MESLEK 11. SINIFLAR ORTAK SINAV PROGRAMI
DERSİN ADI
SINIFI
1
TÜRK EDEBİYATI
11.SINIF
2
FELSEFE
11.SINIF
3
SEÇMELİ MATEMATİK
11.SINIF
4
YABANCI DİL
11.SINIF
5
DİN KÜLTÜR VE AHLAK
BİLGİSİ
11.SINIF
6
SEÇMELİ FİZİK
11.SINIF
7
DİL VE ANLATIM
11.SINIF
8
SEÇMELİ TARİH
11.SINIF
9
T.C. İNK. TARİHİ
11.SINIF
1. YAZILI TARİHİ
VE SAATİ
2. YAZILI TARİHİ
VE SAATİ
3 KASIM
13. DERS SAATİ
3 KASIM
14. DERS SAATİ
4 KASIM
13. DERS SAATİ
4 KASIM
14. DERS SAATİ
5 KASIM
12. DERS SAATİ
5 KASIM
13. DERS SAATİ
6 KASIM
9. DERS SAATİ
6 KASIM
10. DERS SAATİ
10 KASIM
13. DERS SAATİ
22 ARALIK
13. DERS SAATİ
22 ARALIK
14. DERS SAATİ
23 ARALIK
13. DERS SAATİ
23 ARALIK
14. DERS SAATİ
24 ARALIK
12. DERS SAATİ
24 ARALIK
13. DERS SAATİ
25 ARALIK
9. DERS SAATİ
25 ARALIK
10. DERS SAATİ
29 ARALIK
13. DERS SAATİ
10
TELAFİ
SINAVLARI
TELAFİ SINAVLARI 05-16 OCAK 2015
TARİHLERİ ARASIDA YAPILACAKTIR VE
TELAFİ SINAVI PROGRAMI ZÜMRELER
TARAFINDAN HAZIRLANACAKTIR
SIRA
NO
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve (h) bendi eklenmiştir.
“a) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Sınav sayısı ve tarihleri her
dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir.
Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır.”
“b) Aynı derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede
okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince
birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım
eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir. Mesleki ve teknik
ortaöğretim kurumlarından işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ortak sınav yapılmaz.”
“h) Dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır.”
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısız dersi bulunan öğrenciler için her bir dersten dönem
sonunda ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de girer ve sınavdan alınan puan diğer
puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilir.”
ÖNEMLİ NOT 1: MESLEK DERSLERİ İLE SINAV PROGRAMI BÖLÜM
ŞEFLERİ HAZIRLAYACAK VE UYGULAYACAKLARDIR.
ÖNEMLİ NOT 2: DERS PROGRAMINDAN KAYNAKLI SORUNLAR
OLUŞTUĞUNDA MEVCUT SINAV PROGRAMI GEÇERLİDİR. BOŞ
OLAN SINIFLARDA SINAVI ÖNCELİKLE ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
YAPACAKLARDIR, UYGUN OLMADIKLARI TAKDİRDE NÖBETÇİ
ÖĞRETMENLER YAPACAKLARDIR
Download

TELAFİ SINAVLAR I 05-16 O CA K 2015 TAR İH LER İ AR ASID A