İLAN
24.02.2014 Tarih ve 1865 Sayılı Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunun Kararı ile uygun bulunan ve 09.10.2014 Tarih 384 Sayılı Belediye
Meclis Kararı ile onaylanan Karaman İli, Merkez İlçe, N30-D-10-A, 1/5000
Ölçekli Nazım İmar Planı paftasına isabet eden X= 4 116 700 – 4 116 800 Y= 519
100 – 519 300 koordine değerleri arasındaki 559 ada 33 parselde yer alan
Attariye Camii ve çevresi ile 570 ada 1 parselde yer alan Kayserilioğlu Çocuk
Kütüphanesi’ nin bulunduğu bölge ile, Karaman İli, Merkez İlçe, N30-D-10-D,
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı paftasına isabet eden X= 4 115 800 – 4 116 000
Y= 518 600 – 518 750 koordine değerleri arasındaki Zeyve Sultan Türbesi’ nin
bulunduğu bölgede, NİP-114,28 Plan İşlem Numaralı imar plan tadilatı yapılmış
olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8.b maddesi gereğince onanmıştır.
Değişiklik 20.10.2014 – 20.11.2014 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıda
kalacaktır.
Sayın halkımıza önemle duyurulur.
Hacı Osman ÜNÜVAR
Belediye Başkanı A.
Bşk. Yrd. Belediye
İLAN
24.02.2014 Tarih ve 1865 Sayılı Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunun Kararı ile uygun bulunan ve 09.10.2014 Tarih 385 Sayılı Belediye
Meclis Kararı ile onaylanan Karaman İli, Merkez İlçe, N30-D-10-A-3-A, 1/1000
Ölçekli Uygulama İmar Planı paftasına isabet eden X= 4 116 700 – 4 116 800 Y=
519 100 – 519 300 koordine değerleri arasındaki 559 ada 33 parselde yer alan
Attariye Camii ve çevresi ile 570 ada 1 parselde yer alan Kayserilioğlu Çocuk
Kütüphanesi’ nin bulunduğu bölgede, UİP-118,5 Plan İşlem Numaralı imar plan
tadilatı ile; Karaman İli, Merkez İlçe, N30-D-10-D-1-B, 1/1000 Ölçekli Uygulama
İmar Planı paftasına isabet eden X= 4 115 800 – 4 116 000 Y= 518 600 – 518 750
koordine değerleri arasındaki Zeyve Sultan Türbesi’ nin bulunduğu bölgede,
UİP-179,1 Plan İşlem Numaralı imar plan tadilatı yapılmış olup, 3194 Sayılı İmar
Kanununun 8.b maddesi gereğince onanmıştır.
Değişiklik 20.10.2014 – 20.11.2014 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıda
kalacaktır.
Sayın halkımıza önemle duyurulur.
Hacı Osman ÜNÜVAR
Belediye Başkanı A.
Bşk. Yrd. Belediye
Download

İ L A N 24.02.2014 Tarih ve 1865 Sayılı Konya Kültür Varlıklarını