SICAK VE SOĞUK ASFALT KARIŞIMI İLE YAMA YAPILMASI İŞLERİ
ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-
YAMA MALZEMESİ :
Yama malzemesi olarak, büyük plent ünitesi ile hazırlanmış plent altı asfalt betonu binder karışımı
ve kimyasal katkılı soğuk asfalt malzemesi kullanılacaktır. Yüklenici firma tarafından yaması yapılacak
yola çekilecek olan sıcak asfalt ve soğuk asfalt karışımı kantarda tartılarak, tartı fişleri ile kontrol
mühendisine teslim edilerek kontrol mühendisinin belirleyeceği şekilde yapılacaktır.Hava şartları sıcak
asfalt karışımı ile yama yapılmasına müsaade etmemesi durumunda, İdarenin bilgisi ve talimatı ile
kimyasal karışımlı soğuk asfalt malzemesi kullanılarak yama çalışmaları sürdürülebilecektir.
2- YOLUN HAZIRLANMASI :
Yama yapılacak yolun gerekli kısımlarında asfalt kesilerek 10 cm. derinliğinde açılarak temizliği
yapıldıktan sonra uygulama yapılacak hale getirilecektir.
3- SICAK VE SOĞUK ASFALT KARIŞIMININ SERİLMESİ ve SİLİNDİRAJ :
Geniş ve uzun alanlar finişer ile serilebiliyorsa finişer ile serilebilir . Dar ve küçük alanlar kürek
ve tırmık ile açık kalmayacak şekilde düzgün olarak doldurulacaktır.
Silindiraj işlemi demir bandajlı silindir veya el silindiri ile çökme yapmayacak şekilde
sıkıştırılacaktır.
4- BOZULMALARIN GİDERİLMESİ :
Müteahhit kati kabule kadar yolda meydana gelen her türlü bozuklukları giderecek İdarece bu
hususta kendisine ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
5- KABUL EDİLMEYEN MALZEME :
Şartnamelerde istenilen nitelikleri taşımayan malzeme uygun olmayan malzemedir.
Bu malzemeler kullanılmamış ise Yüklenici tarafından ya imha edilecek ya da işyerinden
uzaklaştırılacaktır.
Şayet kullanılmış ise bununla yapılan imalat sökülüp atılacak ve Şartnamelere uygun malzeme ile
yenisi yapılacaktır. Bundan doğacak zarar ve ziyan Yükleniciye aittir.
6- ŞANTİYE ŞEFİ :
Müteahhit işin devam müddetince iş başında bu gibi işlerde çalışmış ve İdarenin kabul edeceği bir
İnşaat Mühendisi/Yük. Müh. şantiye şefi olarak bulundurmaya mecburdur. Şantiye şefine yardımcı
olarak ayrıca bir asfalt formeni bulunduracaktır.
Müteahhit çalışanlar arasında hilesi, itaatsizliği veya her ne sebeple olursa olsun iş başında
bulunmasına mani halleri görülenleri İdare tarafından yapılacak duyuru üzerine derhal iş başından
uzaklaştırmaya mecburdur.
-1
7- TRAFİK DURUMU VE İŞ KAZALARI :
İşin süresince inşaat hudutları içinde meydana gelecek olan iş kazaları ile trafik kazalarından
dolayı her türlü can ve mal kaybından ve üçüncü şahısların uğrayacağı her türlü zarardan Müteahhit
sorumludur.
İnşaat sahası dahilinde işin başlangıç ve son kısımlarında her türlü trafik işaret ve tedbirler gece
gündüz olmak üzere Müteahhit tarafından alınacaktır. Bu tedbirler ile birlikte trafik emniyeti bakımından
Müteahhit birinci derecede sorumludur.
8- MAKİNA VE TECHİZAT KAPASİTESİ
:
Bu taahhütle ilgili olarak istenilen makineler ve teçhizatların durumu aşağıdaki gibidir.
Lastik Tek. Yükleyici
2 Adet
Silindir (Demir Tek.Vib.)
2 “
Asfalt Süpürge Mak.
1 “
Damperli Kamyon
6 “
Yüklenici iş programına göre yeterli araç gereci iş yerinde bulundurmak zorundadır.
Sıcak ve soğuk Asfalt Karışımı ile Yama Yapılması İşleri Özel Şartnamesi İdare tarafından
hazırlanacak olan Sözleşme ve İdari Şartnamenin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak kullanılacaktır.
Okudum ve aynen
kabul ettim.
İDARE
MÜTEAHHİT
KAŞE-İMZA
-2
Download

ASFALT İŞLERİ