ALİ BARDAKOĞLU
PROFESÖR
ÖZGEÇMİŞ
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
26.05.2014
Adres
: İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, no: 40 Üsküdar/İstanbul
Telefon
: 0216474086-1255
E-posta
: [email protected]
Doğum Tarihi
: 05.11.1952
Faks
:
Kadro Yeri
: İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ/ULUSLARARASI İSLAM VE DİN BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI/
Görev Yeri
:
Öğrenim Bilgisi
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Doktora
2010-2014
İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI
Tez adı: İslâm hukukunda ve modern hukukta icâre akdi (1982)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal
1971-1975
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal
1970-1974
İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT BÖLÜMÜ/İLAHİYAT PR.
Yönetilen Tezler
Doktora
MAŞALI MÜNTEHA, (2002). Mukayeseli Hukukta ölüm cezası ve İslam Hukuku açısından değerlendirilmesi,
1.
Marmara Üniversitesi
2.KAYA EYYÜP SAİD, (2001). Mezheblerin teşekkülünden sonra fıkhi istidlal, Marmara Üniversitesi
TÜFEKÇİ İBRAHİM, (2000). Şer`iyye sicilleri ışığında İslam yargılama hukukunda bilirkişilik, Marmara
3.
Üniversitesi
MENEKŞE ÖMER, (1998). 17 ve 18. yüzyılda Osmanlı Devleti`nde hırsızlık suçu ve cezası, Marmara
4.
Üniversitesi
Yüksek Lisans
5.BÜYÜKAKIN İNCİ, (2002). Güncel fıkhi sorular ışığında fetva ve işlevi, Marmara Üniversitesi
6.YILMAZ SİNAN, (2001). İslam Hukukunda müteselsil borçluluk, Marmara Üniversitesi
7.DEMİRAY MUSTAFA, (2001). Serahsi'de kazai hüküm-diyani hüküm ayrımı, Marmara Üniversitesi
8.KÖKSAL CÜNEYD, (2001). Hanefi usulcülerinin elfaz taksimindeki metodları, Marmara Üniversitesi
9.CESUR KERİME, (2001). İzmirli İsmail Hakkı (fıkhi görüşleri), Marmara Üniversitesi
10.OKUR SALİHA, (2001). Ceride-i İlmiyye'deki bozma kararların hukuki tahlili, Marmara Üniversitesi
1
11.
MAHMUTOĞLU YAKUP, (1999). 19. ve 20. yüzyılda Tunus'ta Pozitif Hukukun gelişimi, Marmara
Üniversitesi
12.
PEKER İPEK, (1997). Azerbaycan'da XX. yüzyıl pozitif hukukun gelişimi "Çalışma Hukuku", Marmara
Üniversitesi
13.BAŞOĞLU TUNCAY, (1996). İslam Hukukunda bey`at, Marmara Üniversitesi
14.
TEKİN YAŞAR, (1995). Şer'iyye sicilleri ışığında Osmanlı Devleti'nin ta'zir suç ve cezaları (1179/1765),
Marmara Üniversitesi
15.
GÜNEŞ AHMET, (1994). İslam hukukunda boşanma yetkisi, bu yetkinin sınırlandırılması ve devri, Erciyes
Üniversitesi
16.
ORHAN MEHMET ALİ, (1991). Telkihu`l-Ukul Fi`l-Furuk Beyne Ehli'n-Nukul (tahkik ve tahlil), Erciyes
Üniversitesi
17.
ÖZER SALİM, (1991). İbn Kemal'in İslam Hukuku alanındaki Arapça yazma risaleleri (tahkik ve tahlil),
Erciyes Üniversitesi
18.GÜRKAN AYŞE YILDIZ, (1991). İslam Hukuku Makaleler bibliyografyası, Erciyes Üniversitesi
19.ASLAN NASİ, (1991). Usulü's-Serahsi'nin tahlili, Erciyes Üniversitesi
20.BENLİ ABDULLAH, (1991). İbn Rüşd ve Bidayetü`l Müctehid adlı eserinin tahlili, Erciyes Üniversitesi
21.
UZATMA SELMA, (1991). Mecmau Tercihi-l-Beyyinat Hasan b. Nasuh Bonavi (terceme ve tahlil), Erciyes
Üniversitesi
22.
NAMLI TUNCER, (1988). Tanzimat ve sonrası dönem kanunlaştırmaları karşısında İslam alimlerinin aldığı
tavır ve bunun neticeleri, Erciyes Üniversitesi
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1.BARDAKOĞLU ALİ (1989). Mukayeseli Hukukta Hayvanın Verdiği Zararın Hukuki Sorumluluğu. Erciyes
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(6), 43-60.
2.BARDAKOĞLU ALİ (1988). Akdi Münasebetlerde İnsan Unsurunun Önemi. Erciyes Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi(5), 59-70.
3.BARDAKOĞLU ALİ (1987). İslam Hukukunda Metodolojik İhtilaflar ve Sonuçları. Ders Notu
4.BARDAKOĞLU ALİ (1987). Hüsn ve Kubh Konusunda Aklın Rolü ve Maturidi. Erciyes Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi(4), 59-75.
5.BARDAKOĞLU ALİ (1987). İlahiyat Fakültelerinde Okutulan İslam Hukuku Dersinin Amacı, Metodu,
Muhtevası ve Diğer İlim Dallarıyla Bütünleşmesi. Yükseköğretimde Din Bilimleri Sempozyumu, 277-286.
6.BARDAKOĞLU ALİ (1987). Buhârî'nin Hukukçuluğu. Büyük Türk Bilgini Buhârî Sempozyumu
7.BARDAKOĞLU ALİ (1987). Cevazın Şer'i Ahkamdan Olmadığına Dair. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi(1), 81-89.
8.BARDAKOĞLU ALİ (1986). Tabii Hukuk Düşüncesi Açısından İslam Hukukçularının İstihsan ve Istıslah
Görüşü. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(3), 111-138.
9.BARDAKOĞLU ALİ (1986). Akitlerde ve Hukuki İşlemlerde Kasdın Rolü. Erciyes Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi(3), 353-373.
10.BARDAKOĞLU ALİ (1986). İslam Hukukunda İşçi-İşveren Münasebeti. İslam Hukukunda İşçi-İşveren
Münasebetleri, 1-90.
11.BARDAKOĞLU ALİ (1985). İslam Hukukunda ve Modern Hukukta Beklenmeyen Hal Nazariyesi. Erciyes
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(2), 63-97.
12.BARDAKOĞLU ALİ (1984). İslam Hukukunda Akid Hürriyeti ve Akdi Şartlar Açısından Bu Hürriyetin Sınırı.
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(1)
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
Tam metin bildiri
1.BARDAKOĞLU ALİ The Concept of jastice in Islamic Jurisprudence. International Law Institue Shaybani
Society Conference
2.BARDAKOĞLU ALİ Müzakere. Sünnetin Dindeki Yeri tartışmalı Uluslararası İlmi Toplantı
3.BARDAKOĞLU ALİ Müzakere. İslam, Gelenek ve Yenileşme I. Uluslararası Kutludoğum İlmi Toplantısı
2
4.BARDAKOĞLU ALİ Müzakere. I. Uluslararası İslam Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :
Tam metin bildiri
1.BARDAKOĞLU ALİ (1990). Toplum-Hukuk İlişkisi Açısından Cahiliyye Hukuku Örneği. Dünden Bugüne İslam
Dünyasında Zihniyet Değişiklikleri ve Çağdaşlaşma Problemleri Sempozyumu, 93-104.
2.BARDAKOĞLU ALİ Hizmet (İş) Akdinin Yapılması ve Uygulanması. Mukayeseli Hukuk ve Uygulama
Açısından İşçi-İşveren Münasebetleri, 47-68.
3.BARDAKOĞLU ALİ Kur'an ve Hukuk. Kur'an ve Tefsir Araştırmaları-I, 93-103.
4.BARDAKOĞLU ALİ İslam Kültüründe Din ve Vicdan Özgürlüğü. Osmanlı Devletinde Din ve Vicdan
Özgürlüğü, 41-57.
5.BARDAKOĞLU ALİ (1997). Osmanlı Hukukunun Şer'iliği Üzerine. Osmanlı, 6, 412-417.
6.BARDAKOĞLU ALİ (1997). Teorik Açıdan İslam ve Demokrasi: Yasama. İslam ve Demokrasi, 361-370.
7.BARDAKOĞLU ALİ Aile Hukukumuzun Tarihi Gelişimi. Tarihi Akışı İçerisinde Türklerde Aile Yapısı
Sempozyumu, 11-24.
8.BARDAKOĞLU ALİ İslam Hukukunda İşçi-İşveren Münasebeti. İslam'da Emek ve İşçi-İşveren
Münasebetleri, 1-90.
9.BARDAKOĞLU ALİ İslam Hukukunda Doktor ve Diğer Sağlık Personelinin Hukuki Mesuliyeti. K.Ü. Gevher
Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, 527-530.
10.BARDAKOĞLU ALİ (1997). Müzakere. Kur'an'ı Anlamada Tarihsellik Sorunu
11.BARDAKOĞLU ALİ Hizmet (İş) Akdinin Feshi ve Sonuçları. Mukayeseli Hukuk ve Uygulama Açısından İşçiİşveren Münasebetleri, 69-100.
12.BARDAKOĞLU ALİ (1987). Buhârî'nin Hukukçuluğu. Büyük Türk İslam Bilgini Buhârî
13.BARDAKOĞLU ALİ Tabii Hukuk Düşüncesi Açısından İslam Hukukçularının İstihsan ve İstıslah Görüşü.
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(3), 111-138.
14.BARDAKOĞLU ALİ (1997). İslam ve Modernleşme. II. Kutlu Doğum İlmi Toplantısı
15.BARDAKOĞLU ALİ İbn Sina'nın Ahlak Görüşü. İbn Sina, 254-262.
16.BARDAKOĞLU ALİ Hizmet (İş) Akdinin Yapılması ve Uygulanması. Mukayeseli Hukuk ve Uygulama
Açısından İşçi-İşveren Münasebetleri, 47-68.
17.BARDAKOĞLU ALİ (1984). İlahiyat Fakültelerinde Okutulan İslam Hukuku Dersinin Amacı, Metodu,
Muhtevası ve Diğer İlim Dallarıyla Bütünleşmesi. Yükseköğrenimde Din Bilimleri Öğretimi Sempozyumu,
277-286.
18.BARDAKOĞLU ALİ Hizmet (İş) Akdinin Feshi ve Sonuçları. Mukayeseli Hukuk ve Uygulama Açısından İşçiİşveren Münasebetleri, 69-100.
19.Adil Atasoy Anonim Ortaklıkların Finansmanında Yeni Bir Araç Olarak Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi ve
Konunun İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi. İslam Ekonomisinde Finansman Meseleleri, 489-522.
20.BARDAKOĞLU ALİ Cahiliye Döneminde Kadın. Sosyal Hayatta Kadın Tartışmalı İlmi Toplantı, 9-16.
21.BARDAKOĞLU ALİ (1991). İslam Aile Hukukunun Oluşumuna Toplumsal Şartların Etkisi. Aile ve Çocuk
Sempozyumu
22.BARDAKOĞLU ALİ (1989). İslam Hukuku Araştırmalarında Gelenekçilik. Günümüz Din Bilimleri
Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, 479-484.
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Bilimsel Kitap
1.
The American Journal of Islamic Social Sciences Bölüm adı:(A Conperative Examination of
Natural Law with Istihsan and Istıslah in the Thought of Muslim Jurists) (2014)., BARDAKOĞLU
2.
International Law Institue Shaybani Society Conference (1994)., BARDAKOĞLU ALİ,
WashingtonWashington, İngilizce
3
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler
Bilimsel Kitap
1. İlmihal I-II (1999)., BARDAKOĞLU ALİ, TDV İSAM YayınlarıTDV İSAM Yayınları, Türkçe
2.
İslami Kavramlar (1997)., Atik M. Kemal, Bardakoğlu Ali, Kırca Celal, Polat Selahattin,Toksarı Ali,
Sema Yazar Gençlik Vakfı YayınlarıSema Yazar Gençlik Vakfı Yayınları, Türkçe
3.
İslamî Kavramlar (1997)., BARDAKOĞLU ALİ, Sema Yazar Gençlik Vakfı YayınlarıSema Yazar
Gençlik Vakfı Yayınları, Türkçe
4.
Türk Aile Ansiklopedisi Bölüm adı:(Hukuki ve Sosyal Açıdan Boşanma) (1991)., BARDAKOĞLU
ALİ, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma KurumuT.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Bölüm Adı:
5. Evliyalar Ansiklopedisi (1990)., BARDAKOĞLU ALİ, TercümanTercüman, Türkçe
6. Sahabiler Ansiklopedisi (1989)., BARDAKOĞLU ALİ, TercümanTercüman, Türkçe
İslam'da İşçi ve İşveren Münasebetleri Bölüm adı:(İslam Hukukunda İşçi ve İşveren
Münasebetleri) (1988)., BARDAKOĞLU ALİ, Ensar NeşriyatEnsar Neşriyat, Bölüm Adı:İslam
7.
8. Kur'an Ansiklopedisi I-II (1988)., BARDAKOĞLU ALİ, TercümanTercüman, Türkçe
Kur'an-ı Kerim Ansiklopedisi (1988)., Toksarı Ali, Kırca Celal, Şahin Hasan, Atik M Kemal,Polat
Selahattin, TercümanTercüman, Türkçe
9.
Ansiklopedi Maddesi
10.
TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(Hidâne) (1998)., BARDAKOĞLU ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:
Hidâne, Türkçe
11.
TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(Hibe) (1998)., BARDAKOĞLU ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Hibe,
Türkçe
12.
TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(Hediye) (1998)., BARDAKOĞLU ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:
Hediye, Türkçe
13.
TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(Hapis) (1997)., BARDAKOĞLU ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:
Hapis, Türkçe
14.
TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(Hanefi Mezhebi) (1997)., BARDAKOĞLU ALİ, TDVTDV,
Bölüm Adı:Hanefi Mezhebi, Türkçe
15.
TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(Hak) (1997)., BARDAKOĞLU ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Hak,
Türkçe
16.
TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(Fıkıh (literatür)) (1996)., BARDAKOĞLU ALİ, TDVTDV,
Bölüm Adı:Fıkıh (literatür), Türkçe
17.
TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(Had) (1996)., BARDAKOĞLU ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Had,
Türkçe
18.
TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(Gabn) (1996)., BARDAKOĞLU ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:
Gabn, Türkçe
19.
TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(Havâle) (1996)., BARDAKOĞLU ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:
Havâle, Türkçe
20.
TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(Eşkıya) (1995)., BARDAKOĞLU ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:
Eşkıya, Türkçe
4
21.
TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(Ferâğ) (1995)., BARDAKOĞLU ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:
Ferâğ, Türkçe
22.
TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(Ferâiz) (1995)., BARDAKOĞLU ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:
Ferâiz, Türkçe
23.
TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(Fesih) (1995)., BARDAKOĞLU ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:
Fesih, Türkçe
24.
TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(Din (Türk Hukuku)) (1994)., BARDAKOĞLU ALİ, TDVTDV,
Bölüm Adı:Din (Türk Hukuku), Türkçe
25.
TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(Eda) (1994)., BARDAKOĞLU ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Eda,
Türkçe
26.
TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(Ebu Hanife (literatür)) (1994)., BARDAKOĞLU ALİ, TDVTDV,
Bölüm Adı:Ebu Hanife (literatür), Türkçe
27.
TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(Delâlet) (1994)., BARDAKOĞLU ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:
Delâlet, Türkçe
28.
TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(Delil) (1994)., BARDAKOĞLU ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Delil,
Türkçe
29.
TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(Diyet) (1994)., BARDAKOĞLU ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:
Diyet, Türkçe
30.
TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(Ceza) (1993)., BARDAKOĞLU ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:
Ceza, Türkçe
31.
TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(Cins) (1993)., BARDAKOĞLU ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Cins,
Türkçe
32.
TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(Cem'u'l-Cevami) (1993)., BARDAKOĞLU ALİ, TDVTDV,
Bölüm Adı:Cem'u'l-Cevami, Türkçe
33.
TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(Câiz) (1993)., BARDAKOĞLU ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Câiz,
Türkçe
34.
TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(Bey) (1992)., BARDAKOĞLU ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Bey,
Türkçe
35.
TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(Ayıb) (1991)., BARDAKOĞLU ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Ayıb,
Türkçe
36.
TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(Abbâdî) (1988)., BARDAKOĞLU ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:
Abbâdî, Türkçe
Dersler
* Son 3 Yılın verilen ders bilgisine yer verilmiştir.
Öğrenim Dili
Ders Saati
Hukuk Felsefesi
Türkçe
2
Fıkıh Teorileri
Türkçe
3
Karşılaştırmalı Kamu Hukuku
Türkçe
2
2013-2014
Yüksek Lisans
5
2012-2013
Yüksek Lisans
Özel Hukuk
Türkçe
2
Karşılaştırmalı Kamu Hukuku
Türkçe
2
Özel Hukuk
Türkçe
2
Karşılaştırmalı Kamu Hukuku
Türkçe
2
6
Download

Detaylı özgeçmiş için tıklayınız - İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi