EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, evrensel posta hizmeti gelirlerinin tahsili ve giderlerinin
yapılması ile evrensel posta hizmetinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, evrensel posta hizmet sağlayıcısının belirlenmesi, evrensel posta
hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcısının evrensel posta hizmetine ilişkin yükümlülükleri ile net maliyetin
belirlenmesi, ödeme şekli ve bu işlemlere ilişkin uygulama ve denetimleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 09/05/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 4
üncü, 15 inci maddesi ve 01/11/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye dayanılarak
düzenlenmiştir.
Tanımlar
Madde 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
b) Basılmış kâğıt: Herhangi bir kâğıt, karton veya başka bir madde üzerine el, makine veya
fotoğraf gibi baskı tekniği kullanılarak hazırlanan her türlü gazete, dergi, kitap, süreli veya süresiz
birbirinin aynı olan yayın, broşür, katalog, fotoğraf, fotoğraf kapsayan albüm, gravür, plan, harita gibi
yazı, resim veya şekil taşıyan adresli veya adressiz, kişisel haberleşme niteliği bulunmayan gönderiyi,
c) Evrensel posta hizmeti: Belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde, bir posta hizmetinin coğrafi
alan farkı gözetilmeksizin ülke sınırları içerisinde tüm kullanıcılar için karşılanabilir ücretlerle kesintisiz
olarak sağlanmasını,
ç) Evrensel posta hizmet sağlayıcısı: Evrensel posta hizmetini yetki belgesi uyarınca yürütmekle
yetkili kılınan hizmet sağlayıcısını,
d) Evrensel posta hizmet yükümlüsü: Evrensel posta hizmetini görev sözleşmesi uyarınca
sağlamakla yükümlü kılınan hizmet sağlayıcısını,
e) Görev sözleşmesi: PTT’nin posta hizmetlerini sunmak üzere hak ve yükümlülüklerini belirleyen
Kurumla imzalanan sözleşmeyi,
f) Görme engellilere özgü yazı: İster kişisel haberleşme, ister genel nitelikte yazılar şeklinde olsun,
görme engellilere özgü işaretleri taşıyan maddeler veya seslendirilmiş kayıtları ihtiva eden gönderiyi,
g) Haberleşme gönderisi: Kitap, katalog, gazete ve süreli yayınlar hariç herhangi bir fiziksel araç
üzerine yazılan veya elektronik ileti şeklinde hazırlanan, gönderici tarafından gönderi üzerinde belirtilen
adrese sevk ve teslim edilmesi gereken telgraf da dâhil her türlü gönderiyi,
ğ) Hizmet sağlayıcısı: PTT’yi ve bu Kanun hükümlerine göre posta sektöründe faaliyet göstermek
üzere yetkilendirilmiş 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinin
ikinci fıkrasında sayılan sermaye şirketlerini,
h) Kanun: 09/05/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununu,
ı) Kullanıcı: Hizmet sağlayıcıları tarafından verilen hizmetlerden gönderici veya alıcı olarak
faydalanan gerçek veya tüzel kişiyi,
i) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,
j) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
k) Net satış: Hizmet sağlayıcısının belirli bir dönemde posta hizmetlerinden elde ettiği gelirlerden,
yapılan indirimler ve iadeler düşüldükten sonra mali müşavir veya vergi dairesi onaylı gelir
tablosundaki satışlar başlığında ayrıntılı olarak belirtilen, hesap ayrıştırması yapılamadığı durumda gelir
tablosundaki net satışlar başlığı altında belirtilen tutarı,
l) Özel hizmet: Müşteri talepleri doğrultusunda ek olarak verilen hizmetleri,
m) Posta gönderisi: Göndericinin bizzat kendisi veya talimatıyla, üzerinde belirtilen yer ve adrese,
gönderi türüne ve özel hizmetine göre teslim edilen haberleşme gönderileri ile kitap, katalog, gazete ve
süreli yayınları, görme engellilere özgü yazıları, ticari değeri olsun veya olmasın eşya içeren en fazla
beş kilogram ağırlığa veya elli desimetreküp hacme sahip posta maddesi ile posta kolisi veya kargosunu,
n) Posta hizmeti: Hizmet sağlayıcıları eliyle yürütülen posta gönderilerine ilişkin her türlü faaliyeti,
o) Posta kolisi veya kargosu: Hizmet sağlayıcısı aracılığıyla yollanan ve kapsamında haberleşme
niteliği taşıyan yazılar bulunmayan en fazla otuz kilogram ağırlığa veya üç yüz desimetreküp hacme
sahip her türlü maddeyi,
ö) Posta sektörü: Hizmet sağlayıcılarından oluşan sektörü,
p) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,
r) Sözleşme: Bakanlık ile Evrensel posta hizmet sağlayıcısı arasında evrensel posta hizmetini
sunmak üzere imzalanan sözleşmeyi,
s) Tarife: Hizmet sağlayıcılarının, posta hizmetinin sunulması karşılığında kullanıcılardan veya
diğer hizmet sağlayıcılarından farklı adlar altında alabilecekleri ücretleri gösteren listeyi,
ş) Yetki belgesi: Posta hizmetlerinin tamamının veya bir kısmının sunulması veya yürütülmesi için
gerekli olan altyapının sağlanması ve işletilmesine yetki tanıyan, posta hizmetlerine özel, belirli hak ve
yükümlülükleri içeren ve Kurul tarafından belirlenen bedel karşılığında verilen belgeyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Evrensel Posta Hizmet Sağlayıcısının Belirlenmesi
Evrensel posta hizmet sağlayıcısının belirlenmesi
Madde 5 – (1) Bakanlık, evrensel posta hizmet sağlayıcısını belirlemeye ve yöntem ile hizmet
sunumuna ilişkin usul-esasları ve sözleşmeyi düzenlemeye yetkilidir.
(2) Evrensel posta hizmet sağlayıcılığına talip olan hizmet sağlayıcılar; posta hizmetlerine ilişkin
mevcut ve planlanmış posta şebekesi alt yapısına, hizmet türlerine, maliyetlerine, tarifelerine,
planlanmış gelirleri ve bunların toplam gelirler içindeki dağılımına, hizmet kalitesine ve evrensel posta
hizmetine dayalı olarak planladığı iş kapsamı ile ilgili mali ölçütlere ve benzeri hususlara ilişkin bilgi ve
belgeleri Bakanlığa verir.
(3) Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler dışında, Bakanlık gerekli gördüğü diğer hususlara
ilişkin bilgi ve belgeleri de isteyebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Evrensel Posta Hizmet Kapsamı ve Gelirleri
Evrensel posta hizmet kapsamı
Madde 6 – (1) Evrensel posta hizmeti;
a) İki kilograma kadar olan posta gönderilerinin,
b) Yirmi kilograma kadar olan posta koli veya kargolarının,
c) Basılmış kâğıtların,
ç) Görme engellilere özgü yazıların,
kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimini kapsar.
(2) Evrensel posta hizmetinin kapsamı; ülkenin coğrafi, sosyal, kültürel, ekonomik, ticari şartları
göz önünde bulundurularak Kurumun görüşlerini alarak Bakanlıkça yapılacak teklif üzerine Bakanlar
Kurulunca yeniden belirlenebilir.
(3) Görme engellilere özgü yazı içeren gönderiler, özel hizmet ücretleri hariç, posta ücretinden
muaftır.
(4) Görme engellilere özgü yazılar; engelli kimlik kartı veya sağlık kurulu raporuna göre görme
engelli olan şahıslar ile görme engellilerle ilgili tüzel kişiler tarafından postaya verilmesi halinde
ücretsiz gönderi olarak kabul edilir.
Evrensel posta hizmet gelirleri
Madde 7- (1) Evrensel posta hizmeti gelirleri ve tahsil esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Hizmet sağlayıcılarınca; cari yılda üçer aylık dönemlerde geçici kurumlar vergisi kapsamında
vermiş oldukları beyanname ekinde yer alan ve gelir tablosunun net satışlar kısmında belirtilen tutardan
şirketin posta hizmetlerinden elde ettiği net satış hasılatının yüzde 2’si geçici kurumlar vergisi
beyannamesinin verildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar,
b) Kurumca, Kanun uyarınca posta hizmetlerine ilişkin verilen idari para cezalarının yüzde 20’si
tahsil edildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar,
c) Kurumca, Kanun kapsamında yapılan yetkilendirme nedeniyle merkez muhasebe birimi
hesabına yatırılan yetkilendirme ücretinin yüzde 25’i yatırıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar,
Bakanlığa bildirilir. Bu meblağlar aynı süre içinde, Bakanlığın merkez muhasebe birimi
hesabına aktarılır ve bütçeye evrensel posta hizmeti gelirleri adı altında gelir olarak kaydedilir.
(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen süre içinde ödenmeyen tutarlar, Bakanlığın ilgili vergi
dairesine yapacağı başvuru üzerine, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Vergi
dairelerince yapılan tahsilatlar ertesi ayın sonuna kadar Bakanlığın merkez muhasebe birimi hesabına
aktarılır. Süresinde ödenmeyen katkı paylarına, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme
zammı uygulanır.
(3) Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada belirtilen oranları iki katına kadar artırmaya veya yarısına
kadar indirmeye veya kanuni oranlarına getirmeye yetkilidir.
(4) Evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcısının evrensel hizmet sağlama yükümlülükleri
nedeniyle ortaya çıkan evrensel posta hizmetinin net maliyeti ile bu kapsamda yapılacak diğer
harcamaları karşılamak için Bakanlık bütçesinde her yıl evrensel posta hizmet gelirleri tahmini kadar
ödenek öngörülür. Evrensel posta hizmetleri için ödenek ihtiyacı bu hizmet gelirleri tahmininden fazla
olması hâlinde yeterli ödenek Bakanlık bütçesinde öngörülür. Bu amaçla konulan ödenek münhasıran
Kanunla Bakanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesi için kullanılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Evrensel Posta Hizmetlerinin Net Maliyeti, Net Maliyetin Hesaplanması,
Bildirimi ve Ödenmesi
Net maliyet
Madde 8- (1) Evrensel posta hizmetinin net maliyeti; evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da
sağlayıcısının, hizmetleri evrensel posta hizmeti kapsamında karşılamadığı zaman ile evrensel posta
hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcısı olarak karşıladığı zamanki net maliyetleri arasındaki fark esas
alınarak hesaplanır.
Net maliyetin hesaplanma usulü
Madde 9- (1) Evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcısı, evrensel posta hizmeti
kapsamında yürüttüğü işlemler için ayrı hesap tutar.
(2) Evrensel hizmet yükümlüsü tekele tabi ve tekel dışı gönderiler için ayrı hesap tutmak
zorundadır. Net maliyeti hesaplarken tekele tabi gönderler için tutulan hesap dikkate alınır.
(3) Evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcısı, net maliyeti, evrensel posta hizmet
yükümlüsü ya da sağlayıcısı olması dolayısıyla elde edeceği diğer gelirleri de göz önüne alarak
hesaplar. Diğer gelirler; evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcısının adının daha çok
duyulması, pazarlama ve reklam dolayısıyla sağlanan kazancı, evrensel posta hizmeti alanında
tanınmasından dolayı pazarlamadaki kolaylığı, planlama ve üretim maliyetinin azalması gibi hususları
kapsar. Evrensel posta hizmet yükümlülüğünün getirdiği ilave maliyet yükünü ortaya çıkaran bu
hesaplamayı net maliyetler üzerinden yapar.
(4) Bakanlık, evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcısına, evrensel posta hizmeti için
ödenecek net maliyeti belirlemek amacıyla Kurumdan evrensel posta hizmeti ile ilişkilendirilen maliyet
kalemleriyle ilgili görüş alabilir.
Net maliyetin bildirimi
Madde 10-(1) Evrensel posta hizmet yükümlüsü veya sağlayıcısı her yılın sonunda evrensel posta
hizmeti kapsamındaki hizmetleri karşılamanın net maliyetini takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar
Bakanlığa bildirir.
(2) Evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcısı her yıl Nisan ayı sonuna kadar bir önceki
yıla ait sunduğu evrensel posta hizmetinin mevcut ve planlanmış alt yapısını, türlerini, maliyetlerini ve
toplam maliyet içindeki payını, evrensel posta hizmeti ile doğrudan ilişkilendirilebilen ortak ve genel
maliyetler dâhil dağılımını, uyguladığı tarifeleri ve hizmet miktarlarını, elde ettiği gelirleri, bu gelirlerin
toplam gelirleri içindeki dağılımını ve benzeri hususlarla ilgili bilgi ve belgeleri içeren yıllık raporu
Bakanlığa teslim eder.
.
Net maliyetin ödenmesi
Madde 11-(1) Bakanlık, net maliyetin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair evrensel posta hizmet
yükümlüsünün ve evrensel posta hizmet sağlayıcısının sunduğu raporları, belgeleri, faturaları dikkate
almak suretiyle denetler veya masrafları evrensel posta hizmeti gelirlerinden karşılanmak üzere
bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesini sağlar, evrensel posta hizmetinin net maliyetini onaylar
ve gerçekleşen net maliyeti evrensel posta hizmetleri gelirleri hesabından öder.
(2) Yapılan hesaplamada evrensel hizmet yükümlüsünün hem tekel hem de diğer gelirler dikkate
alınır.
(3) Bakanlık, konuya ilişkin olarak evrensel posta hizmet yükümlüsü ve/veya sağlayıcısından
evrensel posta hizmeti sunulmasına ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Evrensel Posta Hizmetinin Yürütülmesi
Evrensel posta hizmetin sunumu
Madde 12 – (1) Bakanlık, evrensel posta hizmetinin sunumuna ilişkin hizmet kriterlerini evrensel
posta hizmet sağlayıcısı ile imzalayacağı sözleşmede belirler.
(2) Evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcısı, evrensel posta hizmetinin sağlanmasına
ilişkin kabul ve dağıtım yönergesini Bakanlık onayına sunar. Yönergede dağıtıcının gün içerisinde
gideceği yerleşim birimleri planlaması, bir günde yapacağı masrafa ilişkin öngörü, teslimatın hangi usul
ile yapılacağı ve alıcının konutta olmaması halinde ne yapılacağı gibi hususlar yer alacaktır. Bakanlık
gerekli gördüğü diğer hususlara ilişkin bilgi ve belgeleri de isteyebilir.
(3) Bakanlık, ilgili kurum ve kuruluşların da görüşünü alarak sosyal desteğe ihtiyacı olanları
belirlemek suretiyle Kurum’un görüşünü alarak bu gruplara hizmetin uygun ve indirimli fiyatlarla
sunulmasını sağlayabilir.
Evrensel posta hizmetlerinin denetlenmesi
Madde 13 – (1) Kurum, evrensel posta hizmetinin belirlenen ulusal veya uluslararası standartlara,
mevzuata ve usul ve esaslara uygun olarak yürütülmesine ilişkin faaliyetleri izler, denetler ve gerekli
tedbirleri alır.
(2) Kurum, evrensel posta hizmetinin denetimine ilişkin raporu Bakanlığa sunar.
Evrensel posta hizmetin aksaması hali
Madde 14 – (1) Kurumca, evrensel posta hizmetinin belirlenen usul ve esaslara uygun olarak
yürütülmemesi/yürütülememesini tespit edilmesi ve idari yaptırım uygulanmasına rağmen sorunun
devam etmesi halinde durum Bakanlığa bildirilir. Bakanlık, evrensel posta hizmetinin tamamını veya bir
kısmını sınırlı veya sınırsız bir süreyle başka bir hizmet sağlayıcısına işlettirebilir veya sözleşmenin
iptaline karar verebilir.
İdari yaptırımlar
Madde 15 – (1) Evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcısının evrensel posta hizmeti
sunumuna yönelik faaliyetlerinin ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmesi durumunda, Kurum tarafından
idari yaptırımlar uygulanır.
Düzenleme yetkisi
Madde 16 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve
gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
Madde 17 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde tebliğ veya usul ve esas
ile düzenleme yapmaya yetkilidir.
Yürürlük
Madde 18 – (1) Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 19– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
Download

EPH Yönetmelik taslağı için tıklayınız.