TC
ARDAHAN VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
HAYALLERİNİ
SÖNDÜRME
( ANNE- BABA İZNİYLE
MUTLU EVLİLİKLERE)
Proje Sahibi:
:İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü:
:Ardahan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Projenin Uygulama Dönemi
:2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı
Ekim 2014
İL PROJE ÜST KURULU
T.Fikret ETEKER İl Milli Eğitim Müdürü
Hikmet ANDİÇ İl Milli Eğitim Şube Müdürü
Mustafa AKMAN RAM Müdürü
İL PROJE YÜRÜTME VE DEĞERLENDİRME KURULU
Hikmet ANDİÇ
İl Milli Eğitim Şube Müdürü
Mustafa AKMAN
RAM Müdürü
Gülsüm KOÇAK
Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı
Soner AVDAN
Psikolojik Danışman
Emrah ÇELİK
Psikolojik Danışman
Uğraş BAYRAKTAR
Psikolojik Danışman
Merve EROĞLU
Psikolojik Danışman
Selin KARADAĞ
Psikolojik Danışman
Selin KAYA
Psikolojik Danışman
Halil ALTUN
Psikolojik Danışman
H.Zeynep ÇAKIR
Psikolojik Danışman
Nermin ÖZKAN
Psikolojik Danışman
HAYALLERİNİ SÖNDÜRME
( ANNE- BABA İZNİYLE MUTLU EVLİLİKLERE)
GİRİŞ
Çocuk yaşta evlilik, ya da diğer bir ifadeyle erken evlilik, en az biri on sekiz yaşından
küçük olan iki kişinin, yasal yada resmi olmayan bir şekilde, evlilik bağıyla birleşmesi
anlamına gelir. Bu evlilikler Türk Medeni Kanunu çerçevesinde, Kanun’un öngördüğü
evlenmeyaşından dahaküçükyaşta gerçekleştirildiği için dini nikâhadayananevliliklerdir.
Çocuk yaşta evlilik kız ve erkek çocukları farklı şekillerde etkileyen bir olgudur.
Toplamda,dünya genelinde çocuk yaşta evlilik yapan erkek çocukların sayısı kız çocuklara
göre çok daha düşüktür. Kız çocuğu eşler, eşitliğin bulunmadığı evlilik ilişkileri içinde aile içi
şiddete ve cinsel istismara karşı da savunmasızdır;
bedenlerihenüz
çocukdoğurmayahazır
olmadığı
hamile kalmaları halinde ise,
için
çoğuzaman
gebelikte
vedoğumdasorunlaryaşarlar. Evlenir evlenmez, hem kız hem de erkek çocuklar işgücüne
katılmak ve/veya evdeki sorumlulukları üstlenmek üzere çoğu zaman eğitim hayatlarına
sonvermek zorunda kalmaktadır.
Kız çocuklarının erken yaşta evlenmelerinin başlıca sebepleri arasında, geçim sıkıntısı,
aile içi cinsel saldırı, evlilik dışı gebelik ve geleneksel yaşayışta hakim olan kocaya itaatin
erken yaşta tesis edilmesi gerektiği şeklindeki anlayış sayılabilir. Türk toplumunda genel
eğilim, erkeklerin belirli bir düzeyde öğrenim görüp, askerlik yaptıktan ve bir iş sahibi
olduktan sonra evlenmeleri yönündedir. Bu ise, erkeklerin nispeten ileriki yaşlarda
evlenmeleri sonucunu getirmektedir. Öte yandan, Türk toplumunda, kızlar öğrenimlerini
erken yaşta bırakmaktadırlar. Askerlik yapma zorunlulukları bulunmamakta ve çalışma
yaşamına katılımları tasvip edilmemektedir. Tüm bunların yanı sıra, geleneksel anlayışta,
kızların duygusal, cinsel ve iktisadi ihtiyaçlarının, dinsel ahlaka uygun bir biçimde tatmin
edilebilmesinin, evlilik ilişkisi içinde olanaklı sayılması, kızların erken yaşlarda evlenmeleri
sonucunu doğurmaktadır.
Ardahan ilimiz TÜİK verilerine göre 2012 yılında ilk evlenme kızlar da 21.5 yaş,
erkeklerde ise 26.5 yaş olarak belirtilmiştir. Ancak yine 2012 yılında yapılan araştırma
incelendiğinde 15-19 yaş aralığında ki kız çocuklarının 242 tane doğum yaptığı
görülmektedir. Buradan çıkarılan sonuç ise ilimizde resmi nikâhsız evliliklerin olduğunu bize
göstermektedir. Merkez ve ilçelerde yapılan 2012 TÜİK araştırması incelendiğinde 16-19 yaş
arası çocukların evlilik durumu 138 kız, 7 erkek’le Göle ilçesinin ilk sırada olduğu
görülmektedir.
Ardahan ili diğer iller arasında çok göç veren bir il olarak ortaya çıkmaktadır. Temel
geçim kaynağı hayvancılıktır. Bu durum da çocuklarımızın Nisan ayından sonra yaylacılık
faaliyetleri sebebiyle okullarından uzaklaşmalarına neden olmaktadır. Çocukların okuldan
uzaklaşması
yöremizin
eğitim
seviyesinin
düşmesine
ve
geleceğe
ilişkin
plan
oluşturamamalarına sebep olmaktadır. Bu durumda çocuklarımızı gelecekleriyle ilgili
umutsuzluğa sürüklemekte ve bunun bir sebebi olarak da çocuklarımız erken evliliği bir
kurtuluş yolu olarak görmektedirler. Geçim kaynaklarının önem arz etmesinden dolayı
çocuklar anne-baba sevgisini ve ilgisini yeterli olarak görmemekte ve mahrum kaldığı bu
duyguları erken evlilikle kapatmaya çalışmaktadır.
PROJENİN KONUSU
Erken evlilik konusu ülkemizi ve ilimizi etkileyen önemli bir toplumsal sorundur.
Buevlilikler TürkMedeniKanunu çerçevesinde, Kanun’un öngördüğü evlenmeyaşından
dahaküçükyaşta gerçekleştirildiği için dini nikâhadayananevliliklerdir. Bu durumun
engellenmesin de aile, okul ve ilgili kurumların işbirliği içerisinde çalışmaları toplumsal bir
sorumluluktur.
Erken evliliklerin önlenmesi için gerekli olan koruyucu ve önleyici çalışmaların
planlanması organize edilmesi ve uygulanmasında çocukla iletişime geçen kamu
görevlilerinin, velilerin farkındalık kazanması önemlidir.
PROJENİN AMACI
Bu projenin amacı:
>Erken yaşta evliliği önlemek,
>Aile eğitimi verilerek aile ile çocuk arasında ki iletişim sorunlarını çözmek,
>Öğrencilerin evlilik nedeniyle eğitim hayatının kesintiye uğranmamasının sağlanması,
>Ergenlik çağında anneliğin önünü kesmek,
>Ergenlik çağında anne-baba olacak çocukların yaşayacağı pskolojik problemlere yönelik
önlem alınması,
>Ardahan ilinde bulunan ortaokul ve lisedeki öğrenci ve velilere erken evliliğin önlenmesi
konusunda eğitim verilerek katılımcıların bilgi düzeyleri ve farkındalıklarını artırmak,
>Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak erken evlilik konusunda yapacağımız
çalışmalarla ilde farkındalık oluşturmak ve erken evliliklerin önlenmesi ve erken
müdahalesini sağlamak,
>İlimizde bulunan erken evlilikleri en aza indirgemek ve engellemek,
>Eğitim aileden başlar ve okulda devam eder. Bu bağlamda ailenin bilinçlendirilmesi ve
okulda desteklenmesi ile bilinçli nesiller yetiştirmek
>Erken evliliklerin yaşanmaması için okulda gerekli süreci başlatmak velileri yasal
zorunluluklar hakkında bilgilendirmek,
>Erken evliliğin önlenmesi için veli toplantılarında yapılacak eğitimlerle velileri
bilgilendirmek ve gerekli önlemler konusunda farkındalık oluşturmak,
>Bu proje ile öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin erken evlilik konusunda olumlu yönde
değişiklik oluşturmalarını sağlamak,
PROJENİN YASAL DAYANAĞI

T.C. Anayasası

Çocuk Hakları Sözleşmesi

Çocuk Koruma Kanunu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği

Türk Ceza Kanunu

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği

MEB Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi Yönetmeliği

MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Geliştirilmesi Genelgesi
PROJENİN GEREKÇESİ
Türkiye’de...
TÜİK tarafından 2012 de gerçekleştirilen çalışmalar incelendiğinde erken evlilik
Türkiye çapında yadsınamayacak kadar ciddi olduğu görülmektedir. Erken evlilik yaş
ortalaması -15 ve 15-19 yaş grupları arasında yoğun olarak görülmektedir. Bu yaş grubuna ait
kız çocuklarının, erkek çocuklara oranla daha çok evlenme yolunu seçtikleri görülmektedir.
İlk evlenme yaşı kızlar da 23.5, erkekler de 26.7’dir. Yaş grubuna göre evlenmeler
incelendiğinde 16-19 yaş arası erkekler de 14.207, kızlar da ise 129.130 kişinin evlendiği
görülmektedir. Bu durum incelendiğinde Türkiye genelinde nikâhsız evliliklerin bulunduğunu
göstermektedir. Doğum sayılarına bakıldığında ise 15 yaş altı 377, 15-19 yaş arası da 91.144
doğum yapıldığı görülmektedir bu durumda Türkiye de ergen anne ve babaların bulunduğunu
göstermektedir.
PROJENİN HEDEFLERİ

İlde bulunan ergenlik çağındaki çocukların, ailelerinin ve öğretmenlerinin erken
evlilikle ilgili olarak bilgilenmesini sağlayarak farkındalık oluşturmak.

İlimizde yapılacak olan çalışmalarla erken evlilik oranını en aza indirmek.

Gençlerimizin daha farklı gelecek hayalleri kurmalarını sağlamak.

Sağlıklı toplum için öncelikle sağlıklı ailelerin kurulmasına destek olmak.
PROJENİN HEDEF KİTLESİ
Ergenlik çağındaki çocuklar ve aileleri
PROJEDEN BEKLENEN ÇIKTILAR
Ardahan İlimizde erken evliliklerin önüne geçilmesi
PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
Bilinçli çocuklar için bilinçli ebeveynler gereklidir. Bugün ergenlik çağındaki
çocuklarımızda amaçlanan farkındalık oluşturulur ve gerekli bilinç kazandırılırsa gelecek
kuşaklarda erken evlilik problemi ortadan kalkabilir.
Anne ve babaların proje süresince bilinçlendirilmesi ile var olan bilginin devamlılığını
sağlamak.
PROJENİN EĞİTİM PROGRAMI VE KURULU
Ek.1’de sunulmuştur.
REFERANSLAR
*TÜİK 2012 verileri
*Ardahan İli İl ve İlçe Rehber Öğretmenler Toplantısı
*Ardahan İl Danışma Kurulu Toplantı Karaları
PROJE MALİYETLERİ
Proje maliyetleri:
Teknik ve elektronik cihazlar
Afiş ve broşür basımı
Diğer döküman giderleri (cd vs.)
Araç tahsisi
Seminer ve toplantılar için yer tahsisi giderleri
Ardahan İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAYALLERİNİ
SÖNDÜRME PROJESİ ÇALIŞMA PLANI
AYLAR
GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER VE ÇALIŞMALAR
SORUMLU KİŞİ, BİRİM
VE KURUMLAR
 Lal Gece Filminin izletilmesi
-
 Film üzerine söyleşi
-
Psikolojik
Danışman
RAM
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
HEDEF KİTLE
Aile Ve Çoçuklar
İŞBİRLİGİ YAPILACAK
KURUMLAR/KİŞİLER
-
KASIM 2014
-
Okul Yönetimi
iL Emniyet Müdürlüğü
iL Müftülüğü
Aile ve Sosyal Politikalar il
Müdürlüğü
Ardahan Valiliği
STK ve Basın
 Çocuk Koruma Kanununun Anlatılması
-
Psikolojik
Danışman
RAM
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
Aile Ve Çoçuklar
-
Okul Yönetimi
iL Emniyet Müdürlüğü
iL Müftülüğü
Aile ve Sosyal Politikalar il
Müdürlüğü
Ardahan Valiliği
STK ve Basın
GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER VE ÇALIŞMALAR
AYLAR
►Ergenlik Tanıtımı
SORUMLU KİŞİ, BİRİM
VE KURUMLAR
-
OCAK 2015
-
Psikolojik
Danışman
RAM
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
HEDEF KİTLE
Aile Ve Çoçuklar
-
Psikolojik
Danışman
RAM
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
-
►Ergenlik Nedir? Bu Dönemin Özellikleri Hakkında Bilgilendirme
-
İŞBİRLİGİ YAPILACAK
KURUMLAR/KİŞİLER
Aile Ve Çoçuklar
-
Okul Yönetimi
iL Emniyet Müdürlüğü
iL Müftülüğü
Aile ve Sosyal Politikalar il
Müdürlüğü
Ardahan Valiliği
STK ve Basın
Okul Yönetimi
iL Emniyet Müdürlüğü
iL Müftülüğü
Aile ve Sosyal Politikalar il
Müdürlüğü
Ardahan Valiliği
STK ve Basın
AYLAR
GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER VE ÇALIŞMALAR
SORUMLU KİŞİ, BİRİM
VE KURUMLAR
HEDEF KİTLE
Aile Ve Çoçuklar
 Aile İçi İletişim
 Ailelerin Çocuklarıyla Doğru İletişim Kurarak, Evdeki Huzur
Ortamını Sağlamaları
-
-
Okul Yönetimi
iL Emniyet Müdürlüğü
iL Müftülüğü
Aile ve Sosyal Politikalar il
Müdürlüğü
Ardahan Valiliği
STK ve Basın
ŞUBAT 2015
-
Psikolojik
Danışman
RAM
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
İŞBİRLİGİ YAPILACAK
KURUMLAR/KİŞİLER
 Değerlendirme Yapılması
 Yapılan Çalışmaların Raporlaştırılarak RAM’a Gönderilmesi
-
Psikolojik
Danışman
RAM
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
Aile Ve Çoçuklar
-
Okul Yönetimi
iL Emniyet Müdürlüğü
iL Müftülüğü
Aile ve Sosyal Politikalar il
Müdürlüğü
Ardahan Valiliği
STK ve Basın
AYLAR
GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER VE ÇALIŞMALAR
SORUMLU KİŞİ, BİRİM
VE KURUMLAR
HEDEF KİTLE
Aile Ve Çoçuklar
 İlgili Film ve Belgeselin İzletilmesi
-
-
Okul Yönetimi
iL Emniyet Müdürlüğü
iL Müftülüğü
Aile ve Sosyal Politikalar il
Müdürlüğü
Ardahan Valiliği
STK ve Basın
MART 2015
-
Psikolojik
Danışman
RAM
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
İŞBİRLİGİ YAPILACAK
KURUMLAR/KİŞİLER
 Film ve Belgesel Hakkında Söyleşi
-
Psikolojik
Danışman
RAM
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
Aile Ve Çoçuklar
-
Okul Yönetimi
iL Emniyet Müdürlüğü
iL Müftülüğü
Aile ve Sosyal Politikalar il
Müdürlüğü
Ardahan Valiliği
STK ve Basın
AYLAR
GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER VE ÇALIŞMALAR
SORUMLU KİŞİ, BİRİM
VE KURUMLAR
-
Aile Ve Çocuklar
İŞBİRLİGİ YAPILACAK
KURUMLAR/KİŞİLER
-
Okul Yönetimi
iL Emniyet Müdürlüğü
iL Müftülüğü
Aile ve Sosyal Politikalar il
Müdürlüğü
Ardahan Valiliği
STK ve Basın
ARALIK 2014
 Erken Evlilik Nedir?
Psikolojik
Danışman
RAM
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
HEDEF KİTLE
 Erken Evliliğin Fiziksel Ve Ruhsal Zararları
-
Psikolojik
Danışman
RAM
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
Aile Ve Çocuklar
-
Okul Yönetimi
iL Emniyet Müdürlüğü
iL Müftülüğü
Aile ve Sosyal Politikalar il
Müdürlüğü
Ardahan Valiliği
STK ve Basın
AYLAR
GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER VE ÇALIŞMALAR
SORUMLU KİŞİ, BİRİM
VE KURUMLAR
-
Aile Ve Çocuklar
İŞBİRLİGİ YAPILACAK
KURUMLAR/KİŞİLER
-
MAYIS 2015
 Benim Geleceğim Konulu Çalışma Yapılması
Psikolojik
Danışman
RAM
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
HEDEF KİTLE
 Çocuklara Geleceğe Yönelik Amaç Oluşturma
-
Psikolojik
Danışman
RAM
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
Aile Ve Çoçuklar
-
Okul Yönetimi
iL Emniyet Müdürlüğü
iL Müftülüğü
Aile ve Sosyal Politikalar il
Müdürlüğü
Ardahan Valiliği
STK ve Basın
Okul Yönetimi
iL Emniyet Müdürlüğü
iL Müftülüğü
Aile ve Sosyal Politikalar il
Müdürlüğü
Ardahan Valiliği
STK ve Basın
AYLAR
GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER VE ÇALIŞMALAR
SORUMLU KİŞİ, BİRİM
VE KURUMLAR
HEDEF KİTLE
Aile Ve Çoçuklar
 Projenin Değerlendirilmesi
-
 Çalışma Grubuyla Değerlendirme Toplantısı
 Yapılan Çalışmaların Raporlaştırılarak RAM’a Gönderilmesi
-
Psikolojik
Danışman
RAM
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
-
HAZİRAN 2015
-
Psikolojik
Danışman
RAM
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
İŞBİRLİGİ YAPILACAK
KURUMLAR/KİŞİLER
Aile Ve Çoçuklar
-
Okul Yönetimi
iL Emniyet Müdürlüğü
iL Müftülüğü
Aile ve Sosyal Politikalar il
Müdürlüğü
Ardahan Valiliği
STK ve Basın
Okul Yönetimi
iL Emniyet Müdürlüğü
iL Müftülüğü
Aile ve Sosyal Politikalar il
Müdürlüğü
Ardahan Valiliği
STK ve Basın
Download

hayallerini söndürme ( anne- baba izniyle mutlu evliliklere)