10. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME
SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM
Konu Adı
ÜDS No
Ünite Adı
İletişim
Sunum
01
Tartışma
Tartışma Türleri
Sunum - Tartışma - Panel
Panel
Anlatıma Hazırlık
Anlatımda Tema ve Konu
02
Anlatımın ve Anlatıcının Amacı
Anlatımın ve Anlatıcının Tavrı
Anlatımın Özellikleri ve Oluşumu
Anlatım ve Özellikleri
Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması
Öyküleyici Anlatım
03
İsim (Ad)
Betimleyici Anlatım
Sıfat (Ön Ad)
Anlatım Türleri
Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım
04
Zamir (Adıl)
Destansı Anlatım
Emredici Anlatım
Fiil (Eylem)
05
Fiilimsi (Eylemsi)
Öğretici Anlatım - Açıklayıcı Anlatım
Tartışmacı Anlatım - Kanıtlayıcı Anlatım
Zarf (Belirteç)
Düşsel Anlatım - Gelecekten Söz Eden Anlatım
06
Edat
Bağlaç
Söyleşmeye Bağlı Anlatım - Mizahi Anlatım
Ünlem
Anlatım Türleri
10. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME
SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK EDEBİYATI
ÜDS No
01
02
03
04
Konu Adı
Edebiyat Tarihi
Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler/ Şiir (Sagu, Koşuk) '
Olay Çevresinde Oluşan Metinler (Destan)
Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri)
XI. - XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü
İslam Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI - XII yy)
Oğuz Türkçesinin Anadoludaki İlk Ürünleri (XII - XIV yy)
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
Öğretici Metinler
XV. - XIX. Yüzyıl Osmanlı Edebiyatı
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler / Divan Şiiri
XV. - XIX. Yüzyıl Osmanlı Edebiyatı
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler / Halk Şiiri
Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
Öğretici Metinler
Ünite Adı
Tarih İçinde Türk Edebiyatı
Destan Dönemi Türk
Edebiyatı
İslam Uygarlığı Çevresinde
Gelişen Türk Edebiyatı
İslam Uygarlığı Çevresinde
Gelişen Türk Edebiyatı
10. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME
SINAVLARI LİSTESİ / TARİH
ÜDS No
01
02
03
04
05
06
Konu Adı
Osmanlı Devleti'nin Balkan Siyaseti
Osmanlı Devleti'nin Anadolu Siyaseti
Osmanlı Kültür ve Uygarlığı - I
II. Mehmet (Fatih) Dönemi
II. Bayezid Dönemi
Coğrafi Keşifler
Rönesans
Reform
Yavuz ve Kanuni Dönemleri
Osmanlı Kültür ve Uygarlığı - II
XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti
XVII. Yüzyıl Islahatları
XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa
XVII. Yüzyıl Genel Olaylar
XVIII. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri
Aydınlanma Çağı ve Sanayi İnkılabı
ABD'nin Kurulması ve Fransız İhtilali
XVIII. Yüzyıl Islahatları
XIX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri
XIX. Yüzyıl Islahatları
XX. Yüzyıl Gelişmeleri
Ünite Adı
Beylikten Devlete
(1300-1453)
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti
(1453-1600)
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
Avrupa ve Osmanlı Devleti (XVIII.
Yüzyıl)
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
10. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME
SINAVLARI LİSTESİ / COĞRAFYA
ÜDS No
01
02
Konu Adı
Topografya ve Kayaçlar
Yüzey Suları, Yer Altı Suları ve Kaynaklar
Yeryüzünün Toprak Varlığı
Bitki Toplulukları
Ünite Adı
Doğal Sistemler
Nüfus Sayımları ve Nüfusun Alansal Dağılışı
03
Nüfus Artışı ve Nüfus Piramitleri
Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
Geçmişten Günümüze Ekonomik Faaliyetler
Beşeri Sistemler
Türkiye'nin Yerşekilleri
04
Türkiye'nin İklimi
Türkiye'nin Toprak ve Bitki Varlığı
Türkiye'nin Su Varlığı
Mekansal Bir Sentez:
Türkiye
Türkiye'de Yerleşme
05
Türkiye'de Nüfus Özellikleri
Ülkemizde Göçler
06
Uluslararası Ulaşım Hatları
Doğal Afetler
Küresel Ortam: Bölgeler ve
Ülkeler
Çevre ve Toplum
10. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME
SINAVLARI LİSTESİ / MATEMATİK
ÜDS No
01
02
03
04
05
06
07
08
Konu Adı
Toplama ve Çarpma Prensibi
Permütasyon
Kombinasyon
Binom Açılımı
Olasılık
Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri
İki Fonksiyonun Bileşkesi
Bir Fonksiyonun Tersi
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
Doğrunun Analitik İncelenmesi
Dörtgenler ve Özellikleri
Özel Dörtgenler
Çokgenler
İkinci Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılarda İşlemler
İkinci Derece Denklemlerde Kök - Katsayı Bağıntıları
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
Polinomlarda Kalanın Bulunuşu
Polinomlarda Çarpanlara Ayırma
Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözüm Kümeleri
Çemberin Temel Elemanları
Çemberde Açılar
Çemberde Teğet
Dairenin Çevresi ve Alanı
Katı Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimleri
Ünite Adı
Sayma
Olasılık
Fonksiyonlarla İşlemler ve Uygulamaları
Analitik Geometri
Dörtgenler ve
Çokgenler
İkinci Dereceden Denklem ve Fonksiyonlar
Polinomlar
Çember ve Daire
Geometrik Cisimler
10. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME
SINAVLARI LİSTESİ / FİZİK
Konu Adı
ÜDS No
Ünite Adı
Katı Basıncı
01
Sıvı Basıncı
Gaz Basıncı
Kaldırma Kuvveti
Basınç ve Kaldırma Kuvveti
Elektriklenme Çeşitleri
Topraklanma ve İletkenlerdeki Yük Dağılımı
02
Elektroskop
Elektriksel Kuvvet
Elektriksel Alan
Elektrik Devreleri
03
Elektriksel Güç ve Enerji
Lambalı Devreler
Mıknatıslar ve Akımın Manyetik Etkileri
Elektrik ve
Manyetizma
Dalgalar ile İlgili Temel Kavramlar
Yay Dalgaları
04
Su Dalgaları
Ses Dalgaları
Deprem Dalgaları
Dalgalar
Aydınlanma
05
Gölge
Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar
Küresel Aynalar
Işığın Kırılması
06
Prizmalar ve Renkler
Mercekler
Göz ve Optik Araçlar
Optik
10. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME
SINAVLARI LİSTESİ / KİMYA
ÜDS No
Konu Adı
Asitleri ve Bazları Tanıyalım
01
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
Tuzlar
02
Karışımların Sınıflandırılması
03
Homojen Karışımlar
Karışımların Ayrılması
04
05
Fosil Yakıtlar
Temiz Enerji Kaynakları
Canlılarda Enerji
Su ve Hayat
Ünite Adı
Asitler, Bazlar
ve Tuzlar
Karışımlar
Endüstride ve Canlılarda
Enerji
Evde Kimya
06
Okulda Kimya
Sanayide Kimya
Çevre Kimyası
Kimya Her Yerde
10. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME
SINAVLARI LİSTESİ / BİYOLOJİ
ÜDS No
01
02
03
04
05
06
Konu Adı
Mitoz Bölünme
Eşeysiz Üreme
Mayoz Bölünme
Eşeyli Üreme
İnsanda Üreme Sistemi
Büyüme ve Gelişme
Mendel Genetiği
Eksik Baskınlık
Eş Baskınlık
Çok Alellik
Pleiotropizm
Eşeye Bağlı Kalıtım
Kromozomların Yapı ve Sayısındaki Değişimler
Kalıtım - Soy Ağaçları
Modern Genetik Uygulamaları
Ekosistemin Yapısı
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı
Madde Döngüleri
Sürdürülebilirlik
Biyomlar
Ünite Adı
Üreme
Kalıtımın Genel İlkeleri
Dünyamiz
Download

10. sınıf ünite değerlendirme sınavları listesi / dil ve anlatım