METASTAZ
TEDAVİSİNDE
STEREOTAKTİK
RADYOTERAPİ
HALE BAŞAK ÇAĞLAR
MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
R A D YA S Y O N O N K O L O J İ S İ
OLİGOMETASTAZ
• Hellman ve Weichselbaum, 1995
• Kısıtlı lokal tümör yükü
• İzole uzak metastaz
• Sayıca farklılıklar (1-5)
• Oluşum hipotezleri
– Genlerin ekspresyonu tezi
– Kemoterapi rezistan klonlar
OLİGOMETASTAZ
OLİGOMETASTAZ
• Primer tümör ve metastazlara cerrahi tedavi ile artmış sağkalım
• Lokal tedavilerin ana görevi
–
–
–
–
metastazı önlemek
okült metastatik hastalığı tedavi etmek
oligometastazı tedavi etmek
sistemik tedavi sonrası rezidü hastalığı tedavi etmek
• Oligometastaz / soliter metastaz
– Tek
– <5 cm
– tek bir organa sınırlı
• Değişebilir bir tanım
STEREOTAKTİK RT
• Bir teknik
• Farklı cihaz platformları
TANIMLAR
100
• Yüksek ablatif doz
multiple 2 Gy
fractions
Survival
–SRS= tek Fx
SBRT= 2-5 Fx
–Tamir/repopülasyon mekanizamalarını tamamen tahrip
eder (radyobiyoloji???)
10-1
–BED önemli (>100 Gy)
single
fraction
• Kısa tedavi süresi (1-5)
• Hedef dar ve hızlı doz düşüşü
–Yüksek doz alanı içindeki tüm dokular ölür
10-2
–Toksisiteye dikkat!!!
4
6
8
2
Dose (Gy)
–Hedefin tanımlanması
SRS: BEYİNDEN VÜCUDA
• Radyocerrahi: SSS ile başladı
– Leksell Gamma Knife
– Benign ve malign tümörlerde, AVM ve trigeminal nevraljide %80-90
lokal kontrol
– Kafatası içindeki hedef hareketsiz, kolay!!!
• Ekstrakranial bölge için hareketin modellenmesi
– Normal doku dozlarının sınırlanması
– Hedefi kaçırmamak
– Tracking
– Gating
TEKNOLOJİNİN GELİŞİMİ
TEKNOLOJİNİN GELİŞİMİ
TEKNOLOJİNİN GELİŞİMİ
SRT
• RT tarihsel olarak palyatif
• Modern teknikler
• Lokal agresif tedavi = SART
• Anti EGFR tedavi varlığı
SRT
• Beyin
• Akciğer
• Karaciğer
• Adrenal
• Kemik
• Cilt
• Lokal kontrol %90
• Radyasyon dozu
SRT – Beyin
• 55 yaş
• Kadın
• 5 sene önce meme
ca
• İzole beyin
metastazı
• SRS 17Gy
SART
SBRT öncesi
3. ay
SBRT öncesi
3. ay
SART
SART
SART
ÖZETLE…
• Oligometastaz farklı
• Lokal agresif tedaviler
• Cerrahi ilk akla gelen
• SART
• Evreleme !!!!
• Retrospektif data
• Seçilmiş hasta
TEŞEKKÜRLER
Download

METASTAZ TEDAVİSİNDE STEREOTAKTİK RADYOTERAPİ