Hacettepe Üniversitesi Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜTAM)
Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı
Programın Tanıtımı
Vücut bütünlüğünün ihlâli, zarar görenin beden bütünlüğününmaddî veya manevî bir zarar meydana gelecek şekilde
bozulmasını ifadeetmektedir. Vücut bütünlüğünün ihlâlinden doğan zararlar ise vücut bütünlüğünün ihlâli neticesinde meydana
gelen maddî ve manevî eksilmeleri ifadeetmektedir.Vücut bütünlüğünün ihlâli sonucunda ortaya çıkan maddî zararlar TBK’da
özel olarak hükme bağlanmıştır.
Vücut bütünlüğünün ihlâli nedeniyle ortaya çıkan maddî zararlardan ilki doktrinde tedavi giderleri olarak da adlandırılan
masraflardır. Zarargören kişinin vücut bütünlüğünü eski hale getirmek yani iyileştirmek veyahastalığın artmasına engel olmak
için yapmış olduğu masraflar bu kapsamda değerlendirilecektir. Bunun dışında vücut bütünlüğü ihlâl edilen kişinin bu ihlâl
nedeniyle tamamen veya kısmen çalışamaz duruma gelmesi ihtimalinde meydana gelen zararların da bu kapsamda tazmin
edilmesi gerekmektedir.Vücut bütünlüğü ihlâl edilen kişinin maddî zarar kapsamında talep edebileceği son zarar kalemini ise
ekonomik geleceğin sarsılması nedeniyle ortaya çıkan zararlar oluşturmaktadır. Bu tür zararlar ise zarar gören kişinin çalışma
gücünde bir azalma meydana gelmese dahi iş piyasasında yeni bir iş bulması veya eski işini korumakta güçlük çekmesi veya
aynı işte çalışsa dahi ihlâlden öncesine nazaran daha çok emek sarf etmek zorunda kalması nedeniyle ortayaçıkan zararlardır.
Vücut bütünlüğünün ihlâlinden doğan manevî tazminat talebi de TBK’da özel olarak düzenlenmiştir. Bu hüküm gereğince
hâkim özel şartları da göz önünde bulundurarak vücut bütünlüğü ihlâl edilen kişiye manevî zarar olarak adalete uygun bir
tazminat ödenmesine karar verebilir.
Programın Amacı
Bu programın amacı, uğranılan bedeni zararlar sebebiyle ortaya çıkan zararların hesaplanması konusunda gerekli olan bilgi ve
becerilerin kazandırılmasıve bu sayede hem bilirkişilik yapılabilmesi hem de bilirkişi raporlarının müvekkillerinin davasını
takip eden avukatlar ve adalete erişimi gerçekleştirecek olan hâkimler tarafından daha bilinçli olarak takip edilebilmesinin ve
değerlendirebilmesinin sağlanmasıdır.
Programın Süresi
48 Saat (36 Saat Teori - 9 Saat Uygulama)
Programın Eğiticileri
Prof. Dr. Çetin ARSLAN
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Eğitim Koordinatörü)
Doç. Dr. Ferhat CANBOLAT
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Av. Sema GÜLEÇ UÇAKHAN
Ankara Barosu
Nurten Fidan
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi
Uzman Alper BULUR
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Programın Yeri
Eğitim, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesinde bulunan Rektörlük Binasında yer alan Yeni Senato Odasında verilecektir.
Derslikte; akıllı tahta, projeksiyon cihazı, bilgisayar, konforlu sandalyeler, klima mevcut olup, azami 60 kişiliktir. Dersliğe
açılan holde ikram servisi (aperatif, çay ve kahve) verilecektir. Kursiyerlerimiz arzu ettikleri takdirde ücreti mukabilinde
Üniversite Yemekhanesinde 4 çeşitten oluşan tabldot yemek servisinden yararlanabilmekte ve büfelerden çeşitli ihtiyaçlarını
karşılayabilmektedir.
Ders Programı
Hafta Sonu Grubu
Başlangıç: 06.12.2014 Cumartesi
Bitiş: 28.12.2014 Pazar
Saatler: 09:30-16:20
Kontenjan 40 Kişi
Bitiş: 29.01.2015 Perşembe Saatler: 18:30-21:20
Kontenjan 40 Kişi
Hafta İçi Akşam Grubu
Başlangıç: 05.01.2015 Pazartesi
Ders İçeriği
Sorumluluk Hukukunun Genel Esasları:
Toplam 6 Saat
Akdi Sorumluluktan Kaynaklanan Zararlar
Akit Dışı Sorumluluktan Kaynaklanan Zararlar
Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararlar:
Toplam 9 Saat
Genel Olarak Beden Tamlığının İhlali Kavramı
Beden Tamlığı İhlali Zararının Hesabı
Zarardan İndirim Sebepleri
Tazminatın Hesabı
Destekten Yoksun Kalma Zararları:
Toplam 12 Saat
Destekten Yoksun Kalma Kavramı
Destekten Yoksun Kalanlar
Hayat Sigortaları Hesaplamaları
Zararın Hesabı
İndirim Sebepleri
Tazminatın Hesabı
Bedensel Zararların Hesabına İlişkin Uyuşmazlıklarda Yargılama Usulü:
Görev ve Yetki
İspat Usulü
Bilirkişilik
Zamanaşımı
Ceza Davalarının Tazminat Davalarına Etkisi
Toplam 9 Saat
Birden Çok Sorumlu Arasındaki İlişki (Rücu Davaları)
Uygulama Eğitimi:
Toplam 12 Saat
Beden Tamlığının İhlali Hesabına Yönelik Uygulamalar
Destekten Yoksun Kalma Zarar Hesabına Yönelik Uygulamalar
Programın Ücreti
1000,00 TL (Bonus özellikli kredi kartına 2 taksit olanağı vardır)
Programa ön kayıtlar başlamıştır.
Ayrıntılı bilgi ve ön kayıt için bkz. www.hukukfakultesi.hacettepe.edu.tr veya http://www.tahkim.hacettepe.edu.tr
İletişim
Telefon
0312-297 62 70
0312-297 62 71
Faks
0312-297 62 75
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Rektörlük Binası 7. Kat 06800 ANKARA
Download

(HÜTAM) Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Pro