BABYEYI,
mufashe abana banyu gusomera mu rugo.
Mushobora kubikora! Biroroshye!
KUKI?
 Abana bamenya gusoma neza
no kwiga neza.
 Kumenya gusoma bifite
akamaro mu buzima.
 Abana bakiri bato bashobora
kwigishwa gusoma.
GUTE?

Shishikariza umwana wawe gutahana
igitabo mu rugo buri munsi.

Shakira umwana wawe agakapu ko
gutwaramo amakaye n’ibitabo.

Igisha umwana wawe uburyo akwiye
gufata neza ibitabo.

Jya uha umwana umwanya wo gusoma
n’aho gusomera hari urumuri ruhagije.

Tega amatwi umwana wawe mu gihe
ari gusoma.

Fasha umwana wawe kandi
umushimire.

Jya usura ishuri umwana wawe yigaho.
Ku bindi bisobanuro wabaza umwarimu w’umwana
wawe cyangwa abayobozi b’umurenge utuyemo.
Download

Abana bamenya gusoma neza no kwiga neza. Kumenya gusoma