TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ
YASAMA DÖNEMİ
24
YASAMA YILI
SIRA SAYISI: 637
4
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya
Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu
(1/920)
FATMA
FATMA
boş
–3–
İÇİNDEKİLER
Sayfa
1/920 Esas Numaralı Tasarının
-
TBMM Başkanlığına Sunuş Yazısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
-
Gerekçesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Dışişleri Komisyonu Raporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Tasarı Metni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Anlaşma Metni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 637)
/
T.C.
Baþbakanlýk
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüðü
Sayý: 31853594-101-937-2106
–4–
7/5/2014
TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA
Dışişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2014
tarihinde kararlaştırılan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereðini arz ederim.
Recep Tayyip Erdoğan
Baþbakan
HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
ESAS Dışişleri Komisyonu
TALİ
(1/920)
İçişleri Komisyonu
GEREKÇE
Günümüzde terörizm, organize suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığı arasında yakın bağ bulunmakta
olup, ülkelerin bu sorunlarla mücadelede başarı sağlamaları için ikili ve çok taraflı işbirliğinde
bulunulması büyük önem taşımaktadır.
Bu çerçevede, yabancı ülkelerle imzalanan güvenlik işbirliği anlaşmaları ile özellikle terörizm
ve organize suçların önlenmesi amacıyla güvenlik birimleri arasında doğrudan iletişim ve temas
imkânı sağlanmakta ve ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine katkı sağlayan bir zemin
oluşturulmaktadır. Bugün, küresel dünyanın ortak tehdit olarak kabul ettiği terörizm ve terörizme
dayalı organize suçlar, insan yaşamı ve güvenliğini hiçe sayan, devletlerin otoritesine meydan okuyan
en tehlikeli suç türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Son yıllarda küreselleşme sürecinde ortaya çıkan yeni suç türleri ile yapıları ve bağlantıları
değişen ve sınır aşan niteliğe bürünen organize suç grupları, toplumlarımızın temel değerlerini
erozyona uğratmakta ve ekonomik anlamda bizleri derinden etkilemektedir. Sınır aşan organize
suçların, bireysel olarak hareket eden hükümetler tarafından veya geleneksel işbirliği biçimleriyle
önlenemeyeceği artık herkesin rahatlıkla kabullendiği bir gerçektir. Bu nedenle iyi organize olmuş
suç grupları ve bunların muazzam mali kazanımları karşısında önceden iyi koordine edilmiş kapsamlı
müdahaleler gerekmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 637)
/
–5–
Bu meyanda, organize suçlarla mücadeleye yalnızca ulusal değil, uluslararası boyutta da büyük
önem verilmektedir. Terörizm ve organize suçlar gibi tehlikelerle karşı karşıya olan ülkelerin bu
tehditlerle mücadelesinde uluslararası çabalara ek olarak, ikili işbirliği faaliyetleri daha da önem
kazanmaktadır.
Bu çerçevede, 2 Ağustos 2013 tarihinde Darüsselam'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması" ile
Taraflar;
- Terör, terörizmin finansmanı ve organize suçlarla mücadele başta olmak üzere,
- Kara para aklama, bilişim suçları, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı dâhil olmak üzere sınır
aşan örgütlü suçlar,
- Uyuşturucuların, psikotrop maddeler ve bunların imalinde kullanılan ara kimyasallarının yasa
dışı üretimi ve kaçakçılığı,
- İnsan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı göç,
- Silah, mühimmat, patlayıcı, nükleer, biyolojik, kimyasal, radyoaktif ve toksik maddelerin yasa
dışı ticareti,
- Para, pasaport, vize ve diğer her türlü resmi evrakta sahtecilik,
- Mafya tipi organize suç örgütü yapılanmaları, tütün mamulleri ile alkollü içki kaçakçılığı ve
gümrük kaçakçılığı
alanlarında suçu önlemek, bastırmak ve suç soruşturmalarını yürütmek için işbirliğinde
bulunacaklardır.
Ayrıca, Taraflar hizmet içi eğitim, temel polis eğitimi, lisans ve lisansüstü eğitim ile doktora
eğitimi alanlarında da işbirliği yapacaklardır.
Söz konusu Anlaşma ile Türkiye ve Tanzanya arasında yürütülmekte olan güvenlik işbirliği
faaliyetlerinin daha da pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 637)
/
–6–
Dışişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dışişleri Komisyonu
4/7/2014
Esas No: 1/920
Karar No: 496
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 7/5/2014 tarihinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 20/5/2014 tarihinde tali komisyon olarak
İçişleri Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen "Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 24 üncü Yasama
Dönemi 25/6/2014 tarihli 81 inci toplantısında Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinin
de katılımlarıyla görüşülmüştür.
Komisyonumuza havale edilen metinler incelendiğinde, Tasarının, taraflar arasında terör,
terörizmin finansmanı ve organize suçlarla mücadele başta olmak üzere güvenlik iş birliğinin
arttırılmasını ve hizmet içi eğitim, temel polis eğitimi, lisans, lisansüstü eğitim ile doktora eğitimi
konularında iş birliği faaliyetlerinde bulunulmasını teminen 2 Ağustos 2013 tarihinde Darüsselam’da
imzalanan Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunması amacıyla hazırlandığı anlaşılmaktadır.
Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde Hükümet temsilcileri
tarafından;
Anlaşmanın Afrika Kıtası genelinde ve özellikle Tanzanya'yla güvenlik iş birliği, terörizmle
mücadele, örgütlü suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığı alanında iş birliğinin güçlendirilmesine hukuki
zemin sağlayacağı,
Tanzanya mevzuatı uyarınca uluslararası anlaşmalar imza tarihinde yürürlüğe girdiğinden
Tanzanya tarafınca söz konusu Anlaşmanın onay işlemlerinin tamamlandığı,
ifade edilmiştir.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca
benimsenerek oy birliği ile maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.
Tasarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile tümü aynen ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
Komisyon üyelerinden İstanbul Milletvekili Osman Aşkın Bak, Aksaray Milletvekili Ali Rıza
Alaboyun ve Rize Milletvekili Hasan Karal Tasarı ile ilgili özel sözcü seçilmişlerdir.
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 637)
/
Başkan
Volkan Bozkır
İstanbul
Üye
Fazilet Dağcı Çığlık
–7–
Sözcü
Üye
Osman Aşkın Bak
Ali Rıza Alaboyun
(Bu raporun özel sözcüsü)
(Bu raporun özel sözcüsü)
Ali Şahin
Harun Karaca
Üye
Üye
İstanbul
Üye
Erzurum
Gaziantep
Abdullah Çalışkan
Çiğdem Münevver Ökten
Üye
Kırşehir
Mersin
Üye
Aksaray
Üye
İstanbul
Hasan Karal
Rize
(Bu raporun özel sözcüsü)
Burhan Kayatürk
Van
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 637)
/
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
–8–
DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
İLE TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
TASARISI
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
İLE TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
TASARISI
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 2- Tasarının 2 nci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
MADDE 1- (1) 2 Ağustos 2013 tarihinde
Darüsselam’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.
MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
MADDE 3- Tasarının 3 üncü maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Recep Tayyip Erdoðan
Baþbakan
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. Arınç
A. Babacan
B. Atalay
Başbakan Yardımcısı
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
E. İşler
B. Bozdağ
A. İslam
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M. Çavuşoğlu
F. Işık
F. Çelik
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
İ. Güllüce
A. Davutoğlu
N. Zeybekci
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.
T. Yıldız
A. Ç. Kılıç
F. Çelik
Gümrük ve Ticaret Bakanı V.
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
A. İslam
E. Ala
C. Yılmaz
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
Milli Eğitim Bakanı
Ö. Çelik
M. Şimşek
N. Avcı
Milli Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
Sağlık Bakanı
İ. Yılmaz
V. Eroğlu
M. Müezzinoğlu
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
L. Elvan
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 637)
–9–
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 637)
– 10 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 637)
– 11 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 637)
– 12 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 637)
– 13 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 637)
– 14 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 637)
– 15 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 637)
– 16 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 637)
– 17 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 637)
– 18 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
FATMA
(S. Sayısı: 637)
Download

637 - TBMM