Dersin Adı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
AKTS
Biyoistatistik
SBF118
3. Yıl/5. Yarıyıl / Güz
2
0
0
2
Önkoşullar
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin öğrenme ve Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Laboratuar çalışmaları, Takım/Grup Çalışması, Örnek Olay
öğretme teknikleri
İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası, Diğer.
Dersin sorumlusu(ları)
Sağlık bilimlerinde yapılacak araştırmaları planlama, yürütme, uygun testlerle sonuçları yorumlama ve
Dersin amacı
sunmak
1. Araştırmanın özellikleri ve sorumluluğu
2. Araştırmalarda objektif olmanın önemi
3. Araştırma sonuçlarını tablo ve grafiklerle özetleme ve yorumlama
Dersin öğrenme
4. Tanımlayıcı istatistikleri tahmin etme ve yorumlama
çıktıları
5. Parametrik ve non-parametrik testleri ayırt edebilme
6. Hipotezleri kurabilme ve test edebilme
7. Test sonuçlarını yorumlayabilme
8. Bilinen değerlerden hareketle bilinmeyen değerleri tahmin edebilme
İstatistiğe giriş ve tanımlar, Verilerin özetlenmesinde tablo ve grafikler; Yer (merkezi eğilim) ölçüleri;
Dersin içeriği
Dağılış ölçüleri; İhtimaller; Popülasyon dağılışları; hipotez testleri; Regresyon ve korelasyon
Yıldız, N, Akbulut, Ö. Bircan, H. 2006. İstatistiğe Giriş. Aktif yayınevi, İstanbul.
Dişçi,R. 2008. Temel ve Klinik biyoistatistik. İstanbul medikal yayıncılık
Kaynaklar
Sünbüloğlu, K. ve Sünbüloğlu, V. 2000. Biyoistatistik. Hatipoğlu yayınevi, Ankara
İnternet kaynaklı görsel sunumlar.
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
TARTIŞILACAK KONULAR
1. Hafta
Giriş ve İstatistik ile ilgili tanımlar
2. Hafta
Verilerin özetlenmesi - frekans tabloları
3. Hafta
Verilerin özetlenmesi - Tablo ve grafikler
4. Hafta
Yer ölçüleri (aritmetik ortalama, mod, medyan; frekans tablosundan yer ölçülerinin hesaplanması)
5. Hafta
Dağılış ölçüleri (değişim genişliği, varyans, standart sapma, standart hata, varyasyon katsayısı.
6. Hafta
İhtimaller
7. Hafta
Kesikli olasılık dağılışları (Binom ve Poisson dağılışı), Sürekli olasılık dağılışları (normal dağılış)
8. Hafta
I. ARA SINAV
9. Hafta
Bir ortalamanın hipotez testi ve güven sınırı (Z ve t dağılışı)
10. Hafta
İki ortalama farkının hipotez testi ve güven sınırı (Z ve t dağılışı)
11. Hafta
Bir örnek oranı hipotez testi ve güven sınırları tahmini (Z dağılışı)
12. Hafta
Ki-kare analizi (Uyum testi)
13. Hafta
Ki-kare analizi (Bağımsızlık testi), Regresyon ve korelasyon analizi
14. Hafta
II. ARA SINAV
15. Hafta
YARIYIL SONU SINAVI
1
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Sayısı
Katkı Payı
Süresi
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1.
Hemşirelik alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilir ve kullanır.
2.
Bilginin doğruluğunu geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilir.
3.
Hemşirelik alanındaki yeni yaklaşımları ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
4.
Hemşireliğin profesyonel rol ve sorumluluklarını yerine getirir.
5.
Hemşirelik uygulamalarında, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranır.
6.
Hemşirelik bakımında bütüncül yaklaşım kullanır.
7.
Mesleki uygulamalarına temel olan kuram ve modelleri bilir ve uygular.
8.
Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.
9.
Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme sürecini kullanır.
10. Sağlığı koruyan, geliştiren, gerektiğinde iyileştiren ve rehâbilite eden bakım hizmetlerini
yürütür.
Yeterliği Sağlama Düzeyi: 1. Düşük, 2. Düşük/orta, 3. Orta, 4. Yüksek, 5. Mükemmel
Toplam İş Yükü
1
2
3
4
5

2
Download

Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta