FBE_FORM_6
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZ DANIŞMANI VE TEZ KONUSU ÖNERME FORMU
Anabilim Dalı:
Yüksek Lisans Tezi
Doktora Tezi
(Aşağıdaki seçeneklerden uygun olanları işaretleyiniz.)
Birinci Tez DanıĢmanı
Önerisi
Tez Konusu Önerisi
DeğiĢikliği
Tez BaĢlığı DeğiĢikliği
Ġkinci Tez DanıĢmanı
Önerisi
DeğiĢikliği
Tez Konusu DeğiĢikliği
ÖNERĠLEN TEZ BAġLIĞI:…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
TEZĠN ESKĠ BAġLIĞI / KONUSU(DeğiĢiklik varsa yazılacak):
TEZĠN YENĠ BAġLIĞI / KONUSU(DeğiĢiklik varsa yazılacak):
Ġmza
Öğrenci
Adı Soyadı,Öğrenci No
Birinci Tez DanıĢmanı
Ünvanı, Adı Soyadı
Ġkinci Tez DanıĢmanı
Ünvanı, Adı Soyadı
(ikinci tez danışmanı varsa doldurunuz)
Eski Tez DanıĢmanının
Ünvanı, Adı Soyadı, Onayı
(tez danışmanı değişikliği varsa doldurunuz)
Anabilim Dalı BaĢkanı:
Ġmza:
ENSTĠTÜ YÖNETĠM KURULU KARARI : Tarih :
Tarih:
Karar No :
Uygundur
Uygun değildir (Tez yükü aĢılmıĢtır)
Enstitü Müdürü
Not 1: Bu form beş kopya doldurulacaktır. (Öğrenci, danışman, anabilimdalı başkanlığı, Öğrenci İşleri Müdürlüğü ve Enstitü Sekreterliğİ
için.)
Not 2:Tezin İçeriği ve Referansları içeren bir sayfalık özet eklenecek.
Download

tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi fen bilimleri enstitüsü