Büyütme havuzları; yavru balıkların stoklanarak
semirtilmelerinin sağlandığı genellikle birbirlerine
paralel yapılmış toprak veya beton havuzlardan
oluşan, duruma göre büyük fiberglas tanklardan da
oluşan yapılardır.
Alabalık Yetiştiriciliğinde son yıllarda iç sularda
göl, gölet ve akarsular üzerinde de üretim yapılmaya
başlanılmıştır. Bu tip işletmelerde üretim aşamasında
havuzlardan ziyade ağ
kafeslerden
yararlanılmaktadır. Üretimde genellikle yavru balıklar
kullanılmakta, kafeslerde stoklan yavru balıkların
semirtilerek pazar boy ve ağırlığına ulaşması
sağlanmaktadır.
DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ
Üretim her ne şekilde yapılırsa yapılsın yeni
oluşturulacak olan tesislerde yapılması gereken
yatırımların belli bir plan dâhilinde yapılması, su giriş
çıkışlarının, kuluçkahanenin ve havuzların işletmede
üretimi olumsuz yönde etkilemeyecek ve üretimde
sürekliliğini sağlayacak şekilde planlanması, yerleşim
planlarının bu doğrultuda oluşturulması işletmenin
verimliliği açısından büyük önem taşımaktadır.
Damızlık Havuzlar; Yumurta ve yavru üretimi
yapan işletmelerde bulunan genellikle anaç
balıkların bakım ve beslemelerinin yapıldığı
h a v u z l a r d ı r. K u l u ç k a h a n e i ş l e t m e l e r i n d e
kuluçkahaneye yakın olarak inşa edilirler.
Dolayısıyla yeni inşa edilecek olan tesis
planlaması aşamasında projelendirmenin konu
hakkında bilgi sahibi deneyimli kişiler tarafından
yapılması gerekmektedir.
Bu konuda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
ile Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren İllerde
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İlçelerde de
Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüklerinden
gerekli bilgi ve teknik yardım alınabilir.
DENİZLİ
GENEL BİLGİ
SU VE SU KALİTESİ
Alabalıklar; dünyada ve ülkemizde, yetiştiriciliği en yaygın
ve en çok yapılan balık türü olup coğrafi kökenlerine göre
Avrupa Kökenli ve Amerika Kökenli olarak iki grup altında
toplanırlar.
Alabalık yetiştiriciliğinde en önemli unsurların başında su
gelir. Yetiştiricilik amaçlı olarak kullanılacak olan suyun
fiziksel ve kimyasal özelliklerinin uygun olmasının yanında,
suyun uygun sıcaklıkta, soğuk, temiz, berrak ve bol oksijenli
olması en temel şartlardandır. Bu sular özelliklerine bağlı
olarak kaynak suyu olabildiği gibi akarsu veya yer altı suyu da
olabilir
Avrupa Kökenli olanlar:
- Alp Alabalığı
- Kahverengi Alabalık
- Tuna Som Balığı
- Atlantik Salmonu
ALABALIK TESİSLERİNİN PLANLANMASI
Alabalık üretim tesisleri yetiştiricilik yapılacak olan yerin
özelliklerine ve yapılacak olan yetiştiricilik şekline göre
planlanmaktadır.
Genel olarak hem yavru hem de porsiyonluk balık
üretimi yapacak işletmeler kuluçkahane binası ve büyütme
havuzlarından oluşmaktadır.
Amerika Kökenli olanlar:
- Amerikan Göl Alabalığı
- Kesik boğaz Alabalık
- Kaynak Alabalığı
- Gökkuşağı Alabalığı
- Pasifik Salmonları'dır.
Kuluçkahaneler; damızlık balıkların sağılıp döllendiği,
döllenmiş yumurtaların açılımlarının sağlandığı ve elde
edilen larvaların belli bir büyüklüğe kadar tutularak
büyütüldüğü, beton veya fiberglas tank ve yalaklar ile
kuluçka inkübatörlerinin yer aldığı dayanıklı yapılardır
Yetiştiriciliği en fazla yapılan tür, Kuzey Amerika kökenli
olup Avrupa' ya 1880 yıllarda, Türkiye'ye ise 1970 yıllarda
getirilen Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) dır.
Yetiştiricilikte kullanılacak olan suyun miktarı ve kalitesi
balığın isteklerine ne ölçüde cevap verirse üretimde başarı
da o nispette yüksek olmaktadır..
Alabalık yetiştiriciliği 7-18 oC arasında yapılabilmekte ise
de yapılacak olan yetiştiricilik türüne göre balıkların
sıcaklık istekleri farklılıklar göstermektedir.
Alabalıklar için; yumurta ve yavru çıkış döneminde 7-12
C, larva ve yavru büyütme döneminde 8-13 oC, fingerlik ve
semirtme dönemlerinde 12-18 oC su sıcaklığı ideal
sıcaklıklardır.
o
Ülkemiz faunasında bulunan alabalıklar 1 cins (Salmon
Linnaeus,1758), 1 tür ( Salmo trutta LİNNAEUS,1766) ve 3
alt türle temsil edilmektedir. Bunlardan biri denize göç
etmekte diğerleri ise sürekli iç sularda yaşamaktadır.
Türkiye'de doğal olarak bulunan Alabalıklar;
-Salmo trutta macrostigma (Dağ Alabalığı)
-Salmo trutta abanticus (Abant Göl Alabalığı)
-Salmo trutta caspius ( Aras Alabalığı)
-Salmo trutta labrax (Karadeniz Alası) 'dır
Yetiştiricilikte üretim üzerine direkt etkili olan diğer bir
unsurda suyun içermiş olduğu oksijen miktarıdır.
Alabalıklar yaşam payı olarak 5 ppm oksijeni kullanmakta
olup bunun üzerindekini verim payı olarak
kullanmaktadırlar. Optimum O2 gereksinimi 9 ppm. dir. 9,2
– 11,5 ppm tercih edilen O2 değerleridir.
pH değeri olarak da 6,5 – 8,0 pH değerleri yetiştiricilik
yönünden optimum sınırlar olarak kabul edilmektedir.
Download

alabalık yetiştiriciliği - Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü