T.C.
SAKARYA VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 93339336/821.05/5418283
Konu :26. Ömer Seyfettin Hikaye Yarışması
18/11/2014
.................................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
26. Ömer Seyfettin Hikaye Yarışması ile ilgili Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 17/11/2014 tarih ve 5394206 sayılı yazıları örneği ve
ekleri ilişikte gönderilmiştir.
Söz konusu yarışma duyurusunun İlçeniz dahilindeki tüm resmi/özel ortaokul, lise ve
dengi okullarda görev yapan ders öğretmenlerine imza karşılığında yapılması, yarışmaya
katılmak isteyen okulların başvurularını şartnamede belirtilen adrese yapmaları, ekte
gönderilen formun (EK-2) ise doldurularak 02 Ocak 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar
[email protected] adresine gönderilmesini rica ederim.
İrfan SARIK
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EKLER:
1-Yazıları örneği ve ekleri(3 Sayfa)
2-Performans Çizelgesi(1 Sayfa)
DAĞITIM :
16 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Resmi Daireler Kampüsü
B BLOK 54290 ADAPAZARI/SAKARYA
Http://sakarya.meb.gov.tr-e-posta: [email protected]
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
Ayrıntılı bilgi için: Feyza KELOĞLU VHKİ
Tel: (0 264) 251 36 14 - 15 - 16 (1299)
Faks: (0 264) 251 36 04
1695-a27d-31c8-8d6a-c0bf kodu ile teyit edilebilir.
「 (
ヽ
Gて ヽ
EDlYl:13AsKANl′ lG:
SOSyコ 11゛ rヽ lidttrl■ こ
1]ヽ 13EI´
Ktllttlr、
/
c
tl
│ヾ
)6112014
│ヽ 1‐ Sti4('I‐ 7,)5
ヽ│` │ い`3■ `
kぃ Ⅲll● (bnド r sc):ttjn K油 資ur、 c
;〕
ヽ::::tit
i itlllt卜
:
i ( Ilil-t-i l'GiIl!l li/\K,,\Nl'lCil
'leknolrriiicri Cenel
iYenilik vc [[itirl
\4
iidiirlii!0ne)
il..r,::::r;tr.irrr..r;r:cltnckscltrlirraktXr-lllvlantalihlcriarastndat}ltrcrsc,rl:ttinKiiltllr
.,.
'.. r;'.
!: ii.,,:.ril (:a,,'-il:alllll.iil'J!iir'
()rt:t'riitl ve iisu c!irinr \rr:'mttlarr':l::l t'-k']'likl"'
)'lrrli lirl-i tririhlcri rtrastni'l;r
Kii'l rr \e Sanat
diizcnl,-'trnrekle t'lt"i{)'rlc' :c} lettrir
r iir,:rr:rcii!irrin 2l.rxr.ltlcsinin ''t:f*"tf i""'=t""
ti:m ir ve
yarr;nras,.vrrtnan,csit:itt
;L;i,.',,i-ir,,", sc)rruin Hikrve
i:,i.,:,:;';jJ,-;$,i
itin gc'rck li izltirt r erilntc'si ltttstrsuttda:
,,, . ;,-'t..f l' .i,'=,,
iii; ,i: il)
1Ji)
;;;;;;ii
"t1,:rest
.
;
'i '.."'ll
::t辞 )
■、(へ R
、
c IrlJfl':tlrl
t
r lo'!-
--\. .,'.].',...1
|.
‐ 11 ,(│■ 1
.‐
,
‐11 :t' :
、:]■ ::
、
RAMA身
ヽ
,)[lCli
1)ぜ「、
.ckili
ヽ
●::111■ ご`ぃ、}al i、 lcrヽ 1(itliir`
allヽ 1liti1l11ヾ 1ヽ
:ヽ ぜ
:ヾ tilゝ c13tl゛ 負
:ヽ
1ヽ
:て
1
:: │「
「「
‐
.
デ,ヽ
ヽ
≡
「
=:t卜
│
ヽ: `
■
'ヽ
│
‐
`
``
¬:
:
● `
:t l l■
│
:
,
湊昇針
暑
攀
審
義
一
一
義
﹂
幸
一
壽
轟
義
一
一
華
時
一
一
一
一
﹄
準
一
聾
g
肇
母
﹄ヽ
コ
〓
・
■ξ彗
適 辱 豊民 さ 畳 璽 コ
︸曇留■ S醸彗履z
電ざヨコσ肇二響一■3 8■下
一
.
ご食 旨 i I ■ ュ ≧ こ自己o
〓悪
雹 3 耳,
驚■8一
ま属ュセζ 98メ
︶
∽
口
0︼家C”Cr
0一
9 二一
F 奄寿
工き澪01工8R奪寧一
rヨ´
z綺>一
ム
弄一
■ 巣S﹁
麗
嘉轟純く
一
キ0
﹁︶〓>一︶⊂≪K>ト
”
一ざ毬一Cユκ濱壼五
つ
一
雲 Cつハ
>2
a﹁マ >gて
ζ忌3日ヨgご﹂晨
釜
蔓嚢錯勇肇夢〓
鉾
護
蒙 轟覗.
讃糞 話 箋 墓 ぎ
甕昌
どす3雪スX〓[
z
¨
砥 秘す ぎ ∃
0︺Cre口”
一
““” ”OeC〓C
・00﹁﹁凛0︼
雲ユ訂ミド一
一
o
8 ´ヽ一
こ”
ヨゴ升ロヨ摯
・
一
〓
〒”
g↓
︼
2一
口
”口
Oe
C
〓C
0︻︼
雪ユヨミ”一
一
一
一
一声ヽ声〓ヨぎ晏E3●
・
響轟熱薩稀
肇
目︱ ■ ≧ 瘍 輩 語 羹 ・
け
ご 穂萎講翼誘萎憂P
種きつ
風景
齊 幸
K
﹁羹一
勢量露萎語議
羮輯
§.
粟菱諏羹築聖〓
ぶじ〓口
刀口要﹁
ロ
ヨゴ 誇誕蟄熟
羮霙羹
§言 夢
純
調重 語 妻
一2 蔓
一馨
懸業 霙 ぎ
3
..
SOSYAL VE KÜLTÜREL YARIŞMALAR PERFORMANS ÇİZELGESİ
İLİ :
İLÇESİ :
ÖĞRETİM YILI :
KONUSU :
SEVİYESİ(1) :
İLÇESİ
TOPLAM YARIŞMAYA TOPLAM YARIŞMAYA ORANI ÖĞRENCİ KATILAN ORANI
OKUL KATILAN %
SAYISI
ÖĞRENCİ %
SAYISI(2) OKUL SAYISI
(2)
SAYISI
1‐ADAPAZARI
2‐AKYAZI
3‐ARİFİYE
4‐ERENLER
5‐FERİZLİ
6‐GEYVE
7‐HENDEK
8‐KARAPÜRÇEK
9‐KARASU
10‐KAYNARCA
11‐KOCAALİ
12‐PAMUKOVA
13‐SAPANCA
14‐SERDİVAN
15‐SÖĞÜTLÜ
16‐TARAKLI
NOTLAR:
1.YARIŞMANIN SEVİYESİ, İLKOKUL,ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİM KADEMELERİNDEN BİRİ VE BİRKAÇI YAZILACAKTIR.
2.TOPLAM OKUL VE ÖĞRENCİ SAYISI İSE YARIŞMAYA KATILMASI GEREKEN OKULLARIN VE ÖĞRENCİLERİN TOPLAM SAYISI OLARAK YAZILACAKTIR.
Download

Java Printing - Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü