T.C.
M İL LÎ EĞİTİM BAKANLIĞ I
insan Kaynakları Genel M üdürlüğü
Sayı : 41289672/100/2716639
30/06/2014
Konu: Okul M üdürü D eğeriendim ıe
Süreci İşlem Takvim i
v a l il iğ in e
(İl M illi Eğitim M üdürlüğü)
İlgi: Bilgi İşlem Dairesi B aşkanlığının 27/06/2014 tarihli ve 65968543/100/2686739 sayılı
yazısı.
01/07/2014 - 15/08/2014 tarihleri arasında yapılacak olan Okul M üdürleri D eğerlendirm e
Süreci İşlem Takvim i ve başvuru ekranlarının kullanım aşam alarına ilişkin Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığının ilgi yazısı ve eki işlem takvimi ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Fethi Fahri KAYA
Bakan a.
Daire Başkam V.
EK: ilgi yazı ve eki işlem takvimi.
DAĞITIM :
81 İl Valiliğine
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İm za Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik im za ile im zalanm ıştır
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: w ww.meb.gov.tr
e-posta: ikgm @ m eb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: xxxxxxxxxx
Tel: xxxxxxxxxxxxxxx
Faks: xxxxxxxxxxxxxxx
T.C.
M İL LÎ EĞİTİM BAKANLIĞ I
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Sayı : 65968543/100/2686739
27/06/2014
Konu: Okul M üdürü D eğerlendirm e
Süreci işlem Takvim i
İNSAN KAY N AK LA RI GENEL M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü N E
01/07/2014-15/08/2014
tarihleri
arasında
yapılacak
olan
Okul
M üdürleri
D eğerlendirm e Süreci işlem Takvim i ve başvuru ekranlarının kullanım aşam aları yazımız
ekinde gönderilmiştir.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Bilal TIRNAKÇI
Bilgi işlem Dairesi Başkanı
EK : işlem Takvim i (1 A det)
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İm za K anununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik im za ile im zalanmıştır
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: http://bigb.meb.gov.tr
e-posta: bigb@ meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: M evlüde ZENGİN Öğretmen
Tel: (0 3 12)413 11 82
Faks: (0312) 417 50 09
OKUL MÜDÜRÜ DEĞERLENDİRME SÜRECİ İŞLEM TAKVİMİ
Zaman
4 GÜN
2 GÜN
Süreç Adı
Sıra
1
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından değerlendirmeye
alınacak Okul/Kurum Yöneticilerinin MEBBIS Başvuru Modülü
üzerinden belirlenme işlemleri
2
ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen
değerlendirmeye alınacak idarecilerin MEBBIS Başvuru Modülü
üzerinden İl Milli Eğitim Müdürlükleri Tarafından Onaylanması
3
Değerlendirilmeye alınacak ilgili Okul/Kurum müdürleri
listelerinin İl Milli Eğitim Müdürlükleri resmi web sitesinde ilan
edilmesi
Okul/Kurum Müdürlerinin görev süresi ile ilgili
değerlendirmeye katılıp katılmaması ile ilgili itirazların İl/İlçe Milli
Eğitim Müdürlükleri tarafından değerlendirilmesi ve gerekli
düzeltmelerin tamamlaması
Değerlendirmeye alınan Okul/Kurumlarda türlerine göre
4
Başlama
Tarihi
Bitiş Tarihi
01.07.2014
04.07.2014
07.07.2014
08.07.2014
değerlendirmeye katılacak kişilerin (Öğretmenler, Okul Aile Birliği
Başkanı, Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı ve Öğrenci Meclis
Başkanı) belirlenerek MEBBIS Başvuru Modülü altındaki "Kurum
5
Yöneticilerinin Değerlendirmesini Yapacak Kişileri Belirleme
(BS040002) "ekranına Okul/Kurum Müdürleri tarafından
girilmesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından
5 gün
onaylanması
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından değerlendirmeye
katılacak idarecilerin (İlçe Milli Eğitim Müdürü, İnsan
Kaynaklarından sorumlu ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü ve Eğitim
Kurumlarından sorumlu ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü)
belirlenerek MEBBIS Başvuru Modülü altındaki "Değerlendirmeye
Alınacak Okul Kurum Müdürlerini Belirleme (BS040001)" ekranına
girilmesi
İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından değerlendirme
yapacak MEBBIS Personeli dışındaki kişiler için (Okul/Kurumlarda
türlerine göre değerlendirmeye katılacak kişiler: Okul Aile Birliği
Başkanı, Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı ve Öğrenci Meclis
Başkanı) kullanıcı oluşturma ve oluşturulan Kullanıcı Adı ve
Şifrelerin ilgililere teslim edilmesi, (idareci ve Öğretmenler kişisel
şifreleri ile sisteme girecekleri için tekrar şifre verilmeyecektir.
Okul Aile Birliği Başkanları ve Okul Aile birliği Başkan Yardımcıları
MEBBIS Personeli ise bu kişilere yeni şifre verilmeyecektir.
MEBBIS Personeli dışındaki Okul Aile Birliği Başkanları, Okul Aile
birliği Başkan Yardımcıları ve Öğrenci Meclis Başkanlarına TC
Kimlik Numaraları ile sisteme girebilecekleri vetkisiz kullanıcı
tanımlanacaktır.)
6
7
30 Gün
Değerlendirme işlemleri htto://vonetici.meb.gov.tr internet
adresi üzerinden yapılacaktır. (Değerlendirme süreci boyunca
değerlendirme ekranları açık olacak ve son güne kadar
değerlendirmeler değiştirebilecektir. En son kaydedilen
değerlendirme üzerinden puan hesaplaması yapılacaktır.)
8
09.07.2014
14.07.2014
14.07.2014
15.08.2014
AŞAMA: İlçe M E M ' ler Tarafından Değerlendirmeye Alınacak Okul/Kurum Yöneticilerinin
Belirlenme İşlemleri (İLÇE M EM EKRANI)
D e r je t
m e y « A l ı n a c a k O k u i / K u r t ı m M u d u r l e r m i 8 e l i r i « m e f-k r& m
x
M
®
İU,ı*t%İx(İ** t m i i u n w n » f c u t / K u r u m
k * r v 9rt«w l»
s*»-»»»*
<
g
BS00400Ûi
r
p
»
r
m
* u r * * tr r i i*«« «nirtih«.**
»
*
Î
İ
N
$
M*
liktiâKy*!» «¡¡mş yat*** *$***«.*
***<JwtttrS«*r k p t » »w sr«».»«*»*
Ö
r
f
*
*
r
*»k m â d O r t« M İ n r h l m t « r t n i t ı
k i s w n w « M r m&Mmmm
K 3«
« a « -» » y * » f c * « r . B e l i r t
r* fcaryst
Ä
:
İSTANBUL
V
Uy?
î
KADIKÖY
V
Eğitim
:
(54)Kadıkoy 2. Bölge
iit*nn
y A frtu k t« » »
â b
K & y « J ta t
Listele
KURUM YÖNETİCİ LİSTESİ
KURUM
UNVAN
G Ö R E V SÜ R E Sİ
A İLKOKULU
TC KİM LİK NO A D SO Y A D
11111111111 AHMET YILMAZ
MÜDÜR
5 YIL 10 AY
O NAY DURUM U
□
1
A Ç IK LA M A
1
B ANADOLU LİSESİ
11111111112 FATİH KARA
MÜDÜR
36 YIL 2 AY
□
!
1
C ORTAOKULU
11111111113 ÜMİT COŞKUN
MÜDÜR
7 YIL 5 AY
□
1
1
D İLKOKULU
11111111114 HAKAN İLKER
MÜDÜR
18YIL4AY
□
1 .............................. 1
E ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
11111111115 MEVLÜDE DURU
MÜDÜR
9 YIL 9 AY
□
1
1
F ANADOLU LİSESİ
11111111116 HİLAL ESAT
MÜDÜR
12 Y IL I AY
□
1
1
G ORTAOKULU
11111111117 YAVUZ ZENGİN
MÜDÜR
11 YIL 10 AY
□
! ...........................1
H ANADOLU LİSESİ
11111111118 AYSEÇUBUK
MÜDÜR
5 YIL 4 AY
n
i
ı
K İLKOKULU
11111111119 GÖKÇE TURGUT
MÜDÜR
7 YIL 7 AY
□
!
1
LAN A DOLU LİSESİ
11111111120 YALÇIN DÜZYATAN MÜDÜR
10 YIL 2 AY
□
1
M ORTAOKULU
11111111121 YAĞIZ AKİF
MÜDÜR
8 YIL 8 AY
□
1
N ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
11111111122 KADİR DOĞRU
MÜDÜR
16 YIL 3 AY
□
1
1
0 İLKOKULU
11111111123 İHSAN YILDIRIM
MÜDÜR
11 Y IL I AY
□
1
1
1
................
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu ekranı kullanarak ilçelerinde bulunan kurum müdürlerinden
görev süresi 4 yılını dolduranları Onay Durumu bölümünden seçerek, ilgili müdürlerin
değerlendirmeye katılmalarını sağlayacaklardır. Görev süreleri kişinin MEBBIS bilgileri esas
alınarak hesaplanmış olup onay verme işleminde kişinin özlük dosyasındaki görev süreleri
esas alınacaktır. Görev süresi bölümünde hata bulunan Kurum Müdürleri varsa, MEBBIS
kayıtları incelenerek Görev ve Görevlendirme kayıtlarının düzeltilmesi durumunda görev süre
hesapları yukarıdaki ekrana yansıtılacaktır. Görev süresi hesabında Görevlendirmeler ve
mahkeme kararı ile eski kurumuna müdür olarak geri dönenlerin görev süresi bu kurumda ilk
göreve başladıkları süreden itibaren hesaba katılmaktadır.
Onay verilmeyen idarecilerin ise onay verilmeme nedenleri açıklama bölümüne yazılması
zorunludur. (Onay verilmeyen idareciler reddedilmiş sayılacaktır)
Onay durumları ve açıklamaları girildikten sonra 'Kaydet' butonu tıklanarak ekrandaki
bilgilerin kaydedilmesi ile işlem il onayı aşamasına geçecektir.
DİKKAT: Kaydetme işleminin ardından onay verilen idarecilerin onayı ilçe tarafından
kaldırılmaz. Onay verilmeyen idareciler varsa süreç sonuna kadar tekrar onay verilerek
kaydedilebilir. Hatalı onay verilen idareci olursa durum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
bildirilerek il onayı verilmemesi istenecektir.
DİKKAT: Bu aşamada 'Onay Durumu ' işaretli olan adaylar onaylanmış, 'Onay Durumu '
işaretli olmayan 'Açıklama ' girilen adaylar ise reddedilmiş olarak kaydedilecektir.
1
Aşama: İlçe M EM 'ler Tarafından Oluşturulan Değerlendirme Listelerinin İl M EM 'ler
Tarafından Onaylanması(İL M EM EKRANI)
ilçe M E M ta ra fın d a n o n a y v erile n okul/ kurum m üd ü rle rin e İl M E M ta ra fın d a n o n a y verileb ilir.
İl
İSTA N BU L
V/
Üçe
KADIKÖY
V
Eğitsin Bölgesi
(5 4 }K ad ıkö y 2. Bölge
s/
lu tp i« »
KURUM YÖNETİCİ LİSTESİ
T t KİMLİK NO ADSÖYAD
İLÇE AÇIKLAMASI
ONAY DURUMU
UNVAN
GÖREV SÜRESİ İLÇE ONAY DURUMU
A İLKOKULU
11111111111 AHMET YILMAZ
MÜDÜR
5 YIL 10 AY
ONAYLANDI
fi
B ANADOLU LİSESİ
11111111112 FATİH KARA
MÜDÜR
36 YIL 2 AY
o nayland i
m
C ORTAOKULU
11111111113 ÜM İT COŞKUN
MÜDÜR
7 YIL 5 AY
ONAYLANMADI
D İLKOKULU
11111111114 HAKAN İLKER
MÜDÜR
18 YIL 4 AY
ONAYLANDI
E ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
11111111115 MEVLÜDE DURU
MÜDÜR
9 YIL 9 AY
ONAYLANDI
F ANADOLU LİSESİ
11111111116 HİLAL ESAT
MÜDÜR
12 Y IL I AY
ONAYLANDI
KURUM
AÇIKLAMA
:
ı
ı
□
m
m
m
Mi
m
m
G ORTAOKULU
11111111117 YAVUZ ZENGİN
MÜDÜR
11 YIL 10 AY
ONAYLANDI
H ANADOLU LİSESİ
11111111118 AYSE ÇUBUK
MÜDÜR
5 YIL 4 AY
ONAYLANDI
K İLKOKULU
11111111119 GÖKÇETURGUT
MÜDÜR
7 YIL 7 AY
ONAYLANDI
L ANADOLU LİSESİ
11111111120 YALÇIN DÖZYATAN MÜDÜR
10 YIL 2 AY
ONAYLANMADI
M ORTAOKULU
11111111121 YAĞIZ AKİF
MÜDÜR
8 YIL 8 AY
ONAYLANDI
;vı
N ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
11111111122 KADİR DOĞRU
MÜDÜR
16 YIL 3 AY
ONAYLANDI
13
0 İLKOKULU
11111111123 İHSAN YILDIRIM
MÜDÜR
11 Y IL I AY
ONAYLANDI
W]
AÇIKLAMA 2
AÇI KI AMA
-
::
......: ....... :
t
r
_■
. -
L
_
L
-
-
D
’ı
.....i
.
.........
T
_ ____
I
1
1
l
........ ......
¡1 Milli Eğitim Müdürlükleri bu ekranı kullanarak ilçelerin onaylamış/reddetmiş olduğu kurum
müdürlerini inceleyerek, Onay Durumu bölümünden seçip, ilgili müdürlerin değerlendirmeye
katılmalarını sağlayacaklardır. Görev süreleri kişinin MEBBIS bilgileri esas alınarak
hesaplanmış olup onay verme işleminde kişinin özlük dosyasındaki görev süreleri esas
alınacaktır. Görev süresi bölümünde hata bulunan Kurum Müdürleri varsa, MEBBIS kayıtları
incelenerek Görev ve Görevlendirme kayıtlarının düzeltilmesi durumunda görev süre
hesapları yukarıdaki ekrana yansıtılacaktır. Görev süresi hesabında Görevlendirmeler ve
mahkeme kararı ile eski kurumuna müdür olarak geri dönenlerin görev süresi bu kurumda ilk
göreve başladıkları süreden itibaren hesaba katılmaktadır.
Onay verilmeyen idarecilerin ise onay verilmeme nedenleri açıklama bölümüne yazılması
zorunludur.(Onay verilmeyen idareciler reddedilmiş sayılacaktır)
Onay durumları ve açıklamaları girildikten sonra 'Kaydet' butonu tıklanarak ekrandaki
bilgilerin kaydedilmesi ile işlem il onayı aşamasına geçecektir.
:
........ . -
—
1
3.
AŞAMA: İlgili Okul/Kurum Müdürlerine Değerlendirilmeye Alınacaklarının Bildirilmesi (İLÇE
M EM EKRANI)
KURUM
T C KİMLİK N O
A D SOYA D
UNVAN
G Ö R E V SÜRESİ
MÜDÜR
5 YI L l O A Y
FATİH KARA
MÜDÜR.
3 6 YIL 2 A Y
ÜM İT CO ŞK U N
MÜDÜR
7 YI L 5 A Y
A İLKOKULU
1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 A H M E T YILMAZ
B A N A D O L U LİSESİ
11111111112
C ORTAOKULU
11111111113
D İLKOKULU
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 H A K A N İLKER
MÜDÜR
1 8 YI L 4 A Y
E Ç O K P R O G R A M L I LİSESİ
11111111115
MÜDÜR
9 YI L 9 A Y
F A N A D O L U LİSESİ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 HİLAL E SA T
MÜDÜR
1 2 YI L 1 A Y
G ORTAOKULU
1 11 1 1 1 1 1 1 1 7 YAVUZ ZENGİN
MÜDÜR
1 1 YI L l O A Y
H A N A D O L U LİSESİ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 AYSE ÇUBUK
MÜDÜR
5 YI L 4 A Y
MÜDÜR
7 YI L 7 A Y
MEVLÜDE DURU
GÖKÇETURGUT
K İLKOKULU
11111111119
L A N A D O L U LİSESİ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 YALÇIN D Ü Z Y A TA N M Ü D Ü R
İ O YI L 2 A Y
M ORTAOKULU
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 YAĞIZ AKİF
S YI L S A Y
N Ç O K P R O G R A M L I LİSESİ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 KADİR D O Ğ R U
MÜDÜR
1 6 YI L 3 A Y
O İLKOKULU
11111111123
MÜDÜR
1 1 YI L 1 A Y
İH S A N YILDIRIM
MÜDÜR
ilçe ve il Onay İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Onay verilen okul/kurum müdürlerinin
istesi alınarak ilgili Okul/Kurum Müdürlerine duyurulacak İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi web
sayfasından ilan edilecektir.
4.
AŞAMA: Okul/Kurum Müdürlerinin Görev Süresi İle İlgili İtirazların İl/İlçe M EM ' ler
Tarafından Değerlendirilmesi:
Bu süreçte ilan edilen Okul/Kurum Müdürlerinden hatalı onaylanan veya onaylanması
gereken Okul/Kurum Müdürlerinden onaylamayanlar olursa itirazlar il/ilçe Milli Eğitim
Müdürlüklerince incelenerek gerekli işlem yapılacaktır.
5.AŞAMA: Değerlendirmeye Alınan Okul/Kurumlarda, Okul/Kurum Türüne Göre
Değerlendirmeye Katılacak Kişilerin Belirlenerek Sisteme Girilmesi ve İlçe M EM ' ler tarafından
onaylanması:
Kurum Yöneticilerinin Değerlendirmesini Yapacak Kişileri Belirleme Ekranı
BS0400I
İSTANBUL
KADIKÖY
Kurum
v
F e n a bahçe Anadolu Lisesi (A)
E ğ itim K u ru n tu n d a k i En K ıd em li
Ö ğ re tm e n
E ğ it im K u ru m u n d a k i En K ıd e m siz
Ö ğ re tm e n
Ö ğ r e t m e n le r K u ru lu n u n S e ç t i ğ i
Ö ğ re tm e n
O ku l A ile B irliğ i B a ş k a n
:
O ku l A ile B irliğ i B a ş k a n ı Y a r d ım c ıs ı :
Ö ğ r e n c i M e c lisi B a ş k a n ı
:
Bu aşamada kurumlar, değerlendirmeye katılacak kişileri kurum türlerine göre belirleyeceklerdir.
Okul/ Kurum türüne göre değerlendirmeye alınacak kişiler aşağıda belirtilmiştir.
A GRUBU Okul/Kurum Türlerinde Değerlendirme Yapacak Kişiler
S
S
S
■S
S
S
S
S
ilçe MEM Müdürü
insan Kaynaklarından sorumlu İlçe MEM Şube Müdürü
Değerlendirilecek Eğitim Kurumundan sorumlu İlçe MEM Şube Müdürü
Kurumdaki En Kıdemli Öğretmen
Kurumdaki En Kıdemsiz Öğretmen
Öğretmenler Kurulunca seçilecek 2 (iki) öğretmen
Okul Aile Birliği Başkanı, Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı
Öğrenci Meclisi Başkanı
B GRUBU Okul/Kurum Türlerinde Değerlendirme Yapacak Kişiler
S
•S
■S
S
•S
S
S
İlçe MEM Müdürü
insan Kaynaklarından sorumlu İlçe MEM Şube Müdürü
Değerlendirilecek Eğitim Kurumundan sorumlu İlçe MEM Şube Müdürü
Kurumdaki En Kıdemli Öğretmen
Kurumdaki En Kıdemsiz Öğretmen
Öğretmenler Kurulunca seçilecek 2 (iki) öğretmen
Okul Aile Birliği Başkanı, Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı
C GRUBU Okul/Kurum Türlerinde Değerlendirme Yapacak Kişiler
S
S
■S
S
S
İlçe MEM Müdürü
İnsan Kaynaklarından sorumlu İlçe MEM Şube Müdürü
Değerlendirilecek Eğitim Kurumundan sorumlu ilçe MEM Şube Müdürü
Kurumdaki En Kıdemli Öğretmen
Kurumdaki En Kıdemsiz Öğretmen
S Öğretmenler Kurulunca seçilecek 2 (iki) öğretmen
D GRUBU Okul/Kurum Türlerinde Değerlendirme Yapacak Kişiler
S ilçe M EM Müdürü
S İnsan Kaynaklarından sorumlu İlçe MEM Şube Müdürü
S Değerlendirilecek Eğitim Kurumundan sorumlu İlçe MEM Şube Müdürü
6. İlçe M EM ' ler den Değerlendirmeye Katılacak İdarecilerin Belirlenerek Sisteme Girilmesi
temiMmeyi;' Ahi»
M
Ok»ıi:; Kun«n
8SO04ÖOO1
Belitle'«»« tktan»
M
m
Jfc
İiçen iî'd « b ulunan o k u l/K u ru m MudUrlerf aşağ u to g ö r e v sü re le ri İle b irlik te listelen m fştir. D eğerten d irm eye hRt»l»eak m üdü rlerin isim ierin fn k a r şısın d a b u lu n an atan» iş a r e t le m e n i
g ç r ck m ek ted ir.O eğ erten d irm ey« k a tılm a y a c a k m ü d ü rler için aç ık la m a k ıs ım n u k ısa c a bir aç ık la m a glrm el»«rfnte.ö*ğBriendirm «ye k a tıla c a k m ü d ü ri« r için h *rh an g l bir »çık la m a
g U m e n iîe g e r e k yo k tu r.B e lirtile n işlem i y a p tık ta n so n ra K a y d e t butonunu tık layıp g ir iş y a p tır ır » * b ilg ileri kay rt e tm e lisin i*.
,, _
KU R U M YÖNETİCİ LİSTfcSİ
KU RU M
G Ö REV SURESİ ¡GÖ REV D U R U M U
TC KİM LİK N O
A İLKOKULU
11111111111 AHM ET YILMAZ
MÜDÜR
B ANADOLU LİSESİ
11111111112 FATİH KARA
C ORTAOKULU
11111111113 Ü M İT COŞKUN
D İLKOKULU
11111111114 HAKAN İLKER
E ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
11111111115 M EVLÜD E DURU
C
*U M U
m
5 YIL 10 AY
KADROLU
MÜDÜR
36 YIL 2 AY
KADROLU
MÜDÜR
7 YIL 5 AY
KADROLU
MÜDÜR
18 YIL 4 AY
KADROLU
m
MÜDÜR
9 YIL 9 AY
KADROLU
İÜ
AÇIKLAMA
İl
İD
F ANADOLU LİSESİ
11111111116 HİLAL ESAT
MÜDÜR
12 Y I L I AY
KADROLU
■ Mi
G ORTAOKULU
11111111117 YAVUZ ZENGİN
MÜDÜR
11 YIL 10 AY
KADROLU
mı
H ANADOLU LİSESİ
11111111118 AYSEÇ U BU K
MÜDÜR
5 YIL 4 AY
KADROLU
s
K İLKOKULU
11111111119 GÖ KÇETURGUT
MÜDÜR
7 YIL 7 AY
KADROLU
El
LANAD O LU LİSESİ
11X11111120 YALÇIN DUZYATAN MÜDÜR
10 YIL 2 AY
KADROLU
M ORTAOKULU
11111111121 YAĞIZ AKİF
MÜDÜR
8 YIL 8 AY
KADROLU
N ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
11111111122 KADİR DOĞRU
MÜDÜR
16 YIL 3 AY
KADROLU
0 İLKOKULU
11111111123 İHSAN YILDIRIM
MÜDÜR
11 Y I L I AY
KADROLU
:
m
İÜ
m
L sssîks,
S ilçe MEM Müdürü
■S insan Kaynaklarından Sorumlu ilçe MEM Şube Müdürü
■S Değerlendirilecek Kurumdan Sorumlu İlçe MEM Şube Müdürü
yukarıda görülen ekranda belirlenerek, Okul/Kurum Müdürlükleri ve İlçe M EM ' ler Tarafından
Okul/Kurum Türlerine Göre (ABCD) Belirlenen Değerlendirme Yapacak Kişilere Kullanıcı Adı ve Şifre
Oluşturma işlemlerine geçilecektir.
7.
İl/İlçe M E M 1ler Tarafından Değerlendirmeye Yapacak Kişiler İçin Kullanıcı Oluşturma ve
Oluşturulan Kullanıcı Adı ve Şifrelerin İlgililere Teslim Edilmesi
MEBBİS'de kaydı bulunan kişiler Mevcut MEBBİS Kullanıcı Adı ve Şifreleri ile işlem
V
yapacaklardır.
MEBBİS'de kaydı bulunmayan kişiler için ise (Okul Aile Birliği Başkanı, Okul Aile Birliği Başkan
Yardımcısı ve Okul Öğrenci Meclisi Başkanı Olan Öğrenci) "Yönetici Değerlendirme Grubu"
adı altında yetkisiz Kullanıcı Adı ve Şifre oluşturulacaktır.
İlçe M EM 'ler tarafından MEBBİS'de kaydı bulunmayan kişiler için (Okul Aile Birliği Başkanı,
Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı ve Okul Öğrenci Meclisi Başkanı Olan Öğrenci) oluşturulan
Kullanıcı Adı ve Şifreler sahiplerine imza karşılığı ve kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.
Download

Okul Müdürleri Atama Takvimi - Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü