Ek.32.1: 24.02.2014 gün ve 2014/01-32 sayılı Senato kararı ekidir.
Yıldız Teknik Üniversitesi Kamu Konutları Yönergesi
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KAMU KONUTLARI YÖNERGESİ
Ek.32.1: 24.02.2014 gün ve 2014/01-32 sayılı Senato kararı ekidir.
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER................................................................................................................................ 1
BİRİNCİ BÖLÜM .......................................................................................................................... 3
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ........................................................................................ 3
Amaç....................................................................................................................................... 3
Kapsam ................................................................................................................................... 3
Dayanak .................................................................................................................................. 3
Tanımlar.................................................................................................................................. 3
İKİNCİ BÖLÜM............................................................................................................................. 4
Konut Türleri ve Süreleri ............................................................................................................ 4
Kamu Konut Türleri ................................................................................................................ 4
Görev Tahsisli Konutlar .......................................................................................................... 5
Sıra Tahsisli Konutlar .............................................................................................................. 5
Hizmet Tahsisli Konutlar......................................................................................................... 5
Genç Akademisyen Konutları ................................................................................................. 5
Konutlarda Oturma Süreleri ................................................................................................... 6
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ........................................................................................................................ 6
Kurum Konutlarının Tespiti, Tahsis Usul ve Esasları................................................................... 6
Konutların Türlerinin Tespiti................................................................................................... 6
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ................................................................................................................... 8
Konutlara Başvuru ve Değerlendirme ........................................................................................ 8
Konut Tahsis Komisyonu ........................................................................................................ 8
Konut Tahsis Talebi................................................................................................................. 8
Değerlendirme Genel Esasları ................................................................................................ 9
Puanlama................................................................................................................................ 9
Konut Tahsis Kararlarının Duyurulması ve İtirazlar .............................................................. 10
Başvuruların İptali................................................................................................................. 10
Konutların Teslimi ve Konutlara Giriş................................................................................... 10
Konutta Birlikte Oturabilecekler........................................................................................... 11
BEŞİNCİ BÖLÜM........................................................................................................................ 11
Konut Kira Bedelleri.................................................................................................................. 11
Sayfa 1 / 18
Ek.32.1: 24.02.2014 gün ve 2014/01-32 sayılı Senato kararı ekidir.
Konut Kira Bedelinin Tespit ve Tahsili .................................................................................. 11
ALTINCI BÖLÜM........................................................................................................................ 12
Konutların İşletme, Bakım ve Onarım Giderlerinin Karşılanması............................................. 12
Konut Tahsis Edilenler Tarafından Karşılanacak Giderler .................................................... 12
YEDİNCİ BÖLÜM ....................................................................................................................... 13
Konuttan Çıkma, Konuttan Çıkarılma ve Konutların Yönetimi................................................. 13
Konuttan Çıkma .................................................................................................................... 13
Konuttan Çıkarılma............................................................................................................... 14
Konut Değişikliği ................................................................................................................... 14
SEKİZİNCİ BÖLÜM ..................................................................................................................... 15
Konut Yönetimi......................................................................................................................... 15
Konutlarda Oturanların Uyması Gereken Esaslar................................................................. 15
Konutların Yönetimi.............................................................................................................. 16
Birim Temsilcisi..................................................................................................................... 17
Denetleme Kurulu ................................................................................................................ 17
DOKUZUNCU BÖLÜM ............................................................................................................... 18
Diğer Hükümler ........................................................................................................................ 18
Yürürlük ................................................................................................................................ 18
Yürütme................................................................................................................................ 18
Sayfa 2 / 18
Ek.32.1: 24.02.2014 gün ve 2014/01-32 sayılı Senato kararı ekidir.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KAMU KONUTLARI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE1- (1) Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi’ne ait konutların,
Üniversite personeline tahsis şekli, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ait
usul, esas ve şartlar ile uygulamaya ilişkin diğer hususları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönergedeki esaslar, Yıldız Teknik Üniversitesi'nce yaptırılan, satın
alınan, kiralanan Üniversiteye tahsis veya hibe edilen ya da diğer yollarla Üniversitenin
kullanımına geçen ve oturulabilir hale getirilen kamu konutlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) 2946 sayılı “Kamu Konutları Kanunu” ve 23.09.1984 tarih ve 18524 sayılı
Resmi Gazete'de yayınlanan “Kamu Konutları Yönetmeliği” esasları çerçevesinde
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen:
a)
Yönetmelik
:Kamu Konutları Yönetmeliği'ni,
b)
Kurum
:Yıldız Teknik Üniversitesi'ni,
c)
Konut
:Yıldız Teknik Üniversitesi'ne ait kamu konutlarını,
Sayfa 3 / 18
Ek.32.1: 24.02.2014 gün ve 2014/01-32 sayılı Senato kararı ekidir.
ç) Yetkili Makam
d)
Rektörlük
:Rektör veya yetkisini devrettiği Rektör Yardımcısını,
Konut :Yönetim Rektör Yardımcısı ve Genel Sekreter ile toplamda en
Tahsis Komisyonu
az beş üyeden oluşan ve konutların isimlendirilmesi,
numaralandırılması, kontenjan tespitleri, YTÜ Sıra Tahsisli
Konut Başvuru Formunda yer alan puan cetveline göre konut
tahsis değerlendirmesini yaparak konut tahsisi, konut teslimi
ve tahliye işleri ile konutlarla ilgili hukuksal işler ve altyapı
işlerini yürüten komisyonu,
Konut Yöneticisi ve :Konut, blok veya gruplarında, müşterek hizmetlerin düzenli
e)
Yardımcısı
bir şekilde yürütülmesi için konut tahsis edilenler tarafından
kendi aralarından 1 yıl için seçilen kişi/kişiler ile bu
kişi/kişilerin
işlerinde
yardımcı
olmak
üzere
seçilen
kişi/kişileri,
f) Lojman Birimi
:Genel Sekreterliğe bağlı ve Üniversitenin tüm konutlarında
konut teslimi ve konut tahliye işleri yürüten bir genel sekreter
yardımcısının başkanlığındaki idari birimi
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Konut Türleri ve Süreleri
Kamu Konut Türleri
MADDE 5- (1) Kurum konutları, tahsis esasına göre aşağıda belirtilen türlere ayrılır:
a) Görev Tahsisli Konutlar
b) Sıra Tahsisli Konutlar
c) Hizmet Tahsisli Konutlar
d) Genç Akademisyen Konutları
Sayfa 4 / 18
Ek.32.1: 24.02.2014 gün ve 2014/01-32 sayılı Senato kararı ekidir.
Görev Tahsisli Konutlar
MADDE 6- (1) Kamu Konutları yönetmeliği hükümleri uyarınca,
a) Görev tahsisli konutlar, personele görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve
sorumlulukları gereği tahsis edilen konutlardır. Üniversitemizde görev tahsisli
konutlardan yararlanacak olanlar:
Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanı, Anabilim
Dalı Başkanı, Yüksek Okul Müdür, Enstitü Müdürü, Yüksek Okul Müdür
Yardımcısı, Enstitü Müdür Yardımcısı, Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent,
Öğretim Görevlisi, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Fakülte Sekreteri,
Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Şube Müdürü’dür.
Sıra Tahsisli Konutlar
MADDE 7- (1) Sıra tahsisli konutlar, Yönetmeliğin 5(c) maddesi esasları uyarınca
Rektörlük Konut Tahsis Komisyonu'nun önerisi ile Yetkili Makam tarafından
yönetmeliğin 9. madde de belirtilen usul ve esaslara göre tahsis edilen konutlardır.
Hizmet Tahsisli Konutlar
MADDE 8- (1) Yaptıkları görev gereği çalışma saatlerinin sınırlandırılması mümkün
olmayan, gerektiği her an görevi başında bulunması zorunlu olan ve Yetkili Makam
tarafından görevlendirilen personel ile zata mahsus taşıt tahsis edilmiş (237 sayılı Taşıt
Kanunu) makam sahiplerinin makam şoförü ve koruma görevlisi, kapıcı, kaloriferci gibi
personele inşa veya tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye
eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlardır.
Genç Akademisyen Konutları
MADDE 9- (1) Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim Elemanı
olarak çalışmakta olup, Doktora Yeterlik ve Sanatta Ön Yeterlik aşamalarını geçmiş olan
genç akademisyenler için ayrılmış kamu konutlarıdır. Bu konutlarla ilgili başvuru
şartları, konutta oturma süresi, konuttan çıkma, konuttan çıkartma, konutlarda uyulması
gereken kurallar, konutlarla ilgili düzenlenecek tutanaklar gibi konular, Yetkili Makam
tarafından genelge ile düzenlenir.
Sayfa 5 / 18
Ek.32.1: 24.02.2014 gün ve 2014/01-32 sayılı Senato kararı ekidir.
Konutlarda Oturma Süreleri
Madde 10- (1) Konutlardan yararlanma süresi:
(a)
Hizmet tahsisli konuta girenler, tahsise esas olan görev ve hizmetin devamı
süresince konutta oturabilirler.
(b)
Görev ve Sıra tahsisli konutlarda oturma süresi en fazla 5 yıldır. Ancak Rektör,
Rektör Yardımcıları, dekanlar ve genel sekreter görevlerinin tamamlanmasından sonra
sıra tahsisli statüsünde 5 yıl süre ile oturmaya devam ederler.
(c)
Sürenin tamamlanmasından sonra, konuttan yararlanacak başka personelin
olmaması halinde, konutta kalanlara belli bir süre verilmeksizin ve şartlı olarak konutta
oturmaya devam edilmesine izin verilebilir.
(ç) Kurum dışına geçici görevle görevlendirilen (2547 sayılı Kanunun 39. ve 40-b
maddeleri gereğince) personelin istemesi halinde; 5 yıllık oturma süresinin dolmadan
kalan süre saklı kalmak koşuluyla konutu boşaltabilir. Kalan süre daha sonra talep
edilebilir.
(d)
Konutta oturma süresi dolanlar ilk başvuru döneminde tekrar başvuru yapabilir.
Mevcut başvuru dönemindeki puanı Lojmana oturma hakkı elde ederse Konut Tahsis
komisyonunca uygun bulunan konutta oturabilirler.
(e)
Konutta oturmakta iken geçerli hiçbir mazeret olmaksızın 5 yıllık süre dolmadan
konutta kendi isteği ile ayrılanlar, 5 yıllık konutta oturma hakkını kullanmış sayılırlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurum Konutlarının Tespiti, Tahsis Usul ve Esasları
Konutların Türlerinin Tespiti
MADDE 11- (1) Kamu Konutları Yönetmeliğin 6. maddesinin 3. fıkrasına dayanarak,
konutların en çok yüzde 10’u (Genel Sekretere tahsis edilen dahil) idari personel;
konutların en fazla %10’u ise yardımcı öğretim elemanları için ayrılmıştır. Konut Tahsis
Komisyonunun kararı ve Yetkili Makamın onayıyla idari personel için ayrılan konutlarla
Sayfa 6 / 18
Ek.32.1: 24.02.2014 gün ve 2014/01-32 sayılı Senato kararı ekidir.
Hizmet Tahsisli konut sayılarında ihtiyaca göre değişiklik yapılabilir.
(2) Yıldız Teknik Üniversitesi binalarından hangilerinin veya hangi bölümlerinin konut
olarak kullanılacağı, (1) de belirtilen oranlar ile akademik ve idari yapı dikkate alınarak,
konutların tahsis türlerine göre paylaşımı ve tahsis oranları veya sayıları Yetkili Makam
tarafından tespit edilir. Mevcut konutların bu yönergenin yayımı itibariyle konut
türlerine göre dağılımı, EK-7 de belirlenmiş olup bu rakamlar da her bir grup için
belirlenen konut sayılarını korumak şartıyla yetkili Makam tarafından gerekli
değişiklikler yapabilir.
(3) Rektörlük Makamı tarafından ihtiyaç halinde kullanılmak üzere boş konut tutulabilir.
(4) Erasmus, Farabi ve diğer programlar ile uluslararası özel protokoller çerçevesinde
misafir öğretim elamanları için, puan durumuna bakılmaksızın öğretim elemanlarının
görev süresi ile sınırlı olmak üzere Yetkili Makam tarafından konut tahsis edilebilir.
(5) Görev tahsisli konutlar, Yönergenin Görev Tahsisli Konutlar bölümünde (Madde 6, a
bendi) belirtilen ilgililerin talebi üzerine Yetkili Makam tarafından tahsis edilir. Bu tür
konutlar için yeterli tahsis talebi olmaması durumunda ve görev tahsisli olarak ayrılan
konutlarda boş yer kalması durumunda; Yetkili Makamın bilgisi dahilinde bu konutlar
da, Konut Tahsis Komisyonu tarafından sıra tahsisli konut olarak personele tahsis
yapılabilir.
(6) Rektör için atama, aynı zamanda tahsis kararı olduğundan, yetkili konut kurulu
tarafından ayrıca tahsis kararı alınmaz. Bu tür konutlarda oturanlardan Yönetmeliğin
23. Maddesine göre kira bedeli alınır. Üniversite Rektörüne, eşyalı görev tahsisli konut
tahsis edilir. Eşyalı görev tahsisli konutların:
a) Isınma, demirbaş eşya ve mefruşat giderleri,
b) Aydınlatma, elektrik, gaz ve benzeri giderlerin, konutun yüz yirmi metrekaresine
isabet eden kısmından fazlası,
c) Kamu Konutları Yönetmeliğinin 26. maddesinin (A) fıkrasının 2,3 ve 4 numaralı
bentlerinde belirtilen asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak
yerlerin bakımı, korunması ve onarımı ile kalorifer, hidrofor gibi ortak tesislerin
işletme ve konutun beş yılda bir boya ve üç yılda bir badana giderleri
kurumca karşılanır.
Sayfa 7 / 18
Ek.32.1: 24.02.2014 gün ve 2014/01-32 sayılı Senato kararı ekidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Konutlara Başvuru ve Değerlendirme
Konut Tahsis Komisyonu
Madde 12- (1) Konut Tahsis Komisyonun geçici 3 üyesi Rektör tarafından seçilir.
(2) Komisyonun görev süresi üç yıldır. Komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve oy
çokluğu ile karar alır. Bu komisyon, konut tahsisi talebinde bulunanların başvurularını
inceler, puanlama cetveline göre puanlar ve puanlama sonucu oluşan sıralamayı Yetkili
Makamının onayına sunar.
(3) Rektörlük Konut Tahsis Komisyonu'nun sekretarya işleri Genel Sekreterliğe bağlı
Lojman Birimi tarafından yürütülür.
(4) Konut tahsis talebinde bulunan personel kendisi ile ilgili komisyon toplantısına
katılamaz.
(5) Komisyon tarafından alınan tahsis kararları Yetkili Makam tarafından onaylandıktan
sonra yürürlüğe girer.
Konut Tahsis Talebi
MADDE 13- (1) Sıra tahsisli konutlara başvurular, EK-1 de verilen YTÜ Sıra Tahsisli
Konut Başvuru Formunun doldurulup, gerekli ekleriyle birlikte bağlı olduğu birimin
yöneticisine teslim edilmesi suretiyle yapılır. Başvuru formları, sıra cetvel(ler)i ve diğer
belgelerin bir nüshası Rektörlük Konut Tahsis Komisyonu'na iletilmek üzere Rektörlüğe
iletilir.
(2) Lojmanlarda boşalma olması durumunda Konut tahsis Komisyonu gerekli
duyuruları yapar ve başvuranların puan durumunu güncelleyerek en geç bir ay içinde
sonuçlandırılır.
Sayfa 8 / 18
Ek.32.1: 24.02.2014 gün ve 2014/01-32 sayılı Senato kararı ekidir.
Değerlendirme Genel Esasları
MADDE 14- (1) Görev tahsisli konut talebinde bulunan personel sayısının mevcut görev
tahsisli olarak ayrılan kamu konutu sayısından fazla olması halinde, rektörlükçe bu
Yönerge’ nin 6. maddesindeki sıraya ve Yönetmeliğe ekli (4) sayılı cetveldeki esaslara
göre tahsis yapılır.
(2) Sıra tahsisli konutlar; puan cetveli, talep edilen konut büyüklüğü, boş bulunan konut
büyüklüğü, yürütmekte ve çalışmakta olduğu proje görevleri, iş yükü ile akademik ve
idari sorumluluğu esas alınarak ve EK-7 de belirlenen her bir grup kendi içinde
değerlendirilerek Konut Tahsis Komisyonu'nun teklifi üzerine, Yetkili Makam tarafından
hak sahiplerine tahsis edilir. Hak sahiplerinin puanlarının eşit olması halinde, hizmet
süresi de eşitse, Rektörlük Konut Tahsis Komisyonu'nca ad çekme yoluyla
değerlendirme yapılır.
(3) Daha önce kendisi ya da eşi sıra tahsisli konutta oturanlar, yeniden konut başvurusu
yapabilirler.
(4) Evli personelden sadece bir tanesi konutta oturma hakkını kullanabilir. Oturulan
süreler her iki eş içinde oturmuş sayılır.
(5) Daha önce konut hakkından yararlanmamış evli personelin her ikisinin de konut
başvurusunda bulunması halinde, ilgililerin beyanlarına göre sadece bir başvuru
değerlendirilir.
(6) Daha önce konutta oturmayan personel kalmaması ve dağıtımda boş konut olması
halinde; sırasıyla 5 yıllık oturma süresi dolmadan ve Konut Tahsis Komisyonun onayı ile
konuttan kendi isteği ile çıkan, personel sırası takip edilerek konut talepleri
değerlendirilir. Bu kişiler kendi grupları içinde puanlamaya tabi tutulur.
Puanlama
Madde 15-(1) Kamu Konutları Yönetmeliğinin (4) sayılı cetvelinde belirtilen puanlama
esas olmak üzere Üniversitede EK-2 de verilen puan cetveli kullanılır.
(2) Sıra tahsisli konutların puanlama esasları ile başvuru sahiplerinin dolduracakları
Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi, Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde Konut Tahsis Komisyonu’nca hazırlanarak Yetkili Makamın onayına
sunulur.
Sayfa 9 / 18
Ek.32.1: 24.02.2014 gün ve 2014/01-32 sayılı Senato kararı ekidir.
Konut Tahsis Kararlarının Duyurulması ve İtirazlar
Madde 16-(1) Başvurular, EK-2 de verilen puanlama cetvelindeki hususlar dikkate
alınarak değerlendirilir ve alınan toplam puana göre bir sıra cetveli düzenlenir. Sonuçlar
Rektörlük Makamınca onaylandıktan sonra web sayfasında internet yoluyla tüm
personele görev, sıra ve hizmet tahsisli, puan sıralamalı olarak ayrı ayrı ilan edilir. Varsa
itirazlar, ilandan itibaren 15 gün içerisinde yazılı olarak Genel Sekreterliğe iletilir. Konut
Tahsis Komisyonu, itirazları 10 gün içinde karara bağlayarak Yetkili Makama sunar.
(2) Rektörlük Makamınca nihai karar verilerek kesinleşen puanlama sonucunda, Konut
Tahsis Komisyonunca başvuru sahiplerine tahsis edilmesi önerilen konutlar, ilgililere
duyurulur. Sonuçlara bir hafta içinde itiraz edilebilir. İtirazlar, Komisyonun
değerlendirmesi ve Rektörlük Makamının onayı ile sonuçlandırılır ve ilgili personele
duyurulur. Tahsis tarihinden sonra yapılan başvurular, ilan edilen tahsis listesini
değiştirmez ve bu başvurular daha sonraki sıralamada göz önüne alınır.
Başvuruların İptali
MADDE 17- (1) YTÜ Sıra Tahsisli Konut Başvuru Formunda talep ettiği büyüklükte
konut tahsis edilenler; tahsis edilen konutu kabul etmemeleri halinde, başvuru talepleri
Rektörlük Konut Tahsis Komisyonunca iptal edilir ve yıl içerisinde yapılan konut
tahsislerinde başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
(2) Başvuruda noksan veya yanlış beyanın tespiti halinde disiplin soruşturması
yapılabilir ve ayrıca konut tahsisi iptal edilir.
Konutların Teslimi ve Konutlara Giriş
MADDE 18- (1) Konutların hak sahiplerine tesliminde EK-3 de verilen YTÜ Kamu
Konutları Giriş Tutanağı ve diğer gerekli belgeler Genel Sekreterlik biriminde
düzenlenerek imzalanır. Belgelerin bir örneği hak sahibine verilir. Belgeler tam olarak
tanzim edilmeden konutta oturulmaz.
(2) Tahsis edilen kamu konutları için bir sicil dosyası oluşturulur ve tahsis bilgileri bu
dosyalarda saklanır.
(3) Konut tahsis edilen personelden, konutu boşaltma esnasında Milli Emlak Genel
Sayfa 10 / 18
Ek.32.1: 24.02.2014 gün ve 2014/01-32 sayılı Senato kararı ekidir.
Tebliğlerinde “konutta oturanlar tarafından karşılanacak giderler” için, tek ödemede her
yıl Yetkili Makamca belirlenen depozito miktarı alınır. Depozito ile ilgili banka ödenti
belgesi de Konut Tahsis Dosyasında saklanır. Depozito dekontu Genel Sekreterliğe
teslim edilmeden ve tahsis kararı bildirilmeden, konutun anahtarı teslim edilmez ve
konuta girilemez. Aksi hareket eden personelin konut tahsis kararı Yetkili Makamca
iptal edilir ve yasal işlem yapılır.
(4) Kendisine konut tahsis edilen personel, tahsis kararının tebliğinden itibaren, meşru
mazeret dışında, en geç 15 gün içinde gerekli işlemleri yapıp konuta girmediği takdirde,
konut tahsis kararı iptal edilir. Konutun boş kaldığı süre içinde tahakkuk eden kira
bedeli kendisinden tahsil edilir.
Konutta Birlikte Oturabilecekler
MADDE 19- (1) Konutlarda yalnız kendisinin veya eşinin usul ve füru ile üçüncü
dereceye (üçüncü derece dahil) kadar hısımları veya gelenek, görenek ve ahlak kuralları
gereği, korumak ve bakmakla yükümlü bulundukları kimseler oturabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Konut Kira Bedelleri
Konut Kira Bedelinin Tespit ve Tahsili
MADDE 20- (1) Konutların aylık kira bedeli, o yıl için Milli Emlak Genel Tebliğinde
belirlenen aylık kira birim bedelinin konutun brüt inşaat alanı ile çarpılması suretiyle
Yetkili Makam tarafından tespit edilir. Brüt inşaat alanının yüz yirmi metre kare den
fazla kısmı dikkate alınmaz.
(2) Kira bedeli konutun teslim tarihinden itibaren hesaplanır.
(3) Genel Sekreterlik, kendilerine konut tahsis edilen personelin adı ve soyadı, görev
yeri, tahsis edilen konutun brüt alanı, birim m2 fiyatı ve aylık kira miktarını gösteren
cetvelin onaylı bir örneğini ilgili maaş birimine ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na
gönderir.
Sayfa 11 / 18
Ek.32.1: 24.02.2014 gün ve 2014/01-32 sayılı Senato kararı ekidir.
(4) Konutların aylık kira bedelleri personelin aylık veya ücretinden peşin olarak ve
bordro üzerinden kesilmek suretiyle tahsil edilerek gelir kaydedilir.
(5) Kiracıların aylık veya ücretinden aylık kira bedelini kesen muhasebe yetkilisi tahsil
ettiği kira miktarını gösterir müfredatlı ve onaylı bir listeyi müteakip ayın 10. gününe
kadar Lojman Birimine vermek zorundadır. Bu birimler, listeye göre kira tahsilatlarını
kira defterlerinde kiracının hesabına işlerler.
(6) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (d) bendinde belirtilen hizmet tahsisli konutlarda
oturanlardan aylık kira bedeli alınmaz.
ALTINCI BÖLÜM
Konutların İşletme, Bakım ve Onarım Giderlerinin Karşılanması
Konut Tahsis Edilenler Tarafından Karşılanacak Giderler
MADDE 21- (1) EK-5 de ayrıntıları verilmiş olan aşağıda belirtilen giderler;
a) Kalorifersiz konutlar ile 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan kaloriferli
konutların ısınma giderleri,
b) Küçük bakım ve onarım giderleri (Kiracı tarafından kırılan camların takılması,
bozulan muslukların değiştirilmesi veya tamir edilmesi ve benzeri işler gibi) ile
kötü kullanımdan dolayı meydana gelen zarar ve ziyan giderleri,
c) Ortak kullanım alanları dahil, konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve
benzeri giderleri,
ç) Konutlarda istihdam edilen varsa kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, elektrikçi ve
benzerleri giderleri,
d) Konutların yeşil alan düzenlemeleri ve bakımları ile çevre temizliği giderleri,
Maliye Bakanlığınca yayınlanan 294 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde yer
alan ve kullanım ömürlerini tamamlamayan taşınırların tamir bakım ve
değiştirme giderleri
Sayfa 12 / 18
Ek.32.1: 24.02.2014 gün ve 2014/01-32 sayılı Senato kararı ekidir.
e) Konut yönetimi tarafından belirlenen aidatlar
konut tahsis edilenler tarafından karşılanır. EK-6 da belirlenen giderler Kurum
tarafından karşılanır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Konuttan Çıkma, Konuttan Çıkarılma ve Konutların Yönetimi
Konuttan Çıkma
MADDE 22- (1) Bu yönergenin kapsamına giren
a)
Hizmet tahsisli konutlarda oturanlar; tahsise esas görevin son bulduğu tarihten
itibaren iki ay içerisinde,
b)
Sıra tahsisli konutlarda oturanlar, beş yıllık oturma süresinin bitiminden itibaren
on beş gün veya yararlanacak personel olmaması nedeniyle oturmaya devam
edenler ise çıkması için ilgili idarece yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay
içinde; emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne şekilde olursa olsun,
memuriyet sıfatı kalkanlar, ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde,
c)
Konutlarda oturmakta iken ölenlerin aileleri, ölüm tarihinden itibaren iki ay içinde,
ç) Tahsis yapıldıktan sonra konutta oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar,
kendilerine yapılan tebligat (Üniversite web sayfasından yapılan duyuru tebligat yerine
geçer) tarihinden itibaren iki ay içinde,
konutları teslim aldıkları şekilde temiz olarak boşaltmak ve anahtarlarını, Genel
Sekreterliğe teslim etmek zorundadır.
(2) Konutta oturanlardan yukarıdaki fıkralara göre konutun boşaltılmasını gerektiren
bir değişiklik olduğunda, durum personelin bağlı olduğu birim yöneticisine, değişiklik
tarihinden itibaren en geç on gün içinde bir yazı ile Yetkili Makama bildirilir. Konutlarını
Sayfa 13 / 18
Ek.32.1: 24.02.2014 gün ve 2014/01-32 sayılı Senato kararı ekidir.
boşaltanlar, konuta girerken teslim aldıkları demirbaş eşya ve mefruşatları tam ve
sağlam olarak Konut İdare Amiri’ne teslim eder. Elektrik, su, yakıt, yönetim giderleri vb.
ödemelerin yapıldığına dair ödenti belgeleri ile birlikte EK-4 de verilen “Kamu Konutları
Geri Alma Tutanağı” imzalanarak konut anahtarı Genel Sekreterliğe (Lojman Birimine)
teslim edilir. Bunlardan herhangi birine ait eksiklik olması halinde İdare tarafından
“Konut Zarar Tutanağı” tutulur ve verilen zarar depozitodan kesilerek tahsil edilir.
Alınan depozitolar konutun tahliyesinden bir ay sonra ilgiliye iade edilir.
Konuttan Çıkarılma
MADDE 23- (1) Konutlar, yönergede belirtilen süreler sonunda boşaltılmaz ise Yetkili
Makamca ilgili kolluk kuvvetlerine başvurulur. Bu başvuru üzerine konut, başka bir
bildirime gerek kalmaksızın, kolluk kuvvetleri kullanılarak bir hafta içinde boşaltılır.
Zorla boşalttırmaya karşı, idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru, boşaltma
işleminin yürütülmesini durdurmaz.
(2) Konut tahsisi yapılmadan konutu işgal edenler ve tahsis yapıldıktan sonra gerçeğe
aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar ve konutta ikamet ederken durumunda olan
değişikliği bir ay içinde Başvuru Formu’ nu yenileyerek bildirmeyenler ile diğer konut
sakinlerinin huzur ve sükunu bozucu, genel ahlak değerlerini zedeleyici tutum ve
davranışta bulunan ve kendisine Konut Yöneticisi tarafından yapılan yazılı uyarılara
rağmen bu davranışlarında ısrar ettiği tespit edilenler hakkında da yukarıdaki paragraf
hükümleri uygulanır.
(3) Konuta ait giderler (yakıt, yönetim, su vb.) kiracılar tarafından zamanında
ödenmediğinde; Konut Yöneticisinin yazısı üzerine Yetkili Makam tarafından yazılı
olarak süreli ihtar verilir, ihtar süresi sonunda borcun halen ödenmemesi durumunda
ise alınan depozitodan söz konusu gider ödenir ve yürürlükte bulunan mevzuat
hükümlerine göre hukuki müeyyide uygulanır.
Konut Değişikliği
Madde 24- (1) Kendilerine konut tahsis edilenlerin değişiklik talepleri diğer
başvurularla birlikte sıraya alınır ve konut tahsis komisyonunca değerlendirilerek
sonuçlandırılır.
Sayfa 14 / 18
Ek.32.1: 24.02.2014 gün ve 2014/01-32 sayılı Senato kararı ekidir.
(2) Kendilerine konut tahsis edilenler, tahsis edilen konutta en az iki yıl oturmadıkça ya
da akademik, idari veya teknik bir zorunluluk ve değişiklik olmadıkça konut değiştirme
isteğinde bulunamazlar.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Konut Yönetimi
Konutlarda Oturanların Uyması Gereken Esaslar
MADDE 25- (1) Kendisine konut tahsis edilenler konutta oturdukları süre içinde aşağıda
belirtilen esaslara uymak zorundadır.
a) Konut sakinlerinin huzur ve sükûnunu bozucu genel etik ve değerlerini zedeleyici
tutum ve davranışlarda bulunamazlar.
b) Konut Yönetimi tarafından belirlenen konutların iyi kullanılması, korunması ve
tahribatının önlenmesi ile ilgili önlemlere titizlikle uyarlar.
c) Konutların tamamını veya bir bölümünü başkalarına devredemezler, kiraya
veremezler, başka amaçlar için kullanamazlar.
ç) Konutların mimari durumunda ve iç tesisatlar da, kendiliklerinden değişiklik
yapamazlar.
d) Konutun bir bölümünde veya bahçede kümes yapamazlar ve ahır hayvanları ile kedi,
köpek vs. besleyemezler.
e) Ortak kullanım ve yönetim giderlerini Konut Yöneticisi ile İdarenin uygun gördüğü
tarihlerde ödemek zorundadırlar.
f) Konutlarda oturanlar, Konut Yöneticisi tarafından genel kurulda konut sakinlerine
sunulan ve oy çokluğu ile alınan, “konutlardaki yaşam kalitesini yükseltici ve çevre
düzenlemesi ile ilgili kararlara” uymak zorundadır.
(2) Yukarıda belirtilen esaslara uymayanlar, yönetici, Konut İdare Amiri veya konut
sakinleri tarafından ilgili Yetkili Makama bildirilir. İdarece bir yazı ile uyarılan ilgilinin
aykırı tutum ve davranışını değiştirmemekte ısrar ettiği tutanakla tespit edilmesi
Sayfa 15 / 18
Ek.32.1: 24.02.2014 gün ve 2014/01-32 sayılı Senato kararı ekidir.
halinde, konut tahsis kararı Yetkili Makam tarafından iptal edilerek 15 gün içinde
konuttan çıkartılır.
Konutların Yönetimi
MADDE 26- (1) Üniversitemizde bulunan kamu konutları, seçilen bir başkan (konut
Yöneticisi) ve yeteri sayıda yardımcıdan oluşan Konut Yönetim Kurulu tarafından
mevzuat çerçevesinde yönetilir.
(2) Oturma süresi sona eren, oturma süresi dolmadan konuttan ayrılan veya görev
süresi dolan yönetici; oturma süresi dolmadan 1 ay önce seçime giderek yeni konut
yöneticisinin seçilmesini sağlar ve 15 gün içinde dönem hesaplarını, yeni yöneticiye
devreder. Hesapları devralan yönetici tarafından, devirle ilgili belgelerin 1 nüshası,
Rektörlük Konut Tahsis Komisyonu'na sunulmak üzere Genel Sekreterliğe elden teslim
edilir.
(3) Konut Yönetim Kurulu her mali yılbaşında hesaplarını detaylı olarak konut
sakinlerinin bilgisine sunar. Hazırlanan mali tablolar ile belgelerin bir sureti mart ayı
sonuna kadar Rektörlük Konut Tahsis Komisyonu'na sunulur. Konutlara ait müşterek
hizmet ve ihtiyaçlar yöneticiler aracılığı ile aşağıda belirtildiği şekilde karşılanır:
a) Konutların kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, elektrikçi, gibi hizmet personeli ile ortak
kullanım alanlarının aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerini brüt
yüzölçümleri oranına göre konutta oturanlardan tahsil etmek.
b) Konutların işletme, bakım ve onarım işleri için yıllık programlar hazırlamak ve
idareye teklifte bulunmak,
c) Bahçe, otopark düzenlemesi ve konutların korunması hususlarında ilgili idareye
teklifte bulunmak,
ç) İlgili idare ile koordine ederek, yılda en az iki defa, konutların iç kısmının bakım,
onarımı ve tesisatların durumunu kontrol ettirmek. Bu konuda, yönetici tarafından
hazırlanan raporun aslı, yönetim işleri ile ilgili dosyada bir örneği de konut tahsis
dosyasında saklanır.
d) Müşterek kullanıma ve yararlanmaya tahsis edilen bahçe ve yeşil sahaların kiracılar
tarafından özel amaçları için kullanılmasını önlemek,
Sayfa 16 / 18
Ek.32.1: 24.02.2014 gün ve 2014/01-32 sayılı Senato kararı ekidir.
(4) Üniversitenin tüm konut blok veya guruplarında, (a) bendinde belirtilen müşterek
hizmet ve ihtiyaçların konut tahsis edilenler tarafından karşılanması esastır. Ancak, bu
hizmet ve ihtiyaçların Üniversite tarafından karşılandığı konutlar için yapılan giderler,
kira birim bedellerinin tespitinde dikkate alınır.
(5) Konut blok veya guruplarının müşterek hizmet ve giderlerinin karşılanması ile ilgili
olarak bu Kamu Konutları Yönetmeliğinde belirtilmeyen hususlarda 634 sayılı Kat
Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygulanır.
(6) Konut İdare Amiri, Genel Sekreterliğe bağlı olarak çalışır. Konut Yönetim Kurulları ile
idare arasında koordinasyon, Konut İdare Amirince sağlanır. Konut İdare Amirinin
görevleri Genel Sekreterlik tarafından belirlenir.
Birim Temsilcisi
MADDE 27- (1) Birim temsilcisi, Konut Yönetim Kurulunun belirlediği aidatların
toplanmasından ve Konut Yönetim Kurulun kullanmasına sunulmak üzere ilgili
hesaplara aktarılmasından sorumludur ve birim temsilcisi Konut Yönetimi tarafından
belirlenir.
(2) Muhasip üye birimin bilançosunu hazırlar, dosyaya giren her yeni gelir ve gider
belgesi içeriğini zamanında işleyerek bilançoyu güncel tutar. Birim gelir ve gider
belgelerinin düzenli olarak dosyalanmasından ve gerektiğinde denetime sunulmasından
muhasip üye sorumludur.
Denetleme Kurulu
MADDE 28- (1) Denetleme Kurulu, Konut tahsis edilenler tarafından seçilen 3 asil ve 3
yedek üyeden oluşur. Konut Yönetim Kurulu üyeleri denetleme kurulu üyesi olamaz.
(2) Denetleme Kurulu yılda en az bir defa toplanarak Konut Yönetim Kurulunun ve
Muhasip üyenin hazırladıkları dosyaları de defterleri denetler, denetleme sonuçlarını
Yetkili Makama sunar.
Sayfa 17 / 18
Ek.32.1: 24.02.2014 gün ve 2014/01-32 sayılı Senato kararı ekidir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Diğer Hükümler
MADDE 29- (1) 294 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği Ek-4 de yer alan “Konutlarda
Oturanlarca
Karşılanacak Giderler”
cetvelinde
sayılanlar,
oturanlar tarafından
karşılanması esastır. Konutun İdarece teslimi esnasında söz konusu giderler
karşılanmadığı tespit edilmesi halinde; İdarece depozitodan giderler karşılanır ve kalan
miktar varsa ilgiliye ödenir.
(2) Depozito miktarı yetmez ise tespit edilen miktar ilgiliye tebliğ edilir ve ilgilinin tespit
edilen hasar miktarı 15 gün içinde ödememesi halinde hakkında ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.
MADDE 30- (1) Bu yönergede bulunmayan durumlarda "Kamu Konutları Yönetmeliği"
hükümleri geçerlidir.
Geçici Madde 1- Davutpaşa Lojmanlarının ilk yerleşimi esnasında seçim yapılıncaya
kadar Yetkili Makam tarafından Yönetici ve yardımcısı ile geçici Yönetim kurulu
oluşturulur. Lojman yöneticisi atamanın yapıldığı tarihten 1 yıl sonra yeni konut
yönetimini oluşturmak için seçime gitmek zorundadır.
Geçici Madde 2- 22.11.2011 tarihli ve 2011/08 sayılı Senato’nun 13 sıra sayılı kararı ile
kabul edilen Yıldız Teknik Üniversitesi Kamu Konutları Yönergesi yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 31- (1) Bu yönerge, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından kabul
edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32- (1) Bu yönerge hükümlerini, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
Sayfa 18 / 18
Download

Ek.32.1.Kamu Konutları Yönergesi