Gündem
Belge Nedir
Belge, herhangi bir bireysel veya kurumsal
fonksiyonun yerine getirilmesi için alınmış
veya fonksiyonun sonucunda üretilmiş,
* içerik,
* ilişki
* form özellikleri
ile ait olduğu fonksiyon için delil teşkil eden
kayıtlı bilgi olarak tanımlanabilir.
Bireysel
BELGE: Delil
ve kayıtlı
bilgi
Kurumsal
Doküman
1. Üzerinde değişiklik
yapılması mümkündür.
2. Sahibi üreticisidir ve
uygun gördüğü
dokümanları imha
edebilir.
3. Düzenlenmesi,
tanımlanması ve
dosyalanması
üreticisinin/sahibinin
sorumluluğundadır.
4. Dokümanın güvenli bir
şekilde
depolandığından
üreticisi sorumludur.
5. Kurumsal bir onay ve
/ veya kayıt sistemi
içerisinde yer
almayabilir
Belge
1. İçeriğinin değiştirilmesine
izin verilmez.
2. Belgeler ancak kurumsal
saklama planları
çerçevesinde imha
edilebilir ve imha işlemi
kayıt altına alınır.
3. Düzenleme ve tanımlama
faaliyetleri kurumsal
dosya tasnif planları
çerçevesinde yapılır.
4. Kurumsal ve bireysel
faaliyetlerin delili olduğu
için içerik, ilişki ve format
bilgisi korunmalıdır.
5. Yetkili imza ve / veya
kurumsal onay bilgisi
belgeye fiziksel ya da
mantıksal olarak
iliştirilmelidir.
Doküman İle Belge Arasındaki
İlişki
DOKÜMAN YÖNETİMİ
BELGE YÖNETİMİ
Elektronik Belge
Kurumların iş ve işlemlerinin birer çıktısı olan
belgelerin, elektronik ortamda oluşturulması, iş
akışına sunulması, imzalanması, muhatabına
iletilmesi, saklanması ve tasfiye işlemine tabi
tutulmasıdır.
Kısaca, oluşumu ve yönetimi tamamen
elektronik ortamda sağlanan belgelerdir.
Elektronik Belge Yönetimi
Elektronik belge yönetimi, kurumların
gündelik işlerini yerine getirirken oluşturdukları
her türlü dokümantasyonun içerisinden kurum
aktivitelerinin
delili
olabilecek
belgelerin
ayıklanarak bunların içerik, format, ve
ilişkisel özelliklerini korumak ve bu belgeleri
üretimden nihai tasfiyeye kadar olan
süreç içerisinde yönetmektir.
Islak İmza
Elektronik İmza
NEDEN EBYS
 Teknolojik Gelişmeler
NEDEN EBYS
 Maliyet
NEDEN EBYS
 Zaman Tasarrufu
NEDEN EBYS
NEDEN EBYS
NEDEN EBYS
NEDEN EBYS
NEDEN EBYS
 Ekolojik Kazanç
Ekolojik Kazanç
EBYS’DE KULLANICININ ROLÜ
KANUNLAR
 Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok
Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Kanun No : 3473
Tarihi: 28 Eylül 1988
 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas
Ve Usuller Hakkında Yönetmelik. (2004). Resmî Gazete,
Sayı: 25445, 27 Nisan 2004
 Elektronik İmza Kanunu. (2004). Resmî Gazete, Sayı: 25355,
23 Ocak 2004
YÖNETMELİKLER
 Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. (2001). Resmî
Gazete, Sayı: 24487, 08 Ağustos 2001
 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmelik. Resmî Gazete, Sayı: 29255, 02
Şubat 2015
GENELGELER
 2010/20 sayılı Evrak, Dosya ve Arşiv Genelgesi
 2012/8 sayılı Fiziki Arşiv Standartları Genelgesi
 2014/6 sayılı E-arşiv Genelgesi
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
EBYS’nin Durumu (2014 yılına
ait verilerdir.)
10
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
EBYS’nin Durumu (2014 yılına
ait verilerdir.)
11
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
EBYS’nin Durumu (2014 yılına
ait verilerdir.)
12
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
EBYS’nin Durumu (2014 yılına
ait verilerdir.)
13
Download

ait olduğu fonksiyon için delil teşkil eden kayıtlı bilgi