DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
2014 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM
BEKLENTİLER RAPORU
İçindekiler Tablosu
I.
OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA
SONUÇLARI .................................................................................................... 1
BÜTÇE GİDERLERİ ......................................................................................................... 1
BÜTÇE GELİRLERİ ......................................................................................................... 6
FİNANSMAN .................................................................................................................... 7
II.
OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER ............................................................................................... 8
III.
TEMMUZ
–
ARALIK
2014
DÖNEMİNE
İLİŞKİN
BEKLENTİLER VE HEDEFLER ............................................................ 8
A) BÜTÇE GİDERLERİ ................................................................................................... 8
B) BÜTÇE GELİRLERİ ................................................................................................. 10
C) FİNANSMAN ............................................................................................................ 11
IV)
TEMMUZ – ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK
FAALİYETLER ............................................................................................. 11
1
I.
OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A) BÜTÇE GİDERLERİ
6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi’ne
2014 mali yılı içerisinde kullanılmak üzere; 141.679.000 TL ödenek tahsil edilmiştir. 6363
sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi’ne 127.521.000
TL ödenek tahsis edilmiş ve 2013 mali yılında ödenek artışı bir önceki yıla oranla % 11
olarak gerçekleşmiştir.
TOPLAM ÖDENEK
145.000.000
140.000.000
TOPLAM ÖDENEK
135.000.000
130.000.000
125.000.000
120.000.000
2013 YILI
2014 YILI
Grafik 1: Yıllar İtibari İle Kesintili Başlangıç Ödenekleri
01 PERSONEL GİDERLERİ:
2013 yılında 68.620.000 TL olan başlangıç ödeneği; 2014 yılında yaklaşık %15 lik bir
artışla 79.567.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneklerin 2013 yılı ilk altı aylık diliminde
36.368.402,65 TL’lik kısmı, 2014 yılı ilk altı aylık diliminde ise 44.061.082,38 TL’lik kısmı
gider olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı Haziran ayı itibariyle toplam 1.765 personel mevcut
iken bu sayı 2014 yılı Haziran ayında 1.991’e yükselmiştir. Aylar itibari ile gerçekleşme
tutarları aşağıdaki Tablo 1 yardımı ile açıklanacaktır.
MALİ
YIL
2013
01 PERSONEL GİDERLERİ
İLK ALTI AY (TL)
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS HAZİRAN
6.929.272 5.156.244 4.667.584 6.955.841 6.085.477 6.573.985
TOPLAM
36.368.403
2014
6.039.804 8.734.850 7.179.287 7.431.376 8.129.026
44.061.082
6.546.739
Tablo 1: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Personel Giderleri Gerçekleşmeleri
2
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2013 YILI
2014 YILI
Grafik 2: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Personel Giderleri Gerçekleşmeleri
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:
2013 yılında 10.204.000 TL olan başlangıç ödeneği; 2014 yılında yaklaşık %12’ lik
bir artışla 12.491.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneklerin 2013 yılı ilk altı aylık
diliminde 5.680.249 TL’lik kısmı, 2014 yılı ilk altı aylık diliminde ise 7.198.938 TL’lik kısmı
gider olarak gerçekleşmiştir. Aylar itibari ile gerçekleşme tutarları aşağıdaki Tablo 2 yardımı
ile açıklanacaktır.
MALİ
YIL
2013
2014
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
İLK ALTI AY
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS HAZİRAN
TOPLAM
1.235.550 892.889
881.112
886.057
889.361
895.280
5.680.249
1.096.803 1.606.293 1.233.135 1.120.364 1.127.087
1.125.256
7.198.938
Tablo 2: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Gerçekleşmeleri
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
2013YILI
800.000
2014 YILI
600.000
400.000
200.000
0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
Grafik 3: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Gerçekleşmeleri
3
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:
2013 yılında 22.869.000 TL olan başlangıç ödeneği; 2014 yılında yaklaşık %3’ lük bir
artışla 23.555.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneklerin 2013 yılı il altı aylık diliminde
10.854.461 TL’lik kısmı, 2014 yılı ilk altı aylık diliminde ise %12’ye yakın gerçekleşme
oranı ile 13.013.781 TL’lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. Aylar itibari ile gerçekleşme
tutarları aşağıdaki Tablo 3 yardımı ile açıklanacaktır.
MALİ
YIL
2013
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
İLK ALTI AY
OCAK ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS HAZİRAN
493.239 1.788.449 1.789.105 2.442.726 2.088.439 2.252.503
TOPLAM
10.854.461
2014
430.531 1.932.694 2.467.013 2.352.994 2.878.890
13.013.781
2.951.658
Tablo 3: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
2013
1.500.000
2014
1.000.000
500.000
0
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Grafik 4: Yıllar İtibari İle İlk Altı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri
05 CARİ TRANSFERLER:
2013 yılında 2.128.000 TL olan başlangıç ödeneği; 2014 yılında yaklaşık %6’ lık bir
artışla 2.260.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneklerin 2013 yılı il altı aylık diliminde
2.637.451TL’lik kısmı, 2014 yılı ilk altı aylık diliminde ise 7.967 TL’lik kısmı gider olarak
gerçekleşmiştir. Aylar itibari ile gerçekleşme tutarları aşağıdaki Tablo 4 yardımı ile
açıklanacaktır.
MALİ
YIL
2013
2014
05 CARİ TRANSFERLER
İLK ALTI AY
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS
HAZİRAN
0
0
0
0
1.137.251
1.500.200
0
7.967
0
0
0
0
Tablo 4: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Cari Transferler Gerçekleşmeleri
4
TOPLAM
2.637.451
7.967
2000000
1500000
1000000
2013 YILI
500000
2014 YILI
0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
Grafik 5: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Cari Transferler Gerçekleşmeleri
06 SERMAYE GİDERLERİ:
2013 yılında 23.700.000 TL olan başlangıç ödeneği; 2014 yılında yaklaşık %1’ lik bir
artışla 23.806.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneklerin 2013 yılı il altı aylık diliminde
8.743.123 TL’lik kısmı, 2014 yılı ilk altı aylık diliminde ise yaklaşık %12’lik gerçekleşme
oranı ile 9.723.463 TL’lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. Aylar itibari ile gerçekleşme
tutarları aşağıdaki Tablo 5 yardımı ile açıklanacaktır.
MALİ
YIL
06 SERMAYE GİDERLERİ
İLK ALTI AY
OCAK ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS HAZİRAN
0
1.468.946 1.786.186 2.719.621 671.367
2.097.002
2013
0
2014
1.352.482 1.416.237 2.472.903
2.185.844
2.295.997
TOPLAM
8.743.123
9.723.463
Tablo 5: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri
Sermaye Giderleri
3000000
2000000
2013
1000000
2014
0
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Grafik 6: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri
GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
Temel olarak; personel sayısının artmasına bağlı olarak, 01 Personel giderleri, 02
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri,03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
kalemleri de 2014 yılında 2013 yılının ilk altı aylık gerçekleşmelerine göre artma eğilimi
göstermektedir.
5
Dumlupınar Üniversitesi yatırım portföyü açısından, 2014 yılında Yabancı Diller
Yüksekokulu hizmet binası, Tıp Fakültesi İdari ve Eğitim hizmet binası, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Ek Binası gibi yatırım projelerine devam edilmektedir.
Genel olarak tüm bütçe kalemleri açısından; personel sayısı, öğrenci sayısı, gelişen
Ar-Ge faaliyetleri, bilim, sanat, kültür ve spor faaliyetlerine ağırlık verilmesi, döviz kurunun
değişkenliği gibi içsel ve dışsal faktörler göz önüne alındığında; beklenen ve normal
standartlarda bir gider politikası yürütülmüştür.
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
2013
0
2014
01 PERSONEL
GİDERLERİ
02 SOSYAL
GÜVENLİK
KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
03 MAL VE
HİZMET ALIM
GİDERLERİ
05 CARİ
TRANSFERLER
06 SERMAYE
GİDERLERİ
Grafik 7: Yıllar İtibari İle Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Durumu
A) BÜTÇE GELİRLERİ
Bütçe giderlerinde değinildiği üzere Dumlupınar Üniversitesi 2014 mali yılı başlangıç
ödeneği 141.679.000 TL, 2013 mali yılı başlangıç ödeneği 127.521.000 TL olarak
gerçekleşmiştir. 2013 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme toplamı 73.459.059 TL TL iken,
2014 yılında bu toplam 54.275.169 TL olmuştur.
03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
2013 yılında 20.160.000 TL olan başlangıç ödeneği; 2014 yılında yaklaşık %2 lik bir
azalışla 19.562.000 TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşme
toplamı 9.595.095 TL meydana gelmiş ve gerçekleşme oranı % 74’dir. 2014 yılında sırasıyla
Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşme toplamı 9.592.095 TL ve gerçekleşme oranı ise % 45’ tir.
MALİ
YIL
03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
2013
OCAK ŞUBAT
272.123 176.857
2014
286.447 215.780 8.185.879
MART
856.861
İLK ALTI AY
NİSAN
MAYIS
7.737.726 326.214
277.639
412.740
HAZİRAN
225.313
TOPLAM
9.595.095
213.609
9.592.095
Tablo 6: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri
6
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2013 YILI
2014 YILI
2014 YILI
2013 YILI
Grafik 8: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri
04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER:
2013 yılında 101.984.000 TL olan başlangıç ödeneği; 2014 yılında yaklaşık %14 lük
bir artışla 117.197.000 TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı Ocak-Haziran Dönemi
gerçekleşme toplamı 59.197.491 TL meydana gelmiş ve gerçekleşme oranı % 58’dir. 2014
yılında sırasıyla Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşme toplamı 39.524.469 TL ve gerçekleşme
oranı ise % 29 olarak görülmektedir.
MALİ
YIL
04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
2013
İLK ALTI AY
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS HAZİRAN
14.000.000 7.215.977 12.819.451 11.200.000 4.515.000 9.447.063
TOPLAM
59.197.491
2014
14.925.455
39.524.469
629.147
24.289.258
2.415.244
6.990.852
5.655.213
Tablo 7: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler
Gerçekleşmeleri
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
2013 YILI
10.000.000
2014 YILI
5.000.000
0
OCAK
ŞUBAT
NİSAN
MART
MAYIS
HAZİRAN
Grafik 9: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler
Gerçekleşmeleri
7
05. DİĞER GELİRLER
2013 yılında 5.377.000 TL olan başlangıç ödeneği; 2014 yılında 4.920.000 TL olarak
gerçekleşmiştir. 2013 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşme toplamı 4.666.144 TL meydana
gelmiş ve gerçekleşme oranı % 87’dir. 2014 yılında sırasıyla Ocak-Haziran Dönemi
gerçekleşme toplamı 5.158.605 TL ve gerçekleşme oranı ise %104 olarak görülmektedir
MALİ
YIL
05. DİĞER GELİRLER
2013
İLK ALTI AY
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS
262.079 264.731 3.065.474 331.513 419.147
2014
368.494 413.762 3.240.443 381.190
HAZİRAN
323.201
TOPLAM
4.666.144
441.604
5.158.605
313.112
Tablo 8: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2013 YILI
2014 YILI
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
Grafik 9: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri
06. SERMAYE GELİRLERİ:
2013 ve 2014 yıllarında Sermaye Geliri öngörülmemiştir. 2013 yılı Ocak-Haziran
Dönemi gerçekleşme toplamı 329 TL meydana gelmiştir. 2014 yılında Ocak-Haziran
Dönemi’nde Sermaye Geliri olmamıştır.
GELİR KALEMLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
Gelir kalemlerine ilişkin olarak; mal ve hizmet satış gelirleri açısından, 2013 yılına
göre 2014 yılında da hizmetlere yönelik faaliyetler, doğru orantılı olarak devam etmektedir.
Genel olarak ülke içerisindeki mali istikrar, hükümetin sıkı maliye politikası, Merkez Bankası
tarafından para politikalarında değişiklik nedeni ile faiz oranlarının yükselmesi gibi dışsal
faktörler eklendiğinde, Dumlupınar Üniversitesi gelir politikası da bu dışsal değişkenler
neticesinde 2013 yılı rakamlarına endeksli hareket ederek, 2014 yılında sadece Diğer Çeşitli
Gelirler kaleminde artış politikasına yönelmiştir.
8
C. FİNANSMAN
2014 yılı ilk altı ayı itibariyle toplam bütçe gelirimiz 54.275.169 TL, toplam bütçe
giderimiz ise 74.005.231 TL olarak gerçekleşmiştir. Özel Bütçeli İdare olan Dumlupınar
Üniversitesi giderlerini, öz gelirleri ve hazine yardımları ile karşılarken kamu kaynaklarının
etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesiyle hareket etmektedir
2014 YILI
BÜTÇE GELİRİ
BÜTÇE GİDERİ
Grafik 11: 2014 Yılı İlk 6 Aylık Toplam Bütçe Gelir Ve Gideri
II.
OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Dumlupınar Üniversitesi 5018 Sayılı Kanuna, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Uygulama Tebliği’nde yer alan esas ve usullere, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf
genelgelerine uygun olarak, “Dumlupınar Üniversitesi 2013 – 2017 Stratejik Planı” nında
belirtilen amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli önlemleri almıştır.
2014 yılı Haziran ayı sonu itibari ile toplam 141.679.000 TL olan başlangıç ödeneğinin
74.005.231 TL’si gider olarak gerçekleşmiştir. Yapılan harcamalar içerisinde 01 Personel
Giderleri kalemi ve 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kalemi
toplamları yapılan toplam bütçe giderinin yaklaşık % 72’sini oluşturmaktadır. Diğer yandan
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemi ile üniversitemiz paydaşlarına iyi hizmet verilmesi
amacıyla 2013 yılı Haziran sonu itibari ile toplam 13.013.781 TL gider olarak gerçekleşmiştir.
Bu kalemde güvenlik ve temizlik hizmet giderleri ağırlığı oluşturmaktadır.
Sürekli gelişmekte olan bir yerleşkeye sahip Dumlupınar Üniversitesi 06 Sermaye
Giderleri kalemi ile paydaşlarımıza en iyi hizmeti sağlayacak hizmet binalarını ve altyapı
çalışmalarına devam etmektedir.
9
III.
TEMMUZ – ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE
HEDEFLER
A) BÜTÇE GİDERİ
2014 yılının ilk altı ayında olduğu gibi ikinci altı aylık dönemde de paydaşlarımıza
kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli kullanarak kaliteli hizmet sunmaya devam
edilecektir.
Genel olarak 2014 Yılı Temmuz – Aralık döneminde 01 Personel Giderleri ve 02
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri kalemlerinde anormal bir artış
beklenmemektedir. 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri kaleminde 2013 Yılı ilk altı aylık
döneminde oranla; “Dumlupınar Üniversitesi 2013 – 2017 Stratejik Planı” ve “2014 Yılı
Performans Programı” nda belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılması açısından ikinci altı aylık
dönemde artış beklenmektedir. Son olarak 06 Sermaye Giderleri kaleminde devam eden
inşaat projelerimiz ve altyapı bakım onarım projelerimizle ikinci altı aylık dilimde artış
beklenmektedir. Aşağıdaki tablo aracılığı ile rakamsal olarak ikinci altı aylık döneme ilişkin
bütçe giderleri açıklanmaktadır.
10
İLK 6 AY GERÇEKLEŞME
BÜTÇE GİDERİ
İKİNCİ 6 AY HEDEF
TOPLAM
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
01 PERSONEL
GİDERLERİ
6.039.804
8.734.850
7.179.287
7.431.376
8.129.026
6.573.985
9.844.199
7.856.087
6.071.461
9.877.675
8.781.017
9.396.536
95.915.303
02 SOSYAL
GÜVENLİK
KURUMLARIN
A DEVLET
PRİMİ
GİDERLERİ
1.096.803
1.606.293
1.123.135
1.120.364
1.127.087
1.125.256
1.535.524
2.248.810
1.572.389
1.568.510
1.578.358
1.032.044
16.734.573
03 MAL VE
HİZMET ALIM
GİDERLERİ
430.531
1.932.694
2.467.013
2.352.994
2.878.890
2.951.658
2.591.887
2.646.139
2.946.926
2.931.271
3.469.212
2.703.004
30.302.219
1.137.251
1.500.200
7.974,97
1.138.388
1.501.700
5.293.481
05 CARİ
TRANSFERLER
7.967
06 SERMAYE
GİDERİ
1.352.482
1.416.237
2.472.903
2.185.844
2.295.997
9.397.031
8.306.207
8.724.788
5.381.700
3.069.715
2.069.715
46.672.619
12.185.672
13.377.637
13.377.637
15.458.098
14.447.096
23.376.616
22.195.631
19.315.564
19.759.156
16.898.302
16.702.999
194.918.195
2014
Yılı
Temmuz
–
Dönemi
Bütçe
07 SERMAYE
TRANSFERLER
İ
TOPLAM
Tablo
7.567.138
9:
Aralık
11
Gideri
Gerçekleşme
Tahminleri
B) BÜTÇE GELİRİ
2014 yılının ilk altı ayında olduğu gibi ikinci altı aylık dilimde de kamu kaynaklarının
etkili, ekonomik ve verimli kullanılması esas alınacaktır. Bu hususta geliri azaltıcı işlemlerden
kaçınıp, fırsat maliyetleri gözetilerek politikalar izlenecektir.
Genel olarak 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kaleminde yer alan hizmet
gelirlerimizde yaklaşık % 3’lük bir oranda artış beklenmektedir. Öğrenci sayılarındaki
değişim, mevcut eğitim – öğretim sisteminde yer alan başarı düzeyi, planlanan mal satış
gelirleri doğrultusunda özellikle mal ve hizmet satış gelirlerimizde artış beklenmektedir. 04
Alınan Bağış ve Yardımlar kaleminde 2014 Yılının ilk altı diliminde olduğu gibi ikici altı
aylık dilimde de en büyük payı hazine yardımları oluşturacaktır. Devam eden yatırımlarımıza
kaynak oluşturması açısından bu kalemde %2’lik oranda bir artış beklenmektedir. 05 Diğer
Gelirler kaleminde yer alan faiz gelirleri de 2014 yılının ilk altı aylık diliminde olduğu gibi
gelir politikasına devam edilecek ve %2’lik oranda bir artış beklenmektedir.
Aşağıdaki tablo aracılığı ile rakamsal olarak ikinci altı aylık döneme ilişkin bütçe
giderleri açıklanmaktadır.
12
İLK 6 AY GERÇEKLEŞME
BÜTÇE GELİRİ
İKİNCİ 6 AY HEDEF
TOPLAM
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
03 TEŞEBBÜS VE
MÜLKİYET
GELİRİ
8.241.361
446.746
287.355
426.048
171.271
10.482.722
893.492
6.574.710
852.096
342.542
04 ALINAN BAĞIŞ
VE YARDIMLAR
13.640.118
12.862.936
1.756.415
6.265.000
5.000.000
34.100.295
16.078.670
16.100.000
4.391.037
15.662.500
05 DİĞER
GELİRLER
792.267
3.230.432
386.755
327.604
546.067
22.673.746
16.540.114
2.430.525
7.018.652
5.717.338
OCAK
500.000
ARALIK
28.718.343
12.500.000
500.000
138.356.971
6.283.125
06 SERMAYE
GELİRLERİ
TOPLAM
Tablo
10:
2014
Yılı
Temmuz
–
44.583.017
Aralık
Dönemi
13
17.472.162
Bütçe
22.674.710
Geliri
5.743.133
16.005.042
Gerçekleşme
12.500.000
173.358.439
Tahminleri
C) FİNANSMAN
2014 yılı Temmuz – Aralık Döneminde Özel Bütçeli İdare olan Dumlupınar
Üniversitesi; giderlerini öz gelirleri ve hazine yardımları ile karşılamayı planlamaktadır. 5018
Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde gelir politikasını sürdürmeyi ve
ayrıca Kamu Haznedarları Genel Tebliği ile nakit yönetimini idare ederek; kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli olması açısından gelir politikalarına devam edilecektir.
IV.
TEMMUZ
–
FAALİYETLER
ARALIK
2014
DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLECEK
2014 Yılı Temmuz – Aralık döneminde ilk altı aylık dilimde olan faaliyetlere devam
edilecektir. Ayrıca Dumlupınar Üniversitesi 2013 – 2017 Stratejik Planı’nda yer alan
faaliyetlerin bir kısmı, ikinci altı aylık dilime dahil olarak, paydaşlarımıza etkin bir hizmet
sunulacaktır. Faaliyetlerimiz aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
FAALİYET
AÇIKLAMA
BÜTÇE
GİDERİ
Yerleşke altyapısı (kanalizasyon, su, çevre
düzenleme, doğalgaz, yol, ısı, arıtma, trafo,
telefon vb.) yatırım projesinin
tamamlanması.
Fiziki Altyapı ve
Mekânları Geliştirme
Faaliyeti
4.000.000
Tıp Fakültesi idari ve eğitim binalarının inşa
projesinin tamamlanması.
1.200.000
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Binası
(Maliye Bölümü) inşa projesinin
tamamlanması.
500.000
Yabancı Diller Yüksekokulu Binası inşaa
faaliyetine devam edilmesi
Üniversitenin ihtiyaçlarına cevap verecek
nitelik ve büyüklükte bir kongre ve kültür
merkezinin inşa edilmesi.
Tüm birimlere dijital duyuru sisteminin
kurulması.
Kurumsal Kalitenin
Teknolojik Alanda
Gelişimi Faaliyeti
TUTAR
Akıllı kart teknolojilerinin kullanılması.
TOPLAM
06 Sermaye
Giderleri
7.300.000
10.000.000
100.000
100.000
23.200.000
Tablo 10: 2014 Yılı Temmuz – Aralık Dönemi Faaliyetler
14
Download

2014 YILI - Dumlupınar Üniversitesi