TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ
YASAMA DÖNEMİ
YASAMA YILI
24
4
SIRA SAYISI: 582
Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti
Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu
(1/883)
Gökhan
Gökhan
–3–
İÇİNDEKİLER
Sayfa
1/883 Esas Numaralı Tasarının
-
TBMM Başkanlığına Sunuş Yazısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
-
Gerekçesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Dışişleri Komisyonu Raporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Tasarı Metni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin
Anlaşma Metni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
(S. Sayısı: 582)
/
–4–
T.C.
Baþbakanlýk
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüðü
28/1/2014
Sayý: 31853594-101-904-716
TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA
Dışişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2014
tarihinde kararlaştırılan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Serbest
Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı” ile gerekçesi
ilişikte gönderilmiştir.
Gereðini arz ederim.
Recep Tayyip Erdoğan
Baþbakan
HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(1/883)
ESAS Dışişleri Komisyonu
TALİ
Plan ve Bütçe Komisyonu
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
GEREKÇE
Ülkemizle Kosova arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Dünya Ticaret Örgütü, Gümrük
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (1994) ile Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) prensipleri
doğrultusunda, aşamalı olarak bir serbest ticaret alanı tesis edilmesini öngören tercihli bir anlaşmadır.
Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği’nin işleyişine ilişkin kuralları belirleyen 1/95
sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın bir gereği olarak, dış ticaret politikasını AB’nin Ortak Ticaret
Politikası ile uyumlaştırmaktadır.
Bu çerçevede, askıda bulunun Suriye STA’sı haricinde, Türkiye’nin hâlihazırda EFTA, İsrail,
Makedonya, Bosna Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan,
Şili, Ürdün, Güney Kore ve Morityus ile olmak üzere toplam 16 STA’sı yürürlükte bulunmaktadır.
AB, Kosova tarafına 2000 yılından bu yana, bazı tarım ürünleri haricinde, tüm ürünlerde tek
taraflı tavizli rejim uygulamakta olup; ülkemiz de 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren sanayi ürünleri ile
kısıtlı olmak üzere Kosova menşeli ürünlerde gümrük vergisi muafiyeti uygulamaktadır.
2012 yılında Kosova’dan gerçekleştirilen 9 milyon dolarlık ithalata karşın, ülkemizce 254
milyonluk ihracata ulaşılmış olup; ülkemiz lehine 245 milyon dolarlık bir ticaret fazlası
kaydedilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
/
–5–
Kosova’ya sanayi ürünlerinde tanınan tavizlerin karşılıklı hale getirilmesi ve tarım ürünlerinde
karşılıklı avantajlı pazara giriş imkânı sağlanması amacıyla 2012 yılı Eylül ayında STA
müzakerelerine başlanmış ve yaklaşık bir yıl içinde müzakereler sonuçlandırılmıştır.
Bu kapsamda ülkemizce Kosova tarafına sanayi ürünlerinde uygulanan tek taraflı gümrük vergisi
muafiyeti hükme bağlanmış; buna karşılık Kosova tarafının sanayi ürünlerinin tamamını en geç
Anlaşmanın yürürlüğe girişini takip eden 9 yıl içinde kademeli olarak sıfırlaması kararlaştırılmıştır.
Bu çerçevede, Kosova tarafı, sanayi ürünlerinde uyguladığı %10 oranındaki gümrük vergilerini 2.461
adet tarife satırında Anlaşmanın yürürlüğe girişi ile birlikte; 193 adet tarife satırında yürürlüğe girişi
takiben 3 yıl içinde; 1.222 adet tarife satırında 5; 2.596 adet tarife satırında 7 ve geriye kalan 469 adet
tarife satırında 9 yıl içinde sıfırlayacaktır.
Tarım ürünlerinde ise; Taraflar yaklaşık 850 adet tarife satırında taviz teatisinde bulunmuşlardır.
Kosova tarafınca, Anlaşmanın yürürlüğe girişi ile birlikte 493 adet, Anlaşmanın yürürlüğe girişini
takiben 5 yıl içinde 301 adet, Anlaşmanın yürürlüğe girişini takiben 9 yıl içinde 52 adet tarife satırında
uygulanan gümrük vergileri kaldırılacaktır.
Bu kapsamda, ülkemizin 2012 yılında dünyaya tarım ürünleri ihracatının %98’lik kısmına
karşılık gelen ürünler için söz konusu dönem sonunda Kosova’ya gümrük vergisinden muaf giriş
imkânı kazanılmıştır. Bahse konu ürünlerin Kosova’ya tarım ürünleri ihracatımız içindeki payı ise
%99’dur. Buna karşılık, ülkemizce 850 adet tarım ürününe ilişkin tarife satırında Kosova’ya
uygulanan gümrük vergilerinin Anlaşmanın yürürlüğe girişi ile birlikte kaldırılması öngörülmektedir.
Söz konusu ürünlerde 2012 yılı içinde Kosova’dan 43 bin dolar tutarında ithalat gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, Anlaşma’da tarım ürünleri ithalatının yerli üreticileri olumsuz etkilemesi ihtimalinin
bertaraf edilmesine yönelik olarak bir korunma önlemi mekanizması tesis edilmiştir.
İlaveten sanayi ürünlerinin tamamı ve Anlaşma kapsamında tavize konu edilen tarım ürünlerinde
Kosova’nın, AB’ye ülkemize tanınandan daha ileri bir taviz tanıması durumunda, söz konusu tercihli
düzenlemenin gecikmeksizin ülkemize de yansıtılacağı hükme bağlanmıştır.
Söz konusu Anlaşma ile Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) taraf olmayan Kosova, ihracat ve
ithalatta miktar kısıtlamaları ile tahsil edilen ücret ve diğer harçlar, sağlık ve bitki sağlığı önlemleri,
teknik düzenlemeler, genel korunma önlemleri, dampinge karşı ve telafi edici önlemler konularında
ülkemizle olan ilişkilerinin DTÖ’nün ilgili kuralları çerçevesinde yürütülmesini kabul etmiştir.
Türkiye-Kosova STA sayesinde ihracatçılarımızın Kosova’ya ihracatta karşılaştıkları %10
seviyesindeki gümrük vergisi yükü 9 yıllık süre zarfında önemli ölçüde ortadan kalkacaktır. Böylelikle,
Türk ihracatçıları, gümrük vergisiz pazara giriş imkânına ilave olarak hâlihazırda Kosova ile Serbest
Ticaret Anlaşması yürürlükte bulunan CEFTA (Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Bosna ve Hersek,
Moldova ve Karadağ) üyesi diğer 6 ülke ihracatçıları ile eşit rekabet koşullarına kavuşacaktır.
Anlaşma ile ayrıca, STA’nın imzalanmasının hemen ardından hizmet ticareti müzakerelerine
başlanması hususu da kayıt altına alınmıştır. Halihazırda Türk müteahhit ve yatırımcıları Kosova’da
oldukça etkin olup; havaalanı ve otoyol inşası, elektrik dağıtım hizmetleri, bankacılık, perakende
gibi birçok önemli sektörde faaliyet gösteren firmalarımız yaklaşık 6500 kişiye istihdam
sağlamaktadır. Hizmet ticareti müzakereleri sonucunda ülkemiz iş adamlarının Kosova pazarına
girişlerinin kolaylaştırılması ve yatırımların artırılması hedeflenmektedir.
Tasarı, bu amaç ve gerekçeler çerçevesinde hazırlanmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
/
–6–
Dışişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dışişleri Komisyonu
6.5.2014
Esas No: 1/883
Karar No: 452
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 28/1/2014 tarihinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 3/2/2014 tarihinde tali komisyon olarak
Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji
Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen “Türkiye Cumhuriyeti ile
Kosova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı” Komisyonumuzun 24 üncü Yasama Dönemi 30/4/2014 tarihli 75 inci
toplantısında Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin de katılımlarıyla görüşülmüştür.
Komisyonumuza havale edilen metinler incelendiğinde, Tasarının, taraflar arasında Dünya
Ticaret Örgütü, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması ile Hizmet Ticareti Genel Anlaşması
prensipleri doğrultusunda aşamalı olarak bir serbest ticaret alanı tesis edilmesini teminen, 27 Eylül
2013 tarihinde Ankara’da imzalanan Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunması amacıyla
hazırlandığı anlaşılmaktadır.
Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde Hükümet temsilcileri
tarafından;
Kosova’nın küçük bir ülke, küçük bir ekonomi olduğu, ancak bizimle köklü tarihî ve kültürel
ilişkilerinin olduğu,
Anlaşma kapsamında, Ülkemizce 2008 yılından bu yana Kosova menşeli sanayi ürünlerinde
uygulanan tek taraflı gümrük vergisi muafiyetinin konsolide edildiği, buna karşılık Kosova tarafının
sanayi ürünlerinin tamamında Anlaşmanın yürürlüğe girişini takip eden dokuz yıl içinde gümrük
vergilerini kademeli olarak sıfırlamayı kabul ettiği,
Karşılıklı olarak 850 adet tarım ürününe taviz tanındığı, öte yandan, Anlaşmanın imzalanmasının
hemen ardından hizmet ticareti müzakerelerine başlanması konusunda Kosova ile mutabakata
varıldığı,
Anlaşmanın bir ticaret anlaşmasının ötesinde mükemmel düzeyde seyreden iki ülke ilişkilerini
bir üst seviyeye taşıyacak, Kosova’daki Türk yatırımlarının artmasını teşvik edecek ve yeni iş birliği
alanları oluşturacak bir araç olarak görüldüğü,
Anlaşmanın taraflarca iç onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2014 yılı içerisinde
yürürlüğe girmesinin hedeflendiği,
Taraflardan birinin Avrupa Birliğine katılması durumunda katılım tarihinde bu Anlaşmanın
feshedileceği,
ifade edilmiştir.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca
benimsenerek oy birliği ile maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
/
–7–
Tasarının 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri ile tümü aynen ve oy birliği ile kabul
edilmiştir.
Komisyon üyelerinden İstanbul Milletvekili Osman Aşkın Bak, İstanbul Milletvekili Harun
Karaca ve İzmir Milletvekili Rıfat Sait Tasarı ile ilgili özel sözcü seçilmişlerdir.
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü
Volkan Bozkır
Şaban Dişli
Osman Aşkın Bak
İstanbul
Sakarya
İstanbul
Kâtip
Üye
Üye
Ahmet Berat Çonkar
Ali Rıza Alaboyun
Yıldırım Tuğrul Türkeş
İstanbul
Aksaray
Ankara
Üye
Üye
Üye
Tunca Toskay
Fazilet Dağcı Çığlık
Ali Şahin
Antalya
Erzurum
Gaziantep
(Bu raporun özel sözcüsü)
Üye
Üye
Üye
Mehmet Ali Ediboğlu
Ali Haydar Öner
Ayşe Eser Danışoğlu
Hatay
Isparta
İstanbul
Üye
Üye
Üye
Osman Oktay Ekşi
Harun Karaca
Osman Taney Korutürk
İstanbul
İstanbul
İstanbul
(Bu raporun özel sözcüsü)
Üye
Üye
Üye
İsmail Safi
Rıfat Sait
Abdullah Çalışkan
İstanbul
İzmir
Kırşehir
(Bu raporun özel sözcüsü)
Üye
Üye
Üye
Çiğdem Münevver Ökten
Hasan Karal
Burhan Kayatürk
Mersin
Rize
Van
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
/
–8–
DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KOSOVA
CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST
TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR
KANUN TASARISI
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KOSOVA
CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST
TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR
KANUN TASARISI
MADDE 1- (1) 27 Eylül 2013 tarihinde
Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile
Kosova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret
Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2- (1) Söz konusu Anlaşmanın
eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar
Kurulu yetkilidir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 4- (1) Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.
MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
MADDE 2- Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
MADDE 3- Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
MADDE 4- Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Recep Tayyip Erdoðan
Baþbakan
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. Arınç
A. Babacan
B. Atalay
Başbakan Yardımcısı
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
E. İşler
B. Bozdağ
A. İslam
Avrupa Birliği Bakanı
M. Çavuşoğlu
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. Işık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
F. Çelik
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
İ. Güllüce
A. Davutoğlu
N. Zeybekci
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
T. Yıldız
A. Ç. Kılıç
M. M. Eker
Gümrük ve Ticaret Bakanı
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
H. Yazıcı
E. Ala
C. Yılmaz
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
Milli Eğitim Bakanı
Ö. Çelik
M. Şimşek
N. Avcı
Milli Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
Sağlık Bakanı
V. Eroğlu
M. Müezzinoğlu
İ. Yılmaz
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
L. Elvan
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
/
–9–
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
Gökhan
/
– 11 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
13
– 12 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
14
– 13 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
15
– 14 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
16
– 15 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
17
– 16 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
18 - 19
– 17 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
19
– 18 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
– 19 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
21 - 22
– 20 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
23
– 21 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
24 - 25
– 22 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
26
– 23 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
27
– 24 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
28
– 25 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
29 - 30
– 26 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
30 - 31
– 27 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
32
– 28 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
33
– 29 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
34
– 30 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
35
– 31 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
36
– 32 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
37
– 33 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
38
– 34 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
39 - 40
– 35 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
40
– 36 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
41
– 37 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
42
– 38 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
43
– 39 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
44
– 40 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
45
– 41 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
46
– 42 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
47
– 43 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
48
– 44 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
49 - 50
– 45 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
50 - 51
– 46 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
51 - 52
– 47 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
53
– 48 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
54
– 49 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
55
– 50 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
56
– 51 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
57
– 52 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
58
– 53 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
59
– 54 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
60
– 55 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
61
– 56 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
62
– 57 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
63 - 64
– 58 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
65
– 59 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
66
– 60 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
67
– 61 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
68
– 62 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
69
– 63 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
70
– 64 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
71
– 65 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
72
– 66 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
73
– 67 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
74
– 68 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
75
– 69 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
76
– 70 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
77
– 71 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
78
– 72 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
79
– 73 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
80
– 74 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
81
– 75 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
82
– 76 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
83
– 77 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
84
– 78 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
85
– 79 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
86
– 80 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
87
– 81 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
88
– 82 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 582)
89
– 83 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
90/
– 84 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
91/
– 85 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
92/
– 86 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
93/
– 87 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
94/
– 88 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
95/
– 89 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
96/
– 90 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/97
– 91 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
98/
– 92 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/99
– 93 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/100
– 94 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
101/
– 95 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/102
– 96 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/103
– 97 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/104
– 98 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/105
– 99 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/106
– 100 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/107
– 101 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/108
– 102 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/109
– 103 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
110/
– 104 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/111
– 105 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/112
– 106 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/113
– 107 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/114
– 108 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/115
– 109 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/116
– 110 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/117
– 111 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/118
– 112 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/119
– 113 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/120
– 114 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/121
– 115 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/122
– 116 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/123
– 117 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/124
– 118 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/125
– 119 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/126
– 120 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/127
– 121 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/128
– 122 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/129
– 123 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/130
– 124 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/131
– 125 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/132
– 126 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/133
– 127 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
134/
– 128 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/135
– 129 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/136
– 130 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/137
– 131 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/138
– 132 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/139
– 133 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/140
– 134 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/141
– 135 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/142
– 136 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/143
– 137 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/144
– 138 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/145
– 139 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/146
– 140 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/147
– 141 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/148
– 142 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
149/150
– 143 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/151
– 144 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/152
– 145 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/153
– 146 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/154
– 147 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/155
– 148 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
156
– 149 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/157
– 150 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/158
– 151 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/159
– 152 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/160
– 153 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/161
– 154 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/162
– 155 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/163
– 156 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/164
– 157 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/165
– 158 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/166
– 159 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/167
– 160 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/168
– 161 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/169
– 162 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/170
– 163 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/171
– 164 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/172
– 165 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/173
– 166 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/174
– 167 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/175
– 168 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/176
– 169 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/177
– 170 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/178
– 171 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/179
– 172 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/180
– 173 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/181
– 174 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/182
– 175 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/183
– 176 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/184
– 177 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/185
– 178 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/186
– 179 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/187
– 180 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/188
– 181 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/189
– 182 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/190
– 183 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/191
– 184 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/192
– 185 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/193
– 186 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/194
– 187 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/195
– 188 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/196
– 189 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/197
– 190 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/198
– 191 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/199
– 192 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/200
– 193 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/201
– 194 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/202
– 195 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/203
– 196 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/204
– 197 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasemin
(S. Sayısı: 582)
/
Download

582 - Türkiye Büyük Millet Meclisi