HATAY BÜYÜK EH R
BELED YES
2013 YILI SAYI TAY
DENET M RAPORU
Eylül 2014
NDEK LER
KAMU DARES
N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG ................................. 1
DENETLENEN KAMU DARES YÖNET
N SORUMLULU U ...................................................... 7
SAYI TAYIN SORUMLULU U .................................................................................................................. 7
DENET
N DAYANA I, AMACI, YÖNTEM VE KAPSAMI ................................................................ 7
DENET M GÖRÜ ÜNÜN DAYANAKLARI................................................................................................ 9
DENET M GÖRÜ Ü ................................................................................................................................... 17
DENET M GÖRÜ ÜNÜ ETK LEMEYEN TESP T VE DE ERLEND RMELER................................. 18
EKLER ......................................................................................................................................................... 35
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
KAMU DARES
N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI
HAKKINDA B LG
Kamu daresi Hesaplar n Say taya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe
Yetkililerinin Bildirilmesi Hakk nda Usul ve Esaslar” n 5 inci maddesi gere ince hesap
dönemi sonunda Say taya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden a
da yer
alanlar denetime sunulmu olup denetim bunlar ile usul ve esaslar n 8 inci maddesinde yer
alan di er belgeler dikkate al narak yürütülüp sonuçland lm
r.
Birle tirilmi veriler defteri.
Geçici ve kesin mizan.
Bilanço.
Kasa say m tutana ,
Banka mevcudu tespit tutana ,
Al nan çekler say m tutana ,
Menkul k ymet ve varl klar say m tutana ,
Teminat mektuplar say m tutana ,
De erli ka tlar say m tutana ,
Ta
r kesin hesap cetveli ile ta
r hesab icmal cetveli veya envanter defteri.
Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu,
Bütçe gelirleri ekonomik s
fland lmas tablosu,
Faaliyet sonuçlar tablosu veya gelir tablosu.
Denetim görü ü, kamu idaresinin temel mali tablolar olan bilanço ve faaliyet
sonuçlar tablosuna göre verilmi tir.
Antakya Belediyesi’nde muhasebe kay t sistemi 08/06/2005 tarihli ve 25839 say
Resmi Gazetede yay nlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeli i çerçevesinde ç kar lan ve
10/03/2006 tarihli 26104 say
Resmi Gazetede yay mlanan Mahalli dareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeli i’ne göre tutulmakta olup, kullan lan muhasebe sistemi tahakkuk esasl
devlet muhasebesi sistemidir.
Tahakkuk esas nda i lemler ve olaylar, nakit ak mlar n ne zaman oldu una
bak lmaks n, ortaya ç kt klar nda kaydedilir. Gelirler hesab , nakit olarak tahsil edilip
edilmediklerine bak lmaks n, mali y l boyunca tahakkuk eden ve genel kabul görmü
muhasebe ilkelerine göre gelir olarak kaydedilmesi gereken gelir i lemlerini, giderler hesab
da, yine, nakit olarak ödenip ödenmediklerine bak lmaks n, mali y l boyunca tahakkuk eden
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
1
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
giderlerin toplam
gösterir. Tahakkuk eden gelir ve giderler do duklar
mali y n
hesaplar na ve raporlar na dahil edilirler.
2013 y
gider bütçesi 155.537.139,21TL olarak kabul edilmi tir. 2013 y
Aral k ay
sonuna kadar yap lan harcamalar 125.768.248,50-TL olarak gerçekle mi tir. Gider bütçesinin
gerçekle me oran % 80,86 d r.
2013 y
gelir bütçesi 119.188.000,00.-TL ve 15.000.000,00.-TL Finansman bütçesi
olmak üzere toplam 134.188.000,00.-TL olarak kabul edilmi tir. 2013 Aral k ay sonuna
kadar 123.946.240,78.-TL olarak gerçekle mi tir. Gelir bütçesinin gerçekle me oran
%92,37dir.
5393 say
Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi gere ince, Belediyenin y ll k
toplam personel giderleri, gerçekle en en son y l bütçe gelirlerinin 213 say
Kanununa göre belirlenecek yeniden de erleme katsay
miktar n yüzde otuzunu a amaz. 2012 y
ile çarp
Vergi Usul
sonucu bulunacak
Bütçe Geliri: 99.291.950,78 x % 7,80 (Yeniden
De erlendirme Katsay )x1 = 107.036,722,94-TL.
107.036,722,94x%30= 32.111.016,88-TL 2013 y nda personel giderlerinin bütçe
içinde alabilece i üst s r olarak hesaplanm .2013 Aral k ay sonuna kadar 23.788.704,03TL olarak gerçekle mi tir. Personel giderlerinin 49 uncu maddede belirtilen hesaplamalar
do rultusunda gerçekle me oran %22,22 olmu tur.
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri için 4.182.000,00.-TL ödenek
tahsis edilmi tir. 2013 Aral k ay sonuna kadar 4.055.630,10-TL’si harcanm
r. Sosyal
Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderlerinin gerçekle me oran % 96.98’dür.
2013 y
bütçesinde mal ve hizmet al m giderleri için 54.521.000,00.-TL ödenek
tahsis edilmi , y l içinde 10.326.000,00.-TL ödenek aktar
ile 3.780.000,00.-TL. Ödenek
dü ümü yap larak toplam 61.067.000,00.-TL net ödene e ula lm
r. Mal ve Hizmet al m
giderleri için 2013 Aral k ay sonuna kadar 53.482.038,62-TL harcanm
r. Bütçenin
gerçekle me oran %87,58 dir.
Sermaye giderleri için bütçeye 60.386.139,21 TL. Ödenek konulmu tur. Y l içinde
2.460.000,00. TL. Ödenek aktar
ile 5.529.000,00 TL. Ödenek dü ümü yap larak toplam
57.317.139,21 TL. Net ödene e ula lm
Harcanm
r. Sermaye Giderleri için 37.776.434,06 TL.
r. Bütçenin gerçekle me oran %65,91dir.
Belediyenin; yasalar n kendine verdi i yetkilere dayanarak toplad
vergiler, belediye
gelir bütçesi çerçevesi içinde tasnif edilmi tir. Belediye gelirleri, ller Bankas nca da
paylar, emlak vergisi kanununa göre al nan emlak vergisi, 2464 say
lan
Belediye Gelirleri
Kanununa göre al nan gelirler ve belediyenin üretti i mal ve hizmetler kar
elde etti i
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
2
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
gelirlerden olu maktad r.
Devletin genel bütçesinden yerel yönetimlere ay rd
ay
paylardan Belediyeye 2013 Aral k
sonuna kadar 69.025.400,38.-TL pay ayr lm , bunun 12.901.084,75.-TL’si
ller
Bankas nca yap lan yat m i leri için kesildikten sonra 56.124.315,63.-TL net gelir olarak
hesab na aktar lm
2013 y
r.
gelir bütçesinde Vergi Gelirleri 17.555.000,00-TL olarak tahmin edilmi ,
2013 Aral k ay sonuna kadar 13.587.285,02-TL’si gerçekle mi tir.
Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bütçede 29.613.000,00.-TL olarak tahmin edilmi , 2013
Aral k ay sonuna kadar 28.758.193,09.-TL’si gerçekle mi tir.
Al nan Ba
ve Yard mlar ile Özel Gelirler bütçede 1.398.000,00.-TL olarak tahmin
edilmi , 2013 Aral k ay sonuna kadar 200.788,99.-TL’si gerçekle mi tir. 200.788,99.-TL’e
kurumlardan ve ki ilerden al nan ba
ve yard mlard r.
Di er Gelirler bütçede 61.212.000,00.-TL olarak tahmin edilmi , 2013 Aral k ay
sonuna kadar 72.708.089,18.-TL olarak gerçekle mi tir.
Sermaye Gelirleri bütçede 9.410.000,00.-TL olarak tahmin edilmi , 2013 Aral k ay
sonuna kadar 8.691.884,50.-TL olarak gerçekle mi tir.
2013 Aral k ay sonuna kadar 44.815,33.-TL bütçe gelirlerinden ret ve iade ödemesi
yap lm
r.
Antakya Belediyesinin 2013 y na ili kin Bilanço, Bütçe Gelirleri Tablosu ve Bütçe
Giderleri Tablosuna ili kin tablolar a
dad r.
Tablo 1: Bilanço
LANÇO (AKT F KISMI)
AKT F
2011 Y
2012 Y
1
DONEN VARLIKLAR
38,177,381.87
52,110,882.22
74.224,945.35
10
Haz r De erler
2,766,631.93
3,626,456.84
13,812,936.03
1001
Kasa Hesab
102
Banka Hesab
103
Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesab (-)
104
Proje Özel Hesab
106
Döviz Gönderme Emirleri Hesabi ( - )
108
Di er Haz r De erler Hesab
109
Banka Kredi Kartlar ndan Alacaklar Hesabi
11
Menkul K ymet ve Varl klar
12
Faaliyet Alacaklar
120
Gelirlerden Alacaklar Hesab
121
Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesab
126
Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesab
2013 Cari Y l
00
.00
.00
2,750,347.01
3,614,416.94
13,810,182.51
.00
.00
.00
952.50
.00
00
00
.00
.00
00
00
.00
15,332.42
12,039.90
2,75352
00
00
.00
9,207,851.31
9,951,302.53
11,993,247.37
00
00
00
9,195,851.31
9,938,335.28
11,961,915.72
12,000 00
12,967.25
31.331.65
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
3
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
13
Kurum Alacaklar
.00
.00
00
14
Di er Alacaklar
232,160.53
345,538.78
293,827.26
140
Ki ilerden Alacaklar Hesabi
232,160.53
345,538.78
293,827.26
15
Stoklar
152,597.67
203,264.99
195,381.77
152,597.67
203,264 99
195,381.77
2,209.90
572,476.00
2,212.74
.00
.00
.00
150
16
160
lk Madde Ve Malzeme Hesab
Ön ödemeler
Avans Ve Kredileri Hesabi
161
Personel Avanslar Hesabi
165
Mahsup Dönemine Aktar lan Avans Ve Krediler
.00
.00
.00
2,209.90
572,476.00
2,212.74
Hesab
19
Di er Donen Varl klar
25,815,930.53
37,411,843.08
47,927,340.18
190
Devreden Katma De er Vergisi Hesab
25,815,930.53
37,411,833.08
47,927,339.61
.00
.00
00
191
ndirilecek Katma De er Vergisi Hesab
197
Say m Noksanlar Hesab
2
DURAN VARLIKLAR
.00
10.00
.57
80,576,948.64
122,806,312.16
156,054,904.15
21
Menkul Varl klar
.00
00
00
22
Faaliyet Alacaklar
.00
.00
00
23
Kurum Alacaklar
.00
00
.00
24
Mali Duran Varl klar
.00
1,129,043.18
2,509,949.67
240
Mali Kurulu lara Yat lan Sermayeler Hesab
.00
1,129,043.18
2,509,949.67
25
Maddi Duran Varl klar
79,337,441.06
120,217,440.34
150,632,032.66
250
Arazi Ve Arsalar Hesab
6,191,929.40
7,545,897.54
9,031,101.96
251
Yeralt Ve Yerüstü Düzenleri Hesab
54,094,101.93
75,393,515.07
107,811,322.36
252
Binalar Hesab
2,457,744.92
2,577,092.42
20,020,118.56
253
Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabi
2,111,292.92
2,534,333.04
3,063,259.87
254
Ta tlar Hesab
1,338,614.85
1,359,809.17
1,604,809.17
255
Demirba lar Hesab
2,454,162.87
2,904,975.71
3,693,433.26
258
Yap lmakta Olan Yat mlar Hesab
10,689,594.17
27,901,817.39
5,407,987.48
26
Maddi Olmayan Duran Varl klar
1,239,507.58
1,448,830.24
2,541,059.56
260
Haklar Hesab
1,239,507.58
1,448,830.24
2,541,059.56
28
Gelecek Y llara Ait Giderler
.00
.00
.00
29
Di er Duran Varl klar
.00
10,998.40
371,862.26
Elden Ç kar lacak Stoklar Ve Maddi Duran
,o9
10,998.40
371.862.26
118,754,330.51
174,917,194.38
230,279,849.50
294
Varl klar
AKT F TOPLAMI:
BÜTÇE NOTLARI
9
2011 Y
NAZIM HESAPLAR
90
Ödenek Hesaplar
900
Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesab
90
5Ödenekli Giderler Hesab
906
Mahsup Dönemine Aktar lan Kullan lacak ödenekler
2012 Y
2013 Cari Y l
5,864,566.7
25,945,819.2
19,661,959.32
2,209.9
0 572,4760
2.212.74
.00
.00
.00
.00
.00
.00
2,209.9
0 572,476.0
2,212.74
5,862,356.8
9,530,212.81
11,066,849.96
5,861,895.7
9,529,751.72
11,066,388.87
461.0
9,461.09
461.09
.0
0 15,843,130.4
8,592,896.62
,0
O 15,843,130.4
8,592,896.62
5,864,566.7
25,945,819.25
19,661,959.32
Hesab
91
Nakit D
Teminat ve Ki ilere Ait Menkul K ymet H
91
Teminat Mektuplar Hesab
91
Ki ilere Ait Menkul K ymetler Hesab
92
Taahhüt Hesaplar
920
Gider Taahhütleri Hesab
NOTLAR TOPLAMI:
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
4
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
3
PAS F
2011 Y
KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR
33,373,992.66
40,198,527.27
37,895,557.74
30
300
sa Vadeli ç Mali Borçlar
Banka Kredileri Hesabi
31
sa Vadeli D Mali Borçlar
2012 Y
2013 Cari Y l
3,773,096.15
6,489,861.95
11,285,527.22
3,773,096.15
6,489,861.95
11,285,527.22
00
.00
00
32
Faaliyet Borçlar
14,662,362.88
15,291,062.40
7,212,653.47
320
Bütçe Emanetleri Hesabi
14,662,362.88
15,291,062.40
7,212,653.47
33
Emanet Yabanc Kaynaklar
6,143,750.64
7,234,009.73
7,576,301.83
330
Al nan Depozito Ve Teminatlar Hesabi
2,442,080.66
2,800,323.77
3,818,504.91
333
Emanetler Hesab
3,701,669.98
4,433,685.96
3,757,796.92
34
Al nan Avanslar
00
00
00
36
Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler
8,794,782.99
11,183,593.19
9,865,784.88
360
Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesab
7,331,721.59
9,793,245.46|
4,934,696.71
361
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesab
1,312,746.06
1,251,315.59
902,898 41
140,213.06
124,714.03
94,973.25
10,102.28
14,318.11
18,204.57
.00
.00
3,915,011.94
.00
.00
00
362
Fonlar Veya Di er Kamu dareleri Ad na Yap lan Ta
363
Kamu dareleri Paylar Hesab
368
Vadesi Geçmi , Ertelenmi Veya Taksitlendirilmi
V
37
Borç ve Gider Kar
klar
38
Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklar
.00
.00
1,955,289.67
381
Gider Tahakkuklar Hesab
.00
.00
1,955,289.67
39
Di er K sa Vadeli Yabanc Kaynaklar
.00
.00
.67
391
Hesaplanan Katma De er Vergisi Hesab
00
.00
.00
397
Say m Fazlalar Hesabi
.00
.00
.67
4
UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR
12,343,410.59
29,810,073.35
48,341,915.40
40
Uzun Vadeli ç Mali Borçlar
12,343,410.59
29,810,073.35
41,913,428.42
400
Banka Kredileri Hesab
12,343,410.59
29,810,073.35
41,913,428.42
41
Uzun Vadeli D Mali Borçlar
.00
.00
.00
43
Di er Borçlar
.00
.00
3,696,728.23
438
Kamuya Olan Ertelenmi
.00
.00
3,696,728.23
00
.00
00
Veya Taksitlendirilmi
Borç
44
Al nan Avanslar
47
Borç ve Gider Kar
.00
.00
00
48
Gelecek Y llara Ait Gelirler
.00
.00
2,731.758 75
481
Gider Tahakkuklar Hesab
00
.00
2,731,758.75
49
Di er Uzun Vadeli Yabanc Kaynaklar
5
OZ KAYNAKLAR
klar
.00
.00
00
73,036,927.26
104,908,593.76
144,042,376.36
50
Net De er/Sermaye
11,426,394.00
17,099,494.23
40,100,472.03
500
Net De er Hesab
11,426,394.00
17,099,494.23
40,100,472.03
51
De er Hareketleri
.00
00
.00
52
Peniden De erleme Farklar
.00
00
.00
57
Geçmi Y llar Olumlu Faaliyet Sonuçlar
42,956.996.75
58,045,125.35
73,504,961.23
570
Geçmi Y llar Olumlu Faaliyet Sonuçlar Hesab
42.956,996.75
58,045,125.35
73,504,961.23
58
Geçmi Y llar Olumsuz Faaliyet Sonuçlar
.00
00
.00
59
Donem Faaliyet Sonuçlar
18,653,536.51
29,763,974.18
30,436,943.10
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
5
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
590
Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesab
PAS F TOPLAMI:
BÜTÇE NOTLARI
9
NAZIM HESAPLAR
90
Ödenek Hesaplar
901
Bütçe Ödenekleri Hesab
907
Mahsup Dönemine Aktar lan ödenekler Hesab
91
Nakit D
Teminat ve Ki ilere Ait Menkul K ymet
18,653,536.51
29,763,974.18
30,436,943.10
118,754,330.51
174,917,194.38
230,279,849.50
2011 YILI
2012 YILI
5,864,566.75
25,945,819.25
2013 Cari Y
19,661,959.32
2,209.90
572.476.00
2,21274]
.00
.00
.00
2,209.90
572,476.00
2,212.73
5,862,356.85
9,530,212.81
11,066,849.96
5,861,895.76
9,529,751.72
11,066,388.87
461.09
461.09
461 09
.00
15,843,130.44
8,592,896.62
.00
15,843,130.44
8,592,896.62
5,864,566.75
25,945,819.25
19,661,959.32
H
911
Teminat Mektuplar Emanetleri Hesabi
913
Ki ilere Ait Menkul K ymet Emanetleri Hesab
92
Taahhüt Hesaplar
921
Gider Taahhütleri Kar
Hesab
NOTLAR TOPLAMI:
Tablo 2: Bütçe Gelirleri Tablosu
BÜTÇE GEL RLER
80001
Vergi Gelirleri
13.587.285,02
80002
Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
28.758.193,09
80003
Al nan Ba
80004
Di er Gelirler
80005
Sermaye Gelirleri
ve Yard mlar ile Özel Gelirler
200,788.99
72.708.089,18
8.691.884,50
TOPLAM
123.946.240,78
Tablo 3: Bütçe Giderleri Tablosu
BÜTÇE G DERLER
83001
Personel Giderleri
23.7888.704,03
83002
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri
83003
Mal Ve Hizmet Al m Giderleri
83004
Faiz Giderleri
3.187.745,72
83005
Cari Transferler
3.477.695,97
83006
Sermaye Giderleri
4.055.630,10
53.482.038,62
37.776.434,06
TOPLAM
125.768.248,50
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
6
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
DENETLENEN KAMU DARES YÖNET
N SORUMLULU U
Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi oldu u muhasebe standart ve ilkelerine
uygun olarak haz rlanm
olan mali rapor ve tablolar n do ru ve güvenilir bilgi içerecek
ekilde zaman nda Say taya sunulmas ndan, bir bütün olarak sunulan bu mali tablolar n
kamu idaresinin faaliyet ve i lemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle do ru ve güvenilir
olarak yans tmas ndan ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklans n bu mali rapor ve
tablolar n önemli hata veya yanl
beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve
mallar ile bunlara ili kin hesap ve i lemlerinin kanunlara ve di er hukuki düzenlemelere
uygunlu undan; mali yönetim ve iç
kontrol sistemlerinin amac na uygun olarak
olu turulmas ndan, etkin olarak i letilmesinden ve izlenmesinden, mali tablolar n dayana
olu turan bilgi ve belgelerin denetime haz r hale getirilmesinden ve sunulmas ndan
sorumludur.
SAYI TAYIN SORUMLULU U
Say tay, denetimlerinin sonucunda haz rlad
raporlarla denetlenen kamu idarelerinin
gelir, gider ve mallar ile bunlara ili kin hesap ve i lemlerinin kanunlara ve di er hukuki
düzenlemelere uygunlu unu tespit etmek, mali rapor ve tablolar n güvenilirli ine ve
do rulu una ili kin görü bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini de erlendirmekle
sorumludur.
DENET
N DAYANA I, AMACI, YÖNTEM VE KAPSAMI
Denetimlerin dayana ; 6085 say
Say tay Kanunu, genel kabul görmü uluslararas
denetim standartlar , Say tay ikincil mevzuat ve denetim rehberleridir.
Denetimler, kamu idaresinin hesap ve i lemlerinin kanunlara ve di er hukuki
düzenlemelere uygunlu unu tespit etmek ve mali rapor ve tablolar n kamu idaresinin tüm
faaliyet ve i lemlerinin sonucunu do ru ve güvenilir olarak yans tt
na ili kin makul güvence
elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini de erlendirmek amac yla
yürütülmü tür.
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
7
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
Kamu idaresinin mali tablolar ile bunlar olu turan hesap ve i lemlerinin do rulu u,
güvenilirli i ve uygunlu una ili kin denetim kan
elde etmek üzere yürütülen denetimler;
uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanmas ile risk de erlendirmesi yöntemiyle
gerçekle tirilmi tir. Risk de erlendirmesi s ras nda, uygulanacak denetim prosedürünün
belirlenmesine esas olmak üzere, mali tablolar n üretildi i mali yönetim ve iç kontrol
sistemleri de de erlendirilmi tir.
Denetimin kapsam , kamu idaresinin mali rapor ve tablolar ile gelir, gider ve
mallar na ili kin tüm mali faaliyet, karar ve i lemleri ve bunlara ili kin kay t, defter, bilgi,
belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri
olu turmaktad r.
Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görü ü olu turmak üzere yeterli ve
uygun denetim kan
elde edilmi tir.
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
8
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
DENET M GÖRÜ ÜNÜN DAYANAKLARI
BULGU 1:
250 Arazi ve Arsalar Hesab ile 252 Binalar Hesab nda kay tl tutarlar gerçek
durumu yans tmamaktad r.
Belediye mülkiyetinde bulunan ta nmazlar n say
Belediye taraf ndan net olarak
bilinmemektedir. Bu durum 250 arsa ve araziler ile 252 binalar hesab içerisinde yer alan rakamlar n
sadece bilinen ta nmazlar üzerinden kaydedilmesine, dolay yla da 250 ve 252 grubu için mali
tablolar içerisinde yer alan rakamlar n gerçek durumu yans tmamas na sebep olmaktad r.
Kamu idaresi cevab nda: Belediye ta nmazlar n muhasebe kay tlar na girebilmesi
için yeniden say
fiili durumu ve gerekli cins tahsislerin yap labilmesi için bu konunun
muhataplar ndan imar ve ehircilik müdürlü üne gerekli istekler bildirilerek bu konunun
mevzuata uygun bir hale getirilmesi için çal lacak ve tapuda kay tl ta nmazlar n de erleri
ile muhasebe kay tlar ndaki uygunlu un sa lanarak 250 ve 252 gurubu için mali tablolar
içerisinde yer alan rakamlar n gerçek durumu yans tmas sa lanacakt r.
Sonuç olarak: Taraf
za gönderilen savunma içeri inde, belediye ta nmazlar n
muhasebe kay tlar na girebilmesini teminen yeniden say m ile fiili durumun tespiti ve gerekli
cins tahsislerin yap labilmesi için konunun
mar ve
ehircilik Müdürlü üne bildirilerek
mevcut durumun mevzuata uygun bir hale getirilmesi için çal laca
ve tapuda kay tl
ta nmazlar n de erleri ile muhasebe kay tlar ndaki uygunlu un sa lanarak 250 ve 252
gurubu için mali tablolar içerisinde yer alan rakamlar n gerçek durumu yans tmas na
çal laca
hususlar na
faaliyetlerinin ba lad
de inilmi tir.
Bununla
tevsik eden kan tlay
birlikte,
taahhüt
bir belge de taraf
edilen söz
konusu
za gönderilmemi tir.
Sonuç olarak, kurum taraf ndan bulguda belirtilen hususlara i tirak edilmekte ve 2014
ndan itibaren gere inin yap laca
belirtilmektedir.
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
9
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
BULGU 2:
258 Yap lmakta Olan Yat mlar hesab na kaydedilmi i lerden geçici kabulü
yap lm olanlar ilgili de er hesaplar na kaydedilmemektedir.
Yat m Harcamalar ndan yap lan ödemelere ili kin olarak geçici kabulü yap lan i lerin
251 ve 252 kodlu hesaplara kayd kesin kabul yap lmas s ras nda yap lmaktad r. Mahalli
dareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli inin 180’inci maddesine göre 258 Yap lmakta Olan
Yat mlar hesab , geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yap ld
gösteren tutana n idarece onayland
tarihte, di er hallerde i in fiilen tamamland
gösteren belgenin düzenlendi i tarihte, ilgili maddi duran varl k hesab na aktar ncaya kadar
izlenmesi için kullan r. 258 hesap kodlu yap lmakta olan yat mlar bu nedenle olmas
gerekenden farkl görünmektedir.
Kamu idaresi cevab nda: Bulguya konu 258 hesap kodlu yap lmakta olan yat mlar
l içerisinde her ne kadar olmas gerekenden farkl görünse de y lsonunda (devreden i lerle
ilgili) hesaplar mevzuat gere ince çal
Sonuç olarak: Taraf
lmaktad r.
za gönderilen savunmada her ne kadar, bulguya konu 258
hesap kodlu yap lmakta olan yat mlar n y l içerisinde olmas gerekenden farkl göründü ü
kabul edilmekle birlikte y l sonunda (devreden i lerle ilgili) hesaplar n mevzuat gere ince
çal
ld
hususu belirtilmi se de, ilgili hesab n söz konusu ekilde çal
lmas gerçe inin
258 hesap kodlu yap lmakta olan yat mlar n olmas gerekenden farkl görünmesi nedeniyle
olu an mali tablodaki uyars zl
gidermedi i anla ld ndan, bahis konusu savunmay kabule
imkan bulunmamaktad r.
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
10
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
BULGU 3:
Belediye ta nmazlar
saptanm
n pek ço unun muhasebe kay tlar nda gözükmedi i
r.
Yap lan incelemelerde mevcut durum itibari ile, belediye ad na kay tl Antakya Tapu
Sicil Müdürlü ü’nde 1160 adet ta nmaz n bulundu u, bu ta nmazlar n pek ço unun asl nda
mevcut bulunmad
ancak uzun y llar boyunca cins tashihi yap lmam
say lar n y larak geldi i anla lm
oldu undan, bu
r. Esas nda, kuruma ait ta nmazlar kay t alt na
al nmamaktad r. Di er bir deyi le, ta nmazlar n muhasebe kay tlar al nmamaktad r. Buna
mukabil, belediyeye ait ta nmazlar için bilgisayar ortam nda gayrimenkul envanteri
bulunmaktad r. 2013 y
itibar yla Tapu Kadastro Müdürlü ü’nden yaz yla istenilen envanter
bilgilerine göre belediyeye ait 1160 adet ta nmaz bulunmaktad r. Belediyeye ait tüm
ta nmazlar n listesi ekteki belgede temin edilmi tir. Bu ta nmazlar n kayd ta nmaz kütü ü
defterinde yer almamaktad r.
Esas nda ekte de görüldü ü üzere, Mali Hizmetler Müdürlü ü’nce mar ve ehircilik
Müdürlü ü’ne, ta nmazlar n muhasebe kay tlar na al nmas , duran varl klar n muhasebe
kay tlar n yap labilmesi için tasnifli envanter çal mas n yap lmas , ilgili müdürlü ün
koordinasyonunda 02.11.2006 tarih ve 26307 say
Resmi Gazetede yay nlanan ta nmazlarla
ilgili yönetmelik ve ekleri do rultusunda çal ma yap lmas gereklili ini belirten 26.09.2012
tarih ve M.31.2.ANT.012/7998 say
yaz ndan anla laca
hususunun sa lanmas na ili kin sürecin ba lat ld
üzere, ta nmazlar n kayd
anla lmaktad r. Fakat bugüne kadar
kay tl ta nmazlar n envanterlerinin ç kar larak kay t i lemlerinin yap labilmesi için haz r
hale
getirme
i lemi
tamamlanmam
r.
Bu
ba lamda
Genel
Yönetim
Muhasebe
Yönetmeli inin genel tebli ine göre duran varl klar amortisman ve yeniden de erlendirme
yap labilmesi için mal n cinsi, mal n edinme tarihi ve edinme de erinin ç kart lmas ve
amortismana
tabi
olacak
varl klar
tespit
edilerek
listelenmesi
talebi
de
henüz
gerçekle memi tir.
Di er taraftan bu muhasebe mant
getirmektedir: Belediye bir arsay kat kar
içerisinde
verdi ve kar
öyle bir handikab
beraberinde
nda 50.000.-TL’lik dört daire
ald diyelim. Ve bu arsan n maliyet bedeli 100.000.-TL olsun. Bu durumda 100.000.-TL
tutar ndaki arsay vermi kar
nda 200.000.-TL’lik arsan n maliki olmu ve kar m da
100.000.-TL olacak ve bu i lem hesaplar mda:
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
11
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
---------------------------------------------------- ……./…./…. -------------------------------------------252- B NALAR HS 200.000
250-ARAZ VEARSALAR HS. 100.000
600- GEL RLER HS. 100.000
------------------------------------------------- ……./…./…. ----------------------------------------------eklinde gözükmesi gerekirken bu gelirler hesaplarda herhangi bir kar
ve tamam kar veya gelir olarak kay tlar
za girmekte ve muhasebe kay tlar
olmaks n
z a
daki
ekilde gözükmektedir:
---------------------------------------------------- ……./…./…. -------------------------------------------252- B NALAR HS 200.000
600- GEL RLER HS. 200.000
------------------------------------------------- ……./…./…. ----------------------------------------------Ve bu nedenle muhasebe kay tlar
Kamu
idaresi
cevab nda:
z gerçek durumu yans tmaktan uzak kalmaktad r.
Bulguda
aç kland
üzere
kay tl
ta nmazlar n
envanterlerinin ç kar larak kay t i lemlerinin yap labilmesi için haz r hale gelmemi tir. Ancak,
30 Mart 2014 itibari ile kurumumuz Büyük
olu an te kilat
ehir Belediyesine dönü türülmü olup yeni
zda bu konuyla ilgili daire ba kanl nda gerekli çal malar en k sa zamanda
yap la bilmesi için gerekli çal malar yap lacakt r.
Sonuç olarak: Taraf
za gönderilen savunmada, bulguda aç kland
üzere kay tl
ta nmazlar n envanterlerinin ç kar larak kay t i lemlerinin yap labilmesi için haz r hale
gelmedi i gerçe i kabul edilmi tir. Bununla birlikte yine savunman n devam nda, 30 Mart
2014 itibari ile ilgili kurumun Büyük ehir Belediyesine dönü türülmü olup yeni olu an ilgili
daire ba kanl nda gerekli çal malar n en k sa zamanda yap labilmesi için gerekli
çal malar n yap laca
ba lan ld
belirtilmi tir. Buna mukabil, taahhüt edilen söz konusu çal malara
tevsik eden kan tlay
herhangi bir belgenin de taraf
za gönderilmedi i
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
12
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
görülmektedir. Sonuç olarak, kurum taraf ndan bulguda belirtilen hususlara i tirak edilmekte
ve 2014 y ndan itibaren gere inin yap laca
belirtilmektedir.
BULGU 4:
Belediyece, mevzuatlar gere i nakden veya mahsuben tahsil edilen ve bir y ldan
uzun vadede iade edilecek olan depozito ve teminatlar söz konusu olmas na ra men,
bunlar n izlenmesi için kullan lmas gereken 430 no.lu Al nan Depozito ve Teminatlar
Hesab
n kullan lmad
tespit edilmi tir.
430 no.lu Al nan Depozito ve Teminatlar Hesab , mevzuatlar gere i nakden veya
mahsuben tahsil edilen ve bir y ldan uzun vadede iade edilecek olan depozito ve teminatlar n
izlenmesi için kullan r. Buna mukabil, belediyece nakden veya mahsuben tahsil edilen ve bir
ldan uzun vadede iade edilecek olan depozito ve teminatlar söz konusu olmas na ra men,
söz konusu hesab n bunlar izlemek için kullan lmad
anla lmaktad r.
Kamu idaresi cevab nda: Al nan depozito ve teminatlar hesab (430) çal
lmas için
gerekli i lemler yap lacakt r.
Sonuç olarak: Taraf
za gönderilen savunmada her ne kadar al nan depozito ve
teminatlar hesab n (430) çal
konusu i lemlerin yap ld
lmas için gerekli i lemlerin yap laca
tevsik eden kan tlay
belirtilmi se de, söz
bir belgenin de taraf
za sunulmad
görülmektedir. Sonuç olarak, Kurum taraf ndan bulguda belirtilen hususlara i tirak edilmekte
ve 2014 y ndan itibaren gere inin yap laca
belirtilmektedir.
BULGU 5:
Ortak olunan irketin sermayesinin mali tablolara kaydedilmedi i görülmü tür.
Yap lan incelemede belediyenin, Antakya mar Otopark, Turizm, Ziraat, Temizlik,
Ta mac k, Sa k, E itim, Madencilik, Teknoloji ve Medya Taah. ve Tic. A. . irketlerine
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
13
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
ortak olmas na ra men bu
irketlerdeki ortakl k paylar n mali tablolarda yer almad
görülmü tür.
Mahalli dareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli i 159, 160 ve 161 inci maddeleri
gere ince 241- Mal ve Hizmet Üreten Kurulu lara Yat lan Sermayeler Hesab ’na mal ve
hizmet üreten kurulu lara nakden veya ayni olarak verilen sermaye tutarlar ve bu sermaye
tutarlar n i letilmesinden do an kar ve zararlar kay t edilmelidir.
Kamu idaresi cevab nda: Bulguya konu 241- hesap çal
Sonuç olarak: Taraf
çal
lmaya ba lan ld
lm
r.
za gönderilen savunmada, bulguya konu 241- hesab n
belirtilse de, söz konusu uygulamaya ba lan ld
mahiyette herhangi bir belgenin taraf
kan tlar
za gönderilmedi i görülmü tür. Sonuç olarak, kurum
taraf ndan bulguda belirtilen hususlara i tirak edilmi ve 2014 y nda gerekli i lemlerin
yap ld
belirtilmi tir.
BULGU 6:
Vadesi 1 y n alt na dü en alacaklar n dönem sonunda 22’li Grupta yer alan
hesaplardan 12’li Grupta yer alan hesaplara aktar lmad
tespit edilmi tir.
Mahalli dareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli i’nin (M BMY) “Faaliyet Alacaklar ”
ba kl 147 ve “220- Gelirlerden Alacaklar Hesab ”na ili kin 148 ve 149 uncu maddeleri
uyar nca, 220- Gelirlerden Alacaklar Hesab nda kay tl tutarlardan dönem sonunda vadesi bir
n alt na inenlerin, bu hesaba alacak 120-Gelirlerden Alacaklar Hesab Hesab na borç
kaydedilmesi gerekmektedir.
Yap lan incelemede, vadesi 1 y n alt na dü en alacaklar n dönem sonunda 22’li
gruptan 12’li gruba aktar lmad
görülmektedir.
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
14
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
Kamu idaresi cevab nda: Bulguya konu hesaplar n uygulamada kullan
için
gereken yap lacakt r.
Sonuç
olarak:
uygulamada kullan
Taraf
za gönderilen savunmada,
için gerekenin yap laca
uygulamada kullan lmaya ba lan ld
bulguya konu
hesaplar n
belirtilmekle birlikte, söz konusu hesaplar n
hususunu kan tlay
herhangi bir belgenin taraf
za
gönderilmedi i görülmü tür. Sonuç olarak, kurum taraf ndan bulguda belirtilen hususlara
tirak edilmekte ve 2014 y ndan itibaren gere inin yap laca
belirtilmektedir.
BULGU 7:
Yap
Denetim Hesab ndaki Paran n ve Bunun Kar
Olan Emanetin
Muhasebede Görünmedi i tespit edilmi tir.
4708 say
kanun gere ince yap sahiplerinden yap denetim irketlerine ödenmek
üzere al nan yap denetim hizmet bedellerinin muhasebe kay tlar nda aktif tarafta da pasif
tarafta da tutulmad
tespit edilmi tir. 4708 say
kanun gere ince al nan ve emanet
niteli inde olan yap denetim hizmet bedeli 333 nolu emanetler hesab n 02.99 ki ilere ait
di er emanetler alt kodunda izlenmesi bunun kar
olarak da bankaya yatan tutar n 102
Banka Hesab n bu i için aç lan Banka Hesab
temsil eden alt kodunda kaydedilmesi
gerekmektedir.
Kamu idaresi cevab nda: Yap
denetim hesaplar
ile ilgili olarak
mar
leri
Müdürlü ü konuyla ilgili olup bulgu hakk nda ilgililere bilgi verilecek ve muhasebe
kay tlar
n tutulmas için çal malar yap lacakt r.
Sonuç olarak: Taraf
za gönderilen savunmalarda her ne kadar, yap denetim
hesaplar ile ilgili olarak mar
leri Müdürlü ü konuyla ilgili olup bulgu hakk nda ilgililere
bilgi verilece i ve muhasebe kay tlar n tutulmas için çal malar yap laca
belirtilmi tir.
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
15
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
Sonuç olarak, kurum taraf ndan bulguda belirtilen hususlara i tirak edilmekte ve 2014
ndan itibaren gere inin yap laca
belirtilmektedir.
BULGU 8:
Yap lan incelemelerde belediye muhasebe kay tlar nda ta nmazlar aç ndan
amortisman hesaplar
n i letilmedi i, bu nedenle ta nmazlar için herhangi bir
amortisman kayd yap lamad
olmad
ndan zaten bir çok ta nmaz n muhasebe kay tlar nda
, var olanlar n da bu nedenlerle gerçek durumu yans tmaktan uzak bulundu u
anla lm
r.
Yap lan incelemelerde neredeyse hiç bir ta nmaz muhasebe kay tlar nda yer
almad
tespit edilmi tir. Muhasebe kay tlar nda yer alan ta nmazlar ise, ise herhangi bir
amortisman kayd yap lmad ndan gerçek durumu yans tmaktan uzakt r. Bunun en bariz
örne i asfaltlar için belirtilebilir. Çünkü asfalt k sa sürede a nmaya ve y pranmaya tabi bir
ta nmaz olup belli sürelerle amortisman ayr larak s rlanmas gerekirken mevcut muhasebe
program içerisinde amortisman ayr lmay p her yap lan asfalt maliyeti ve hizmeti mevcut
asfalt bedelinin üzerine ilave edildi inden 1 TL gözükmesi gereken bir asfalt maliyeti veya
sunulan asfalt hizmeti muhasebe kay tlar nda 5 TL olarak gözükebilmekte bu da muhasebe
kay tlar n gerçe i göstermesinin önüne geçmekte ve kurumu gerçe i yans tmaktan mahrum
bir muhasebe kayd ile ba ba a b rakmaktad r.
Kamu idaresi cevab nda: Ta nmazlar n Amortisman kayd n yap labilmesi için
di er i ve i lemlerin h zland lmas sa lanacakt r.
Sonuç olarak: Taraf
za gönderilen savunmada ta nmazlar n Amortisman kayd n
yap labilmesi için di er i ve i lemlerin h zland lmas n sa lanaca
belirtilmi tir. Sonuç
olarak, kurum taraf ndan bulguda belirtilen hususlara i tirak edilmekte ve 2014 y ndan
itibaren gere inin yap laca
belirtilmektedir.
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
16
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
DENET M GÖRÜ Ü
Antakya Belediyesi'nin 2013 y na ili kin mali rapor ve tablolar n, “Denetim
Görü ünün Dayanaklar ” bölümünde aç klanan nedenlerden dolay 120 ve 220 Gelirlerden
Alacaklar, 217 Menkul Varl klar, 250 Arazi ve Arsalar, 252 Binalar, 257 ve 259 Birikmi
Amortismanlar, 258 Yap lmakta Olan Yat mlar, 294 Elden Ç kar lacak Stoklar ve Maddi
Duran Varl klar, 320 Bütçe Emanetleri, 372 ve 472 K dem Tazminat K dem Kar
, 430
Al nan Depozito ve Teminatlar, 990 Kiraya Verilen Duran Varl klar ile 999 Di er Naz m
hesap alanlar ndaki hata ve eksiklikler hariç tüm önemli yönleriyle do ru ve güvenilir bilgi
içerdi i; gelir, gider ve mallar na ili kin hesap ve i lemlerinin kanun ve di er hukuki
düzenlemelere uygun oldu u kanaatine var lm
r.
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
17
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
DENET M GÖRÜ ÜNÜ ETK LEMEYEN TESP T VE
DE ERLEND RMELER
BULGU 1:
dare taraf ndan daha sonra ödenmek üzere 320 Bütçe Emanetleri Hesab na
al nan tutarlar n kayda al
Mahalli
s ras na göre ödenmedi i tespit edilmi tir.
dareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli i’nin “320 Bütçe Emanetleri
Hesab ”n n niteli ini aç klayan 217 nci maddesinde:
“(1) Bu hesap, mali y l içerisinde veya sonunda ödeme emri belgesine ba land
halde, nakit yetersizli i veyah di er sebeplerle ilgililerine ödenemeyen tutarlar n izlenmesi
için kullan r.”
“Hesaba ili kin i lemler” ba kl 218 inci maddesinde:
“(1) Bütçe emanetleri hesab na ili kin i lemler a
da gösterilmi tir.
a) Bütçe emanetlerine al nacak tutarlar
Herhangi bir tutar n bütçe emanetine al nabilmesi için; hizmetin yap lm veya mal n
teslim edilmi bulunmas , 5018 say
Kanunun 33 üncü maddesinde belirtilen yönetmelik
hükümlerine göre bütün tahakkuk belgelerinin harcama yetkilisine imzalatt lm ödeme emri
belgesi ekinde ödeme yap lmak üzere muhasebe birimine gönderilmi olmas gerekir. Gerek
mali y l içerisinde, gerekse mali y lsonunda nakit yetersizli i veya di er sebeplerle ilgililerine
ödenemeyen tutarlar bütçele tirilerek bu hesaba al
r. Herhangi bir tutar n bütçeye gider
yaz lmak suretiyle dairesi mutemedine ödendi i halde, mutemedin hak sahibine ödeme
yapamamas nedeniyle en geç bir ay içerisinde muhasebe birimlerine geri verilmesi gereken
paralar da ilgilisine ödenmek üzere bu hesaba kaydedilir. Bütçe emanetleri hesab na al nan
tutarlar n her biri için kayda al nma s ras nda, muhasebele tirme belgesi bir nüsha fazla
düzenlenir ve istemesi halinde istihkak sahibine verilir.
stihkak sahibine verilmeyen
muhasebele tirme belgesi muhasebe birimince saklan r. Herhangi bir tutar n bütçe emanetine
al nmas s ras nda istihkak sahibinin imzas aranmaz. Hesaba al nan tutar, mü terek oldu u
ve ayr lmas mümkün bulunmad
veya ibraz olunacak mirasç k belgesine ba
bulundu u
takdirde bir tek kay t yap larak ortaklar n veya mirasç lar n adlar yaz r.
b) Bütçe emanetlerinden yap lacak ödemeler
Bütçe emanetine al nan tutarlardan gerek mali y l içinde, gerekse y
geçtikten sonra
yap lacak ödemeler için muhasebe i lem fi i düzenlenir. Bütçe emanetlerine al nan tutarlar
muhasebe kay tlar na al nma s ras na göre ilgililerine ödenir. Tutar n emanete al nmas
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
18
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
ras nda istihkak sahibine verilen veya istihkak sahibine verilemedi i için muhasebe
biriminde saklanan muhasebele tirme belgesinin bir nüshas muhasebe i lem fi ine ba lan r.
Emanete al nan tutar bir defada ödenemedi i takdirde, daha sonra yap lacak ödemelere
ili kin fi e, ilk ödemeye ait fi in yevmiye tarih ve numaras yaz r.
c) Bütçe emanetlerinde zamana
ve zamana
dolay yla gelir kaydedilen
paralar n ödenmesi
Mal n al nd
veya hizmetin yap ld
malî y
izleyen be inci y n sonuna kadar
talep edilmeyen bütçe emanetleri bütçeye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar,
mahkeme karar üzerine ödenir.”
“Hesab n i leyi i” ba kl 219 uncu maddesinde:
“(1) Bütçe emanetleri hesab na ili kin alacak ve borç kay tlar a
da gösterilmi tir.
a) Alacak
1 - Bütçe gideri olarak tahakkuk ettirilen tutarlardan herhangi bir nedenle hak
sahiplerine ödenemeyenler bir taraftan bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesab na ya da söz
konusu tutar varl a dönü türülecek bir harcama unsuru ise ilgili varl k hesab na borç; di er
taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesab na borç, 835-Gider Yans tma Hesab na alacak
kaydedilir.
2 - Bir istihkak kar
olarak daire mutemetlerine verilen paralardan, mutemetler
taraf ndan, herhangi bir nedenle alacakl na ödenemeyerek muhasebe birimine iade edilen
miktarlar, ilgilisine ödenmek üzere bu hesaba alacak, 100-Kasa Hesab veya 102-Banka
Hesab na borç kaydedilir.
3 - 15 Aral k -31 Aral k tarihlerine ili kin hesaplanan i çi ücretleri bu hesaba alacak,
830-Bütçe Giderleri Hesab na borç kaydedilir.
4 - Dönem sonunda bu hesab n zaman a
hesaplar nda kay tl tutarlar, zaman a
sürelerine göre bölümlenmi
alt
sürelerini güncellemek için bu hesaba alacak ve
borç kaydedilir.
b) Borç
1 - Bu hesapta kay tl tutarlardan nakden veya mahsuben yap lan ödemeler bu hesaba
borç, 100-Kasa Hesab veya 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesab na ya da ilgili
di er hesaplara alacak kaydedilir.
2 - Dönem sonunda bu hesab n zaman a
hesaplar nda kay tl tutarlar, zaman a
sürelerine göre bölümlenmi
alt
sürelerini güncellemek için, bu hesaba borç ve
alacak kaydedilir.
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
19
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
3 - Zamana
na u ramas veya herhangi bir nedenle gelir kaydedilmesi gereken
tutarlar bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesab na alacak; di er taraftan 805-Gelir Yans tma
Hesab na borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesab na alacak kaydedilir.”
Hükümleri yer almaktad r.
Yukar daki mevzuat hükümlerinden de anla laca
gibi nakit yetersizli i gibi
nedenlerle ödenemeyen tutarlar Bütçe Emanetleri hesab na al r. Bu hesaba al nan tutarlar
daha sonra hesaba al
zamana
s ras na göre ödenir. Dönem sonlar nda bu hesaptaki tutarlar,
sürelerini güncellemek için bu hesab n alt hesaplar na borç ve alacak kayd
yap larak güncellenir. Mal n al nd
veya hizmetin yap ld
malî y
izleyen be inci y n
sonuna kadar talep edilmeyen bütçe emanetleri ise bütçeye gelir kaydedilir.
Ancak dareye ait mizanlar n incelenmesinde;
Hesab n mevzuatta öngördü ü
al
ekilde çal
dare taraf ndan Bütçe Emanetleri
lmad , bu hesaptaki tutarlar n emanete
s ras na göre ödenmedi i tespit edilmi tir.
Kamu idaresi cevab nda: Bütçe emanetleri hesab na kaydedilen muhasebe i lemleri
kay t ve s ras na göre alacakl lara ödenmesi hususunda daha dikkatli davran lacakt r.
Sonuç olarak: Taraf
za gönderilen savunmada, bütçe emanetleri hesab na
kaydedilen muhasebe i lemleri kay t ve s ras na göre alacakl lara ödenmesi hususunda daha
dikkatli davran laca
belirtilmi tir. Sonuç olarak, kurum taraf ndan bulguda belirtilen
hususlara i tirak edilmekte ve 2014 y ndan itibaren gere inin yap laca
belirtilmektedir.
BULGU 2:
372 K dem Tazminat Kar
Hesab na kayd
kullan lmam
Hesab ile 472 K dem Tazminat Kar
gereken konular bulunmas na ra men söz konusu hesaplar hiç
r.
Mahalli dareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli i’nin 372 K dem Tazminat Kar
Hesab
ba kl 248. Maddesinde aynen:
‘‘(1) Bu hesap, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayr lan ve faaliyet dönemi içinde ödenece i
öngörülen k dem tazminatlar kar
klar
n izlenmesi için kullan r.” denilmektedir.
Ayn yönetmeli in 472 K dem Tazminat Kar
Hesab ba kl 290. Maddesinde aynen:
“1) Bu hesap, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayr lan uzun vadeli k dem tazminatlar
kar
klar
n izlenmesi için kullan r.” Denilmektedir.
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
20
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
Bu ba lamda yap lan incelemede, gider kar
gereken 372 K dem Tazminat Kar
kullan lmad
klar
n izlenmesi amac yla kullan lmas
Hesab ile 472 K dem Tazminat Kar
Hesab n
tespit edilmi tir.
Kamu idaresi cevab nda: K dem tazminat n muhasebe hesaplar nda
izlenmesi hususunda daha dikkatli olunmas sa lanacakt r.
Sonuç olarak:
Taraf
za gönderilen savunmada,
muhasebe hesaplar nda izlenmesi noktas nda daha dikkatli olunaca
k dem tazminat n
hususuna yer verilmi tir.
Sonuç olarak, kurum taraf ndan bulguda belirtilen hususlara i tirak edilmekte ve 2014
ndan itibaren gere inin yap laca
belirtilmektedir.
BULGU 3:
Gelir tahakkuk kayd yap lan tutarlar n silindi i tespit edilmi tir.
Gelirlerden alacaklar hesap alan n incelenmesi s ras nda tahakkuk kayd yap lan bir
miktar alaca n tahakkuk kay tlar
n silindi i görülmü tür.
Muhasebe i lem fi lerinin incelenmesinde, 600 Gelirler ya da 630 Giderler hesaplar na
borç kayd
yap larak kar
nda 120 Gelirlerden Alacaklar, 121 Gelirlerden Takipli
Alacaklar veya 122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesaplar na alacak kayd
yap ld
görülmü tür.
Mahalli dareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli inin, gelirlerin terkin ve tenzilinde
muhasebe kay tlar
n nas l yap lmas gerekti ini gösteren ilgili hükümleri u ekildedir:
“600 Gelirler Hesab
Hesab n niteli i
MADDE 331 - (1) Bu hesap, bütçe ile ilgili olsun veya olmas n Devlet Muhasebesi
Standartlar Kurulu taraf ndan belirlenen uluslararas genel kabul görmü
muhasebe
ilkelerine göre tahakkuk eden her türlü gelirin izlenmesi için kullan r.
Hesab n i leyi i
MADDE 332 - (1) Gelirler hesab na ili kin alacak ve borç kay tlar a
da
gösterilmi tir.
a) Alacak
1 - Tahakkuk bölümünden verilen tahakkuk bordrolar
n toplam ndan gelir yaz lmas
gereken tutarlar bu hesaba alacak, 120-Gelirlerden Alacaklar Hesab na borç kaydedilir.
2 - Tahakkuku tahsiline ba
bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben tahsil edilen
tutarlardan bu hesaba kayd gereken gelir tutarlar bir taraftan bu hesaba alacak, ilgili
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
21
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
hesaplara borç; di er taraftan 805-Gelir Yans tma Hesab na borç, 800- Bütçe Gelirleri
Hesab na alacak, kaydedilir.
3 - Tahsilinde bütçeye gelir kaydedilecek olan ki ilerden alacak tahakkuklar bu
hesaba alacak, 140-Ki ilerden Alacaklar Hesab na borç kaydedilir.
4-Ki ilerden alacaklar hesab nda kay tl tutarlar için hesaplanan faizler bu hesaba
alacak, 140-Ki ilerden Alacaklar Hesab na borç kaydedilir.
5-Say m sonucunda noksan ç kan menkul k ymetler ve duran varl klardan sorumlular
belirlenenler, rayiç bedeli üzerinden sorumlular ad na 140-Ki ilerden Alacaklar Hesab na
borç, kay tl de eri ile rayiç bedeli aras ndaki olumlu fark bu hesaba, kay tl de eri ise 197Say m Noksanlar Hesab na alacak kaydedilir.
…
b)Borç
1 - Ba ka bir hesaba alacak kaydedilmesi gerekirken, yanl
kla bütçe gelirleri
hesab na alacak kaydedilen tutarlar tahakkuksuz bütçe geliri olarak kaydedilmi se, bu
tutarlar bir taraftan bu hesaba (y
geçtikten sonra 630-Giderler Hesab na) borç, ilgili
hesaba alacak; di er taraftan 800-Bütçe Gelirleri Hesab na (y
geçtikten sonra 810-Bütçe
Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab na) borç, 805-Gelir Yans tma Hesab na alacak kaydedilir.
2 - Tahsil edilen tahakkuksuz bütçe gelirlerinden, fazla ve yersiz tahsil edilmesi
dolay yla yap lan iade tutarlar bir taraftan bu hesaba (y
geçtikten sonra 630-Giderler
Hesab na) borç, ilgili hesaba alacak; di er taraftan 810-Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler
Hesab na borç, 805-Gelir Yans tma Hesab na alacak kaydedilir.
…”
“630 Giderler Hesab
Hesab n niteli i
MADDE 335- (1) Bu hesap, bütçe ile ilgili olsun veya olmas n Devlet Muhasebesi
Standartlar Kurulu taraf ndan belirlenen uluslararas genel kabul görmü
muhasebe
ilkelerine göre tahakkuk ettirilen her türlü giderin izlenmesi için kullan r.
Hesab n i leyi i
MADDE 336- (1) Giderler hesab na ili kin borç ve alacak kay tlar a
da
gösterilmi tir.
a) Borç
1 - Nakden veya mahsuben ödenen giderler bir taraftan bu hesaba borç, ilgili
hesaplara alacak; di er taraftan ilgisine göre 830-Bütçe Giderleri Hesab veya 834-Geçen
l Bütçe Mahsuplar Hesab na borç, 835-Gider Yans tma Hesab na alacak kaydedilir.
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
22
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
2 - Kurum ad na yap lan veya özel bir kanunla yap lmas öngörülen bir hizmet ve
husus kar
olmak üzere gerçekle ti i halde, ilgili muhasebe birimi kay tlar nda
ödene inin bulunmamas ve benzeri nedenlerle bütçeye gider kaydedilemeyen tutarlar,
ödene i temin edildi inde, bir taraftan bütçe giderlerine kaydedilmek üzere bu hesaba borç,
322-Bütçele tirilecek Borçlar Hesab na alacak; di er taraftan ilgisine göre 830-Bütçe
Giderleri Hesab veya 834-Geçen Y l Bütçe Mahsuplar Hesab na borç, 835-Gider Yans tma
Hesab na alacak kaydedilir.
3 - Bütçe uygulamas nda gider olarak tan mlanmamakla birlikte, Devlet Muhasebesi
Standartlar Kurulu taraf ndan belirlenen uluslararas genel kabul görmü
muhasebe
ilkelerine göre gider olarak kabul edilen tutarlar bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak
kaydedilir.
4- Gelirler hesab na kaydedilen tutarlardan mevzuat
edilmeden y
gere ince henüz tahsil
geçtikten sonra tahakkuktan indirilmesi gereken tutarlar bu hesaba borç,
ilgisine göre 120-Gelirlerden Alacaklar Hesab Hesab na, 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar
Hesab veya ilgili di er hesaplara alacak kaydedilir.
5-Tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere hesaba al nan ki ilerden alacaklardan,
hesaba al nd
y ldan sonra silinmesine herhangi bir kanun ya da kararla hükmedilenler bu
hesaba borç, 140-Ki ilerden Alacaklar Hesab na alacak kaydedilir.
…
12-Tahakkuku tahsiline ba
tahsilat dolay yla y
olarak tahsil edilen bütçe gelirlerinden, fazla ve yersiz
geçtikten sonra yap lan iade tutarlar bir taraftan bu hesaba borç,
ilgili hesaba alacak; di er taraftan 810-Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Hesab na borç,
805-Gelir Yans tma Hesab na alacak kaydedilir.
b) Alacak
…”
Belediyenin alacaklar n nas l kay t alt na al naca
n düzenlendi i ilgili maddeleri
ise u ekildedir:
“12 Faaliyet alacaklar
MADDE 81 - (1) Bu hesap grubu, gelir olarak tahakkuk ettirilen ve bir y l içinde
tahsili öngörülen faaliyet alacaklar
(2) Faaliyet alacaklar
n izlenmesi için kullan r.
niteliklerine göre bu grup içinde aç lacak a
daki
hesaplardan olu ur.
120 Gelirlerden Alacaklar Hesab
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
23
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesab
122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab
126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesab
(Ek:RG-11/9/2011-28051) 127 Di er Faaliyet Alacaklar Hesab
120 Gelirlerden Alacaklar Hesab
Hesab n niteli i
MADDE 82 - (1) Bu hesap, mevzuat gere ince tahakkuk ettirilen faaliyet alacaklar
ileduran varl klar ana hesap grubu içerisindeki gelirlerden alacaklar hesab nda kay tl
tutarlardan dönem sonunda vadesi bir y n alt na inenler ve bunlardan yap lan tahsilat ve
terkinlerin izlenmesi için kullan r.
Hesaba ili kin i lemler
MADDE 83 - (1) Gelirlerden alacaklar hesab na ili kin i lemler a
da
gösterilmi tir.
a) Gelirlerden alacaklar n tahakkuk i lemleri
lgili servislerce tahakkuk bordrolar ile ya da tahakkuk fi leri ile muhasebe birimine
bildirilen gelirlerden alacak tahakkuklar , düzenlenecek muhasebe i lem fi iyle ilgili
hesaplara al narak tahakkuk kay tlar yap r. Gün içindeki gelirlerden alacak tahakkuklar
gün sonuna kadar muhasebe servisine bildirilir. Faaliyet dönemi içinde tahsili gereken
tutarlar bu hesaba, içinde bulunulan dönemi takip eden dönemlerde tahsili gereken tutarlar
ise duran varl klar ana hesap grubunda yer alan gelirlerden alacaklar hesab na kaydedilerek
izlenir. Duran varl klar ana hesap grubunda yer alan gelirlerden alacaklar hesab nda kay tl
tutarlardan dönem sonlar nda vadesi bir y n alt na inenler bu hesaba aktar r. Nitelikleri
itibar yla tahakkuku tahsiline ba
bütçe geliri olarak yap lan tahsilatlar, bu hesapla
ili kilendirilmez.
b) Gelirlerden alacaklar n terkin i lemleri
Gelirlerden alacaklar n terkinine ili kin düzeltme ve iade belgesi muhasebe servisine
gönderildi inde, her bir düzeltme ve iade belgesi için düzenlenecek muhasebe i lem fi iyle
veya düzeltme ve iade belgelerinin ekli oldu u günlük icmal listesine göre düzenlenecek
muhasebe i lem fi iyle y
içinde gelirler hesab na (y
geçmi ise giderler hesab na) borç,
gelirlerden alacaklar hesab na alacak kaydedilerek terkin edilen tutarlar kay tlardan
kar r.
c) Gelirlerden alacaklardan yap lan tahsilat
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
24
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
Bu hesapta kay tl tutarlardan kasa hesab , banka hesab veya ilgili di er hesaplara
borç, gelirlerden alacaklar hesab na alacak yaz lmak suretiyle tahsil edilen tutarlar gelir
yans tma hesab na borç, bütçe gelirleri hesab na alacak kaydedilir.
Hesab n i leyi i
MADDE 84 - (1) Gelirlerden alacaklar hesab na ili kin borç ve alacak kay tlar
da gösterilmi tir.
a) Borç
1 - Gelir tahakkuk tutarlar bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesab na alacak kaydedilir.
2 – (Mülga:RG-11/9/2011-28051) .
3 - Tahakkuktan fazla tahsilat n iadesi gerekti i takdirde, iade edilecek tutar bir
taraftan bu hesaba borç, ilgili hesaba alacak; di er taraftan 810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve
adeler Hesab na borç, 805-Gelir Yans tma Hesab na alacak kaydedilir.
4 - Tecil ve tehiri kald lan alacaklardan Gelirlerden Alacaklar Hesab
ilgilendiren
tutarlar bu hesaba borç, vadesine göre 122-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab
veya 222-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab na alacak kaydedilir.
5 - Bu hesapta kay tl alacaklar için tahakkuk ettirilen faiz tutarlar bu hesaba borç,
600-Gelirler Hesab na alacak kaydedilir.
b) Alacak
1 - Bu hesapta kay tl alacaklardan, nakden veya mahsuben yap lan tahsilat bir
taraftan bu hesaba alacak, 100-Kasa Hesab , 102-Banka Hesab veya ilgili di er hesaplara
borç; di er taraftan 800- Bütçe Gelirleri Hesab na alacak, 805-Gelir Yans tma Hesab na
borç kaydedilir.
2 - Tahakkuktan yap lan terkin ve tenziller bu hesaba alacak, y
Hesab na (y
içinde 600-Gelirler
geçtikten sonra 630-Giderler Hesab na) borç kaydedilir.
3 - Tahakkuk eden gelirlerden alacaklardan, tecil ve tehir edilenler bu hesaba alacak,
vadesine göre 122-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab veya 222-Gelirlerden
Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab na borç kaydedilir.
4 - lgili servislerden y l içerisinde takibat servisine devredilen gelirlerden alacaklar
bu hesaba alacak, 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesab na borç kaydedilir.
5 - Bu hesapta kay tl tutarlardan mali y l sonuna kadar tahsili gerekenlerden tahsil
edilemeyen tutarlar, mali y l sonunda takibat servisine devredilerek bu hesaba alacak, 121Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesab na borç kaydedilir.
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesab
Hesab n niteli i
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
25
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
MADDE 85 - (1) Bu hesap, mevzuat
gere ince tahakkuk ettirilen faaliyet
alacaklar ndan takibe al nan tutarlar ile bunlardan yap lan tahsilat, tecil ve terkinlerin
izlenmesi için kullan r.
Hesaba ili kin i lemler
MADDE 86 - (1) Gelirlerden takipli alacaklar hesab na ili kin i lemler a
da
gösterilmi tir.
a) Takibe alma i lemleri
lgili servislerce muhasebe servisine bildirilen takibe al nm alacaklar, düzenlenecek
muhasebe i lem fi i ile gelirlerden takipli alacaklar hesab na borç, ilgisine göre Gelirlerden
Alacaklar Hesab veya gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesab na alacak kaydedilerek
takip kay tlar yap r. lgili servislerce takibe alma i lemi gün sonuna kadar muhasebeye
bildirilir.
b) Takipli alacaklar n terkin i lemleri
Bu hesapta kay tl tutarlardan terkin edilenlere ili kin düzeltme ve iade belgeleri
muhasebeye gönderildi inde, her bir düzeltme ve iade belgesi için düzenlenecek muhasebe
lem fi iyle veya düzeltme ve iade belgelerinin ekli oldu u günlük icmal listesine göre
düzenlenecek muhasebe i lem fi iyle yevmiye kay tlar na kaydedilir ve terkin edilen tutarlar
kay tlardan ç kar r.
c) Takipli alacaklardan yap lan tahsilat
Bu hesapta kay tl tutarlardan, kasa hesab , banka hesab veya ilgili di er hesaplara
borç, takipli alacaklar hesab na alacak yaz lmak suretiyle tahsil edilen gelirler, gelir
yans tma hesab na borç, bütçe gelirleri hesab na alacak kaydedilir.
Hesab n i leyi i
MADDE 87 - (1) Gelirlerden takipli alacaklar hesab na ili kin borç ve alacak
kay tlar a
da gösterilmi tir.
a) Borç
1 - Takibe al nan alacaklar bu hesaba borç, ilgisine göre 120-Gelirlerden Alacaklar
Hesab veya 122-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab ya da 222-Gelirlerden
Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab na alacak kaydedilir.
2 - Gelirlerden Alacaklar Hesab nda kay tl tutarlardan mali y l sonuna kadar tahsili
gerekenlerden tahsil edilemeyen tutarlar, mali y l sonunda bu hesaba borç, 120-Gelirlerden
Alacaklar Hesab na alacak kaydedilir.
b) Alacak
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
26
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
1 - Bu hesapta kay tl alacaklardan, nakden veya mahsuben yap lan tahsilat bir
taraftan bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç; di er taraftan 800- Bütçe Gelirleri Hesab na
alacak 805-Gelir Yans tma Hesab na borç kaydedilir.
2 - Bu hesapta kay tl tutarlardan, y
içinde takibe al nanlardan y
içinde yap lan
terkin ve tenziller bu hesaba alacak, 600-Gelirler Hesab na borç kaydedilir.
3 - Bu hesapta kay tl tutarlardan, önceki y llarda takibe al nanlardan yap lan terkin
ve tenziller bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesab na borç kaydedilir.
4 - Takipli alacaklardan tecil ve tehir edilen tutarlar, bu hesaba alacak, vadesine göre
122-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab veya 222-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli
Alacaklar Hesab na borç kaydedilir.
122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesab
Hesab n niteli i
MADDE 88 - (1) Bu hesap, mevzuat gere ince gelirlerden alacaklar hesab veya
gelirlerden takipli alacaklar hesab nda kay tl tutarlardan içinde bulunulan mali y l sonunu
geçmeyen bir süre ile tecil veya tehir edilen tutarlar ile duran varl klar ana hesap grubundaki
gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesab nda kay tl tutarlardan dönem sonunda tecil ve
tehir süresi bir y n alt na inen tutarlar ile bunlardan tahsil edilen veya takibe al nan
tutarlar n izlenmesi için kullan r.
Hesaba ili kin i lemler
MADDE 89 - (1) Gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesab na ili kin i lemler
da gösterilmi tir.
a) Tecil ve tecilin kald lmas
Mevzuat gere ince yap lan tecil ve tecillerin kald rma i lemlerini izlemek ve bunlara
ili kin muhasebe kay tlar
n yap lmas
sa lamak amac yla, muhasebe bölümünde servisler
itibar yla ayr ayr “Tecil Defteri” (Örnek: 57) düzenlenir. Tecil defteri; önce genel bölüme,
genel bölümden geriye kalan k m da vergi ve gelir türlerine göre alt bölümlere ayr larak
tutulur. lgili servislerden gönderilen tecil fi i ve tecili kald rma yaz lar , tecil defterinin önce
genel bölümüne, daha sonra da vergi ve gelir türleri itibar yla ilgili alt bölümlere, cilt ve s ra
numaralar birbirini izleyecek ekilde kaydedilir. Bu kay t s ras nda tecil fi i ve tecili
kald rma yaz lar ndan; takipsiz alacaklar ilgilendirenler takipsiz bölüme; takipli alacaklar
ilgilendirenler takipli bölüme kaydedilir. Tecil fi i ve tecili kald rma yaz lar
n i lenmesinden
sonra defterin genel bölümünden al nan s ra numaras ilgili alt bölümlere, alt bölümlerdeki
ra numaras ise genel bölüme ilinti numaras olarak yaz r. Tecil defterinin genel bölümü
ile vergi ve gelir türlerine ili kin bölümlerinin ayr ayr toplamlar al
r. Bu toplamlardan,
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
27
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
tecil bölümü “takipsiz” ve “takipli” sütun toplamlar
hesab
n gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar
n borç toplam na; tecili kald rma bölümü “takipsiz” ve “takipli” sütun toplamlar
ise ayn hesab n alacak toplam na e it olmas gerekir. Faaliyet dönemi ile s
n
rl olarak tecil
ve tehir edilen veya bunlardan tecil ve tehiri kald lan tutarlar bu hesaba, içinde bulunulan
faaliyet dönemini a an süreyle tecil ve tehir edilen veya bunlardan tecil ve tehiri kald lan
tutarlar ise duran varl klar ana hesap grubunda yer alan gelirlerden tecilli ve tehirli
alacaklar hesab na kaydedilerek izlenir. Duran varl klar ana hesap grubunda yer alan
gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesab nda kay tl tutarlardan dönem sonlar nda tecil
süresi bir y n alt na inenler bu hesaba aktar r.
b) Tecilli ve tehirli alacaklar n terkin i lemleri
Bu hesapta kay tl tutarlardan terkin edilenlere ili kin belgeler muhasebe servisine
gönderildi inde, düzenlenecek muhasebe i lem fi iyle yevmiye kay tlar na kaydedilerek terkin
edilen tutarlar kay tlardan ç kar r.
Hesab n i leyi i
MADDE 90 - (1) Gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesab na ili kin borç ve alacak
kay tlar a
da gösterilmi tir.
a) Borç
1 - Gelirlerden alacaklar hesab veya gelirlerden takipli alacak hesab nda kay tl
tutarlardan içinde bulunulan mali y l sonunu geçmeyen bir süre ile tecil ve tehir edilen
tutarlar bu hesaba borç, ilgisine göre 120-Gelirlerden Alacaklar Hesab veya 121Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesab na alacak kaydedilir.
2 - Duran varl klar ana hesap grubu içindeki gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar
hesab nda kay tl tutarlardan dönem sonunda tecil süresi bir y n alt na inenler bu hesaba
borç, duran varl klar ana hesap grubu içindeki 222-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar
Hesab na alacak kaydedilir.
b) Alacak
1 - Bu hesapta kay tl alacaklardan, nakden veya mahsuben yap lan tahsilat bir
taraftan bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç; di er taraftan 800- Bütçe Gelirleri Hesab na
alacak 805-Gelir Yans tma Hesab na borç kaydedilir.
2 - Bu hesapta kay tl alacaklardan, tecil ve tehiri kald lanlar bu hesaba alacak,
ilgisine göre 120-Gelirlerden Alacaklar Hesab veya 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar
Hesab na borç kaydedilir.”
lgili mevzuat hükümlerine göre 600 Gelirler ya da 630 Giderler hesaplar na borç
kayd yap larak kar
nda 120 Gelirlerden Alacaklar, 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar,
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
28
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesaplar alacak kayd yap larak tahakkuk kayd
yap lan gelirler silinmi tir.
Bu silinme sebepleri muhasebe i lem fi lerinin entegrasyon sistemiyle kay t yap lmas
nedeniyle anla lamamaktad r. Entegrasyon sisteminde bir gün içinde yap lan bütün
tahakkuklar ve tahsilâtlar tek muhasebe i lem fi iyle kay t alt na al nmaktad r. Muhasebe
lem fi inin düzenlenmesinin nedeni olan evraklar görünmemektedir. Bu evraklar dosyalar
içerisinde tutulmakta muhasebe i lem fi leriyle olan ba lar kopar lmaktad r.
Yap lan terkin, tenzil i lemlerinin kontrolünün sa lanabilmesi amac yla söz konusu
leme dayanak te kil eden resmi evraklar n muhasebe i lem fi ine eklenmesi ya da denetim
ras nda istenildi inde
hangi evrak n hangi i leme ait
oldu unun gösterilebilmesi
gerekmektedir. Torba fi uygulamas ve kümülatif kay tlar yap lmas nedeniyle i lemi yapan
görevliler ile muhasebe i lem fi ini düzenleyen görevliler dahi hangi i lemin hangi evraka ait
oldu unu bilememektedirler.
Kamu idaresi cevab nda: Bulguya konu terkin, tenzil i lemlerine dayanak evraklar
muhasebe i lem fi lerine eklenerek ve ilgili görevlilere konunun e itimi verilerek gerekli
düzenlemeler sa lanacakt r.
Sonuç olarak: Taraf
za gönderilen savunmada, bulguya konu terkin, tenzil
lemlerine dayanak evraklar n muhasebe i lem fi lerine eklenerek ve ilgili görevlilere
konunun e itimi verilerek gerekli düzenlemelerin sa lanaca
söz konusu uygulamalara ba lan ld
tevsik eden kan tlay
belirtilmi se de taahhüt edilen
bir belgenin de taraf
za
gönderilmedi i görülmü tür. Sonuç olarak, kurum taraf ndan bulguda belirtilen hususlara
tirak edilmekte ve 2014 y ndan itibaren gere inin yap laca
belirtilmektedir.
BULGU 4:
dare taraf ndan maddi duran varl klara ait “Hurda Ç
” i lemleri yap rken
“257 ve 299 Birikmi Amortismanlar Hesaplar ” hiç kullan lmayarak, sadece “294
Elden Ç kar lacak Stoklar ve Maddi Duran Varl klar Hesab ” ile ilgili hesab
çal
n
lmas eklinde eksik ve hatal olarak muhasebele tirildi i tespit edilmi tir.
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
29
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
“Mahalli dareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli i”nin “294- Elden Ç kar lacak
Stoklar ve Maddi Duran Varl klar Hesab ” ba kl 197 nci maddesinde:
“(1) Bu hesap, çe itli nedenlerle kullan lma olanaklar
yitiren maddi duran
varl klar n izlenmesi için kullan r.”
“Hesab n i leyi i” ba kl 198 inci maddesinin (1). f kras n a) bendinin 1 alt
bendinde:
"Kullan lma olanaklar
yitiren maddi duran varl klar kay tl de erleri üzerinden bu
hesaba borç, ilgili maddi duran varl k hesab na alacak; ayr lm olan amortisman tutar 299Birikmi
Amortismanlar Hesab na alacak, 257-Birikmi
Amortismanlar Hesab na borç
kaydedilir.
…”
Ayn Yönetmeli in maddi duran varl klar n muhasebe kayd na ili kin bölümlerinde de
bu hükme paralel düzenlemeler yap lm
r. öyle ki:
253- Tesis, Makine ve Cihazlar Hesab n (171.md. (1)-b)-3 alt bendi),
254- Ta tlar Hesab n (173.md. (1)-b)-3 alt bendi),
255- Demirba lar Hesab n (175.md. (1)-b)-4 alt bendi),
256- Di er Maddi Duran Varl klar Hesab
n (177.md. (1)-b)-3 alt bendi),
Hesaplar n i leyi lerine ili kin hükümlere bak ld nda; bu varl klar n kullan lamaz
hale gelmesi durumunda ilgili hesaba alacak, 294- Elden Ç kar lacak Stoklar ve Maddi Duran
Varl lar hesab na borç,
bu varl klar için ayr lm
olan amortisman tutar 299- Birikmi
Amortismanlar Hesab na alacak, 257-Birikmi Amortismanlar Hesab na borç kaydedilmesi
gerekti i görülmektedir.
Ancak dare taraf ndan maddi duran varl klar n hurda ç
i lemleri sadece ilgili
hesaba alacak ve 294- Elden Ç kar lacak Stoklar ve Maddi Duran Varl lar hesab na borç kayd
ile eksik biçimde yap lm
r. 257- Birikmi
Amortismanlar Hesab ile 299- Birikmi
Amortismanlar Hesab ise hiç kullan lmam
r. 2012 y
içinde bu ekilde maddi duran
varl klara ait toplam 371.862,26 TL hurda ç
i lemi eksik ve hatal biçimde yap lm
r.
Kamu idaresi cevab nda: Söz konusu bulgu ile ilgili i lemlerde daha dikkatli
davran larak mevzuata uygun ekilde i lemlerin tamamlanmas hususunda çal lacakt r.
Sonuç olarak: Taraf
za gönderilen savunmada, söz konusu bulgu ile ilgili
lemlerde daha dikkatli davran larak mevzuata uygun
hususunda çal laca
ekilde i lemlerin tamamlanmas
belirtilmi se de, söz konusu hatal uygulamaya son verildi ini kan tlar
mahiyette herhangi bir belgenin taraf
za iletilmedi i görülmü tür. Sonuç olarak, kurum
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
30
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
taraf ndan bulguda belirtilen hususlara i tirak edilmekte ve 2014 y ndan itibaren gere inin
yap laca
belirtilmektedir.
BULGU 5:
Teknik Alt Yap Bedellerinin Tahakkuk ve Tahsil Edilmedi i tespit edilmi tir.
3194 say
mar Kanunu’nun “Geli tirme Alanlar nda Yap Ruhsat ” ba kl 23 üncü
maddesinde;
“ skan hudutlar içinde olup da, imar plan nda beldenin inki af na ayr lm
bulunan
sahalarda her ne ekilde olursa olsun, yap izni verilebilmesi için;
a) Bu sahalar n imar plan esaslar na ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak
parselasyon planlar
n belediye encümeni veya il idare kurulunca tasdik edilmi bulunmas ,
b) Plana ve bulundu u bölgenin artlar na göre yollar
gibi teknik alt yap
n, pis ve içme suyu ebekeleri
n yap lm olmas ,
artt r.
Ancak, bunlardan parselasyon planlar tasdik edilmi olmakla beraber yolu, pis ve
içme suyu ebekeleri gibi teknik alt yap
henüz yap lmam olan yerlerde, ilgili idarenin izni
halinde ve ilgili idarece haz rlanacak projeye uygun olarak yapt ranlara veya parselleri
hizas na rastlayan ve yönetmelikte belirtildi i ekilde hissesine dü en teknik alt yap bedelini
% 25 pe in ödeyip geri kalan % 75 ini alt yap hizmetinin ilgili idaresince tamamlanaca
tarihten en geç alt ay içinde ödemeyi taahhüt edenlere de yap ruhsat verilir. Kanalizasyon
tesisinin yap bitirilip kullan lmaya ba lanaca
tarihe kadar yap lmamas halinde, fosseptik
veya benzeri geçici bir tesis yapt lmas yoluna gidilir. Bu yap lmad
kullanma izni verilemez. Ana tesis yap ld
takdirde yap ya
nda yap sahibi veya sahipleri la m ayaklar
bu
tesise ba lamaya mecburdurlar.
Toplu mesken alanlar nda, ilgili ah s veya kurumlarca ilgili idarenin izni ile bütünü
in a ve ikmal edilen teknik altyap
n iki taraf ndaki di er parsellerin sahiplerinden, kendi
parsellerine isabet eden bedel al nmad kça, kendilerine yap ruhsat verilmez.
Toplu mesken alanlar nda altyap tesisleri belediyelerce onayl projesine göre ilgili
ah s veya kurumlar nca yap lm sa belediyece altyap hizmetleri nedeniyle hiçbir bedel
al nmaz.
Al nan bu paralar teknik altyap
yapt ranlara veya bu mebla
önceden ilgili idareye
ödeyenlere aynen geri verilir.
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
31
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
u kadar ki, bir yolun iki taraf ndaki parsel sahipleri bahis konusu yol bedellerini ve
bir kanalizasyon ebekesinden istifade eden veya etmesi gereken parsel sahipleri teknik
altyap bedellerini ilgili idareye vermedikçe ilgili idarenin bu tesisleri in a ve ikmali
mecburiyeti yoktur.
Mevcut binalarda esasl de
ba
iklikler ve ilaveler yap lmas da bu madde hükümlerine
olmakla beraber, bunlar n tamirleri için yukar daki artlar aranmaz.
Bu maddenin tatbikinde 6183 Say
Amme Alacaklar
n Tahsil Usulü Hakk nda
Kanun hükümleri tatbik olunur. Tatbikatla ilgili di er hususlar imar yönetmeli inde belirtilir.
mar planlar ilke kararlar ile yo unluk ve yap düzeninde düzeltme ve yenileme
getirilen yerle ik alanlardaki uygulamada mevcut ehirsel teknik ve sosyal altyap
n tevsii ya
da yenilenmesi gereken durumlarda, ehirsel hizmetlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak
kanunlarda belirtilen kat lma paylar bu hizmetlerden yararlanacak arsa, yap ya da bina
sahiplerinden usulünce al
r.
mar planlar nda meskün saha olarak belirtilen yerlerde ise, gayrimenkul sahiplerince
pis su mecralar
n, yap
n bulundu u sokaktaki la m ebekesine veya varsa umumi
fossepti e ba lanmas , la m ebekesi veya umumi fosseptik olmayan yerlerde mahalli ihtiyaç
ve vesaite göre ilgili idarece verilecek esaslar dahilinde gayrimenkulün içinde, lüzumlu
tesisat n yap lmas mecburidir. Bu ba lant lar mal sahibi taraf ndan ilgili idarece yap lacak
tebligatla verilecek müddet zarf nda yapt lmad
takdirde ilgili idare taraf ndan y kt
r.”
denilmektedir. Bu hüküm uyar nca; belediyelerce parselasyon planlar tasdik edilmi olmakla
beraber yolu, pis ve içme suyu ebekeleri gibi teknik alt yap
yerlerde, yap ruhsat talep edenlerden;
henüz yap lmam
olan
parselleri hizas na rastlayan ve yönetmelikte
belirtildi i ekilde hissesine dü en teknik alt yap bedellerinin al nmas gerekmektedir.
5018 say
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun;
“Tan mlar” ba kl 3 üncü maddesinde;
“…
i)Kamu geliri: Kanunlar na dayan larak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay
veya benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, ta
türlü gelirler ile hizmet kar
r ve ta nmazlardan elde edilen her
elde edilen gelirler, borçlanma araçlar
suretiyle elde edilen gelirler, sosyal güvenlik primi kesintileri, al nan ba
n primli sat
ve yard mlar ile
di er gelirleri,
…”
“Hesap Verme Sorumlulu u” ba kl 8 inci maddesinde;
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
32
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
“Her türlü kamu kayna
n elde edilmesi ve kullan lmas nda görevli ve yetkili
olanlar, kaynaklar n etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden,
kullan lmas ndan, muhasebele tirilmesinden, raporlanmas ndan ve kötüye kullan lmamas
için gerekli önlemlerin al nmas ndan sorumludur ve yetkili k nm
mercilere hesap vermek
zorundad r.”
“Kamu Zarar ” ba kl 71 inci maddesinde;
“Kamu zarar ; kamu görevlilerinin kas t, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan
mevzuata ayk
karar, i lem veya eylemleri sonucunda kamu kayna nda art a engel veya
eksilmeye neden olunmas
r.”
hükümleri yer almaktad r.
Bu hükümler uyar nca; kanunlar na dayan larak toplanan vergi, resim, harç, fon
kesintisi, pay veya benzeri gelirler, kamu gelirini olu turarak kamu kayna
içerisinde yer
almaktad r. Kamu kayna nda art a engel ya da azal a neden olunmas ise; kamu zarar
olu turmakta ve hesap verme sorumlulu u kapsam nda yer almaktad r.
2013 mali y
hesap ve i lemlerinin incelenmesi sonucunda; 2013 y
llar itibari ile 3194 say
mar Kanunu’nun 23 üncü maddesinde belirtilen teknik alt yap
bedellerinin tahakkukunun ve tahsilinin yap lmad
edilmi olmakla beraber yolu, pis ve içme suyu
yap lmam
ve öncesinde
görülmü tür. Parselasyon planlar tasdik
ebekeleri gibi teknik alt yap
henüz
olan yerlerde, yap ruhsat talep edenlerden; parselleri hizas na rastlayan ve
yönetmelikte belirtildi i ekilde hissesine dü en teknik alt yap bedellerinin tahakkukunun ve
tahsilat n yap lmamas 3194 say
Kontrol Kanunu hükümlerine ayk
mar Kanunu ve 5018 say
Kamu Mali Yönetimi ve
k te kil etmektedir.
Kamu idaresi cevab nda: Bulguya konu teknik alt yap bedellerinin tahakkuk ve
tahsilat
n yap lmas için çal lacakt r.
Sonuç olarak: Taraf
za gönderilen savunmada, bulguya konu teknik alt yap
bedellerinin tahakkuk ve tahsilat
n yap lmas için çal laca
tahakkuk ve tahsilat i lemlerine ba lan ld
belirtilmi se de, söz konusu
kan tlar mahiyette herhangi belgenin taraf
za
gönderilmedi i görülmü tür. Sonuç olarak, kurum taraf ndan bulguda belirtilen hususlara
tirak edilmekte ve 2014 y ndan itibaren gere inin yap laca
belirtilmektedir.
BULGU 6:
Vadesi geçmi
kira borçlar
n çok fazla oldu u ve hatta kimi kira
sözle melerinin 5 y ldan daha fazla sürmesine ra men söz konusu süreleri için kira
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
33
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
bedelinin tahsil edilmedi i, buna ra men mevcut kira sözle melerinin süresinin
uzat lmas yoluna gidildi i görülmü tür.
Pek çok kira sözle mesi dosyas nda ,müstecir kirac n kiralad
yeri sözle me süresi
sonunda tahliye edece ine dair vermek zorunda oldu u ‘‘Tahliye Taahhütnamelerine’’
rastlan lmam
r. Kira ödeme borcunun 3 aydan fazla yerine getirilmemesi, söz konusu ihale
yeterlik belgelerinin ve tahliye taahhütnamelerinin eksik olmas sözle me fesih nedeni iken bu
yola ço u kez gidilmedi i ve söz konusu sözle melerin feshedilmedi i görülmü tür.
Kamu idaresi cevab nda: Bulguya konu kira borçlar ile ilgili olarak hukuk (icra)
birimi ile beraber yap lan çal malar devam etmekte olup bulgu ekinde liste bulunmamaktad r.
lgili liste taraf
za bildirildi inde bahse konu borçlularla ilgili olarak gereken yap lacakt r.
Sonuç olarak: Taraf
za gönderilen savunmada, bulguya konu kira borçlar ile ilgili
olarak hukuk (icra) birimi ile beraber yap lan çal malar devam etmekte oldu u ve bahse konu
borçlularla ilgili olarak gerekenin yap laca
belirtilmi tir. Sonuç olarak, kurum taraf ndan
bulguda belirtilen hususlara i tirak edilmekte ve 2014 y ndan itibaren gere inin yap laca
belirtilmektedir.
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
34
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
EKLER
EK-1: KAMU DARES MAL TABLOLARI
Tablo 1: Bilanço
LANÇO (AKT F KISMI)
AKT F
2011 Y
2012 Y
1
DONEN VARLIKLAR
38,177,381.87
52,110,882.22
74.224,945.35
10
Haz r De erler
2,766,631.93
3,626,456.84
13,812,936.03
1001
Kasa Hesab
00
.00
.00
102
Banka Hesab
2,750,347.01
3,614,416.94
13,810,182.51
103
Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesab (-)
.00
.00
.00
104
Proje Özel Hesab
952.50
.00
00
106
Döviz Gönderme Emirleri Hesabi ( - )
00
.00
.00
108
Di er Haz r De erler Hesab
00
00
.00
109
Banka Kredi Kartlar ndan Alacaklar Hesabi
15,332.42
12,039.90
2,75352
11
Menkul K ymet ve Varl klar
00
00
.00
12
Faaliyet Alacaklar
9,207,851.31
9,951,302.53
11,993,247.37
120
Gelirlerden Alacaklar Hesab
121
Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesab
126
Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesab
13
Kurum Alacaklar
.00
.00
00
14
Di er Alacaklar
232,160.53
345,538.78
293,827.26
140
Ki ilerden Alacaklar Hesabi
232,160.53
345,538.78
293,827.26
15
Stoklar
152,597.67
203,264.99
195,381.77
152,597.67
203,264 99
195,381.77
2,209.90
572,476.00
2,212.74
.00
.00
.00
150
16
160
lk Madde Ve Malzeme Hesab
Ön ödemeler
Avans Ve Kredileri Hesabi
161
Personel Avanslar Hesabi
165
Mahsup Dönemine Aktar lan Avans Ve Krediler
2013 Cari Y l
00
00
00
9,195,851.31
9,938,335.28
11,961,915.72
12,000 00
12,967.25
31.331.65
.00
.00
.00
2,209.90
572,476.00
2,212.74
Hesab
19
Di er Donen Varl klar
25,815,930.53
37,411,843.08
47,927,340.18
190
Devreden Katma De er Vergisi Hesab
25,815,930.53
37,411,833.08
47,927,339.61
191
ndirilecek Katma De er Vergisi Hesab
.00
.00
00
.00
10.00
.57
80,576,948.64
122,806,312.16
156,054,904.15
.00
00
00
Faaliyet Alacaklar
.00
.00
00
Kurum Alacaklar
.00
00
.00
24
Mali Duran Varl klar
.00
1,129,043.18
2,509,949.67
240
Mali Kurulu lara Yat lan Sermayeler Hesab
25
Maddi Duran Varl klar
250
Arazi Ve Arsalar Hesab
251
Yeralt Ve Yerüstü Düzenleri Hesab
252
Binalar Hesab
197
Say m Noksanlar Hesab
2
DURAN VARLIKLAR
21
Menkul Varl klar
22
23
.00
1,129,043.18
2,509,949.67
79,337,441.06
120,217,440.34
150,632,032.66
6,191,929.40
7,545,897.54
9,031,101.96
54,094,101.93
75,393,515.07
107,811,322.36
2,457,744.92
2,577,092.42
20,020,118.56
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
35
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
253
Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabi
2,111,292.92
2,534,333.04
3,063,259.87
254
Ta tlar Hesab
1,338,614.85
1,359,809.17
1,604,809.17
255
Demirba lar Hesab
258
Yap lmakta Olan Yat mlar Hesab
26
260
28
Gelecek Y llara Ait Giderler
.00
.00
.00
29
Di er Duran Varl klar
.00
10,998.40
371,862.26
Elden Ç kar lacak Stoklar Ve Maddi Duran
,o9
10,998.40
371.862.26
118,754,330.51
174,917,194.38
230,279,849.50
294
2,454,162.87
2,904,975.71
3,693,433.26
10,689,594.17
27,901,817.39
5,407,987.48
Maddi Olmayan Duran Varl klar
1,239,507.58
1,448,830.24
2,541,059.56
Haklar Hesab
1,239,507.58
1,448,830.24
2,541,059.56
Varl klar
AKT F TOPLAMI:
BÜTÇE NOTLARI
9
2011 Y
NAZIM HESAPLAR
90
Ödenek Hesaplar
900
Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesab
90
5Ödenekli Giderler Hesab
906
Mahsup Dönemine Aktar lan Kullan lacak ödenekler
2012 Y
2013 Cari Y l
5,864,566.7
25,945,819.2
19,661,959.32
2,209.9
0 572,4760
2.212.74
.00
.00
.00
.00
.00
.00
2,209.9
0 572,476.0
2,212.74
5,862,356.8
9,530,212.81
11,066,849.96
5,861,895.7
9,529,751.72
11,066,388.87
Hesab
91
Nakit D
Teminat ve Ki ilere Ait Menkul K ymet H
91
Teminat Mektuplar Hesab
91
Ki ilere Ait Menkul K ymetler Hesab
92
Taahhüt Hesaplar
920
Gider Taahhütleri Hesab
NOTLAR TOPLAMI:
3
9,461.09
461.09
.0
0 15,843,130.4
8,592,896.62
,0
O 15,843,130.4
8,592,896.62
5,864,566.7
25,945,819.25
19,661,959.32
PAS F
2011 Y
KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR
33,373,992.66
40,198,527.27
37,895,557.74
3,773,096.15
6,489,861.95
11,285,527.22
3,773,096.15
6,489,861.95
11,285,527.22
00
.00
00
30
300
461.0
sa Vadeli ç Mali Borçlar
Banka Kredileri Hesabi
31
sa Vadeli D Mali Borçlar
2012 Y
2013 Cari Y l
32
Faaliyet Borçlar
14,662,362.88
15,291,062.40
7,212,653.47
320
Bütçe Emanetleri Hesabi
14,662,362.88
15,291,062.40
7,212,653.47
33
Emanet Yabanc Kaynaklar
6,143,750.64
7,234,009.73
7,576,301.83
330
Al nan Depozito Ve Teminatlar Hesabi
2,442,080.66
2,800,323.77
3,818,504.91
333
Emanetler Hesab
3,701,669.98
4,433,685.96
3,757,796.92
34
Al nan Avanslar
00
00
00
36
Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler
8,794,782.99
11,183,593.19
9,865,784.88
360
Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesab
7,331,721.59
9,793,245.46|
4,934,696.71
361
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesab
1,312,746.06
1,251,315.59
902,898 41
362
Fonlar Veya Di er Kamu dareleri Ad na Yap lan Ta
140,213.06
124,714.03
94,973.25
363
Kamu dareleri Paylar Hesab
10,102.28
14,318.11
18,204.57
368
Vadesi Geçmi , Ertelenmi Veya Taksitlendirilmi
.00
.00
3,915,011.94
.00
.00
00
V
37
Borç ve Gider Kar
klar
38
Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklar
.00
.00
1,955,289.67
381
Gider Tahakkuklar Hesab
.00
.00
1,955,289.67
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
36
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
39
Di er K sa Vadeli Yabanc Kaynaklar
.00
.00
.67
391
Hesaplanan Katma De er Vergisi Hesab
00
.00
.00
397
Say m Fazlalar Hesabi
.00
.00
.67
4
UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR
12,343,410.59
29,810,073.35
48,341,915.40
40
Uzun Vadeli ç Mali Borçlar
12,343,410.59
29,810,073.35
41,913,428.42
400
Banka Kredileri Hesab
12,343,410.59
29,810,073.35
41,913,428.42
41
Uzun Vadeli D Mali Borçlar
.00
.00
.00
43
Di er Borçlar
.00
.00
3,696,728.23
438
Kamuya Olan Ertelenmi
.00
.00
3,696,728.23
00
.00
00
.00
.00
00
.00
.00
2,731.758 75
Veya Taksitlendirilmi
Borç
44
Al nan Avanslar
47
Borç ve Gider Kar
48
Gelecek Y llara Ait Gelirler
481
Gider Tahakkuklar Hesab
00
.00
2,731,758.75
49
Di er Uzun Vadeli Yabanc Kaynaklar
.00
.00
00
5
OZ KAYNAKLAR
73,036,927.26
104,908,593.76
144,042,376.36
50
Net De er/Sermaye
11,426,394.00
17,099,494.23
40,100,472.03
500
Net De er Hesab
11,426,394.00
17,099,494.23
40,100,472.03
51
De er Hareketleri
.00
00
.00
52
Peniden De erleme Farklar
.00
00
.00
klar
57
Geçmi Y llar Olumlu Faaliyet Sonuçlar
42,956.996.75
58,045,125.35
73,504,961.23
570
Geçmi Y llar Olumlu Faaliyet Sonuçlar Hesab
42.956,996.75
58,045,125.35
73,504,961.23
58
Geçmi Y llar Olumsuz Faaliyet Sonuçlar
.00
00
.00
59
Donem Faaliyet Sonuçlar
18,653,536.51
29,763,974.18
30,436,943.10
590
Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesab
18,653,536.51
29,763,974.18
30,436,943.10
118,754,330.51
174,917,194.38
230,279,849.50
2011 YILI
2012 YILI
5,864,566.75
25,945,819.25
19,661,959.32
2,209.90
572.476.00
2,21274]
PAS F TOPLAMI:
BÜTÇE NOTLARI
9
NAZIM HESAPLAR
90
Ödenek Hesaplar
901
Bütçe Ödenekleri Hesab
907
Mahsup Dönemine Aktar lan ödenekler Hesab
91
Nakit D
Teminat ve Ki ilere Ait Menkul K ymet
2013 Cari Y
.00
.00
.00
2,209.90
572,476.00
2,212.73
5,862,356.85
9,530,212.81
11,066,849.96
5,861,895.76
9,529,751.72
11,066,388.87
H
911
Teminat Mektuplar Emanetleri Hesabi
913
Ki ilere Ait Menkul K ymet Emanetleri Hesab
92
Taahhüt Hesaplar
921
Gider Taahhütleri Kar
Hesab
NOTLAR TOPLAMI:
461.09
461.09
461 09
.00
15,843,130.44
8,592,896.62
.00
15,843,130.44
8,592,896.62
5,864,566.75
25,945,819.25
19,661,959.32
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
37
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
Tablo 6: FAAL YET SONUÇLARI TABLOSU
GEL RLER TOPLAMI
116.499.481,91
DERLER TOPLAMI
86.062.538,81
FAAL YET SONUCU
30.436.943,10
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
38
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
T.C. SAYI TAY BA KANLI I
06100 Balgat / ANKARA
Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94
e-posta: [email protected]
http://www.sayistay.gov.tr
__________________________________________________________________________________________
Hatay Büyük ehir Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
39
Download

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY