğîb-Terhîb, 4/182.)
“Allah’ım, ayrılık ve bozgunculuktan, ikiyüzlülük ve kötü ahlaktan sana sığınırım.”
(Nesâî, Sünen, istiaze, 21, VIII, 263-264)
Bir yerde ahlakı güzel insanlar ne kadar çoksa, orası o nisbette huzurludur. Asr-ı Saadet
başta olmak üzere müslümanlığın ilerlediği dönemlerde insanlar arasında sevgi, saygı ve
fedakârlık duyguları çok güçlüydü. Müslümanların yaşayışı gayr-ı müslümlerin bile takdirine
sebep oluyordu. Bugün de buna ihtiyacımız var. Müslümanlar gerek fert olarak, gerekse toplum
olarak İslam’ın öngördüğü ahlak güzelliğine sahip olmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde tarih
önünde, dünya sahnesinde ve gelecek nesiller karşısında büyük vebal altında kalacak, ahirette de
rahat olamayacaktır.
İsmail İPEK
Amasya İl Müftüsü
Download

İslam Ahlakı konulu yazı.