Türkiye Karbonmonoksit Zehirlenmelerinin Önlenmesi Programı ve Eylem Planı (2015-2019)
4.KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNİN ÖNLENMESİ PROGRAMI
VE EYLEM PLANI
A- Soba, şofben, egzoz ve doğal gaz vb. kaynaklı karbonmonoksit (CO) zehirlenmesi
olgularının sıklığını, coğrafi, mevsimsel ve demografik dağılımını, nedenlerini, sonuçlarını, olayla
ilgili sosyal, kültürel, coğrafik, mimari, mühendislik ve diğer tüm değişkenleri tespit etmek,
Hedef: Toplumda karbonmonoksit zehirlenmelerini önlemeye yönelik mevcut durum tespiti
çalışmaları yapmak.
Strateji;
1-Mevcut durum analizinin yapılması;
Aktiviteler
a- Karbonmonoksit zehirlenmesi olgularının sayı ve dağılımlarının tespiti,
b- Mevcut binalarda baca tesisatı sorunlarının tespiti,
c- Toplumun bilinç düzeyinin ölçülmesi,
d- Tanı ve tedaviye yönelik altyapının mevcut durumunun tespiti,
e- Karbonmonoksit zehirlenmesi tanısı alan hastaların ICD 10 kodlarının doğru olarak girilmesinin
sağlanması,
2-Karbonmonoksit zehirlenmelerinin coğrafik, mevsimsel ve demografik dağılım nedenlerinin ve
sonuçlarının tespiti;
Aktiviteler
a-
Rüzgâr haritalarının güncellenmesi,
b-
Karbonmonoksit
oluşturulması,
c-
Riskli bölgelerde hıfzıssıhha kurulunca teknik komisyon oluşturularak bu komisyonun alınacak
önlemleri tespit ederek uygulanmasını sağlaması.
zehirlenmelerinin
yoğun
olduğu
bölgelerin
rüzgar
risk
haritalarının
B-Kurum Ve Kuruluşlarda Konuyla İlgili Çalışan Kişilerin Eğitimi Ve Bilgilendirilmesi,
Hedef; Karbonmonoksit zehirlenmelerinin önlenmesinde hizmet verecek ilgili kurum/kuruluş
çalışanlarının eğitimi ve bilgilendirilmesi,
71
T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu
Strateji;
1- Sağlık çalışanlarının eğitimi ve bilgilendirilmesi
Aktiviteler,
a-
Acil sağlık hizmetleri 112 çalışanlarının bilgilendirilmesi
b-
Acil servis çalışanlarının bilgilendirilmesi,
c- Aile hekimlerinin bilgilendirilmesi,
d-
Korbonmonoksit zehirlenmelerine yönelik tanı-tedavi rehberi hazırlanması,
2- Karbonmonoksit zehirlenmelerine yönelik tanı ve tedavi birimlerinin altyapılarının
geliştirilmesi
Aktiviteler,
a-
Acil servislerin altyapı eksiklerinin giderilmesi,
b-
Her ilde en az bir hastanede karboksihemoglobin düzeyine bakılması,
c- Hiperbarik oksijen merkezlerinin sayısının arttırılması,
d- Tanı, tedavi yöntemleri ile bildirimlere ilişkin sorunların giderilmesi
3-Karbonmonoksit zehirlenmelerinin önlenmesi için konu ile ilgili yetkili kurumların görev ve
sorumluluklarının netleştirilerek gerekli eğitimlerle farkındalığın artırılması,
Aktiviteler,
a-
İlgili kurumların görev ve sorumlulukların netleştirilmesi
b-
İmar birimleri uygulayıcı, denetçileri, inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni veren yapı denetimcileri
ile itfaiye birimlerinin eğitimi
c-
İlgili sektör mensuplarının (baca yapım ve montaj ustalar, mimar mühendis ve odaları, gaz dağıtım
şirketleri vb. çalışanlarının) eğitimi,
C- Karbonmonoksit zehirlenme nedenleri ve önlenmesi ile ilgili halkın/kamuoyunun
bilgilendirilmesi ve farkındalığın artırılması,
Hedef: Halkın bilinç seviyesinin artırılarak karbonmonoksit zehirlenmelerinin ve ölüm
vakalarının azaltılması,
72
Türkiye Karbonmonoksit Zehirlenmelerinin Önlenmesi Programı ve Eylem Planı (2015-2019)
Strateji;
Halkı bilgilendirmek için verilecek mesajların belirlenmesi
Aktiviteler,
a- Komisyon oluşturulması,
b- Verilecek mesajların komisyonca belirlenmesi,
c-
İnternet sitelerinin oluşturulması
d-
Kamu spotları hazırlanması,
e-
Afiş, broşürlerin hazırlanması ve basılması, bilboardların kullanılması, basın bildirilerinin
hazırlanması,
f-
Komisyonca verilen teknik bilgilerle hazırlanan hutbelerin Diyanet İşleri Başkanlığınca camilerde
yayımlanması, Kur’an kurslarında eğitim verilmesi,
g-
Özellikle riskli bölgeler için kısa mesajların gönderilmesi,
h-
Satışa sunulan kömür çuvallarının içine soba kurma ve yakma teknikleri ile ilgili broşürlerin
konulması
ı-
Riskli bölgelerde cami, sağlık evi vb. seçilmiş binalarda örnek baca yapılmasının sağlanması,
i-
TSK tarafından er ve erbaşlara komisyonca hazırlanan karmonmonoksit zehirlenmeleri konusnda
eğitim verilmesi,
j-
Farklı inaç mensuplarına din adamlarınca karmonmonoksit zehirlenmesi hakkında komisyonca
hazırlanmış eğitimin verilmesi.
D- Karbonmonoksit Zehirlenmelerini Azaltmak Ve Ölümleri Önlemek İçin Alınması Gereken
Tedbirler
Hedef; Karbonmonoksit zehirlenmelerinin ve ölüm vakalarının azaltılması için önleyici
uygulamalara yönelik gerekli tedbirlerin alınması,
Strateji;
Erken uyarı sistemleri ya da önleyici uygulamalara yönelik çalışmaların yapılması
Aktiviteler,
a-
Meteorolojik uyarıların yapılması, (inversiyon takibi)
73
T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu
b-
Karbonmonoksit dedektörlerinin etkili olabilecek şekilde kullanımının özendirilmesi,
c-
Havalandırma menfezlerinin kullanımı konusunda halkın bilinçlendirilmesi,
d-
Sağlık Bakanlığı erken uyarı sitemine karbonmonoksit zehirlenmelerinin dahil edilmesi,
e-
Karbonmonoksit zehirlenmelerinin önlenmesi konusunun Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına
eklenmesi ve baca tesisatıyla ilgili mesleki eğitimlerin verilmesinin sağlanması,
f-
Yeni yapılacak binalarda baca tesisatının mevzuatına uygun olarak projelendirilmesinin
sağlanması,
g-
Mevcut binaların baca ve tesisatlarının gözden geçirilerek periyodik bakımlarının yapılmasının
sağlanması,
ğ-
Yakma sistemlerinde uygun olmayan ve kalitesiz yakıt kullanılmasının önlenmesi,
h-
Bölge şartlarına uygun baca dizaynı yapılması
E-Hukuki Düzenlemeler
Hedef; Mevcut mevzuatların incelenerek eksikliklerinin ve çelişkilerinin giderilmesi
Strateji;
Mevzuatların değerlendirilmesi
Aktiviteler,
a-
İlgili mevzuatın gözden geçirilmesi,
b-
Soba imalatı ve kaçak kömür kullanılmasına ilişkin mevcut mevzuatın gözden geçirilerek gerekirse
yeni mevzuat hazırlanması yada revize edilmesi,
c-
Karbonmonoksit zehirlenmelerinin önlemesine ilişkin mevcut mevzuatın gözden geçirilerek yeni
mevzuat hazırlanması eski mevzuatın gözden gecirilmesi, (soba, kombi ve şofben vb. bacalarına
yönelik periyodik bakım mevzuatı)
d-
İmar mevzuatında projesine uygun yapılmayan baca müştemilatından kaynaklanan zehirlenme
vakalarında inşaat müteahhitine cezai müeyyide uygulanmasının sağlanması,
e-
İmar mevzuatına bölgelere göre uygun baca yapımının işlenmesi.
74
Türkiye Karbonmonoksit Zehirlenmelerinin Önlenmesi Programı ve Eylem Planı (2015-2019)
F- İzleme Ve Değerlendirme Çalışmalarının Yürütülmesi,
Hedef; Gerçekleştirilen faaliyete ait verilerin toplanması, raporlanması ve yayınlanması,
Strateji;
Karbonmonoksit
değerlendirilmesi
zehirlenmeleri
ve
ölüm
vakaları
ile
ilgili
toplanan
tüm
verilerin
Aktivite,
a-
Karbonmonoksit zehirlenmeleri ve ölüm vakaları ile ilgili verilerin toplanması, raporlanması ve
yayımlanması,
b-
Karbonmonoksit zehirlenmelerinin önlenmesi için yapılması gereken faaliyetlerin izleme ve
değerlendirilmesi
75
Hedef: Toplumda Karbondioksit zehirlenmelerini önlemeye yönelik mevcut durum tespit çalışmaları yapmak.
Stratejiler
76
1) Mevcut Durum
Analizinin
Yapılması
Aktiviteler
Sorumlu
Kurum
a) Karbonomoksit
zehirlenmesi olgularının
sayı ve dağılımlarının tespiti
Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu
b) Mevcut binalarda baca
tesisatı sorunlarının tespiti
İçişleri Bakanlığı
(Mahalli
İdareler Genel
Müdürlüğü)
c) Toplumun bilinç
düzeyinin ölçülmesi
d) Tanı ve tedaviye
yönelik altyapının mevcut
durumunun, personelin bilgi
düzeyinin tespiti
Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu
Türkiye Kamu
Hastaneleri
Kurumu
İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş(lar)
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Üniversite Hastaneleri
İl Sağlık Müdürlükleri
Halk Sağlığı Müdürlükleri
Erken Uyarı Cevap ve Saha Epidemiyolojisi
Daire Başkanlığı
Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı
Acil sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
UZEM
ASYOD
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Belediyeler / İl Özel İdareleri
İtfaiye Müdürlükleri
Muhtarlıklar
Baca-der
TMMOB
ASYOD
GAZBİR
Milli Eğitim Bakanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı
İçişleri Bakanlığı
İl Sağlık Müdürlükleri
Halk Sağlığı Müdürlükleri
TÜİK
Üniversiteler
ASYOD
Belediyeler Birliği
BACADER
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Üniversiteler
Özel Hastaneler
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü
ASYOD
Süre
İzleme
Değerlendirme
Gösterge
2015
Vakalara ilişkin
kayıtların
oluşturulması
Tespit edilen
vaka sayısı
Belirlenen
baca sayısı
2016
Yakıt cinsine göre
sorunlu bacaların
belirlenmesi
Anket hazırlanması
2015
2015
Tanı ve tedavi
altyapısının durum
tespiti
Ankete
katılan kişi
sayısı
Tespit edilen
yatak, cihaz
ve insan
kaynakları
sayıları
T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu
A- Soba, şofben, egzoz ve doğal gaztüpgaz (LPG) kaynaklı Karbonmonoksit zehirlenmesi zehirlenmesi olgularının sıklığını; coğrafi,
mevsimsel ve demografik dağılımını, nedenlerini, sonuçlarını, olayla ilgili sosyal, kültürel, coğrafik, mimari, mühendislik ve diğer tüm
değişkenleri tespit etmek,
a) Rüzgar haritalarının
güncellenmesi
77
2Karbonmonoksit
zehirlenmelerinin
coğrafik,
mevsimsel ve
demografik
dağılım
nedenlerinin
ve sonuçlarının
tespiti
Türkiye Kamu
Hastaneleri
Kurumu
Orman ve Su
İşleri Bakanlığı
(Meteroloji
Genel
Müdürlüğü)
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Üniversite Hastaneleri
ASYOD
2015
Karbonmonoksit
zehirlenme tanısı
konan hastaların
tespiti
2016
Haritaların
hazırlanması
2016
Risk haritalarının
çıkarılacağı bölgelerin
tesbiti
Belirlenen
bölge sayısı
2016
Komisyon
oluşturulacak il / İlçe
sayısının belirlenmesi
Oluşturulan
komisyon
sayısı
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
(Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü)
Sağlık Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı (NVİGM)
Tanı konulan
hasta sayısı
Güncellenen
harita sayısı
Üniversiteler
b) Karbonmonoksit
zehirlenmelerinin yoğun
olduğu bölgelerin
rüzgar risk haritalarının
oluşturulması
c) Riskli bölgelerde
hıfzıssıhha kurulunca teknik
komisyon oluşturularak
bu komisyonun alınacak
önlemleri tespit ederek
uygulanmasını sağlaması
Orman ve Su
işleri Bakanlığı
(Meteroloji
Genel
Müdürlüğü)
Türkiye
Halk Sağlığı
Müdürlükleri
İçişleri Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
(Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü)
Valilikler
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Tarım Müdürlüğü
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
İl Orman ve Su Müdürlüğü
Belediyeler
Sivil Toplum Kuruluşları
Türkiye Karbonmonoksit Zehirlenmelerinin Önlenmesi Programı ve Eylem Planı (2015-2019)
e) Karbonmonoksit
zehirlenme tanısı konan
hastaların ICD 10
kodlarının doğru olarak
girilmesinin sağlanması
Hedef: Karbonmonoksit zehirlenmelerinin önlenmesinde hizmet verecek ilgili kurum/kuruluş çalışanlarının eğitimi ve bilgilendirilmesi,
Stratejiler
Aktiviteler
a) 112 Acil
sağlık hizmetleri
çalışanlarının
bilgilendirilmesi
78
1) Sağlık
çalışanlarının
bilgilendirilmesi
b) Acil servis
çalışanlarının
bilgilendirilmesi
c) Aile hekimleri ve
aile hekimliğinde
çalışanların
bilgilendirilmesi
Sorumlu
Kurum
Acil Sağlık
Hizmetleri
Genel
Müdürlüğü,
Türkiye Kamu
Hastaneleri
Kurumu,
Türkiye
Halk sağlığı
Kurumu
İşbirliği Yapılacak Kurum/
Kuruluş(lar)
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Özel Hastaneler, Üniversite
Hastaneleri, İl Sağlık Müdürlükleri
Halk Sağlığı Müdürlükleri
Erken Uyarı Cevap ve Saha
Epidemiyolojisi Daire Başkanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
(Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı,
Aile Hekimliği Uygulama Daire
Başkanlığı, Türkiye Acil Tıp Derneği
Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı)
Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım
Derneği (ASYOD)
Acil Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü, Özel Hastaneler,
Üniversite Hastaneleri, İl Sağlık
Müdürlükleri, Halk Sağlığı
Müdürlükleri, Erken Uyarı ve Cevap
ve Saha Epidemiyolojisi Daire
Başkanlığı, Toplum Sağlığı Daire
Başkanlığı, Aile Hekimliği Uygulama
Daire Başkanlığı, Türkiye Acil Tıp
Derneği, THSK (Çevre Sağlığı Daire
Başkanlığı) Akciğer Sağlığı ve Yoğun
Bakım Derneği (ASYOD)
Acil Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü, Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu, Özel Hastaneler,
Üniversite Hastaneleri, İl Sağlık
Müdürlükleri, Halk Sağlığı
Müdürlükleri, Erken Uyarı ve Cevap
ve Saha Epidemiyolojisi Daire
Başkanlığı, Toplum Sağlığı Daire
Başkanlığı, Aile Hekimliği Uygulama
Daire Başkanlığı, Aile Hekimleri
Derneği, THSK (Çevre Sağlığı Daire
Başkanlığı) Akciğer Sağlığı ve Yoğun
Bakım Derneği (ASYOD
Süre
2015
2015
2015
İzleme
Değerlendirme
Anket hazırlanması
veya eğitim
materyallerinin
hazırlanması
Anket hazırlanması
veya eğitim
materyallerinin
hazırlanması
Anket veya eğitim
materyallarinini
hazırlanması
Gösterge
Ankete veya eğitime katılan
kişi sayısı
Ankete veya eğitime katılan
kişi sayısı
Ankete veya eğitime katılan
kişi sayısı
T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu
B- Kurum Ve Kuruluşlarda Konuyla İlgili Çalışan Kişilerin Eğitimi Ve Bilgilendirilmesi,
a) Acil servislerin
altyapı eksiklerinin
giderilmesi,
79
2) Karbonmonoksit
zehirlenmelerine
yönelik tanı ve
tedavi birimlerinin
altyapılarının
geliştirilmesi
b) Her ilde en
az bir hastanede
karboksihemoglobin
düzeyine bakılması
c) Hiperbarik oksijen
merkezlerinin
sayısının artırılması,
d) Tanı, tedavi
yöntemleri ile
bildirimlere ilişkin
sorunların giderilmesi
Türkiye
Halk Sağlığı
Kurumu
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu,
Özel Hastaneler, Acil Hizmetler Genel
Müdürlüğü, Üniversite hastaneleri
Türk Tabipler Birliği, ASYOD
Türkiye Kamu
Hastaneleri
Kurumu
Acil Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü, Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu Genel
Sekreterlikler, Özel Hastaneler,
Üniversite Hastaneleri, ASYOD
Türkiye Kamu
Hastaneleri
Kurumu
Acil Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü, Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu Genel
Sekreterlikler, Özel Hastaneler,
Üniversite Hastaneleri, ASYOD
Türkiye Kamu
Hastaneleri
Kurumu
Acil Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü, Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu Genel
Sekreterlikler, Özel Hastaneler,
Üniversite Hastaneleri,
ASYOD
Türkiye Kamu
Hastaneleri
Kurumu
Acil Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü, Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu, Sağlık Bilgi
Sistemleri Genel Müdürlüğü, İstatistik
ve Bilgi İşlemleri Daire Başkanlığı,
İlçe Entegre Hastaneleri
Genel Sekreterlikler, Özel Hastaneler,
Üniversite Hastaneleri, ASYOD
Tanı ve tedavi rehber
ve materyallerinin
oluşturulması
Oluşturulan rehber
Geliştirilecek
tedavi birimlerinin
altyapı, cihaz ve
insan kaynakları
eksikliklerinin
belirlenmesi
Eksiklikleri giderilen tedavi
birimlerinin sayısı
2018
Karboksihemoglobin
düzeyine bakılan
sağlık kurumlarının
belirlenmesi
Karboksihemoglobindüzeyine
bakılan sağlık kurumlarının
sayısı
2018
Hiperbarik oksijen
merkezi yapılacak
hastanelerin
belirlenmesi
Hiperbarik oksijen
merkezlerinin sayısı
2015
Tanı, tedavi
yöntemleri ile
bildirimlere
ilişkin zorlukların
belirlenmesi
Tanı, tedavi yöntemleri ile
bildirimlere ilişkin zorlukların
sayısı
2015
2018
Türkiye Karbonmonoksit Zehirlenmelerinin Önlenmesi Programı ve Eylem Planı (2015-2019)
d) Karbonmonoksit
zehirlenmelerine
yönelik TanıTedavi Rehberinin
hazırlanması,
80
3) Karbonmonoksit
zehirlenmelerinin
önlenmesi için konu
ile ilgili yetkili
kurumların görev ve
sorumluluklarının
netleştirilmesi,
gerekli eğitimlerin
yapılarak
farkındalığın
artırılması,
personelin
sertifikalandırılması
b) İmar birimleri
uygulayıcı,
denetçileri, inşaat
ruhsatı ve yapı
kullanma izni veren
yapı denetimcileri ile
itfaiye birimlerinin
eğitimi, personelin
sertifikalandırılması
c) İlgili sektör
mensuplarının (baca
yapım ve montaj
ustalar, mimar
mühendis ve odaları,
gaz dağıtım şirketleri
vb. çalışanlarının)
eğitimi, personelin
sertifikalandırılması
Türkiye
Halk Sağlığı
Kurumu
Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı,
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,
Üniversiteler,
Sivil Toplum Kuruluşları,
İŞKUR,
ASYOD,
Yerel Yönetimler
Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı,
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,
Üniversiteler,
Sivil Toplum Kuruluşları,
Belediyeler,
TMMOB
ASYOD
Yapılan toplantı sayısı
2015
İlgili kurumlarla
toplantı yapılması
Bu kurumların kendi içlerinde
yaptıkları eğitim toplantıları
sayısı
Bu kurumların yaptığı
düzenlemeler (tebliğ, genelge,
uygulama, vb)
Yapılan eğitim sayısı
2017
Eğitim
materyallerinin
hazırlanması
Eğitimlere katılan eleman
(çalışan, usta, vb) sayısı
Bu kurumların yaptığı
düzenlemeler (tebliğ, genelge,
uygulama, vb)
Yapılan eğitim sayısı
2017
Eğitim
materyallerinin
hazırlanması
Eğitimlere katılan eleman
(çalışan, usta, vb) sayısı
Bu kurumların yaptığı
düzenlemeler (tebliğ, genelge,
uygulama, vb)
T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu
a) İlgili kurumların
görev ve
sorumlulukların
netleştirilmesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı,
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı,
(EPDK),
Diyanet İşleri Başkanlığı,
Basın Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğü,
Üniversiteler,
Sivil Toplum Kuruluşları,
Belediyeler,
ASYOD,
TMMOB,
GAZBİR
C-Karbonmonoksit Zehirlenme Nedenleri Ve Önlenmesi İle İlgili Halkın/Kamuoyunun Bilgilendirilmesi Ve Farkındalığın Artırılması
Hedef: Halkın bilinç seviyesinini arttırılarak karbonmonoksit zehirlenmelerinin ve ölüm vakalarının azaltılması
Aktiviteler
a) Komisyon
oluşturulması
b) Verilecek
mesajların
komisyonca
belirlenmesi,
81
1) Halkı
bilgilendirmek
için verilecek
mesajların
belirlenmesi
c) İnternet
sitelerinin
oluşturulması
d) Kamu spotları
hazırlanması,
e) Afiş, broşürlerin
hazırlanması
ve basılması,
Bilboardların
kullanılması,
Basın bildirilerinin
hazırlanması,
İzleme
Değerlendirme
Gösterge
2015
Komisyonun
oluşturulması
Komisyonun
faaliyete
geçmesiyle
yapılan toplantı
ve alınan
kararların sayısı
2015
Komisyonca
hazırlanacak
mesajların
belirlenmesi
Belirlenen ve
verilen mesaj
sayısı
Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu
Diyanet İşleri Başkanlığı, Basın Yayın ve Enformasyon
Genel Müdürlüğü, RTÜK, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü, THSK, İstatistik ve Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı, ASYOD
2016
Yayınlanan
doküman sayısı
Sağlığın
Geliştirilmesi
Genel Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı,
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye
Halk Sağlığı Kurumu, RTÜK, Üniversiteler, Sivil Toplum
Kuruluşları, İstatistik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,
ASYOD
Halkın Eğitimine
yönelik internet
sitesinde
yayınlanacak
dokümanların
hazırlanması
2016
Hazırlanan kamu
spotları
Yayınlanan kamu
spotları
Sağlığın
Geliştirilmesi
Genel Müdürlüğü
Milli Eğitim Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu,Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, Sağlık
Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, İstatistik ve Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı, Belediyeler, İl Özel İdareleri,
ASYOD,
2016
Komisyonca
hazırlanan
afiş, broşür ile
bilboardlarda
yayımlanacak
afişlerin ve basın
bildirilerinin
belirlenmesi
Komisyonca
hazırlanan
afiş, broşür ile
bilboardlarda
yayımlanacak
afişlerin ve basın
bildirilerinin
sayısı
Sorumlu Kurum
İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş(lar)
Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri
Başkanlığı, Basın Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğü, RTÜK, Üniversiteler, Sivil Toplum
Kuruluşları, Belediyeler, ASYOD, TMMOB,
Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri
Başkanlığı, Basın Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğü, RTÜK, Üniversiteler, Sivil Toplum
Kuruluşları, Belediyeler, ASYOD, TMMOB,
Süre
Türkiye Karbonmonoksit Zehirlenmelerinin Önlenmesi Programı ve Eylem Planı (2015-2019)
Stratejiler
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
2016
Yayınlanacak
olan hutbelerin
belirlenmesi
Yayımlanan hutbe
sayısı
Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Orman ve
Su İşleri Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı,
Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, Sağlık Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü, İstatistik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
2016
Komisyonca
hazırlanan mesajlar
Mesaj gönderilen
kişi sayısı
İç İşleri Bakanlığı
(Mahalli İdareler
genel Müdürlüğü)
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
TKİ, TMMOB, Belediyeler
2016
Komisyonca
hazırlanan broşür
Broşür konulan
kömür çuval
sayısı
İl Özel İdareleri
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
2018
Örnek baca
projelerinin
hazırlanması
Yapılan Örnek
bac asayısı
i) TSK tarafından
er ve erbaşlara
komisyonca
hazırlanan
karmonmonoksit
zehirlenmeleri
konusnda eğitim
verilmesi,
Milli Savunma
Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
2016
Gerekli
yazışmalrın
yapılması
Verilen eğitim
sayısı
j) Farklı inaç
mensuplarına
din adamlarınca
karmonmonoksit
zehirlenmesi
hakkında
komisyonca
hazırlanmış eğitimin
verilmesi.
Diyanet İşleri
Başkanlığı
2016
Gerekli
yazışmalrın
yapılması
Verilen eğitim
sayısı
g) Özellikle riskli
bölgeler için
kısa mesajların
gönderilmesi,
82
h) Satışa sunulan
kömür çuvallarının
içine soba kurma
ve yakma teknikleri
ile ilgili broşürlerin
konulması
ı) Riskli bölgelerde
cami, sağlık evi vb.
seçilmiş binalarda
örnek baca yapılmasının sağlanması,
Diyanet İşleri
Başkanlığı
(Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı)
ASYOD
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Valilkler
Yerel Yönetimler
T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu
f) Komisyonca
verilen teknik
bilgilerle hazırlanan
hutbelerin Diyanet
İşleri Başkanlığınca
camilerde
yayımlanması,
D- Karbonmonoksit Zehirlenmelerini Azaltmak Ve Ölümleri Önlemek İçin Alınması Gereken Tedbirler
Hedef; Karbonmonoksit zehirlenmelerinin ve ölüm vakalarının azaltılması için önleyici uygulamalara yönelik gerekli tedbirlerin alınması,
Aktiviteler
a) Meteorolojik uyarıların
yapılması, (inversiyon
takibi)
b) Karbonmonoksit
dedektörlerinin
kullanımının
özendirilmesi ve
denetlenmesi
83
1) Erken Uyarı
Sistemleri ya
da Önleyici
Uygulamalara
yönelik çalışmaların
yapılması
c) Havalandırma
menfezlerinin kullanımı
konusunda halkın
bilinçlendirmesi
d) Sağlık Bakanlığı
erken uyarı sistemine
Karbonmonoksit
zehirlenmelerinin dâhil
edilmesi,
Sorumlu Kurum
İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş(lar)
Meteoroloji Genel
Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı
Müdürlüğü,
Belediyeler
İçişleri Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli
Eğitim Bakanlığı, Orman ve Su İşleri
Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, EPDK, Türkiye
Halk Sağlığı Kurumu, Üniversiteler,
Sivil Toplum Kuruluşları, Sağlık Bilgi
Sistemleri Genel Müdürlüğü, İstatistik
ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Sağlığın
Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü,
ASYOD
THSK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli
Eğitim Bakanlığı, Orman ve Su İşleri
Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı,
Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları,
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü,
İstatistik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü,
ASYOD, GAZ-BİR
THSK
İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı
Müdürlükleri,
TKHK,
Basın-Yayın,
Aile Hekimleri,
Üniversite Hastaneleri,
Özel Hastaneler
Süre
İzleme
Değerlendirme
Gösterge
Sürekli
Meteorolojik
uyarıların takip
edilerek gerekli
önlemlerin
alınması
İnversiyon sonucu
yapılan uyarı
sayısı
Sürekli
Konuyla
ilgili yapılan
bilgilendirmeler
Özendirmeye
yönelik yapılan
çalışmaların
sayısı
Sürekli
Konuyla ilgili
yayımlanan
bilgilendirmelerin
takibi
Bilgilendirilen
kişi sayısı
2015
Erken uyarı
sistemine gelen
zehirlenmelerin
takibi
Vaka sayısı
Türkiye Karbonmonoksit Zehirlenmelerinin Önlenmesi Programı ve Eylem Planı (2015-2019)
Stratejiler
MEB
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve
Su İşleri Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı,
Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları,
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü,
İstatistik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü,
ASYOD
İçişleri Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
TMMOB,
Baca-Der
Üniversiteler
Yerel Yönetimler
g) Mevcut binaların baca
ve tesisatlarının gözden
geçirilerek periyodik
bakımlarının yapılmasının
sağlanması
İçişleri Bakanlığı
Belediyeler,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, İl
Özel İdareleri
TMMOB,
Yerel Yönetimler,
Baca-Der,
ğ) Yakma sistemlerinde
kalitesiz yakıt
kullanılmasının önlenmesi
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
İl Özel İdareleri, Belediyeler,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
EPDK, TTK, TKİ, Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıfları
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
Orman ve Su İşleri Baknalığı (Meteoroloji
Genel Müdürlüğü)
Baca-Der
Belediyeler
TMMOB
f) Yeni yapılacak
binalarda baca tesisatının
mevzuatına uygun olarak
projelendirilmesinin
sağlanması
84
h) Baca tasarımının bina
ve yakıt cinsine uygun,
ilgili standartlara göre
yapılması
2017
Müfredata
eklenmesi ve
eğitim verilmesinin
sağlanması
Konuyla ilgili
verilen eğitim
sayısı
2017
Baca tesisatının
mevzuata
uygunluğunun
takibi
Onaylanan proje
sayısı
Sürekli
Periyodik bakım
yapılacak olan
baca ve tesisatların
belirlenmesi
Bakımı yapılan
baca ve tesisat
sayısı
Sürekli
Kullanılan
yakıtların
kalitesinin
izlenmesi
Yapılan denetim
sayısı
Sürekli
Satndartlara
göre baca
dizaynının yapılıp
yapılmadığının
belirlenmesi
Dizaynı yapılan
baca sayısı
T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu
e) Karbonmonoksit
zehirlenmelerinin
önlenmesi konusunun
Milli Eğitim Bakanlığı
müfredatına eklenmesi
ve baca tesisatıyla ilgili
mesleki eğitimlerin
verilmesinin sağlanması
E-Hukuki Düzenlemeler
Hedef; Mevcut mevzuatların incelenerek eksikliklerinin ve çelişkilerinin giderilmesi
Aktiviteler
a) İlgili mevzuatın
gözden geçirilmesi
85
1) Mevzuatın
değerlendirilmesi
.
b) Soba, Şömine
imalatına ve ithalatına
ilişkin teknik mevzuat
hazırlanması
c) Karbonmonoksit
zehirlenmelerinin
önlemesine
ilişkin yönetmelik
hazırlanması,
Sorumlu Kurum
İşbirliği Yapılacak Kurum/
Kuruluş(lar)
Süre
İzleme
Değerlendirme
Gösterge
THSK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli
Eğitim Bakanlığı, Orman ve Su
İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı, Üniversiteler,
Sivil Toplum Kuruluşları, Sağlık
Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü,
İstatistik ve Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı, Sağlığın Geliştirilmesi
Genel Müdürlüğü, EPDK, Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
ASYOD,
2015
İlgili mevzuatın
güncellenmesi
Güncellenen
mevzuat sayısı
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
TSE, TMMOB,
Üniversiteler,
Baca-Der,
ASYOD
2017
Konuyla ilgili
araştırma yapılarak
verilerin toplanması
Hazırlanan
mevzuat
THSK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli
Eğitim Bakanlığı, Orman ve Su
İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı, Üniversiteler,
Sivil Toplum Kuruluşları, Sağlık
Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü,
İstatistik ve Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı, Sağlığın Geliştirilmesi
Genel Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, EPDK, GAZBİR, Baca-Der, ASYOD
2018
Yönetmelik
hazırlanmasına ilişkin
verilerin toplanması
Hazırlanan
mevzuat
Türkiye Karbonmonoksit Zehirlenmelerinin Önlenmesi Programı ve Eylem Planı (2015-2019)
Stratejiler
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler
Genel Müdürlüğü), Belediyeler
2018
İlgili mevzuat
değişikliğinin
hazırlanması
İlgili mevzuat
değişikliğinin
yayınlanması
e) İmar mevzuatına
bölgelere göre uygun
baca yapımının
işlenmesi.
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler
Genel Müdürlüğü), Belediyeler
2018
İlgili mevzuat
değişikliğinin
hazırlanması
İlgili mevzuat
değişikliğinin
yayınlanması
T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu
d) İmar mevzuatında
projesine uygun
yapılmayan baca
müştemilatından
kaynaklanan
zehirlenme vakalarında
inşaat müteahhitine
cezai müeyyide
uygulanmasının
sağlanması,
86
F-
İzleme ve Değerlendirme Çalışmalarının Yürütülmesi,
Hedef, Gerçekleştirilen faaliyetlere ait verilerin toplanması, raporlanması ve yayımlanması,
Aktiviteler
a)Karbonmonoksit
zehirlenmeleri ve
ölüm vakaları ile ilgili
verilerin toplanması,
raporlanması ve
yayımlanması
87
1) Karbonmonoksit
zehirlenmeleri ve
ölüm vakaları ile
ilgili tüm verilerin
toplanması ve
değerlendirilmesi
b)Karbonmonoksit
zehirlenmelerinin
önlenmesi için
yapılması gereken
faaliyetlerin izleme ve
değerlendirilmesi
Aktiviteden
Sorumlu Kurum
İşbirliği Yapılacak Kurum/
Kuruluş(lar)
Süre
İzleme
Değerlendirme
Gösterge
THSK İstatistik ve
Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı
TUİK.
Kamu Hastaneleri Kurumu,
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü,
Üniversite Hastaneleri, Belediye,
TMMOB, STK
2018
Tüm verilerin
toplanması ve
yayımlanması
Yayımlanan rapor
sayısı
THSK (Çevre sağlığı
Daire Başkanlığı)
TUİK,
Kamu Hastaneleri Kurumu,
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü,
Üniversite Hastaneleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli
Eğitim Bakanlığı, Orman ve Su
İşleri Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı
Üniversiteler, Sivil Toplum
Kuruluşları, İstatistik ve Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı, Sağlığın
Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü,
ASYOD,
2018
Tüm strateji
başlıklarında
yayınlanan eylem
planı sonuç raporu
ile ilgili tüm verilerin
toplanması
Gerçekleştirilen
aktiviteler,
aktivitelere
kurumsal
faaliyetlerinde Eylem
planı stratejilerinde
yer veren kurum ve
kuruluş sayısı
Türkiye Karbonmonoksit Zehirlenmelerinin Önlenmesi Programı ve Eylem Planı (2015-2019)
Stratejiler
Download

4.karbonmonoksit zehirlenmesinin önlenmesi programı ve eylem planı