T.C
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı
:33047545-45.02/364
Konu :…..Tic.Ltd.Şti.
10.03.2014 / 01433
ULUDAĞ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi:
a) 19/04/2012 tarihli ve 2853 sayılı yazımız.
b) 23/05/2012 tarihli ve 6393 sayılı yazınız.
c) 17/07/2012 tarihli ve 4497 sayılı yazımız.
d) 06/03/2012 tarihli ve 1604 sayılı yazımız.
e) 14/01/2014 tarihli ve 418 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazılar konusu; bağlantınız Gemlik Gümrük Müdürlüğü Muayene Tahakkuk
Servisinin teftişi neticesinde, Gümrük Başmüfettişi Ramazan METİN ve Gümrük Müfettiş Yardımcısı
İbrahim DEMİR tarafından düzenlenen, 01.08.2008 tarihli ve 2 sayılı Cevaplı Raporda tenkit edilen …
Tic.Ltd.Şti. adına onaylı 25.01.2007/IM002828 ve 07.02.2007/IM004552 tarih/sayılı Serbest
Dolaşıma Giriş Beyannameleri kapsamı eşyadan kaynaklanan ek tahakkukun tahsiline yönelik olarak
yapılan takibat sonucunda, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünce satılan firma adına kayıtlı 16 … 304
ve 16 … 681 plakalı araçların satışından elde edilen tutarın taksimine ilişkin olarak 19/11/2012 tarihli
6578 sayılı yazımızla Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan görüş istenilmiş olup, adı geçen
Başkanlıktan alınan 24/02/2014 tarihli 21148 sayılı cevabi yazı ve eki ilişikte gönderilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Sultan KİBRİTOĞLU
Bakan a.
Daire Başkanı V.
EKLER:
1 yazı ve eki örneği
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
Sayı
:87893753-110[3660-31119]-
Konu :Amme alacaklarında rüçhan hakkı
24.02.2014 / 21148
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü)
İlgi:
a) 19.11.2012 tarihli ve B.21.0.RKG.0.09.00.00-45.02-370/ 6578 sayılı yazınız
b) 05.02.2014 tarihli ve 33047545-45.02-720 sayılı yazınız.
ilgi (a) ‘da kayıtlı yazınız ve eklerinin incelemesinden;
- … Tic. Ltd. Şti.’nin serbest dolaşıma giriş beyannameleri kapsamı eşyalardan kaynaklanan
amme alacağının tahsiline yönelik olarak yapılan takibat sonucunda firma adına kayıtlı 16 … 304 ve
16 … 68l plakaları araçlara haciz tatbik edildiği, ayrıca söz konusu araçlar üzerinde takyidatlar
bulunduğu.
- bahse konu araçların Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünce 40.500,00 TL’ye satıldığı. mezkur
araçların aynından doğan 2368,54 TL MTV ve 491,79 TL gecikme zammı olmak üzere toplam
2.860,33 TL vergi borcunun Yeşil Vergi Dairesi hesabına aktarıldığı,
- söz konusu araçların satış bedelinden yukarıda belirtilen amme alacakları düştükten sonra
kalan 37.639.67 TL’nin anılan İşletme Müdürlüğünün emanet hesabında tutulduğu,
- …. A.Ş. tarafından Gemlik Gümrük Müdürlüğüne yazılan 28.03.2012 tarihli yazıyla adı
geçen şirketin bankaları olan borçları nedeniyle 16 … 681 plakalı aracın üzerindeki rehinlerinin devam
ettiği ve alacaklarının 10.200,00 TL olduğu, 16 … 304 plakalı araç üzerindeki rehinlerinin ise
kaldırıldığının bildirildiği,
- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinde yer
alan hüküm gereğince, 16 … 681 plakalı aracın satışından elde edilen tutardan rehinle güvence altına
alınmış olan alacağın ayrılmasını müteakiben kalan tutardan amme alacağına yetecek tutarın amme
borcuna mahsup edilebileceği, 16 … 304 plakalı araç üzerindeki ilk rehnin kaldırıldığından amme
alacağının ikinci sırada bulunan rehinli alacaklının haczine iştirak edeceği ve rehinli alacaklının
alacağının ödenmesini müteakiben pay alabileceği ve bu kapsamda söz konusu araçlar üzerindeki
rehinlere ilişkin güncel alacak tutarlarının ilgili alacakları nezdinde tespit edilerek satış tutarından
alacakların taksim edilmesini müteakip kalan tutarın amme alacağı için ayrılabileceğinin
değerlendirildiği,
belirtilerek amme alacaklarında rüçhan hakkı ve amme alacaklarının üçüncü şahısların haczine
iştiraki konularında gümrük müdürlüklerinde farklı uygulamalara sebebiyet vermemek ve uygulama
birliğin sağlanması açısından gümrük vergileri, para cezası ve gecikme zammından kaynaklanan
amme alacağının hacze iştiraki ve rüçhan hakkı konularında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği
anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere, 6183 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde “Üçüncü şahıslar tarafından
haczedilen mallar paraya çevrilmeden evvel o mal üzerine amme alacağı için de haciz konulursa bu
alacak da hacze iştirak eder ve aralarında satış bedeli garameten taksim olunur. Genel bütçeye gelir
kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi cezaları ve bunlara bağlı zam ve faizler için tatbik edilen
hacizlerde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 268 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi
hükmü uygulanmaz.
Rehinli alacaklıların hakları mahfuzdur. Ancak, gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya
ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları ü eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde
rehinli alacaklardan evvel gelir.
Borçlunun iflası, mirasın reddi ve terekenin resmi tasfiyeye tabi tutulması hallerinde amme
alacakları imtiyazlı alacak olarak 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesinin üçüncü
sırasında, bu sıranın önceliğini alan alacaklar da dahil olmak üzere tüm imtiyazlı alacaklar ile birlikte
işleme tabi tutulur.” hükmü yer almaktadır.
Madde hükümleri ile üçüncü şahıslar tarafından haczedilen mallar paraya çevrilmeden önce o
mal üzerine amme alacağı için de haciz konulduğunda satış bedelinin ne şekilde dağıtılacağına ilişkin
düzenlemeler yapılmış, borçlunun iflası, mirasın reddi ve terekenin resmi tasfiyeye tabi tutulması
hallerinde amme alacağının sırası belirlenmiş ayrıca üçüncü şahıslar tarafından haczedilen mallar
paraya çevrilmeden önce o mal üzerine amme alacağı için de haciz konulduğunda satış bedeli
alacaklılar arasında garameten taksim edileceği, satış bedelinin dağıtımında, amme alacaklarından
önce tesis edilmiş olan rehinli alacakların hakları saklı tutulmuş, ancak, eşya ve gayrimenkulün
aynından doğan amme alacaklarına rehinli alacaklardan önce tahsil edileceğine yönelik öncelik hakkı
verilmiştir.
Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 21 inci maddesine ilişkin açılamalara Seri:A Sıra No: 1
Tahsilat Genel Tebliğinin Birinci Kısmının İkinci Bölümünün “IV. Amme Alacaklarında Rüçhan
Hakkı’’ alt başlıklı kısmında yer verilmiştir.
Öte yandan, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 140 ıncı maddesinde satış tutarının bütün
alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmemesi durumunda icra dairesince alacaklılar için bir sıra
cetveli yapılacağı, 141 inci maddesinde de bu sıra cetvelinin tüm alacaklılara tebliğ edilerek
kesinleşmesinin gerektiği, 142 nci maddesinde de sıra cetveline itiraz süresinin 7 gün olduğu ve bu
süre içerisinde sıra cetvelinin yetkili icra mahkemesi nezdinde dava konusu yapılabileceği hususları
düzenlenmiştir.
Buna göre, alacaklı kişinin alacağını tahsil etmek amacıyla borçlunun üçüncü kişi nezdinde
bulunan mal, hak ve alacaklarının satışı neticesinde satış tutarının bütün alacaklıların alacağını
tamamen karşılamaya yetmemesi durumunda, sıra cetveli yapmakla görevli olan ilk haczi koyan icra
dairesince bir sıra cetveli yapılması ve bu sıra cetvelinin tüm alacaklılara tebliğ edilmesi gerekmekte
olup, alacaklının söz konusu sıra cetvelindeki sırası hakkında sıra cetvelinin tebliğinden itibaren 7 gün
içinde yetkili icra mahkemesinde dava açabilecektir.
Diğer taraftan 2007/4 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesinde Başkanlığımıza bağlı vergi
dairelerince takip ve tahsil edilmesi gereken amme alacaklarından dolayı tatbik edilen vergi dairesi
haczinden önce üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bir haciz veya tesis edilmiş bir rehin bulunması
durumunda vergi dairelerince tatbik edilen hacizlerin durumuna ilişkin olarak ilk haczi koyan icra
dairelerince oluşturulacak sıra cetvelleri ve bunlar üzerine yapılacak işlemlere yönelik örneklere yer
verilmiştir.
Bu itibarla, yazınıza konu olayda, tahsil dairenizin haczinin ilk sırada yer almaması nedeniyle
satış tutarından tahsil dairenizce takip edilen amme alacaklarına karşılık bir pay ayrılmadan, takip
giderleri ve satışı yapılan malın aynından doğan amme alacakları düştükten sonra kalan tutarın, sıra
cetveli oluşturulmak suretiyle alacaklılar arasında dağıtımının yapılması amacıyla ilk haczi koyan icra
müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, tahsil dairelerinizce takip edilen amme alacakları hakkında yetkili icra
müdürlüğünce oluşturulacak sıra cetvelinin mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı hususunun
yazımız ekinde yer alan 2007/4 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesinde yer alan örnekler ve açıklamalar
çerçevesinde takip ve tahsile yetkili tahsil dairelerinizce değerlendirilmesinin daha uygun olacağı
sonucuna varılmıştır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.
Zekayi ÇENGE
Bakan a.
Gelir İdaresi Daire Başkanı
EK:
Tahsilat İç Genelgesi Seri No: 2007/4
Download

Amme alacaklarının haciz tatbik edilerek tahsili, hacizli eşyada