Sosyoloji Bölümü
Anabilim Dalları




Genel Sosyoloji ve Metodoloji
Kurumlar Sosyolojisi
Uygulamalı Sosyoloji
Sosyometri
Sosyoloji


Genel olarak toplumun oluşumunu, yapısını ve işleyişini;
toplumsal yaşamı ve toplumsal davranışı açıklama, anlama ve
yorumlama etkinliğidir.
Sosyoloji,
aileden
kurumsal
ilişkilere,
toplumsal
organizasyonlardan dinsel ritüellere, toplumsal değer ve
normlardan kültüre, kimlik ve sembollerden dile, toplumsal
sınıflardan iktidar ilişkilerine kadar pek çok alanı kapsar.
İKÇÜ Sosyoloji




Bölümümüz, sosyolojik düşüncenin ortaya çıkışını ve gelişim
süreçlerini tarihsel-toplumsal bağlamda ele almayı,
Kuramsal yaklaşımları Türkiye toplumunun tarihsel ve güncel
deneyimleriyle ilişkilendirmeyi,
Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan toplumsal değişimin ortaya
çıkardığı sorunları ve fırsatları analiz etmeyi,
Bölgenin ve İzmir’in kendine özgü sosyo-kültürel niteliklerine
ve
zenginliklerine
yönelik
araştırmalar
yapmayı
öncelemektedir.
İKÇÜ Sosyoloji




Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü söz konusu
hedeflere yönelirken
Öğrenci ve araştırma odaklı bir yaklaşım izlemeyi,
Farklı yöntemsel araçlar ve uygulama örnekleri sunmayı,
Eleştirel düşünme becerisi ve disiplinler arası bir bakış
açısı kazandırmayı ilke edinmiştir.
İKÇÜ Sosyoloji

Ayrıca, Sosyoloji Bölümü öğrencileri bölüm bünyesinde
yürütülmekte olan bilimsel araştırma projeleri başta
olmak üzere çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde
görev alma şansına sahiptir.
Sosyoloji Okumak





Ön yargılardan arındırır.
Pek çok şeyin göründüğü gibi olmadığını gösterir.
Ezberlerden, klişelerden ve kabullerden bağımsız kılar.
Gerçekliğin tekdüze olmadığını ve tek bir yaklaşımla
yorumlanamayacağını öğretir.
Toplumun, tarihin ve hayatın derin, karmaşık ve örtük anlamlarına
nüfuzu etme becerisi kazandırır.
İzmir’de Sosyoloji Okumak





Çoğulcu bir kent yaşamı deneyimi
Bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılım
Tarihsel, toplumsal ve kültürel çeşitliliği gözlemleme
Çok yönlü ve özgün bir kampüs yaşamı
Kısacası sosyolojiyi yaşayarak öğrenme ayrıcalığıdır.
Ne İş Yapar?




Akademisyen
Milli Eğitim Bakanlığı’nda Felsefe Grubu Öğretmeni
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,
Adalet Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve çeşitli
kamu kuruluşlarında sosyolog, uzman, araştırmacı ve
anketör
Hizmet ve üretim sektöründe faaliyet gösteren
kuruluşlarda insan kaynakları, pazarlama, halkla ilişkiler
departmanlarında sosyolog, insan kaynakları uzmanı ve
danışman.
Download

Sosyoloji - İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi :: Sosyal ve Beşeri Bilimler