10-12 Haziran 2014 Prof. Dr. Ali ERGÜL
Bitki Biyoteknolojisinde DNA Markır Uygulamaları ve Gen İfadesi Analiz Yöntemleri
- Gen İfadesi Analiz Yöntemleri-I
- Gen İfadesi Analiz Yöntemleri-II
- DNA Markır (SSR, Simple Sequence Repeats) Uygulamaları
16-17 Haziran 2014 Prof. Dr. Hilal ÖZDAĞ
PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımları
- PCR (prensibi, uygulamala alanları)
- Primer Tasarımı
- DNA İzolasyonu, Nitelik-Nicelik Tayini
- DNA Dizi Analizi, Sonuçların Değerlendirilmesi
- Kapiller Elektroforez Prensibi
- Otomatik DNA Analizi
- Otomatik Fragment Analizi
ANKARA
ÜNİVERSİTESİ
BİYOTEKNOLOJİ
18-20 Haziran 2014 Doç. Dr. Demet CANSARAN DUMAN
Kantitatif Real Time PCR Uygulamaları
- Ağır metal stresi uygulaması ve Enzim Aktivitesi Tayin Yöntemleri
- Enzimler ve Enzim Aktiviteleri Tayin Yöntemleri
- Kantitatif Real Time PCR ve Uygulama Alanları
- RNA İzolasyonu
- Komplementer DNA (cDNA) sentezi
- RT-PCR optimizasyonu
- Real-time PCR analiz sonuçlarının istatistik analizi ve sonuçların yorumlanması
19-20 Haziran 2014 Doç. Dr. Duygu ÖZEL DEMİRALP
Temel Proteomik Stratejiler
- Proteinlerin genel yapı ve özellikleri
- İki boyutlu jel elektroforezi
- Triptik kesim ve MALDI-TOF kütle spektrometresi
- PDQUEST programı ile jellerin değerlendirilmesi
- FTIR spektroskopisi ve proteomiks amaçlı kullanımı
- Peptit kütle parmakizi analizi ile protein tanımlanması
ENSTİTÜSÜ
2014
KURS
23-25 Haziran 2014 Yrd. Doç. Dr. Arzu ATALAY
RNAi Uygulama ve miRNA Analiz Yöntemleri
- RNAi mekanizmaları, siRNA tasarımı
- Memeli hücre hatlarının siRNA ile transfeksiyonu ve verim analizi
- RNA Izolasyonu,cDNA sentezi ve QRT-PCR ile analiz
- RNAi veritabanları
- siRNA temelli medikal terapi
- miRNA susturulması ve analizi
- miRNA analiz platformları ve veritabanları
- Hastalıkta ve sağlıkta miRNAların görevleri
PROGRAMI
26-27 Haziran 2014 Yrd. Doç. Dr. Bala GÜR DEDEOĞLU
Moleküler Biyolojide Biyoinformatik Uygulamalar
- Genom veri bankalarına erişim ve kullanım
- Primer tasarımı ve internet üzerinden erişilen primer tasarım programlarının kullanımı
- DNA dizilerini hizalama ve dizilerin benzerliklerini belirleme (BLAST, ClustalW)
- Eş zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (qRT-PCR
- qRT-PCR veri analizi
- Mikrodizin teknolojisine giriş
- Mikrodizin veri tabanları (GEO, ArrayExpress)
- Mikrodizin veri analizi
- Yolak analiz araçları ve araçların kullanımı
Son Başvuru Tarihi
31 Mayıs 2014
Adres: Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvarı
Tandoğan Yerlşeşkesi (Rektörlük Yanı) 06110 - Beşevler / ANKARA
Tel: +90 312 222 58 26
Web: http://www.biotek.ankara.edu.tr
Download

ankara üniversitesi biyoteknoloji enstitüsü 2014 kurs programı