KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
(KAYHAM)
2014 Yılı Ağustos-Eylül Aylarına Ait Ziyaretçi İstatistik Bülteni
Kayseri Hafıza Merkezi adı ile kurulan KAYHAM; yönetmeliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
tarafından kabul edilmesiyle birlikte adının Kayseri AraĢtırma ve Uygulama Merkezi olarak
değiĢtirilmesi istenmiĢtir. Buna bağlı olarak KAYHAM, yönetmelik kabulüyle birlikte Kayseri
AraĢtırma ve Uygulama Merkezi adını almıĢtır.
KAYHAM; eğitim-öğretime, Kayseri konulu bilimsel araştırmalara ve Kayseri’de ÜniversiteSanayi İşbirliği Bilgi Sistemi alt yapısına doğrudan hizmet eden bir Kayseri İhtisas
Kütüphanesi ve İstatistiki Veri Bankasıdır.
KAYHAM, Avrupa Birliği yerel kalkınma giriĢimleri hibe programı kapsamında baĢarılı bir proje
olarak 01 Aralık 2006–30 Kasım 2007 tarihleri arasında uygulanmıĢtır.
1. KAYHAM İstatistik Bülteni’nin Amacı ve İçeriği
Amacı
KAYHAM’ın etkinliğini gösteren kullanıcı istatistiklerinin ilgili araĢtırmacılar tarafından
kolayca ulaĢılabilir hale getirilmesidir.
Buna ek olarak, haftalık KAYHAM panosunda ilan edilen ziyaretçi istatistiklerinin elektronik
bülten Ģeklinde KAYHAM web sayfasında yayınlanmasıdır.
İçeriği
KAYHAM’ın web sayfası ziyaretçi istatistikleri;
-
Ulusal Ziyaretçi Ġstatistikleri
-
Uluslararası Ziyaretçi Ġstatistikleri
olmak üzere iki bölümden oluĢmaktadır. Ulusal ziyaretçi istatistiklerinin içeriği; 7 yıllık,
aylık, haftalık KAYHAM ziyaretçi istatistikleri ve grafiklerinden oluĢmaktadır.
Bu ziyaretçi istatistiklerinde, KAYHAM Menüsü olarak adlandırdığımız Ana Sayfa,
Hakkında, Yönetmelik, Tam Metin PDF, Katalog Tarama ve Kentsel Ġstatistikler vb.
göstergeler temel alınmıĢtır. Ayrıca, ulusal ziyaretçi istatistiklerinde KAYHAM’ı ziyaret eden
ilk on beĢ il ve illere ait ziyaretçi sayıları yer almaktadır. Uluslararası ziyaretçi
istatistiklerinde ise, KAYHAM’ı ziyaret eden ilk on ülke ve ülkelere ait ziyaretçi sayıları yer
almaktadır.
1
2. KAYHAM’ ın Web Sitesi Ziyaretçi İstatistikleri
Haftalık takip edilip, düzenlenerek arĢivlenen ziyaretçi istatistikleri KAYHAM Web Sitesi
Ġstatistikleri ve Google Ġstatistiklerinden elde edilmektedir. Sırasıyla ulusal ve uluslararası ziyaretçi
istatistikleri ayrıntılı bir Ģekilde aĢağıda yer almaktadır.
2.1 Ulusal Ziyaretçi İstatistikleri
KAYHAM web sitesi ziyaretçi sayıları yıllar itibariyle ayrıntılı bir Ģeklide Tablo 1’de yer
almaktadır.
Tablo 1. KAYHAM Yıllık Web Sitesi Ziyaretçi İstatistikleri
03.03.2008-29.09.2014 tarihleri
arasında yıllık web ziyaretçi istatistikleri
03.0329.12
2008
05.0128.12
2009
04.0127.12
2010
03.0126.12
2011
02.0131.12
2012
07.0130.12
2013
06.0129.09
2014
Ana Sayfa
14.906
16.856
13.027
12.415
19.023
36.563
22.693
Hakkında
1113
1173
3444
4699
3822
4221
2498
Yönetmelik
899
623
906
1314
981
950
507
Yönetim
855
754
917
1415
1215
1128
593
Bağış Yapanlar
1356
973
1075
1349
1109
1127
612
İletişim
663
541
754
1365
993
1027
604
Ziyaretçi Defteri
924
698
736
1245
1074
1103
531
Faydalı Linkler
921
692
806
1354
1122
1003
564
Katalog Tarama
Kentsel
İstatistikler
(İLEMOD)
1085
1222
947
1095
1320
967
519
1079
1014
815
1265
1428
945
408
Tam Metin PDF
Kentsel
İstatistikler
(VALİLİK)
1010
900
1096
1350
1054
1056
587
-
-
-
-
922
897
540
Kaynak: KAYHAM Web Sitesi İstatistikleri
2
Grafik 1. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 Yılları İtibariyle KAYHAM Web Sitesi Ziyaretçi Sayıları
40.000
YILLAR İTİBARİYLE KAYHAM WEB ZİYARETÇİ
İSTATİSTİKLERİ (2008-2014)
ZİYARETÇİ SAYILARI
35.000
30.000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
ZİYARET EDİLEN ALANLAR
KAYHAM web sitesinde, Ana Sayfayı ziyaret eden kiĢi sayısı 2013 yılında maksimum, 2011
yılında ise minimum seviyede gerçekleĢmiĢtir. Ancak 2011’deki minimum seviye KAYHAM
ziyaretçi sayısında düĢüĢ olduğunu göstermemektedir. Diğer kategoriler dikkate alındığında da bu
durumu ispatlar nitelikte bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Katalog Tarama dıĢındaki diğer tüm
kategoriler; Hakkında, Yönetmelik, Yönetim, BağıĢ Yapanlar, ĠletiĢim, Ziyaretçi Defteri, Faydalı
Linkler, Kentsel Ġstatistikler ve Tam Metin PDF kategorileri 2011 yılında en yüksek ziyaretçi
sayılarına ulaĢmıĢtır. Katalog taraması ise 2012 yılında en fazla ziyaretçi sayısına ulaĢmıĢtır.
Özellikle Hakkında kategorisi 2011 ve 2012 yıllarında ziyaretçi sayılarında ciddi artıĢ göstererek
diğer kategorilere göre en yüksek artıĢa ulaĢmıĢtır. Bu da KAYHAM’ ı tanımak isteyenlerin
sayısında her yıl artıĢ olduğunu göstermektedir.
3
Grafik 2. 2010, 2011, 2012,2013 ve 2014 Yılları İtibariyle Haftalık KAYHAM Ana Sayfası Ziyaretçi Sayıları
2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 YILLARI İTİBARİYLE HAFTALIK
ZİYARETÇİ SAYILARI
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
2010 Yılı Haftalık Ziyaretçi Sayıları
2012 Yılı Haftalık Ziyaretçi Sayıları
2014 Yılı Haftalık Ziyaretçi Sayıları
2011 Yılı Haftalık Ziyaretçi Sayıları
2013 Yılı Haftalık Ziyaretçi Sayıları
Doğrusal (2013 Yılı Haftalık Ziyaretçi Sayıları)
Yukarıdaki grafikte yer alan 2010, 2011, 2012, 2013 yılları ve 2014 yılının ilk 9 ayına ait haftalık
ziyaretçi sayıları yer almaktadır. Bu grafiğe göre, 2013 yılının 10. haftasında 964 ziyaretçi sayısıyla
maksimum değere ulaĢmıĢtır. 2012 yılının sonlarında, 2013 ve 2014 yıllarında doğrusal trend
çizgisinin üzerinde ziyaretçi sayıları bulunmaktadır.
Mavi çizgiyle gösterilen 2010 yılı ziyaretçi istatistikleri ilk 13 hafta yüksek seyretmiĢtir. 2011 ve
2012 yıllarına göre en yüksek ziyaretçi istatistiklerine ilk 3 ay içerisinde ulaĢılmıĢtır. Bu yükseliĢ
zamanlama olarak yine Sempozyum dönemine karĢılık gelmektedir.
2010 yılının son haftalarındaki artıĢın nedeni ise, 26-27 Mart 2010 tarihinde yapılan Kent Hafıza
Merkezi Sempozyumu’nun basılan kitabının baĢta katılımcılar, Kütüphaneler, BüyükĢehir
Belediyeleri ve Valilikler olmak üzere Türkiye genelinde birçok kurum ve kuruluĢa gönderilmesiyle
iliĢkilendirilebilir.
2011 yılında ulaĢılan en yüksek ziyaretçi sayısı 461 değeriyle 32. Haftaya karĢılık gelmektedir. Bu da
ay olarak Ağustos ayının ilk haftasıdır. Ağustos ayının ilk haftasına denk gelen bu dönemde
büyükĢehir belediyesi bulunan illerin büyükĢehir belediyeleri, il özel idareleri ve valiliklerinden
illerine iliĢkin kaynak gönderimi talebinde bulunulmasıdır. Bu talebin amacı ise, KAYHAM’ da
4
Türkiye BüyükĢehirler KöĢesi oluĢturmaktır. Bu duruma paralel olarak illerden gelen kaynakların
zamanlaması 2011 yaz dönemindeki yükseliĢe denk gelmektedir.
2011 yılında 10. Haftasındaki 329 değeri ise, KAYHAM’ ın Kayseri Valiliği’yle iĢbirliği yapmaya
baĢladığı ve Kayseri Valiliği’nin DanıĢma Kurulu Toplantılarına davet edildiği döneme karĢılık
gelmektedir. 2011 yılı Haziran-Temmuz arası dönemde ise, Kayseri Valiliği resmen KAYHAM
paydaĢı olmuĢtur ve Kayseri İstatistiki Veri Tabanı (KİVT) oluĢumunda veri kaynağı olarak
Valilik Kurum Brifingleri temel alınmaya baĢlanmıĢtır. 2011 yılının 45. Haftasındaki 346 değeri ise
yeni KİVT sisteminin oluĢturularak KAYHAM web sayfasına yerleĢtirilmesi zamanıyla paralellik
göstermektedir. Buda 2011 yılındaki artıĢı açıklamaktadır.
2012 yılının en yüksek ziyaretçi sayısı sıralamasına bakıldığında ilk sırayı 960 ziyaretçi ile 52. hafta,
2. sırayı ise 696 ziyaretçi ile 43. hafta almaktadır. 2012 yılında 39. haftadan itibaren birkaç hafta
haricinde artıĢ olduğu gözlenmektedir. Bu haftalardaki değerlerdeki artıĢın nedeni olarak Erciyes
Üniversitesi akademik takviminde yeni kayıt ve okulun açılıĢ zamanı olması ve ilerleyen zamanlarda
seminer derslerinde verilen araĢtırma ödevleri gösterilebilir. 2012 yeĢil bant da 35. Haftada seyreden
526 değerinin yüksek olmasının nedeni iki haftalık toplam değer olmasıdır. Bu nedenle en yüksek
değerdir diyemeyiz.
2013 yılının en yüksek ziyaretçi sayısı sıralamasına bakıldığında ilk sırayı 964 ziyaretçi ile 10. hafta,
2. sırayı ise 958 ziyaretçi ile 11. hafta almaktadır. 2013 yılındaki ziyaretçi sayıları tüm yılların
üzerinde seyretmektedir.
2014 yılının en yüksek ziyaretçi sayıları 885 değeriyle 30. haftaya denk gelmektedir. Bu sıralamayı
830 değeriyle 40. hafta izlemektedir. 2014 yılındaki ziyaretçi sayılarında 2013 yılına göre düĢüĢ
gözlenmektedir. Ancak 2010, 2011, 2012 yıllarına göre ise ziyaretçi sayıları yüksek seyretmektedir.
5
Grafik 3. 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 Yılları İtibariyle Aylık KAYHAM Ana Sayfası Ziyaretçi Sayıları
4.000
2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 YILLARI İTİBARİYLE
AYLIK ZİYARETÇİ SAYILARI
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
2010 Yılı Aylık Ziyaretçi Sayıları
2012 Yılı Aylık Ziyaretçi Sayıları
2014 Yılı Aylık Ziyaretçi Sayıları
Mayıs
Haziran Temmuz Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2011 Yılı Aylık Ziyaretçi Sayıları
2013 Yılı Aylık Ziyaretçi Sayıları
Doğrusal (2012 Yılı Aylık Ziyaretçi Sayıları)
Yukarıdaki grafik 2010, 2011, 2012, 2013 yılları ve 2014 yılı ilk 9 aylık dönemleri itibariyle aylık
ziyaretçi sayılarını vermektedir. Grafik 3, yukarıda Grafik 2’de yer alan haftalık ziyaretçi sayılarının
aylık olarak düzenlenmiĢ Ģeklidir.
AĢağıda Tablo 2’de 2014 yılı Ağustos ve Eylül ayı KAYHAM web ziyaretçi istatistikleri yer
almaktadır. Ayrıca, Grafik 4’de Katalog Tarama, Kentsel Ġstatistikler, Tam Metin PDF ve Kentsel
Ġstatistikler (Valilik) olmak üzere seçilmiĢ dört ziyaretçi göstergesinin beĢ haftalık ziyaretçi sayıları
da yer almaktadır.
6
Tablo 2. 2014 Yılı Ağustos-Eylül Ayı KAYHAM Web Sitesi Ziyaretçi İstatistikleri
25.08.2014-29.09.2014 tarihleri
arasında 5 Haftalık web ziyaretçi istatistikleri
25.08-01.09
2014
Ana Sayfa
Hakkında
Yönetmelik
Yönetim
Bağış Yapanlar
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Faydalı Linkler
Katalog Tarama
Kentsel İstatistikler
Tam Metin PDF
Kentsel İstatistikler
(Valilik)
01.09-08.09 08.09-15.09
2014
2014
15.09-22.09
2014
22.09-29.09
2014
Toplam
623
62
13
13
13
16
14
18
14
7
7
649
88
14
17
24
23
19
16
17
14
23
365
30
7
5
7
11
4
7
5
4
12
648
83
15
17
24
17
15
16
26
16
26
669
69
16
14
19
15
14
14
22
10
22
2954
332
65
66
87
82
66
71
84
51
90
15
14
3
14
15
61
Grafik 4. 2014 Yılı Ağustos-Eylül Ayı Seçilmiş Dört Ziyaretçi Göstergesinin Beş Haftalık Ziyaretçi Sayıları
AĞUSTOS-EYLÜL AYI SEÇİLMİŞ DÖRT
ZİYARETÇİ GÖSTERGESİNİN BEŞ HAFTALIK
ZİYARETÇİ SAYILARI
30
25
20
1. HAFTA
15
2. HAFTA
3. HAFTA
10
4. HAFTA
5
5. HAFTA
0
Katalog Tarama
Kentsel
İstatistikler
Tam Metin PDF
Kentsel
İstatistikler
(Valilik)
7
Grafik 5, 2011, 2012, 2013 ve 2014 Yılları İtibariyle KAYHAM Web Sitesini Ziyaret Eden Ülke ve İl Sayıları
2011, 2012, 2013 ve 2014 YILLARI İTİBARİYLE KAYHAM
WEB SİTESİNİ ZİYARET EDEN ÜLKE VE İL SAYILARI
35
30
25
20
15
10
5
0
Ülke Sayıları
İl Sayıları
Yukarıdaki Grafik 5’de yer alan KAYHAM web sitesini ziyaret eden ülke ve il sayılarının
maksimum olduğu değerler Ģu Ģekildedir;
Mavi Ģeritle gösterilen KAYHAM’ ı ziyaret eden ülke sayısının maksimum değeri 2012 yılı 10 Ekim
ve 26 Kasım tarihlerinde 8’dir.
Kırmızı Ģeritle gösterilen KAYHAM’ ı ziyaret eden il sayısının maksimum değeri ise, 2012 yılı Ocak
ayında 27 değeridir.
KAYHAM Web Sitesi Ziyaretçi Sayısı
 Haftalık ortalama ziyaretçi sayısı 200–250 kiĢidir.
 Dünyadan haftalık ortalama 4–5 ülkeden ziyaret gerçekleĢmektedir.
 Türkiye’den haftalık ortalama ziyaret eden il sayısı 12-14’dir.
 Türkiye’den toplam 79 il ve Dünya’dan 89 ülke web sayfasını ziyaret etmiĢtir.
8
Tablo 3. 28.04.2008-27.10.2014 Tarihleri Arasında KAYHAM Web Sitesini Ziyaret Eden İlk On Beş İlin Ziyaretçi
Sayıları
28.04.2008-27.10.2014Tarihleri Arasında
KAYHAM Web Sayfasını Ziyaret Eden
İlk 15 İlin Ziyaretçi Sayıları
Ülkelerin ve
İllerin
Ziyaretçi
Sayıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
İl
Ziyaret
Edilen
Hafta
Sayısı
Ziyaret
Eden
Kişi
Sayısı
Haftalık
Ortalama
Ziyaretçi
Sayısı
Kayseri
Ankara
İstanbul
Adana
İzmir
Malatya
Samsun
Konya
Antalya
Sivas
Diyarbakır
Bursa
Erzurum
Trabzon
Gaziantep
338
337
334
287
251
178
199
187
187
181
183
166
148
141
156
25.901
6.780
3.694
993
870
502
434
410
402
348
336
306
258
252
251
76,63
20,11
11,05
3,45
3,46
2,82
2,18
2,19
2,15
1,92
1,85
1,84
1,74
1,78
1,69
Yukarıdaki Tablo 3’de yer alan KAYHAM web sitesini ziyaret eden ilk on beĢ il ve bu illerin
ziyaretçi sayıları yer almaktadır. Ayrıca bu illerin haftalık ortalama ziyaretçi sayıları da
hesaplanmıĢtır. Bu tabloya göre, ilk üç sırada Kayseri birinci, Ankara ikinci ve Ġstanbul üçüncü sırada
yer almaktadır.
En yüksek ziyaretler bu ilk üç il tarafından gerçekleĢtirilmektedir.
Sadece Kayseri ilinden KAYHAM web sitesini ziyaret eden haftalık ortalama 75-80 ziyaretçi
bulunmaktadır.
9
Grafik 6. KAYHAM Web Sitesini Ziyaret Eden İlk On Beş İlin Haftalık Ortalama Ziyaretçi Sayıları
KAYHAM Web Sayfasını Ziyaret Eden İlk On Beş İlin
Haftalık Ortalama Ziyaretçi Sayılarının Dağılımı
1,92 1,84 1,74 1,78 1,69
1,85
2,18 2,15
2,19
2,82
3,46
3,45
11,05
76,63
20,11
Kayseri
Ankara
İstanbul
Adana
İzmir
Malatya
Samsun
Konya
Antalya
Sivas
Diyarbakır
Bursa
Erzurum
Trabzon
Gaziantep
Grafik 6’de yer alan ilk on beĢ ilin haftalık ortalama ziyaretçi sayılarının yüzdelik dilimlerine
bakıldığında, Kayseri 76,63’lük dilimle ziyaretçi istatistiklerinin yarısından fazlasına sahiptir.
20,11’lik dilimle Ankara ikinci, 11,05’lik dilimle ise Ġstanbul üçüncü sırada yer almaktadır.
Diğer iller ise, 1, 2 ve 3’lük dilimlerle daha az ziyaretçi sayısına sahiptir.
2.2 Uluslararası Ziyaretçi İstatistikleri
Tablo 4. 28.04.2008-16.09.2013 tarihleri arasında KAYHAM Web Sayfasını Ziyaret Eden İlk On Ülkenin Ziyaretçi
Sayıları
28.04.2008-27.10.2014Tarihleri Arasında
KAYHAM Web Sayfasını Ziyaret Eden
İlk 10 Ülkenin Ziyaretçi Sayıları
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ülke
Ziyaret
Edilen
Hafta
Sayısı
Ziyaret
Eden
Kişi
Sayısı
Haftalık
Ortalama
Ziyaretçi
Sayısı
Almanya
Rusya
A.B.D
Hollanda
Japonya
İngiltere
Fransa
Belçika
Avusturya
Azerbaycan
193
78
120
115
19
63
65
45
41
26
550
253
250
201
114
81
79
57
54
26
2,85
3,24
2,08
1,75
6,00
1,29
1,22
1,27
1,32
1,00
10
Yukarıdaki Tablo 4’de yer alan KAYHAM web sitesini ziyaret eden ilk on ülke ve bu ülkelerin
ziyaretçi sayıları yer almaktadır. Bu tabloya göre, ziyaretçi sayıları açısından en çok ziyaret eden ilk
ülke Almanya, ikinci ülke Hollanda ve üçüncü ülke ise A.B.D. dir.
Sadece Almanya’dan KAYHAM web sitesini ziyaret eden haftalık ortalama 2-3 ziyaretçi
bulunmaktadır.
Bu tabloda en ilginç veri Japonya ülkesine aittir. Toplam da 19 hafta KAYHAM web sayfasını
ziyaret eden Japonya ülkesi haftalık ortalama ziyaret sayısı bakımından birinci sırada yer almaktadır.
Bu Japonya ülkesinin Kayseri ile ilgili son yıllarda ciddi araĢtırmaları olabileceğini göstermektedir.
Grafik 7. KAYHAM Web Sitesini Ziyaret Eden İlk On Ülkenin Haftalık Ortalama Ziyaretçi Sayıları
KAYHAM Web Sayfasını Ziyaret Eden İlk On
Ülkenin Haftalık Ortalama Ziyaretçi Sayılarının
Dağılımı
Almanya
Rusya
A.B.D
Hollanda
Japonya
İngiltere
Fransa
Belçika
Avusturya
Azerbaycan
1,32 1,00
1,27
2,85
1,22
3,24
1,29
2,08
6,00
1,75
Grafik 7’de yer alan KAYHAM web sitesini ziyaret eden ilk on ülkenin haftalık ortalama ziyaretçi
sayılarının dağılımına bakıldığında, Japonya 6,00’lık oranla KAYHAM web sayfasını ziyaret eden
uluslararası ülkeler arasında birinci sırada yer almaktadır. 3,24’lük oranla Rusya ikinci, 2,85’lik
oranla ise Almanya üçüncü sırada yer almaktadır.
Japonya’nın en yoğun giriĢleri 2013 yılında gerçekleĢmiĢtir. 2013 yılının ilk yarısında toplamda en az
50 giriĢ yapılmıĢtır. Bu da haftalık ortalama ziyaretçi sayılarının artarak Japonya’nın ilk sıraya
yerleĢmesine neden olmuĢtur.
Diğer ülkeler ise, , 1, 2 ve 3’lük dilimlerle daha az ziyaretçi sayısına sahiptir.
Meryem ÇAVUġOĞLU
KAYHAM İstatistik Uzmanı
Güncelleme Tarihi:04.11.2014
11
Download

Kayham İstatistik - Erciyes Üniversitesi