GümüĢhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / GümüĢhane University Journal of Health Sciences: 2014;3(3)
İÇİNDEKİLER
Hemşirelerin Bilgisayar Kullanımlarına Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi
845
( Araştırma Makalesi)
Havva Kaçan SOFTA, Funda AKDURAN, Erhan AKYAZI
Hemşirelik Ve Ebelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri İle Öğrenme 859
Biçemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Araştırma Makalesi)
Belgin YILDIRIM, ġükran ÖZKAHRAMAN KOÇ, Seher Sarıkaya KARABUDAK
Annelerin Bebeklerine Yapılan Topuk Kanı Alma İşlemi Hakkındaki Bilgileri
883
(Araştırma Makalesi)
Esra TURAL BÜYÜK
Sınıf Öğretmenliği Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Madde Kullanım 892
Durumlarına Göre Benlik Saygısının İncelenmesi (Araştırma Makalesi)
Seher ZENGĠN, Birsen ALTAY
Vajinal Doğum Ve Sezaryen Doğum Yapan Gebelerin Durumluk Kaygı
908
Düzeylerinin Karşılaştırılması (Araştırma Makalesi)
Sevgül DÖNMEZ ,Özgür Ahmet YENĠEL, Oya KAVLAK
Yenidoğan Kliniğinde Bebeği Yatan Annelerin Postpartum Depresyon Belirtileri 921
Ve Emzirme Özyeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesi (Araştırma Makalesi)
Sibel KÜÇÜKOĞLU, Ayda ÇELEBĠOĞLU, Didem COġKUN
Radyoterapi Sonucu Gelişen Yan Etkiler Ve Hemşirelik Yaklaşımı ( Derleme)
933
Aslı SĠS ÇELĠK
Ahlaki Gelişim Ve Hemşirelik (Derleme)
948
Gülay ĠPEK ÇOBAN,Sinem TÜRER
Nöro-Onkoloji Hemşiresinin Rolleri (Derleme)
959
ġenay KARADAĞ-ARLI, Aysel GÜRKAN
İki haftada yedi pulmoner renal sendrom olgusu. RPGN mevsimi mi?
( Olgu Sunumu)
Ali GÜREL, Bilge AYGEN, Hüseyin ÇELĠKER, Ayhan DOĞUKAN
967
Download

İçindekiler - Sağlık Bilimleri Dergisi